ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมบัติ กาญจนกิจ 23
2 สุชาติ ทวีพรปฐมกุล 23
3 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 22
4 ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 22
5 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 20
6 ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ 14
7 ชัชชัย โกมารทัต 14
8 จุฑา ติงศภัทิย์ 13
9 โสมฤทัย สุนธยาธร 11
10 ดรุณวรรณ สุขสม 10
11 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 10
12 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 9
13 กุลพิชญ์ โภไคยอุดม 8
14 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 7
15 วันชัย บุญรอด 6
16 รุจน์ เลาหภักดี 3
17 คนางค์ ศรีหิรัญ 3
18 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 3
19 ฮิโรฟุมิ ทานากะ 3
20 ฐานิตา พันธุ์มณี 2
21 สาวิตรี ยอยยิ้ม 2
22 ศโรธร เร่งสมบูรณ์สุข 2
23 ธิติ จันทร์ศิรินทร 2
24 วิชชา อุทัยรัตน์ 2
25 รังสรรค์ ผูกพันธุ์ 2
26 วัชฎา เพ็ญศรีสิริกุล 2
27 วรีรัตน์ เกตุเต็ง 2
28 วีนัส ดอกจันทร์ 2
29 ศรี จากผา 2
30 พันธ์ลพ รัตนพงศ์พันธ์ 2
31 ธนิต บุตรทิพย์สกุล 2
32 ประภัสสร ศรีสด 2
33 มนตรี จั่นมา 2
34 วิทวัส สุขแก้ว 2
35 ณรงค์ บุณยะรัตเวช 2
36 วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ 2
37 ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2
38 นภัสกร ชื่นศิริ 2
39 กฤตยา ช่างประดับ 1
40 คชา อุดมตะคุ 1
41 อาทิตย์ษณีย์ เจริญรัตน์ 1
42 ชลธิรศน์ สุขหอม 1
43 จุฑาทิพย์ นิลงาม 1
44 ชโยดม สรรพศรี 1
45 สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์ 1
46 อรนิภา ติ้นยะเสน 1
47 อัฏฐมา นิลนพคุณ 1
48 อุษณี ทวีสัตย์ 1
49 มนต์ชัย อนุดิตย์ 1
50 อังศุมา ธนเมธาพร 1
51 ทวีพงศ์ คงมา 1
52 พิมพ์ธิรา อินทร 1
53 ภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ 1
54 สุภาพร ชินชัย 1
55 ศิริพร สันติวัฒนา 1
56 นันทิกา ทวิชาชาติ 1
57 นนทิชา เจษฎาเมธีวี 1
58 ธราดล ดีประชา 1
59 เดชะ พุมานนท์ 1
60 อินทุอร รัตนบรรพต 1
61 เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ 1
62 ปกาศิต พันธุ์เพ็ง 1
63 ทิพย์นารี แพทย์วงศ์ 1
64 ดวงทิพย์ สวัสดีจันทร์ 1
65 ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์ 1
66 ภัทรพล ทองนำ 1
67 สุภัทรา ศิลปบรรเลง 1
68 นวลพรรณ เนติทวีทรัพย์ 1
69 เกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์ 1
70 ปรียาภรณ์ รัตนพงษ์ 1
71 ธนัมพร ทองลอง 1
72 ชลิตพล สืบใหม่ 1
73 กฤตยา ศุภมิตร 1
74 ฐิตินันท์ เตชไกรชนะ 1
75 เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ 1
76 เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว 1
77 ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์ 1
78 ภูพิงค์ สุวรรณ 1
79 สโรชา อยู่ยงสินธุ์ 1
80 วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ 1
81 นพรัตน์ ศุทธิถกล 1
82 เทพ หิมะทองคำ 1
83 พุทธพร โคตรภัทร 1
84 สรศักย์ ชัยสถาผล 1
85 วรเมธ ประจงใจ 1
86 ธีร์ ตีระจินดา 1
87 มณจันทร์ นิยมผล 1
88 อัจฉรา จันทร์ฉาย 1
89 รวิศรา วรรธกวรกุล 1
90 อติกานต์ เกนี่ 1
91 เกียรติศักดิ์ รัสมี 1
92 University of Texas. Department of Kinesiology and Health Education 1
93 ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ 1
94 สุวิมล ทรัพย์วโรบล 1
95 โศรัจ แวววิริยะ 1
96 ณธีรา เฮงเจริญ 1
97 Tanaka, Hirofumi 1
98 กฤศนพัชญ์ บุญช่วย 1
99 เจษฎา ชนะพินิจวงศ์ 1
100 ศิวณัติ เพชรย้อย 1
101 อรรถ ดีพินิจ 1
102 จันจิรา ฐิติชญานุวัฒน์ 1
103 โรงพยาบาลราชวิถี 1
104 ชินพัชร ประพัฒนสารกุล 1
105 อรพินท์ ธีระตระกูลชัย 1
106 ภูริกรณ์ เดชดี 1
107 ปิยธิดา ปาลรังษี 1
108 วรพงศ์ วงศ์สนันท์ 1
109 ศุภณัฐ ชูศิลป์ทอง 1
110 สลิษา ยูนุช 1
111 ปานฤทัย เห่งพุ่ม 1
112 ประภานันท์ โพธินาค 1
113 ธนิดา คฌาณิน ไทยานนท์ 1
114 ภัทริน วงศ์บางโพ 1
115 เบญญาภา อยู่โพธิ์ทอง 1
116 เบญทิวา สุรศาสตร์พิศาล 1
117 จรัสศรี ศรีโภคา 1
118 วรรษมน อัจฉราวรรณ 1
