ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนุ พรหมมินทร์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Danu Prommin 13
2 พสุ สิริสาลี 9
3 Pasu Sirisalee 7
4 ปริญญา จันทร์หุณีย์ 5
5 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 5
6 Parinya Junhunee 5
7 บุษยวรรณ อาริยธรรม 4
8 Busayawan Ariyatum 4
9 Pattarawit Rukkul 4
10 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 4
11 จินตมัย สุวรรณประทีป 3
12 Pitak Laoratanakul 3
13 Kriskrai Sitthiseripratip 3
14 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 3
15 Bancha Chernchujit 2
16 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
17 วิจิตร ธรานนท์ 2
18 Jintamai Suwanprateeb 2
19 กตัญชลี ไม้งาม 2
20 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 2
21 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
22 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
23 ดรุณี อัศวเสถียร 1
24 จรัสพร มงคลขจิต 1
25 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
26 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
27 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
28 นิรุตต์ นาคสุข 1
29 ดวงเดือน อาจองค์ 1
30 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
31 พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ 1
32 Pongsak Dulyapraphant 1
33 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
34 Nunthachai Thongpance 1
35 นันทชัย ทองแป้น 1
36 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 1
37 ภูริต ธนะกิจเกษม 1
38 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
39 อัมพร โพธิ์ใย 1
40 Ray Holland 1
41 Ekkarut Viyanit 1
42 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
43 Jaturong Jitsaard 1
44 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
45 Thawatchai Kantisitthiporn 1
46 ธวัชชัย ขันติสิทธิพร 1
47 Katanchalee Mai-ngam 1
48 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
49 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
50 พรภพ นัยเนตร 1
51 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
52 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
53 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
54 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
55 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
56 วรากร เจริญสุข 1
57 จิตติ์พร เครือเนตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 3
3 2552 4
4 2550 7
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาที่นอนเพื่อตอบสนองต่อคุณภาพการนอนที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
2 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ระยะที่ 2)
3 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
4 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ช่วยจัดท่าสำหรับการถ่ายภาพรังสี
ปี พ.ศ. 2552
5 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องยกผู้ป่วย
6 Identifying Strategic Directions for Design Development of General Hospital Equipment for Thailand
7 แผ่นรองนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ (ระยะที่ 2)
8 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2550
9 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อเข่า
10 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์การแพทย์
11 การศึกษาการนำสายสวนหัวใจกลับมาใช้ใหม่
12 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
13 แผ่นรองนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ
14 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย
15 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis