ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลลดา เลาหวิริยานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การนำ CEFR มาใช้ในประเทศไทย: การปรับใช้เชิงนโนบายให้เข้ากับบริบท
ปี พ.ศ. 2561
2 โครงการนำร่องการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นสามภาษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการสื่อสารนานาวัฒนธรรมของมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาความสามารถในการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
4 โรงเรียน ชุมชน และความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
5 การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 ผลการอบรมแบบเข้ม เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษให้แก่ครูที่สอนภาษาอังกฤษในช่วงชั้นที่ 1 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช