ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพิณ แสงสุข 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
3 ปัญญวัชร์ วังยาว 5
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
5 วันทนีย์ พุกกะคุปต์ 3
6 สิริพรรณ นิลไพรัช 3
7 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 2
8 อดิศักดิ์ ถือพลอย 2
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 2
10 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
11 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ปรางค์ทิพย์ อุณหเศรษฐ์ 2
14 ญดา พลเสน 2
15 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
16 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
17 ศรีไฉล ขุนทน 2
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 2
19 วลัยพร มุขสุวรรณ 2
20 วรรณี พฤฒิถาวร 2
21 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
22 Nutthita Chuankrerkkul 2
23 รดาวรรณ ศิลปโภชากุล 2
24 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 2
25 ประดิษฐา ศิริพันธ์ 2
26 ณภัทร คุณาจิตพิมล 2
27 ธเนศ เตชะเลิศ 2
28 ขวัญนภัส สรโชติ 2
29 กิจจา สุวรรณา 2
30 นันทวัน พิชัยวงศ์ 1
31 ดนัย อารยะพงษ์, 1
32 จุฑาเทพ สุรวัฒนา 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
34 วรัชยา ไชยโคตร 1
35 นุชรดา โชติอุดมรัตน์, 1
36 เกรียงไกร ยอดชมภู, 1
37 จิราพร บุญพอ 1
38 พนิตภิชาส์ เยาวกุลพัฒนา, 1
39 นัทธมน ตั้งตรงมิตร, 1
40 สุพิณ แสงสุข, 1
41 ปนัดดา มณีโรจน์, 1
42 สามารถ วัฒนวิจิตร 1
43 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
44 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
45 Kuljira Sujirote 1
46 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
47 Kannigar Dateraksa 1
48 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
49 สรินทร ลิ่มปนาท 1
50 Sukunthakan Ngernbamrung 1
51 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
52 สุรศักดิ์ เพ็ชร์ช้าง 1
53 ปริญญา พวงนาค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 5
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 2
6 2542 3
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 กระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของโครเมียมและนิกเกิลในเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L ที่ผลิตโดยกรรมวิธีโลหะผงต่อโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน
3 ผลของปริมาณนิกเกิล และโคบอลต์ผสมในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 304L ต่อการเกิดออกซิเดชันที่ 900 องศาเซลเซียสและแรงดัดโค้ง
4 นาโนเทคโนโลยีกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5 ผลของโครเมียมและนิกเกิลในเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L ที่ผลิตโดยกรรมวิธีโลหะผงต่อโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน
6 ผลของปริมาณนิกเกิล และโคบอลต์ผสมในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 304L ต่อการเกิดออกซิเดชันที่ 900 องศาเซลเซียสและแรงดัดโค้ง
ปี พ.ศ. 2554
7 การฉีดขึ้นรูปผงอะลูมินาและวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา / ทังสเตนคาร์ไบด์
8 ผลของธาตุผสมนิกเกิลและโคบอลต์ในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการดัดโค้ง
9 โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่4 (ภาคใต้)
ปี พ.ศ. 2553
10 ผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์
11 สมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์-โคบอลต์
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับแม่พิมพ์คาร์ไบด์
13 การเตรียมซิลเวอร์เคลย์
ปี พ.ศ. 2542
14 การขึ้นรูปและสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีรูพรุนสำหรับใช้ในการกรอง
15 การขึ้นรูปและสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีรูพรุนสำหรับใช้ในการกรอง
16 การขึ้นรูปและสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีรูพรุนสำหรับใช้ในการกรอง