ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฏฐาเนตร นันทบุตร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ณัฏฐาเนตร นันทบุตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 4
2 ขนิษฐา สมตระกูล 3
3 บรรจบ วันโน 3
4 กาญจน์ เรืองมนตรี 3
5 สมชาย แก้ววังชัย 3
6 ทุนภายนอก 2
7 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
8 กฤษกร ปาสาใน 1
9 ปิยะพร แสนสุข 1
10 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
11 ไพบูลย์ บุญไชย 1
12 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
13 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
14 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
15 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
16 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
17 นิชธิมา แพ่งนคร 1
18 นงนิตย์ มรกต 1
19 วัชรา กาญจนรัช 1
20 ปารณีย์ บุญไชย 1
21 ยศฐา ศรีเทพ 1
22 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
23 ราตรี แมนไธสง 1
24 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนอุดหนุนการวิจัย 1
26 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
27 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
29 นงนภัส เที่ยงกมล 1
30 สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์ 1
31 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
32 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
33 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
34 ชฎาพร เสนาคุณ 1
35 ไพโรจน์ ประมวล 1
36 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
37 อุทัย สาขี 1
38 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
39 เสนีย์ เครือเนตร 1
40 ทรงคุณ จันทจร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 9
4 2556 5
5 2555 7
6 2554 13
7 2553 10
8 2552 9
9 2551 7
10 2550 11
11 2549 2
12 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2558
2 การจำลองพลวัติเชิงโมเลกุลของสารประกอบอินคลูชันฟลาโวนอยด์และไซโคลเดกซ์ทริน
3 -
ปี พ.ศ. 2557
4 Photoinduced electron transfer modeling to simulate flavoprotein fluorescence Decay
5 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2556
13 Comparison of the monomer structure of the FMN-binding protein from Desulfovibrio vulgaris obtained by NMR and molecular dynamics simulation approaches
14 -
15 -
16 -
17 -
ปี พ.ศ. 2555
18 Development of Environmental Education Characteristics.
19 Relationship between rate of photoinduced electron transfer and hydrogen bonding chain of tyrosine-glutamine-flavin in flavin photoreceptors: Global analyses among four TePixDs and three AppAs
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
ปี พ.ศ. 2554
25 การศึกษากลไกการดื้อยาของสารยับยั้งการทำงานเอนไซม์เอชไอวี-1 อินทิเกรสด้วยเคมีเชิงทฤษฎี
26 ผลจากการเปลี่ยนชนิดกรดอะมิโนต่อประสิทธิภาพการยึดจับระหว่างฮีมแมกกลูตินิน H1N1 สายพันธุ์ต่างๆกับตัวรับในมนุษย์: การศึกษาทางทฤษฎี
27 ผลของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการงอกและการเจริญในระยะต้นกล้าของถั่วเขียวและถั่วฝักยาว.
28 Molecular insights into the binding affinity and specificity of the hemagglutinin cleavage loop from four highly pathogenic H5N1 isolates towards the proprotein convertase furin
29 The mechanism of photoinduced electron transfer in the d-amino acid oxidase-benzoate complex from pig kidney: Electron transfer in the inverted region
30 การศึกษาการเปลี่บนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงเวลา
31 The effect of Hyaluronan on the cervical penetrability during the periovulatory period in Thai native goat
32 การศึกษาการเปลี่บนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงเวลา
33 ผลของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการงอกและการเจริญในระยะต้นกล้าของถั่วเขียวและถั่วฝักยาว.
34 -
35 -
36 การศึกษาการเปลี่บนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงเวลา
37 -
ปี พ.ศ. 2553
38 การศึกษาทฤษฎีของสารประกอบเชิงซ้อนฮีมแอกกลูตินิน-สารยับยั้ง : โมเลคิวลาร์ไดนามิกส์ซิมุเลชันและการคำนวนพลังงานอิสระ
39 ความเข้าใจแหล่งที่มาของการยึดจับแบบเจาะจงกับตัวรับของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์ A ฮีมแอกกลูทินิน: การศึกษาทางทฤษฎี
40 Simultaneous analysis of photoinduced electron transfer in wild type and mutated AppAs
41 Molecular prediction of oseltamivir efficiency against probable influenza A (H1N1-2009) mutants: molecular modeling approach.
42 Structural basis for the temperature-induced transition of d-amino acid oxidase from pig kidney revealed by molecular dynamic simulation and photo-induced electron transfer
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
ปี พ.ศ. 2552
48 Simultaneous Analysis of Photoinduced Electron Transfer in Wild Type and Mutated AppAs .
49 Anti-inflammatory, analgesic and wound healing activities of the leaves of Memecylon edule Roxb
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
ปี พ.ศ. 2551
57 Source of oseltamivir resistance in avian influenza H5N1 virus with the H274Y mutation
58 Evolution of human receptor binding affinity of h1n1 hemagglutinins from 1918 to 2009 pandemic influenza A virus
59 Time-resolved Stokes shift in proteins with continuum model: Slow dynamics in proteins
60 Computational studies of influenza a virus at three important targets: Hemagglutinin, neuraminidase and M2 protein
61 A case study of hot chilli pepper drying by using Solar tunnel drier at Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand
62 -
63 -
ปี พ.ศ. 2550
64 Combined QM/MM mechanistic study of the acylation process in furin complexed with the H5N1 avian influenza virus hemagglutinin’s cleavage site
65 Quantum Mechanical Study of Photoinduced Charge Transfer in FMN Binding Protein .
66 Source of Oseltamivir Resistance in Avian Influenza H5N1 Viruses with the H274Y Mutation
67 A density functional investigation of 1,3-bis(4-nitrophenyl)urea as anion receptor
68 Simulation of ultrafast non-exponential fluorescence decay induced by electron transfer in FMN binding protein
69 Susceptibility of antiviral drugs against 2009 influenza A (H1N1) virus
70 How does each substituent functional group of oseltamivir lose its activity against virulent H5N1 influenza mutants?
71 Molecular prediction of oseltamivir efficiency against probable influenza a (H1N1-2009) mutants: Molecular modeling approach
72 Molecular insights into human receptor binding to 2009 H1N1 influenza a hemagglutinin
73 Molecular insight into the specific binding of ADP-ribose to the nsP3 macro domains of chikungunya and venezuelan equine encephalitis viruses: Molecular dynamics simulations and free energy calculations
74 Combined QM/MM mechanistic study of the acylation process in furin complexed with the H5N1 avian influenza virus hemagglutinin's cleavage site
ปี พ.ศ. 2549
75 Simultaneous analysis of ultrafast fluorescence decays of FMN binding protein and its mutated proteins by molecular dynamic simulation and electron transfer theory
76 Analysis of photoinduced electron transfer in AppA
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
77 Quantum mechanical study of photoinduced charge transfer in FMN binding protein