ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาติไทย แก้วทอง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 35
2 น้อย เนียมสา 17
3 ยุวพร อุปปะ 11
4 นงนิตย์ มรกต 9
5 สมชาย แก้ววังชัย 7
6 ดรุณี บุญชารี 3
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
8 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
9 สงครามชัย ลีทองดี 1
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
11 ทองใบ บุษกร 1
12 เมธิน ผดุงกิจ 1
13 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
14 วรากร สีโย 1
15 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
16 อนุชิตา มุ่งงาม 1
17 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
18 บังอร กองอิ้ม 1
19 จันทิมา พลพินิจ 1
20 ปิยมาศ นานอก 1
21 วรรณา กาญจนมยูร 1
22 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
23 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
24 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
25 วีระชัย สายจันทา 1
26 บัญชา พูลโภคา 1
27 สรศักดิ์ สามไชย 1
28 ประไพรัตน์ สีพลไกร 1
29 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
30 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
31 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
32 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
33 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
34 ชวลิต บุญปก 1
35 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
36 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
37 ธวัชชัย ชมศิริ 1
38 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
39 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
40 ปรีชา ประเทพา 1
41 รพีพร ช่ำชอง 1
42 วราวุธ สุธีธร 1
43 เรือน สมณะ 1
44 วัลยา สุทธิขำ 1
45 สุกัญญา ลีทองดี 1
46 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
47 ทุนภายนอก 1
48 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
49 สุนันท์ สายกระสุน 1
50 ศุภชัย สมัปปิโต 1
51 ถวิล ชนะบุญ 1
52 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
53 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
54 นริศ สินศิริ 1
55 นเรศ มีโส 1
56 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
57 สุริทอง ศรีสะอาด 1
58 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
59 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
60 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
61 ศรัณยู คำเมือง 1
62 รักฤดี สารธิมา 1
63 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
64 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
65 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
66 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 4
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 4
6 2553 5
7 2552 3
8 2551 9
9 2550 4
10 2549 5
11 2547 1
12 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงพื้นผิวของซิลิกาเจลด้วยอนุพันธ์โรดามีนเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก
2 ตัวตรวจวัดที่มีการเปลี่่ยนแปลงฟลูออเรสเซนต์และสีแบบผันกลับได้โดยมีโรดามีนเป็นองค์ประกอบสำหรับจับ Cu2+ และไอออนแพร์เพื่อใช้เป็นตัวรับไดทอปิก
ปี พ.ศ. 2557
3 การสังเคราะห์และสมบัติการจับของตัวรับไดทอปิกรีเซบเตอร์ของจำพวกคีโมเซ็นเซอร์ที่มีโรดามีนและไบพีริดีน
4 -
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2556
7 การสังเคราะห์และสมบัติการจับของตัวรับไดทอปิกที่มีอนุพันธ์ของโรดามีนเป็นองค์ประกอบ
8 Hybrid organic-inorganic nanomaterial sensors for selective detection of Au3+ using rhodamine-based modified polyacrylic acid (PAA)-coated FeNPs
9 -
ปี พ.ศ. 2555
10 การจดจำปรอทโดยใช้อนุพันธุ์โรดามีนที่อยู่บนอนุภาคนาโนพาร์ทิเคิล
11 การจดจำปรอทโดยใช้เซนเซอร์พอลิเมอร์ที่มีอนุพันธุ์โรดามีนเป็นองค์ประกอบที่อยู่บนผิวไอทีโอ
ปี พ.ศ. 2554
12 Facile synthesis of rhodamine-based highly sensitive and fast responsive colorimetric and off-on fluorescent reversible chemosensors for Hg2+: preparation of a fluorescent thin film sensor
13 -
14 -
15 -
ปี พ.ศ. 2553
16 การสังเคราะห์และคุณสมบัติการจับของตัวรับไดทอปิกที่มีอนุพันธุ์ของโรดามีนเป็นองค์ประกอบ
17 Redox nanoreactor dendrimer boxes: in situ hybrid gold nanoparticles via terthiophene and carbazole peripheral dendrimer oxidation.
18 -
19 -
20 -
ปี พ.ศ. 2552
21 Azacalix[3]arenes: chemistry and recent developments in functionalization for specific anion and cation recognition.
22 Facile synthesis of rhodamine-based highly sensitive and fast responsive colorimetric and off-on fluorescent reversible chemosensors for Hg 2+: Preparation of a fluorescent thin film sensor
23 -
ปี พ.ศ. 2551
24 A reversible Em-FRET rhodamine-based chemosensor for carboxylate anions using a ditopic receptor strategy
25 Azacalix[3]arene-Carbazole Conjugated Polymer Network Ultrathin Films for Specific Cation Sensing
26 Redox Nanoreactor Dendrimer Boxes: In-Situ Hybrid Gold Nanoparticles via Terthiophene and Carbazole-PAMAM Dendrimer Oxidation
27 Self-Assembly and Electrochemical Oxidation of Polyamidoamine-Carbazole Dendron Surfmer Complexes: Nanoring Formation
28 Evidence of a species complex within the food-borne trematode Opisthorchis viverrini and possible co-evolution with their first intermediate hosts
29 -
30 -
31 -
32 -
ปี พ.ศ. 2550
33 Azacalix[3]arenes: Chemistry and recent developments in functionalization for specific anion and cation recognition
34 PAMAM-CBz Dendron COMPLEXES: Self-Assembly Properties and Polymerization in Solution and Surfaces
35 Conformation Selective Synthesis of N-benzylhexahomotriaza-p-chlorocalix[3]-trinapthylamides
36 -
ปี พ.ศ. 2549
37 Novel C3v-Symmetrical N7-Hexahomotriazacalix[3]cryptand: A Highly Efficient Receptor for Halide Anions
38 Hyperidentities in (xx)(yy) ? x(yx) Graph Algebras of Type (2,0)
39 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
40 -
41 -
ปี พ.ศ. 2547
42 Design and synthesis of thiourea based receptor containing naphthalene as oxalate selective sensor