ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญวิทย์ แก้วตาปี 15
2 ธีรวิทย์ เป่ยคำภา 13
3 วิริยา ลุ้งใหญ่ 2
4 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 2
5 นายชาญวิทย์ แก้วตาปี 2
6 อรวรรณ ชินราศรี 2
7 อุดมลักษณ์ มณีโชติ 2
8 นายณัฐวุฒิ ครุฑไทย 2
9 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 2
10 อภิเดช แสงดี 2
11 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 2
12 ดวงกมล ศรีวงแสน 2
13 กัญจนะ มากวิจิตร์ 2
14 ประภาส ช่างเหล็ก 2
15 สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 2
16 จำเริญ เที่ยงธรรม 2
17 พรรณวดี โสพรรณรัตน์ 2
18 วุฒินันท์ คงทัด 2
19 ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ 1
20 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
21 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
22 ญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช 1
23 นิติ ชูเชิด 1
24 Chaiyapoom Bunchasak 1
25 ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล 1
26 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
27 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
28 อาภัสสรา ชูเทศะ 1
29 วราภา มหากาญจนกุล 1
30 สิริกุล วะสี 1
31 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
32 วารุณี วารัญญานนท์ 1
33 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
34 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
35 ปาริชาติ พรมโชติ 1
36 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
37 เรณุมาศ มาอุ่น 1
38 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
39 ธงชัย มาลา 1
40 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
41 สาโรช โศภีรักข์ 1
42 สิริกร กาญจนสุนทร 1
43 ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ 1
44 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 1
45 อรนัดดา ชิณศรี 1
46 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
47 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
48 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
49 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 5
3 2554 8
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 5
8 2548 2
9 1086 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของ Saccharomyces exiguus SJP ต่อประชากรจุลินทรีย์
2 ผลของการเสริมถั่วเหลืองหมักในอาหารระยะเล็กต่อการเติบโตของไก่เนื้อ
3 ผลของการเสริมวิตามินและกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มต่อการเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ปริมาณซาก และคุณภาพเนื้อ ของไก่เนื้อในโรงเรือนเปิด
ปี พ.ศ. 2555
4 การใช้เมไธโอนินในสัตว์ปีกและสุกร
5 ประสิทธิภาพของ DL-Methionine and Liquid DL-Methionine Hydroxy Analog Free Acids ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในเป็ดเนื้อ
6 ผลการเสริม liquid DL- Methionine Hydroxy Analog Free Acids ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของเป็ดเนื้อ
7 ผลการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารที่มีแหล่งพลังงานต่างกันต่อสมรรภาพการผลิตและคุณภาพซากของเป็ดเนื้อ
8 การใช้มันสำปะหลังและกรดอะมิโนที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบในอาหารไก่กระทงสำหรับการคำนวณสูตรอาหารต้นทุนต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
9 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)
10 การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน(Jerusalem Artichoke)
11 การลดต้นทุนอาหารลูกสุกรโดยการเสริม Methionine ในอาหารที่มีข้าวโพดและปลายข้าวเป็นหลัก(อัดเม็ด)เพื่อทดแทนการเสริมโปรตีนจากนม
12 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองการเจริญเติบโตระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมและการวิเคราะห์แบบ Nonlinear Regression ในเป็ดสายพันธุ์เชอร์รีวัลเลย์
13 การเสริม methionine ในอาหารที่ใช้มันสำปะหลังและถั่วเหลืองเป็นหลักต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และการเจริญของขน ของเป็ดเนื้ออายุ 0-47 วัน
14 ผลของดีแอล-เมทไธโอนีนและดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอกต่อสมรรถภาพ การเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเล่ย์-เอ็มสาม
15 ผลของการเสริมพรีไบโอติก (Aspergillus meal) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของไก่ไข่
16 ผลของโซเดียมกลูโคเนตต่อสมรรถภาพการผลิต ระบบทางเดินอาหาร จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร และระบบภูมิคุ้มกันในสุกรระยะอนุบาล
ปี พ.ศ. 2553
17 การศึกษาความต้องการเมทไธโอนีนและแหล่งของเมทไธโอนีนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากในเป็ดพันธุ์ Cherry Valley เพศผู้
18 ผลของการเสริม Acidifiers และ Organic Zinc ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสภาวะลำไส้ของลูกสุกร
19 โครงการการวิจัยพัฒนาไก่เคยูเบตงให้เป็นธุรกิจ
20 ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต ระบบภูมิคุ้มกัน นิเวศวิทยา ของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร และการสะสมแร่ธาตุของไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2552
21 การศึกษาผลการเสริม Calibrin-A Enterosorbent และ OD-99 ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่
22 ผลของ Sodium Gluconate และ Liquid DL-Methionine Hydroxy Analogue Free acids ต่อค่า pH และปริมาณกรดไขมันสายสั้นจากการหมักของอาหารในลำไส้ส่วนท้ายของสุกรภายนอกตัวสัตว์
ปี พ.ศ. 2551
23 การศึกษาข้อมูลด้านการให้ผลผลิตไข่ การเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่เบตง ในประชากรฝูงของฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
24 ผลของดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอนาลอค ต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเปลือกไข่ และการสะสมแร่ธาตุในไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2550
25 Effect of adding Methionine Hydroxy Analog in drinking water on production performance and gut immunity of male broiler chicken.
26 ผลการเสริม DL-Methionine สังเคราะห์ ต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากสุกรในระยะรุ่น
27 ผลการเสริม Methionine Hydroxy Analog Free Acid ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรอนุบาล
28 ผลการเสริม Sodium Gluconate ในอาหารเปรียบเทียบกับสารเสริมอาหารชนิดอื่นๆ ต่อสมรรถภาพการผลิต กระบวนการเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร การทำงานทางสรีระวิทยาในทางเดินอาหาร และภูมิคุ้มกันของลูกสุกรในระยะหลังหย่านม
29 ประมวลองค์ความรู้และสถานภาพการวิจัยไข่ไก่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
30 การศึกษาความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโน methionine ของไก่ไข่ในโรงเรือนระบบปิดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพไข่
31 การศึกษาความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโน methionine ของไก่ไข่ในโรงเรือนระบบปิดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพไข่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 แก้ไขชื่อโครงการ