119 กันตพิชญ์ สมคง 1
120 ภาสกร วัธนธาดา 1
121 บุรวัลย์ ผลมั่ง 1
122 ณุรวี วงษ์ชัยสุวรรณ 1
123 พิเชษฐ์ ชัยเลิศ 1
124 ฐิติมา ประมลบาล 1
125 อังศุมาพร เทียมเพ็ชร์ 1
126 สุวรรณี รูปหล่อ 1
127 รุ่งโรจน์ พรขุนทด 1
128 เสกข์ศักย์ ธิติศักดิ์ 1
129 กัณณัฏฐ์ บุญครอง 1
130 ปวีณวัช สุภานุสร 1
131 พลอยระพี ชลวณิช 1
132 อรสุธี มูลละ 1
133 รดมยศ มาตเจือ 1
134 มนตรี เครือวัลย์ 1
135 ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ 1
136 พันธ์วดี อินทรมณี 1
137 วิญญ์ทัญญู บุญทัน 1
138 กมลมาศ เบญจพลสิทธิ์ 1
139 สุทธิกร อาภานุกูล 1
140 เสาวลักษณ์ ศิริปัญญา 1
141 อัจฉรา บุญชุม 1
142 ศุภนิธิ ขำพรหมราช 1
143 นลินี เชื้อวณิชชากร 1
144 นคร ไพศาลกิตติสกุล 1
145 ทัศนา จารุชาต 1
146 นิจศรี ชาญณรงค์ 1
147 เสาวลักษณ์ สุนทราลักษณ์ 1
148 ชลวัฒน์ โพธิ์ด้วง 1
149 นพรัตน์ วิทยาการโกวิท 1
150 จิรายุ วงษ์ปัญญา 1
151 สุรสา โค้งประเสริฐ 1
152 ศิริพรรณ บุตรศรี 1
153 เกษม นครเขตต์ 1
154 สิรินกานต์ ผ่องประเสริฐ 1
155 อรุณี จิระพลังทรัพย์ 1
156 กายสิทธิ์ ฤทธิ์หมุน 1
157 ปลายกันยา อุ่นไทย 1
158 วันฉัตร โสฬส 1
159 อารีย์ โพธิ์ขวัญ 1
160 ธิติพันธุ์ วิชัยยา 1
161 กรภพ โพธิมู 1
162 ธันย์ชนก อรุณรัตน์ 1
163 อริยาภรณ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ 1
164 นงนภัส เจริญพานิช 1
165 ณัฐพงษ์ อุไรลักษมี 1
166 สุดาพัทธ์ เลิศพรกุลรัตน์ 1
167 สุหัท ภู่ทอง 1
168 พิชชาภา คนธสิงห์ 1
169 อธิวัฒน์ สายทอง 1
170 เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 1
171 บุษบา ชมิดท์ 1
172 มรกต สมบัติศิลป์ 1
173 ณัฐดิษฐ์ ตันติดำรงค์ฤทธิ์ 1
174 เลอลักษณ์ แสงอัมพร 1
175 ภัทรพงศ์ ชาร์เมืองกุล 1
176 รชาดา เครือทิวา 1
177 กฤตกัญญา คชรินทร์ 1
178 ณัฐพล สุระกำพลธร 1
179 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
180 นิศากร ตันติวิบูลชัย 1
181 อดิสร ชูทอง 1
182 อรรถพล มณีแสง 1
183 ปธานศาสน จับจิตร 1
184 วิชิต คนึงสุขเกษม 1
185 ธรรมจักร เล็กบรรจง 1
186 เจตพล แจ้งใจเย็น 1
187 วรพรรณ สงัดศรี 1
188 สันติ เก็งสุวรรณ 1
189 ธญรมณ จิรพิสัยสุข 1
190 พัชมน ถวัลย์วาณิชกุล 1
191 วรรณพร ทองตะโก 1
192 ปิยะณัฐ รัตนเพียร 1
193 คัคนางค์ ประไพทรัพย์ 1
194 ทรงทรรศน์ จินาพงศ์ 1
195 บุษบา รุ่นเจริญ 1
196 กฤป จุระกะนิตย์ 1
197 จุฑา ธาราไชย 1
198 อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ 1
199 พีระพงศ์ หนูพยันต์ 1
200 กิ่งกนก เสาวภาวงศ์ 1
201 นิจิรา คลังสมบัติ 1
202 กนิษฐ์ โง้วศิริ 1
203 กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต 1
204 ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ 1
205 อริศรา ห้องทรัพย์ 1
206 อานนท์ หวังสว่างกุล 1
207 กษิดิ์เดช ตรีทอง 1
208 สุดาภรณ์ สมัครผล 1
209 จักรพงษ์ งามหมู่ 1
210 ประสงค์ ตันมหาสมุทร 1
211 ธนพล ถาวรศิลป์ 1
212 เตชภาส มากคง 1
213 นันท์ชนก เปียแก้ว 1
214 จักรพันธ์ ชุบไธสง 1
215 ภัทราพร ชัยสำเร็จ 1
216 ชโลธร เสียงใส 1
217 ณัฐพงษ์ แพงไธสง 1
218 สุชาณัฐ วนิชปริญญากุล 1
219 ฤทธิรงค์ อัญจะนะ 1
220 ชิดชนก อยู่ศรี 1
221 ปิยนิษฐา วิเศษ 1
222 เตชภณ ทองเติม 1
223 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
224 ปริวัตร ปาโส 1
225 อัฎฐมา นิลนพคุณ 1
226 นิพิฐพนธ์ มาลาหอม 1
227 อารมย์ ตรีราช 1
228 ไถ้ออน ชินธเนศ 1
229 เอกฉัตร คลี่ขจาย 1
230 นิโลบล ปัญญาสุทธากุล 1
231 อัจฉริยะ หาญกฤตยา 1
232 จิตติมา ใจสุข 1
233 จตุพันธ์ ปัญจมนัส 1
234 อานันท์ รุ่งเรือง 1
235 วารินทร์ มากสวัสดิ์ 1
236 เตชิต เลิศเอนกวัฒนา 1
237 จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม 1
238 กฤษณะ อรุณโชติ 1
239 เฉลิมพล น้อยอิ่ม 1
240 ไพศาล ศุภปฐม 1
241 ลดารัตน์ มะลิหวล 1
242 รังสิมันตุ์ ธีระวัฒนานนท์ 1
243 สราวุธ จันทร์แสง 1
244 พชร ชลวณิช 1
245 ณิชารีย์ อังกาบ 1
246 นภัส สังข์ทอง 1
247 มณฑล หวานวาจา 1
248 รัชนี ขวัญบุญจัน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 6
2 2558 44
3 2557 40
4 2556 62
5 2555 45
