ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิรันดร ยูวะนิยม 7
2 ฤดี สุราฤทธิ์ 6
3 เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย 6
4 ประชุมพร คงเสรี 5
5 ประทุมทิพย์ บุญตระกูลพูนทวี 3
6 รักฤดี สารธิมา 3
7 ศรัณยู คำเมือง 3
8 เนรัญชรา นพวงศ์ ณ อยุธยา 2
9 Christopher Bucke 2
10 ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2
11 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
12 ดำรงเกียรติ อาจหาญ 2
13 พัชราวัล พันธศิลาโรจน์ 1
14 สุพร ลีจีรจำเนียร 1
15 วันทนีย์ ธนาบุญชัย 1
16 ชอุ่ม ปาลบุตร 1
17 Jisnuson Svasti 1
18 จินตนาถ วงศ์ชวลิต 1
19 วิชัย บุญแสง 1
20 อรพินท์ อินทร์แก้ว 1
21 แหล่งทุนภายนอก 1
22 ศักดา ดาดวง 1
23 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 1
24 สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 1
25 พิทักษ์ เชื้อวงศ์ 1
26 สกล พันธุ์ยิ้ม 1
27 จันทรกานต์ พิภพมงคล 1
28 เพลินพิศ ลักษณะนิล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 3
8 2547 1
9 2544 1
10 2538 1
11 2531 2
12 2530 1
13 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสกัดแยกและศึกษาโครงสร้างทางเคมีของโพลีแซคคาร์ไรด์ที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ที่แยกได้จากดินในไร่อ้อยและการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และการเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาความจำเพาะในการจับกับทีอาร์เอ็นเอ ของเอนไซม์แอสปาร์ทิลทีอาร์เอ็นเอซินทิเทสจากแบคทีเรีย Helicobacter pylori ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาโครงสร้างสามมิติและกลไกการทำงานของโปรตีนที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1. การศึกษากลไกการทำงานของเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาเรืองแสงจากเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากทะเลไทย เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัด 2. การศึกษาทางวิศวกรรมโปรตีนของ
4 การศึกษาโครงสร้างสามมิติและกลไกการทำงานของโปรตีนที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานทางเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย 1. การศึกษากลไกการทำงานของเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาเรืองแสงจากเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากทะเลไทย เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัด 2. กา
5 การศึกษาโปรตีน: โครงสร้าง การทำงาน การประยุกต์ใช้ และการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่เป็นโรค
ปี พ.ศ. 2552
6 การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติเฉพาะและความสามารถในการฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ของเห็ดลม
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาโครงสร้างสามมิติและกลไกการทำงานของเอนไซม์ที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งาน ประกอบด้วย 5 โครงการ 1) การประยุกต์ใช้เอนไซม์ลินามาเรสจากมันสำปะหลัง เพื่อสังเคราะห์สารคาร์โบไฮเดรท 2) สารชีวโมเลกุลที่เร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเคมีสังเคราะห์ 3) โครงการการศ
ปี พ.ศ. 2549
8 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ลินามาเรสจากมันสำปะหลังเพื่อสังเคราะห์สารคาร์โบไฮเดรท
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาโครงสร้างของโปรตีน และการทำงานของเอนไซม์ในระดับโมเลกุล
10 การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีของเอนไซม์ acetyl-CoA carboxylase ที่ทนอุณหภูมิสูงจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เจริญในบ่อน้ำร้อน
11 การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างระดับปฐมภูมิ และสายวิวัฒนาการของเอนไซม์ไลโซไซม์ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
ปี พ.ศ. 2547
12 วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ และเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2544
13 โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง
ปี พ.ศ. 2538
14 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไกลคอซิเดสจากพืชในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรท : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
15 สถานภาพ และศักยภาพการเก็บรักษา วิธีใช้และแหล่งบริการสายพันธุ์ชีวินทรีย์และวัสดุจำเป็นสำหรับการวิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรม
16 สถานภาพ และศักยภาพการเก็บรักษา วิธีใช้และแหล่งบริการสายพันธุ์ชีวินทรีย์และวัสดุจำเป็นสำหรับการวิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรม
ปี พ.ศ. 2530
17 สถานภาพและศักยภาพการเก็บรักษา วิธีใช้และแหล่งบริการ สายพันธุ์ชีวินทรีย์และวัสดุจำเป็นสำหรับการวิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรม