ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2553 2
4 2547 1
5 2546 1
6 2540 1
7 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษาป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรม ทางปกครองเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการจัดลำดับประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ นรต.ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 การจัดลำดับประสบการณ์ของนักเรียนนายร้อยตำรวจตามหลักทฤษำีเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2547
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในวิชาสืบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในวิชาสืบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปี พ.ศ. 2540
7 ประชาพิจารณ์กับการตัดสินใจของรัฐ : ศึกษากรณีชุมชนข้านครัว