ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชมดาว สิกขะมณฑล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 5
2 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 5
3 สมจิต อ่อนเหม 4
4 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 4
5 กรุณา วงษ์กระจ่าง 4
6 เพลินใจ ตังคณะกุล 4
7 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 4
8 พัชรี ตั้งตระกูล 3
9 งามจิตร โล่วิทูร 3
10 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 3
11 สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ 3
12 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 3
13 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
14 อภิญญา จุฑางกูร 2
15 เย็นใจ ฐิตะฐาน 2
16 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 2
17 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 2
18 วราภรณ์ ประเสริฐ 2
19 สุมิตรา บุญบำรุง 2
20 วันเพ็ญ มีสมญา 1
21 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
22 รังสิมา เก่งการพานิช 1
23 งามทิพย์ ภู่วโรดม 1
24 จันทิมา จาปะเกษตร์ 1
25 นางสาวนงนุช กัณฑานนท์ 1
26 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
27 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
28 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
29 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
30 ประจงเวท สาตมาลี 1
31 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
32 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
33 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
34 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
35 ศิริพร ตันจอ 1
36 วินัศ ภูมินาถ 1
37 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
38 วรพล เพ็งพินิจ 1
39 ผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ 1
40 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 1
41 Dr. Hiroshi Okadome 1
42 สิริวัฒนา จิตตรีพล 1
43 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 1
44 รัศมี ศุภศรี 1
45 นายอำนาจ คูตะคุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 6
3 2554 3
4 2552 2
5 2550 2
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 1
10 2544 1
11 2543 1
12 2540 1
13 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 Application of Grinding Method and Heating Process in Preparation of Thai Rice for Making Bread
3 การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล
4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น
5 ผลของการเสริมอินนูลินต่อการดูดซึมแคลเซียมในผลิตภัณฑ์นมด้วยวิธีหลอดทดลอง
6 ผลของเครื่องปรุงสมุนไพรในน้ำหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไก่ย่างและหมูย่าง
7 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
8 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น
9 การใช้แป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กปราศจากกลูเตน
10 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว
12 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว - หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียน จากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์
14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากสมุนไพรและผัก
ปี พ.ศ. 2549
15 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก
16 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์โครงการหลวง : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2548
17 โครงการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย/ โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2547
18 การพัฒนาความสามารถในการทดสอบประสาทสัมผัสของบุคคลากรในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
19 การใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีในการผลิตบะหมี่และเกี๊ยวกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2546
20 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีปริมารฟินอลทั้งหมดของสารฟลาโวนอยด์บางชนิดของผลไม้เขตหนาวนำเข้าเพื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2544
21 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการยอมรับ
ปี พ.ศ. 2543
22 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานที่จำหน่ายในท้องตลาด
ปี พ.ศ. 2540
23 การพัฒนาคุกกี้กล้วยตาก