6 2554 9
7 2553 12
8 2552 3
9 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกหนักสลับช่วงพักสำหรับนักกีฬาฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถแห่งตนกับการมีกิจกรรมทางกายของวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกินในกรุงเทพมหานคร
3 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทำประตูฟุตบอลของทีมที่ประสบความสำเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
4 ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกความอดทนทางอนากาศนิยมระยะสั้นที่มีต่อความสามารถที่แสดงออกทางอนากาศนิยมและความสามารถในการว่ายน้ำในท่าฟรอนท์ครอว์ลระยะ 50 เมตร
5 ผลของการฝึกเสริมความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว และการทรงตัวในนักกีฬาเทนนิส
6 ผลของการฝึกการออกกำลังกายเพื่อการทรงตัว ที่มีต่อความสามารถในการกระโดดและการทรงตัวในนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง
ปี พ.ศ. 2558
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ร่วมกันซื้อ
8 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของนักท่องเที่ยว วัด ในจังหวัดน่าน
9 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายกับความความถี่ในการชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม
10 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายกับความความถี่ในการชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ร่วมกันซื้อ
12 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของนักท่องเที่ยว วัด ในจังหวัดน่าน
13 การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งการเล่นในกีฬาฟุตบอล
14 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
15 ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อธุรกิจว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร
16 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยเครื่องกรรเชียงวัดงานในสภาวะปริมาณออกซิเจนต่ำที่มีต่อความสามารถที่แสดงออกทางอากาศนิยมและจุดเริ่มล้า
17 แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร
18 ผลของโปรแกรมการฝึกแบบวงจรด้วยกลุ่มเพื่อนที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
19 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เลือกใช้แหล่งนันทนาการประเภทตลาดนัดในสถานศึกษา
20 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาลของนักท่องเที่ยวมุสลิมชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต
21 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวพระราชวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
22 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี
23 แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย
24 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยในเส้นทางการท่องเที่ยวโดยจักรยาน จังหวัดเชียงใหม่
25 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการนันทนาการในมหาวิทยาลัย : รูปแบบสมการโครงสร้าง
26 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
27 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
28 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย: รูปแบบสมการโครงสร้าง
29 การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาเชิงนันทนาการของกรุงเทพมหานคร
30 การเปรียบเทียบผลของการฝึกการยิงประตูด้วยหัวรองเท้าระหว่างแบบวางเท้า และไม่วางเท้าที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูฟุตซอล
31 การศึกษาลักษณะส้นของรองเท้าสตรีวัยทำงานที่มีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อขา แรงกดใต้ฝ่าเท้าและแรงปฏิกิริยาจากพื้นในขณะเดิน
32 ผลฉับพลันของการนวดไทยที่มีต่อการตอบสนองของหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือด
33 ผลของการเปรียบเทียบการออกกำลังกายในน้ำอุ่นและน้ำเย็นต่อการทำงานของหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
