ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐจาพร พิชัยณรงค์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ณัฐจาพร?พิชัยณรงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ 4
2 ปวิตรา พูลบุตร 2
3 สุกัญญา ลีทองดี 1
4 วัลยา สุทธิขำ 1
5 ศุภชัย สมัปปิโต 1
6 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
7 ปรีชา ประเทพา 1
8 รพีพร ช่ำชอง 1
9 สุนันท์ สายกระสุน 1
10 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
11 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
12 ดุสิต สุจิรารัตน์ 1
13 Chamaiporn Tawichasri 1
14 สมศักดิ์ ธรรมธิติวัฒน์ 1
15 Somsak Thamthitiwat 1
16 เรือน สมณะ 1
17 งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
18 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
19 ถวิล ชนะบุญ 1
20 นเรศ มีโส 1
21 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
22 นริศ สินศิริ 1
23 ธวัชชัย ชมศิริ 1
24 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
25 สุริทอง ศรีสะอาด 1
26 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
27 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
28 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
29 รักฤดี สารธิมา 1
30 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
31 ชไมพร ทวิชศรี 1
32 ศรัณยู คำเมือง 1
33 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
34 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
35 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
36 วราวุธ สุธีธร 1
37 ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 1
38 เมธิน ผดุงกิจ 1
39 ชาติไทย แก้วทอง 1
40 วรรณา กาญจนมยูร 1
41 สงครามชัย ลีทองดี 1
42 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
43 วรากร สีโย 1
44 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
45 ปิยมาศ นานอก 1
46 จันทิมา พลพินิจ 1
47 บรรจบ วันโน 1
48 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
49 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
50 อนุชิตา มุ่งงาม 1
51 นงนิตย์ มรกต 1
52 บังอร กองอิ้ม 1
53 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
54 ทองใบ บุษกร 1
55 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
56 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
57 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
58 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
59 สุพรรณ ยั่งยืน 1
60 เอริกา พฤฒิกิตติ 1
61 สุวิมล สงกลาง 1
62 ชวลิต บุญปก 1
63 ดรุณี บุญชารี 1
64 สมชาย แก้ววังชัย 1
65 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
66 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
67 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
68 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
69 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
70 ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 5
5 2552 5
6 2551 3
7 2550 5
8 2549 3
9 2548 3
10 2547 2
11 2538 1
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2555
2 The effect of community empowerment intervention program on reducing alcohol consumption among villagers in Mahasarakham Province, Thailand
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2554
5 Current drinking and health-risk behaviors among male high school students in central Thailand
6 -
ปี พ.ศ. 2553
7 Factors associated with alcohol consumption among male high school students in central Thailand.
8 The effect of community empowerment intervention program on reducing alcohol consumption among villagers in Mahasarakham Province, Thailand
9 -
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2552
12 Current drinking and health-risk behaviors among male high school students in central Thailand
13 Drinking Behavior among Female High School Students in Central Thailand.
14 -
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2551
17 Quality of life and compliance among type diabetic patients
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ประชาคมสุขภาพหมู่บ้านในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน : กรณีศึกษาตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
21 การใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นหญิง = Emergency contraceptive pills use among female adolescents
22 Risk factors for cholangiocarcinoma in Khon Kaen, Thailand: A nested case-control study
23 Factors associated with alcohol consumption among upper secondary school students
24 -
ปี พ.ศ. 2549
25 Relationship between body size and severity of dengue hemorrhagic fever among children aged 0-14 years
26 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
27 -
ปี พ.ศ. 2548
28 Factors associated with alcohol consumption among upper secondary school students
29 Behavioral factors and malaria infection among the migrant population, Chiang Rai Province
30 -
ปี พ.ศ. 2547
31 Relationship between body size and severity of dengue hemorrhagic fever among children aged 0-14 years
32 Behavioral factors and malaria infection among the migrant population, Chiang Rai Province
ปี พ.ศ. 2538
33 การศึกษาปัจจัยเสี่ยง?เพื่อทำนายการเกิดความดันโลหิตสูง ในหญิงตั้งครรภ์ ใน?4?โรงพยาบาลแม่และเด็ก