ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงพร พูลสุขสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงพร พูลสุขสมบัติ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wanida Janvikul 7
2 Paweena Uppanan 7
3 ปวีณา อุปนันต์ 7
4 วนิดา จันทร์วิกูล 7
5 สิริพร โตนดแก้ว 5
6 Siriporn Tanodekaew 5
7 ขจี ปิลกศิริ 5
8 Duangporn Phulsuksombati 3
9 Kajee Pilakasiri 3
10 นภดล แสงจันทร์ 3
11 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 3
12 Somruethai Channasanon 3
13 วาสนา โคสอน 3
14 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 3
15 Wasana Kosorn 3
16 Boonlom Thavornyutikarn 3
17 อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ 2
18 อารยา เสงี่ยมพงษ์ 2
19 วรัญญา แสงเพ็ชรส่อง 2
20 กานดา วัฒโนภาส 2
21 อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ 2
22 จันทิมา รุ่งเรืองชัย 2
23 ชาญชุติ จรรยาสัณห์ 2
24 ลีรา กิตติกูล 2
25 Noppadon Sangjun 2
26 Arraya Sangiampong 2
27 Duangkamol Sringernyuang 2
28 Patamaporn Molee 2
29 Jantima Roongruangchai 2
30 ปัทมาภรณ์ โมลี 2
31 ดวงกมล ศรีเงินยวง 2
32 มาลี เตชพรรุ่ง 1
33 Noppadol Sangjun 1
34 ยุทธพงษ์ สุดสวาท 1
35 วันล่า กุลวิชิต 1
36 นพดล แสงจันทร์ 1
37 ธเนศ สินส่งสุข 1
38 จักรวาล สังฆพรหม 1
39 อนุภาพ อีซา 1
40 ณัฎฐพร พิมพะ 1
41 โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ 1
42 กนิษฐา ภัทรกุล 1
43 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 1
44 Kriskrai Sitthiseripratip 1
45 Wichit Tharanon 1
46 เซอิชิ ไอบะ 1
47 Seiichi Aiba 1
48 วิจิตร ธรานนท์ 1
49 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
50 Pariyada Tanjak 1
51 รุจิพร ประทีปเสน 1
52 Rujiporn Prateepasen 1
53 Patcharee Ngamviriyavong 1
54 ปริยดา ตั๋นจักร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 2
3 2552 4
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 2
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดสร้างอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรเพื่อการตรวจหาการติดเชื้อในโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปี พ.ศ. 2553
2 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
3 สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)
ปี พ.ศ. 2552
4 The efficiency in wound healing of chitin derivatives: animal study
5 การศึกษาสมบัติการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในระดับหลอดทดลองและสมบัติการห้ามเลือดในสัตว์ทดลองของพลาสเตอร์ยาที่เคลือบด้วยสารฆ่าเชื้อและสารช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือดที่มีอนุพันธ์ไคโตซานเป็นองค์ประกอบ
6 Comparison of the efficacy of Chitin-PAA hydrogel and IntrasiteTM Gel in deep wound healing of Wistar rats by routine histological and indirect immunoperoxidase staining method
7 An evaluation of wound healing efficiency of Chitin–PAA–GTMAC hydrogel compared with the commercial product (Intrasite? Gel) in Wistar rats microscopically by routine histological and immunohistochemical technique
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง
ปี พ.ศ. 2550
9 วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล
ปี พ.ศ. 2549
10 กาวไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านวัสดุตกแต่งแผล
11 Evaluation of Efficacy of Chitosan Derivative Based Hemostat: In Vitro and In Vivo Studies