34 แนวทางการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
35 การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อขณะตีลูกบอลในนักกีฬาฮอกกี้สนาม
36 ผลของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนที่มีต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
37 การดูแลสุขภาพองค์รวมของสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
38 ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐานในเด็กหญิงอายุ 12 ปี
39 ผลฉับพลันของการฝึกเชิงซ้อนโดยใช้จำนวนครั้งและเวลาพักแตกต่างกันที่มีต่อพลังสูงสุด แรงสูงสุด และความเร็วสูงสุดในการกระโดด
40 ผลฉับพลันของการฝึกแรงต้านท่าสควอทด้วยแรงดันอากาศแบบกำหนดความเร็วต่อพลังสูงสุดและแรงสูงสุด
41 ผลของการสั่นสะเทือนทั้งร่างกายด้วยระยะเวลาแตกต่างกันร่วมกับการฝึกแรงต้านจากแรงดันอากาศที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อ
42 สภาพการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
43 ผลฉับพลันและการคงอยู่ของการนวดแบบเคาะด้วยความถี่และจำนวนครั้งที่แตกต่างกันต่อเวลาปฏิกิริยาและเวลาในการเคลื่อนไหวของแขนในนักกีฬาแบดมินตันสมัครเล่น
44 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในกรุงเทพมหานคร
45 ความต้องการผู้นำนันทนาการลีลาศของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
46 ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบภาคสนาม โยโย่ อินเตอร์มิตเตนท์รีคัฟเวอรี่โดยทางตรงและทางอ้อมในนักกีฬาฮอกกี้
47 การรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ
48 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
49 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของการแสดงคาบาเร่ต์ในเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวนานาชาติ
50 การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการสโมสรวอลเลย์บอลในประเทศไทยโดยแนวคิด TQM
ปี พ.ศ. 2557
51 การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยไม่เลือกใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว
52 ความต้องการกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการในลานกีฬา กรุงเทพมหานคร
53 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร
54 แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ
55 สภาพและปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต
56 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพครั้งที่ 13
57 ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดในการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลในนักเรียนชายอายุ 12 ปี
58 สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิง
59 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและการนำไปใช้คัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทย
60 ผลของการฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดี และแคลเซียมต่อสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงสูงอายุ
61 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กล้ามเนื้อหลักบริเวณแกนกลางลำตัวในการเต้นลีลาศประเภทละตินอเมริกันของนักกีฬาลีลาศสมัครเล่น
62 ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลขั้นพื้นฐานในเด็กชาย อายุ 12 ปี
63 การเปรียบเทียบโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกบนพื้นทรายและพื้นแน่นที่มีต่อความสามารถในการกระโดดในแนวดิ่งของนักกีฬา
64 การสร้างโปรแกรมประมวลผลและแบบทดสอบพลังอดทนที่จำเพาะกับการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันกีฬาเทนนิสที่สามารถทำนายความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเทนนิส
65 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์กีฬาของผู้บริโภค
66 ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
67 ผลของการฝึกการหายใจแบบห่อปากโดยใช้กังหันลมของเล่นที่มีต่อการทำงานของปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้สูงอายุ
68 ผลฉับพลันขณะฝึกด้วยแรงต้านจากแรงดันอากาศด้วยความหนักที่ต่างกันที่มีต่อพลังสูงสุด แรงสูงสุดและความเร็วสูงสุด
69 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือกของคนไทย
70 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบสลับช่วงที่ความหนักสูงและที่ความหนักสูงมากต่อการใช้พลังงาน องค์ประกอบของร่างกาย และการทำงานของหลอดเลือดในเด็กอ้วน
71 ความต้องการจำเป็นด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเซปักตะกร้อ
72 ผลของการฝึกเวลาปฏิกิริยาควบคู่กับการฝึกพลังระเบิดของกล้ามเนื้อที่มีต่อเวลาตอบสนองในนักกีฬาแบดมินตัน
73 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันในกีฬาเทเบิลเทนนิส
74 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุดรธานี
75 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการกิจกรรมนันทนาการในสถาบันการพลศึกษา
76 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้รถรางที่จัดโดยเทศบาลเมือง จังหวัดน่าน
77 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อสื่อออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
78 แรงจูงใจในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวนานาชาติ
79 ผลฉับพลันของการสั่นสะเทือนทั้งร่างกายโดยใช้ท่าฝึกและช่วงระยะเวลาแตกต่างกันที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อ
80 แนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแหล่งน้ำพุร้อนในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทย
81 ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของแฟนคลับฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย
82 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตกับธุรกิจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในกรุงเทพมหานคร
83 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มีต่อการบริการของสำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
84 ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออกกำลังกายในการกีฬาแห่งประเทศไทย
85 องค์ประกอบของรายการโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มอาเซียน
86 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
87 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติเกี่ยวกับอาหารไทยริมบาทวิถีกรุงเทพมหานคร
88 ผลของชีวกลศาสตร์และกลศาสตร์ของห่วงที่มีต่อการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูป
89 การศึกษาการใช้พลังงานขณะแข่งขันในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย
90 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก
ปี พ.ศ. 2556
91 การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
92 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชาย
93 การนำเสนอรูปแบบการฝึกที่ผสมผสานทักษะ ความเร็ว ความแข็งแรง และความอดทนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิ่ง 100 เมตรของนักวิ่งชาย อายุ 14-16 ปี
94 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงจักรยานยนต์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน
95 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมต่อคุณภาพชีวิตของสตรีวัยใกล้หมดประจำเดือนและวัยหมดประจำเดือน
96 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบสะพายเป้
97 การวิเคราะห์รูปแบบการรุกทำทรัยของทีมนิวซีแลนด์กับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท 7 คนชาย รายการฮ่องกงเซเว่นส์ ปี ค.ศ.2011
98 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในการกีฬาแห่งประเทศไทย
99 ความสัมพันธ์ของ ความรู้ ค่านิยม และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
100 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีกิจกรรมทางกายของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
101 ผลของโปรแกรมการฝึกไบโอฟีดแบคที่มีต่อความวิตกกังวลและความแม่นยำในการยิงปืนของนักกีฬายิงปืนระดับมัธยมศึกษา
