ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณฐนนท์ ตราชู
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ณฐนนท์ ตราชู
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชิตา มุ่งงาม 4
2 ไมตรี สุทธจิตต์ 4
3 อุทัย สาขี 3
4 จันทิมา พลพินิจ 2
5 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
6 วรรณา กาญจนมยูร 2
7 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
8 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
9 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
11 ชวลิต บุญปก 2
12 ศุภชัย สมัปปิโต 2
13 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
14 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
15 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
16 สุนันท์ สายกระสุน 2
17 วราวุธ สุธีธร 2
18 รำไพ เกณฑ์สาคู 2
19 ปรีชา ประเทพา 2
20 บรรจบ วันโน 1
21 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
22 นงนิตย์ มรกต 1
23 กาญจนารัตน์ ช่อรักษ์ 1
24 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
25 ปิยมาศ นานอก 1
26 บังอร กองอิ้ม 1
27 นเรศ มีโส 1
28 นริศ สินศิริ 1
29 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
30 ชาติไทย แก้วทอง 1
31 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
32 ธวัชชัย ชมศิริ 1
33 ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 1
34 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
35 สุริทอง ศรีสะอาด 1
36 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
37 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
38 ดรุณี บุญชารี 1
39 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
40 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
41 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
42 คมศร เลาห์ประเสริฐ 1
43 สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ 1
44 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
45 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
46 วรากร สีโย 1
47 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
48 สงครามชัย ลีทองดี 1
49 ทองใบ บุษกร 1
50 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
51 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
52 สมชาย แก้ววังชัย 1
53 เมธิน ผดุงกิจ 1
54 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
55 Nathanon Trachoo 1
56 Thomas Peter Timotity Cushnie 1
57 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
58 อมรรัตน์ เจือสุข 1
59 ทิพรักษ์ วงษาดี 1
60 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
61 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
62 มนตรี ทองมูล 1
63 ศศิณี กันยาบุญ 1
64 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
65 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
66 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
67 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
68 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
69 ทรงคุณ จันทจร 1
70 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
71 งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
72 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
73 เรือน สมณะ 1
74 รพีพร ช่ำชอง 1
75 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
76 ถวิล ชนะบุญ 1
77 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
78 ศรัณยู คำเมือง 1
79 รักฤดี สารธิมา 1
80 วัลยา สุทธิขำ 1
81 สุกัญญา ลีทองดี 1
82 งบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
83 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
84 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
85 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
86 ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2544. 1
87 ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2545. 1
88 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 3
4 2552 1
5 2551 6
6 2550 7
7 2549 9
8 2548 8
9 2547 5
10 2545 1
11 2544 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Potential Applications for Annona squamosa Leaf Extract in the Treatment and Prevention of Foodborne Bacterial Disease
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 การทำลายเชื้อโรค Campylobacter jejuni ในแผ่นชีวะโดยวิธีปลอดสารเคมี
4 Antibacterial activity of three medicinal Thai plants against Campylobacter jejuni and other foodborne pathogens.
5 -
ปี พ.ศ. 2554
6 Low Molecular Weight Carbohydrates, prebiotic content, and prebiotic activity of selected food plants in Thailand
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2552
9 Low Molecular Weight Carbohydrates, prebiotic content, and prebiotic activity of selected food plants in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
10 การทำลายเชื้อโรค Campylobacter jejuni ในแผ่นชีวะ โดยวิธีปลอดสารเคมี
11 Effect of ozone and potassium lactate on lipid oxidation and survival of salmonella typhimurium on fresh pork
12 Attachment and Heat Resistance of Campylobacter jejuni on
13 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของใยอาหารผงจากพืชผักไทย
14 -
15 การทำลายเชื้อโรค Campylobacter jejuni ในแผ่นชีวะโดยวิธีปลอดสารเคมี
ปี พ.ศ. 2550
16 ผลของโอโซนและคลื่นวิทยุต่อ Campylobacter jejuni
17 การทดสอบสารก่อกลายพันธุ์ในน้ำหมักชีวภาพ
18 การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารทำความสะอาดจากน้ำหมักผลไม้
19 Attachment of Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7 and Pseudomonas aeruginosa on Food Soiled Plastic Surfaces
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2549
23 ผลของวิตามินซีต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus acidophilus ในหอมดอง
24 ความเสี่ยงของการเกาะติด Listeria monocytogenes, escherichia coli O157:H7 และ pseudomonas aeruginosa บนผิวพลาสติกที่มีคราบอาหาร
25 การศึกษาความหลากทางพันธุกรรมและการยับยั้งเชื้อ Campylobacter jejuni โดยวิธีปราศจากสารเคมี
26 การตรวจวิเคราะห์ยีนก่อโรคใน Campylobacter jejuni
27 Stability of freeze-dried Lactobacillus acidophilus in banana, soybean and pearl barley powders
28 Survival of Campylobacter jejuni in biofilms after chlorine treatment
29 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
30 -
31 -
ปี พ.ศ. 2548
32 การศึกษาการรอดชีวิตของ Campylobacter jejuni ในฟาร์มไก่ และการวิจัยหาเชื้อโปรไบโอติคเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Campylobacter jejuni ในไก่
33 โครงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพเนื้อไก่โดยการศึกษาการแพร่กระจายการรอดชีวิตและการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ Campylobacter jejuni
34 การเพิ่มการรอดชีวิตจุลินทรีย์โปรไบโอติคในผักหมักดองพื้นบ้านโดยวิธีการเอ็นแค็บซูเลชั่น
35 การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพเนื้อไก่โดยการศึกษาการแพร่กระจาย การรอดชีวิต และการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ Campylobacter jejuni
36 Attachment of Campylobacter jejuni on biofilms from two chicken houses in Thailand
37 Attachment of Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7 and Pseudomonas aeruginosa on food soiled plastic surfaces
38 Attachment and heat resistance of Campylobacter jejuni on Enterococcus faecium biofilm
39 -
ปี พ.ศ. 2547
40 Survival of Campylobacter jejuni in biofilms after chlorine treatment
41 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
42 Evidence of association of milk fat globlue membrane with protein martrix in dariy gels as revealed by confocal microscopy
43 -
44 -
ปี พ.ศ. 2545
45 รายงานการวิจัยเรื่องกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดพุงทะลาย ขิง และผลส้มแขก
ปี พ.ศ. 2544
46 ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของพุงทะลาย