ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลักษณ์ จารุนุช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 17
2 วายุห์ สนเทศ 12
3 วราภรณ์ ประเสริฐ 10
4 พิศมัย ศรีชาเยช 6
5 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 6
6 วรพล เพ็งพินิจ 5
7 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 4
8 งามจิตร โล่วิทูร 3
9 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 3
10 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
11 เพลินใจ ตังคณะกุล 2
12 วารุณี วารัญญานนท์ 2
13 ชมดาว สิกขะมณฑล 2
14 เย็นใจ ฐิตะฐาน 2
15 พัชรี ตั้งตระกูล 2
16 สมจิต อ่อนเหม 2
17 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 2
18 วิภา สุโรจนะเมธากุล 2
19 อภิญญา จุฑางกูร 2
20 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
21 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 2
22 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 2
23 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 2
24 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
25 พัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต 1
26 วารุณี ธนะแพสย์ 1
27 Seiichiro Isobe 1
28 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
29 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
30 กฤษณะ เต็มตระกูล 1
31 อรวรร ตติรัตน์ 1
32 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
33 เยาวดี คุปตะพันธ์ 1
34 อุไร เผ่าสังข์ทอง 1
35 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
36 สดใส ช่างสลัก 1
37 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
38 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
39 วินัศ ภูมินาถ 1
40 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
41 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
42 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
43 ประชา บุญญสิริกูล 1
44 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
45 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
46 กมลวรรณ แจ้งชัด 1
47 อนุวัตร แจ้งชัด 1
48 วรรณดี สุทธินรากร 1
49 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
50 วันเพ็ญ มีสมญา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2556 1
4 2555 3
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 2
10 2548 3
11 2547 1
12 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
ปี พ.ศ. 2557
2 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
3 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
4 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
5 การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง โดยใช้ Twin Screw Extruder
ปี พ.ศ. 2555
7 การทดลองผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่น
8 การพรีเจลข้าวกล้องงอกเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
9 การใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
10 การกักเก็บสารสำคัญในเครื่องเทศและสมุนไพรไทยด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
11 สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าว
ปี พ.ศ. 2552
12 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว - หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียน จากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
13 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียนจากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
14 อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน
ปี พ.ศ. 2551
15 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ สแนคข้าวโพดในระดับโรงงานและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ
16 โครงการ
ปี พ.ศ. 2550
17 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของปลายข้าว ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตแบบเอ็กซ์ทรูชั่น
ปี พ.ศ. 2549
18 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมธาตุเหล็ก
19 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวระบบเอกซ์ทรูชันจากข้าวไทยเสริมธาตุเหล็ก
21 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยใบหม่อนสู่ครัวโลก
22 โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2547
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก