ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูชัย สุจิวรกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชูชัย สุจิวรกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระวุฒิ มูฮำหมัด 5
2 วุฒิพงษ์ ประคองวิทยา 5
3 กิตติภพ ไชยปัญหา 4
4 พินัยศักดิ์ พรหมศร 4
5 ภาณุเดช ขัดเงางาม 4
6 รุจจพงศ์ เพ็งจันทร์ 4
7 มาศพงษ์ กระจ่างจาย 4
8 วินัย ชัยเพชร 4
9 มงคล นามลักษณ์ 3
10 ทวีชัย กาฬสินธุ์ 3
11 สมโพธิ อยู่ไว 2
12 พรเกษม จงประดิษฐ์ 2
13 เอนก ศิริพานิชกร 1
14 นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ 1
15 อภินัติ อัชกุล 1
16 สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 1
17 พิชัย จิตวิญญาณ 1
18 จักรพงค์ ถิ่นไกล 1
19 พิศูจน์ รอดเจริญ 1
20 เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์ 1
21 จินตชัย ไกรนรา 1
22 ธนายุทธ ชนะบำรุง 1
23 วัชรินทร์ จันทร์ภักดี 1
24 ธีรยุทธ วิวัฒนาช่าง 1
25 ภิญโญ วัชระสวัสดิ์ 1
26 ศันสนีย์ ฝ่ายชาวนา 1
27 ภิรมย์ วรคันธ์ 1
28 อุดมศักดิ์ เรืองชัยวุฒิคุณ 1
29 อนุรักษ์ จินตนานันท์ 1
30 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
31 เจษฎา สนสุภาพ 1
32 ชิน ชินกลาง 1
33 ไทยเจริญ นาพรม 1
34 ธนบดี อินทรเพชร 1
35 รพีพงศ์ เชิงชวโน 1
36 กฤษณะ เพชรมีศรี 1
37 ณัฐยศ ดอกขัน 1
38 อิทธิ อิทธิพิบูล 1
39 ยศวัฒน์ บุญมาปัด 1
40 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
41 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
42 กิตติพันธ์ แสงชมภู 1
43 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
44 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
45 วิวัฒน์ ศรัทธา 1
46 ทวิช พูลเงิน 1
47 ชาญชัย รุ่งอนุรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 14
4 2552 12
5 2551 7
6 2550 1
7 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การควบคุมการเเตกร้าวจากการหดตัวของคอนกรีตขณะก่อตัวด้วยไฟเบอร์ธรรมชาติจากขนสัตว์เเละพืช
ปี พ.ศ. 2554
2 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย
3 บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
4 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 การควบคุมการแตกร้าวจากการหดตัวของคอนกรีตขณะก่อตัวด้วยไฟเบอร์ธรรมชาติจากขนสัตว์และพืช
6 การพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงเร็วและคอนกรีตกำลังสูง สำหรับใช้งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
7 สมรรถนะที่คาดหวัง สมรรถนะที่ยอมรับได้ และสมรรถนะที่เป็นจริง ของช่างโยธาระดับปริญญาตรี ตามความต้องการอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
8 บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง มวลรวม น้ำ และสารผสมเพิ่ม
9 บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง วัสดุคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้าง
10 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง คอนกรีตสด
11 บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง คอนกรีตและปูนซีเมนต์
12 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่องความทนทานของคอนกรีต
13 การศึกษาอิทธิพลของการบ่มในน้ำที่อุณหภูมิต่างกันต่อคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเส้นใยแก้ว
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
15 การศึกษาคุณสมบัติการรับแรงดัด และการเฉือนระหว่างชั้นของแผ่นประกบ ที่ได้จากการประกอบของสไตโรโฟมและวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยแก้ว
16 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่องคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว
17 การศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเส้นใยแก้ว
18 การศึกษาสมรรถนะของช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่สถานประกอบการต้องการในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2552
19 ศึกษาสภาพจริงของบุคลากรตำแหน่งช่างโยธา/นายช่างโยธา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี /
20 อิทธิพลของชนิดและปริมาณเส้นใยเหล็กแบบตะขอ และกำลังอัดของคอนกรีตที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับแรงดึงของคอนกรีตเสริมใยเหล็กแบบตะขอ
21 อิทธิพลของขนาดหินที่มีต่อกำลังและพฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ
22 การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้มาตรฐานการออกแบบที่แตกต่างกัน
23 อิทธิพลของการแบ่งชั้นของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กแบบตะขอที่มีผลต่อกำลัง และพฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
24 การศึกษากำลังและพฤติกรรมการดัดของคอนกรีตเสริมเส้นใยมะพร้าว
25 กำลังและพฤติกรรมการดัดของแผ่นซีเมนต์เยื่อกระดาษเสริมตะแกรงเหล็ก
26 การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้มาตรฐานการออกแบบที่แตกต่างกัน
27 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและการดัดของแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์เสริมด้วยลวดตะแกรงเหล็กและเส้นใยมะพร้าว
28 การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินซีเมนต์ที่ใช้ดินตะกอนประปาผสมกับดินเหนียว
29 บล็อกซีเมนต์ประสานที่ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ดินแดง และเถ้าจากแกลบดำ แกลบขาว หรือ ชานอ้อยเป็นส่วนผสม
30 บล็อกซีเมนต์ประสานที่ใช้เถ้าแกลบดำ เถ้าแกลบขาว และเถ้าชายอ้อยเป็นส่วนผสม
ปี พ.ศ. 2551
31 การจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 2: ด้านน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคารและอายุการใช้งานของอาคาร
32 การพัฒนากระบวนการผลิตบล็อกดินอัดผสานซีเมนต์มวลเบาด้วยการเติมแกลบและฟางบดเป็นส่วนผสม
33 การสำรวจค่ากำลังอัดของคอนกรีต ในโครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไม่ควบคุมคุณภาพในประเทศไทย โดยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายที่ใช้คอนกรีต เทสต์ แฮมเมอร์
34 การพัฒนากระเบื้องดินซีเมนต์ ที่ใช้ดินตะกอนประปาจังหวัดขอนแก่น
35 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีต่อการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี และเลย
36 การศึกษาความทนทานของวัสดุผสมซีเมนต์เสริมเส้นใย ที่แช่ในน้ำทะเล : การศึกษาทางด้านพฤติกรรมการดัดของแผ่นบาง
37 การศึกษาอสังหาริมทรัพย์มือสอง ในเขตจังหวัดสกลนครและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ปี พ.ศ. 2550
38 ฐานข้อมูลนวัตกรรมทางการก่อสร้างคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน