ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนิส เหมินทร์ 4
2 ตรีษา ศาสตระรุจิ 2
3 วชิรี คิมหสวัสดิ์ 1
4 ธนพร พิศาลชัยยงค์ 1
5 ธาดารัตน์ รุ่งหิรัญวัฒน์ 1
6 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
7 จีรวรรณ จีระกิจจา 1
8 วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ 1
9 พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 1
10 พิมล บำรุง 1
11 สุนันท์ พงษ์สามารถ 1
12 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 1
13 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
15 อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์ 1
16 สาลินี จุลศรีไกวัล 1
17 พรรณรัตน์ มณีรัตนรังษี 1
18 สุพัชรินทร์ โทวนิช 1
19 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
20 เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย 1
21 ขวัญชนก รัตนอุบล 1
22 สุคนธา อิศรวิริยะกุล 1
23 ขวัญฤดี วัฒนธรรม 1
24 ดารณี ตัณฑ์ไพโรจน์ 1
25 กุลยา รัตนปรีดากุล 1
26 วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 1
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 2
12 2542 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเปรียบเทียบผลของการใช้กลาสไอโอโนเมอร์ชนิดดัดแปลงด้วยเรซินและฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกเริ่ม
ปี พ.ศ. 2554
2 ประสิทธิผลของการประยุกต์ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค โดยผู้ดูแลเด็ก ในการป้องกันฟันผุให้แก่เด็กวัย 9-18 เดือน
3 การศึกษาผลของสารอะซีแมนแนนจากส่วนวุ้นว่านหางจระเข้ในการลดการเกิดเบ้าฟันอักเสบภายหลังการถอนฟันและเร่งการสร้างเนื้อฟันซ่อมเสริมในฟันที่ผุใกล้ทะลุโพรงฟัน
ปี พ.ศ. 2553
4 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็กอายุ 12-18 เดือน
ปี พ.ศ. 2551
5 ความสำเร็จของการปิดทับเนื้อเยื่อในโดยอ้อมด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เปรียบเทียบกับการรักษาเนื้อเยื่อในที่มีชีวิตด้วยยาปฏิชีวนะผสม 3 ชนิดในฟันกรามน้ำนม
6 ความสำเร็จของการปิดทับเนื้อเยื่อในโดยอ้อมด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์เปรียบเทียบกับการรักษาเนื้อเยื่อในที่มีชีวิตด้วยยาปฏิชีวนะผสม 3 ชนิดในฟันกรามน้ำนม
ปี พ.ศ. 2550
7 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2549
8 ผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกในฟันหลัง
9 ผลของโครงการทันตสุขภาพโดยการแปรงฟัน และออกเยื่ยมบ้านในกลุ่มเด็กอายุ 9-18 เดือน
ปี พ.ศ. 2548
10 ความสำเร็จของการรักษาฟันน้ำนมโดยวิธีพัลเพคโตมีระหว่างซิงค์ออกไซด์ยูจินอลและแคลเซียมไฮดรอกไซด์/ไอโอโดฟอร์มเพสต์ (Vitapex) : การศึกษาทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของการรักษาประสาทฟันน้ำนมโดยวิธีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ พาร์เชียล พัลโพโตมี กับการรักษาด้วยวิธีฟอร์โมครีซอล พัลโพโตมีในฟันกรามน้ำนมล่าง : ศึกษาทางคลินิกที่ 6 เดือน และ 12 เดือน
12 การเปรียบเทียบผลการยึดติดทางคลินิกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันระหว่างการใช้กรดฟอสฟอริกกัดผิวฟันกับสารยึดติดเซลฟ์เอทช์กัดผิวฟัน บนฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ของเด็กอายุ 6-8 ปี
ปี พ.ศ. 2546
13 ประสิทธิภาพในการเป็นยาคลายกังวลระหว่างการรักษาทางทันตกรรมของยาไดอะซีแปม และยามีดาโซแลมชนิดรับประทานในผู้ป่วยโรคออทิสซึ่ม
ปี พ.ศ. 2545
14 ความเข้าใจและการปฏิบัติแบบชาวบ้านเกี่ยวกับโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยกรณีศึกษา หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2544
15 การเปรียบเทียบทางคลินิกระหว่างการยึดติดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันเมื่อทำความสะอาดผิวฟันโดยการแปรงฟันด้วยตนเองกับการทำความสะอาดเสริมด้วยเครื่องมือขัดฟันในฟันกรามถาวรซี่ที่หนึ่งของเด็กอายุ 7-8 ปี
16 ผลของสารผนึกหลุมร่องฟันเรซินชนิดผสมฟลูออไรด์และไม่ผสมฟลูออไรด์ ต่อปริมาณแร่ธาตุของรอยผุจำลองในระยะเริ่มแรก
ปี พ.ศ. 2542
17 การเปรียบเทียบผลการประเมินทางคลินิกของการบูรณะฟันคลาส III คอมโพสิทเรซินแบบโดฟเทล และแบบสลอท ในฟันหน้าน้ำนม
18 การศึกษาเปรียบเทียบการติดอยู่และการป้องกันฟันผุของวัสดุชนิดแก้วไอโอโนเมอร์กับชนิดเรซินในการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวรซี่ที่หนึ่ง
19 การเปรียบเทียบผลของยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ความเข้มข้น 500 และ 1,000 ส่วนในล้านส่วนต่อความแข็งผิวฟันน้ำนม ในห้องปฏิบัติการ