ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชฎาพร เสนาคุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรพล ยอดศิริ 47
2 วรายุธ พิลาภ 46
3 ปรีชา ประเทพา 25
4 กัทลี ศักดาคำ 24
5 คมกริช วงศ์ภาคำ 22
6 อารยะ เสนาคุณ 12
7 อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล 11
8 วิภาวดี ได้ผลมาก 11
9 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 4
10 เรียมจิตร สุทธิโสกเชือก 4
11 พัฒนา ภาสอน 3
12 ไพโรจน์ ประมวล 2
13 วรากร สีโย 2
14 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
15 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
16 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
17 เสนีย์ เครือเนตร 1
18 อุทัย สาขี 1
19 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
20 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
21 อาจารย์นักวิจัย 1
22 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
23 งบประมาณรายได้ประจำปี 2548. 1
24 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
25 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
26 ปิยะพร แสนสุข 1
27 ขนิษฐา สมตระกูล 1
28 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
29 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
30 กฤษกร ปาสาใน 1
31 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
32 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
33 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
34 ไพบูลย์ บุญไชย 1
35 บรรจบ วันโน 1
36 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
37 ทรงคุณ จันทจร 1
38 พัฒนพล มีนา 1
39 วัชรา กาญจนรัช 1
40 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
41 นิชธิมา แพ่งนคร 1
42 ศุภชัย สมัปปิโต 1
43 ปารณีย์ บุญไชย 1
44 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
45 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
46 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
47 ราตรี แมนไธสง 1
48 ยศฐา ศรีเทพ 1
49 รพีพร ช่ำชอง 1
50 เรือน สมณะ 1
51 นวลอนงค์ นาคคง 1
52 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
53 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
54 กชพร สิงหะหล้า 1
55 สมเสาวนุช จมูศรี 1
56 บังอร กองอิ้ม 1
57 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
58 ชูศรี ตลับมุข 1
59 สุริทอง ศรีสะอาด 1
60 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 5
3 2554 6
4 2553 3
5 2552 4
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 2
9 2546 8
10 2545 2
11 2544 4
12 2542 1
13 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความแปรผันของสัณฐานวิทยา ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาขบในระบบแม่น้ำโขง ชี มูล และสงคราม
2 การวินิจฉัยข้าวโบราณที่พบในอิฐยุคทวารวดีและสายพันธุ์ข้าวปัจจุบันที่กระจายพันธุ์ในบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว (glutinous rice zone) โดยการอนุมานจากการวิเคราะห์ยีน Phenol reaction 1 (Phr1)
ปี พ.ศ. 2557
3 Antiglycation capacity and antioxidant activities of different pigmented Thai rice
4 รูปแบบของความหลากหลายทางพันธุกรรมและพลวัตการถ่ายเทยีนของพืชดัชนีสำคัญในป่าเต็งรังโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลท์
5 การศึกษายีน Bh4 ที่กำหนดการเปลี่ยนสีแกลบจากสีฟางเป็นสีดำ (Black hull gene, Bh4) ในประชากรข้าววัชพืช
6 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 กายวิภาคศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ และอัตราการงอกของเมล็ดของพืชสกุลเปล้า (Croton L.) ในประเทศไทย
9 การศึกษาพืชพื้นเมืองทนเค็มในอ่างเก็บน้ำหนองบ่อและลำน้ำเสียวใหญ่ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
10 Genetic structure and diversity of shorea obtusa (dipterocarpaceae) in Thailand
11 Genetic structure and diversity of Shorea obtusa (Dipterocarcaceae) in Thailand
12 Genetic structure and diversity of Shorea obtusa (Dipterocarcaceae) in Thailand
13 -
ปี พ.ศ. 2553
14 ความสัมพันธ์ของสันฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระดับพลอยดิของกลอยในประเทศไทย
15 A morphological survey of foliar trichomes of Croton L. (Euphorbiaceae) in Thailand
16 -
ปี พ.ศ. 2552
17 Genetic structure and diversity of shorea obtusa (dipterocarpaceae) in Thailand
18 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืชชนิดใหม่ของโลกและพืชถิ่นเดียวของสกุลเปล้าในประเทศไทย
19 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืชชนิดใหม่ของโลกและพืชถิ่นเดียวของสกุลเปล้าในประเทศไทย
20 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืชชนิดใหม่ของโลกและพืชถิ่นเดียวของสกุลเปล้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
21 Cytological Investigation of Macaranga in Comparision to Mallotus (Euphorbiaceae) in Thailand
22 -
ปี พ.ศ. 2549
23 กายวิภาคศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ และอัตราการงอกของเมล็ดของพืชสกุลเปล้า (Croton L.) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
24 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในป่าบุ่งป่าทามในระดับเซลล์พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชเฉพาะถิ่น
25 การศึกษาศักยภาพของระบบนิเวศและศักยภาพของพืชท้องถิ่นในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2546
26 การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ดอกบริเวณ วนอุทยานชีหลง จังหวัดมหาสารคาม
27 Pranom Chantaranothai and Chadaporn Senakun. Cytogenetic studies and taxanomic consideration in some taxa of Mallotus (Euphorbiaceae) in Thailand.
28 Pranom Chantaranothai and Chadaporn Senakun. Genetic Diversity of Croton L. (Euphorbiaceae) in Thailand.
29 โครงการวิจัยและพัฒนาไวน์ผลไม้
30 Cytogenetic studies and taxonomic consideration in some taxa of Mallotus (Euphorbiaceae) in Thailand
31 -
32 -
33 -
ปี พ.ศ. 2545
34 โครงการบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
35 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ และสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชเผ่า Crotoneae (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
36 พรรณไม้พื้นล่างในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน.
37 การศึกษาโครโมโซมพืชวงศ์เปล้า (Euphorbiaceae)
38 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์
39 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชเผ่า Crotoneae (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
40 Cytogenetic study of Euphorbiaceae in Thailand. Research reports on biodiversity in Thailand.