ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต บุญปก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โชคชัย วิริยะพงษ์ 38
2 มนตรี ทองมูล 17
3 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 7
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
5 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 3
6 วิชญา รัตนเมธาวี 2
7 มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ 2
8 ศุภชัย สมัปปิโต 2
9 เอกจิตรา ศรีสารคาม 2
10 จีระนันท์ คำภักดี 2
11 ประภาส ผิวอ่อน 2
12 รำไพ เกณฑ์สาคู 2
13 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
14 อนุชิตา มุ่งงาม 2
15 ธวัชชัย ชมศิริ 2
16 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
17 ดรุณี บุญชารี 1
18 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
19 อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 1
20 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
21 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
22 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
23 ทองใบ บุษกร 1
24 ธวัดชัย ธานี 1
25 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
26 สมชาย แก้ววังชัย 1
27 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
28 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
29 สุนันท์ สายกระสุน 1
30 วัลยา สุทธิขำ 1
31 สุกัญญา ลีทองดี 1
32 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
33 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
34 รพีพร ช่ำชอง 1
35 ปรีชา ประเทพา 1
36 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
37 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
38 วิชัย โพธิ์ศรี 1
39 สุนิษา บัวดง 1
40 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
41 อาจารย์นักวิจัย 1
42 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
43 ทวีชัย ดวงผุย 1
44 จันทิมา พลพินิจ 1
45 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
46 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
47 นริศ สินศิริ 1
48 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
49 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
50 นเรศ มีโส 1
51 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
52 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
53 วราวุธ สุธีธร 1
54 เรือน สมณะ 1
55 ถวิล ชนะบุญ 1
56 รักฤดี สารธิมา 1
57 ศรัณยู คำเมือง 1
58 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
59 สุริทอง ศรีสะอาด 1
60 เมธิน ผดุงกิจ 1
61 ชาติไทย แก้วทอง 1
62 สงครามชัย ลีทองดี 1
63 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
64 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
65 วรรณา กาญจนมยูร 1
66 ปิยมาศ นานอก 1
67 บรรจบ วันโน 1
68 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
69 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
70 บังอร กองอิ้ม 1
71 นงนิตย์ มรกต 1
72 วรากร สีโย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 6
3 2556 7
4 2555 14
5 2554 13
6 2553 12
7 2552 7
8 2551 11
9 2550 8
10 2549 5
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ฟังก์ชันหลายค่าก่อนต่อเนื่องบนปริภูมิเชิงไบทอพอโลยี
2 -
3 -
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 ลักษณะเฉพาะของฟังก์ชันเปิด เดลตา (เอ็ม,มิว) อย่างอ่อน
7 เซตปิด u วางนัยทั่วไปอย่างเข้มในปริภูมิเชิงทอพอโลยี
8 เซตปิด (ซีตา,มิว) วางนัยทั่วไปในปริภูมิเชิงไบทอพอโลยีวางนัยทั่วไป
9 เซตปิดวางนัยทั่วไปอย่างอ่อนในปริภูมิเชิงทอพอโลยีอุดมคติ
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2556
12 I*? -closed sets in ideal topological
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
ปี พ.ศ. 2555
19 เซตปิด ในปริภูมิเชิงทอพอโลยีไอดีล
20 สัจพจน์การแยกในปริภูมิโครงสร้างอ่อน
21 Characterizations of upper and lower weakly α(μ X, μ Y) -continuous multifunctions
22 zeta (mu) -sets in generalized topological spaces
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
ปี พ.ศ. 2554
33 ฟังก์ชันหลายค่าต่อเนื่อง ( u,u')
34 G-Hausdorff and ∂-Hausdorff fuzzy biclosure spaces
35 Weakly M-precontinuous functions on biminimal structure spaces
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
ปี พ.ศ. 2553
46 เซตปิดที่วางนัยทั่วไปในปริภูมิไอโซโทนิค
47 Generalized biclosed sets in bi?ech closure Spaces
48 On upper and lower β (μ X, μ Y)-continuous multifunctions
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
ปี พ.ศ. 2552
58 Far East Journal of Mathematical Sciences Volume 49, Issue 2, February 2011, Pages 147-155
59 δ-normal and δ-regular biclosure spaces
60 Generalized closed sets in isotonic spaces
61 On generalized topology and minimal structure spaces
62 Regular generalized closed sets in biminimal structure spaces
63 C0-bi?ech spaces and c1-bi?ech spaces
64 -
ปี พ.ศ. 2551
65 Generalized biclosed sets in biech closure Spaces
66 Weakly open functions on bigeneralized topological spaces
67 On pairwise bicontinuous maps
68 Almost and weakly M-continuous functions on m-spaces
69 ∂-Closed maps in biclosure spaces
70 T*1/2-Spaces and T**1/2-Spaces
71 Almost (g,m)-continuous functions
72 Weakly M-precontinuous functions on biminimal structure spaces
73 Generalized closed sets in bigeneralized topological spaces
74 A Web Porngraphic Patrol System Based-on Hierachical Image Filtering Techniques
75 -
ปี พ.ศ. 2550
76 C0-bičech spaces and c1-bičech spaces
77 M-continuous functions on biminimal structure spaces
78 On weakly (g,m)-continuous functions
79 Continuous functions on bigeneralized topological spaces
80 Chemical Composition and Nutritional Evaluation of Energy Feeds for Ruminant Using In vitro Gas Production Technique.
81 -
82 -
83 -
ปี พ.ศ. 2549
84 The relationship between microstructure and mechanical properties of Al(2)O(3)MgO ceramics
85 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
86 -
87 -
88 -