102 ผลของการสูดดมน้ำมันลาเวนเดอร์ที่มีต่อความเครียดและคลื่นสมองของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103 การเปรียบเทียบปัจจัยทางสรีรวิทยาระหว่างนักกีฬาว่ายน้ำระยะสั้นและระยะกลาง
104 ผลฉับพลันของการใช้ยางยืดที่มีแรงต้านต่างกันต่อพลังสูงสุดของการกระโดดแนวดิ่งในนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง
105 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การตบในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของทีมที่ประสบความสำเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2012
106 ความต้องการและความพึงพอใจของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการรับบริการกิจกรรมนันทนาการในสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร
107 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
108 วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี
109 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
110 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย
111 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนรอบตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
112 การศึกษาการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27
113 แนวทางพัฒนาการจัดการตลาดกลางคืนในกรุงเทพมหานคร
114 ผลของการฝึกระบำใต้น้ำควบคู่กับกิจกรรมดนตรีที่มีต่อความสามารถในการแสดงทักษะกีฬาระบำใต้น้ำ
115 ผลของการฝึกหนักสลับพักที่มีต่อความสามารถที่แสดงออกทางอนากาศนิยมและอากาศนิยมของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชาย
116 การวิเคราะห์รูปแบบที่ส่งผลต่อการได้คะแนนของทีมนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012
117 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
118 ผลของการเดินสมาธิต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และการตอบสนองของหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2
119 การชมรายการโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย
120 การศึกษาปัจจัยและกระบวนการจัดการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “กรณีศึกษาโครงการพัฒนากีฬาชาติ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส”
121 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสวนน้ำในกรุงเทพมหานคร
122 การเปรียบเทียบผลของการฝึกด้วยยางยืดสองรูปแบบที่มีต่อความเร็วในการเตะของนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนชาย
123 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย
124 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
125 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการแข่งขัน ของนักกีฬาเทควันโดหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
126 ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในกีฬาเปตอง
127 การศึกษาศักยภาพของธุรกิจนำเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
128 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อการบริการของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
129 การเปรียบเทียบรูปแบบการเคลื่อนไหวทางคิเนเมติกส์ในทักษะเตะตัดบนของนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
130 แนวทางพัฒนาสมรรถนะผู้นำเที่ยว
131 แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
132 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการเเข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2556
133 ผลฉับพลันของการสั่นสะเทือนทั้งร่างกายต่อพลังกล้ามเนื้อขาในขณะกล้ามเนื้อหดตัวแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่
134 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน รายการ เอสซีจี แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2013
135 การเปรียบเทียบผลการฝึกด้วยแรงต้านแบบมีการพักระหว่างการออกแรง กับแบบประเพณีนิยมที่มีต่อการพัฒนาพลังกล้ามเนื้อขา
136 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ในสนามกีฬาแห่งชาติ
137 โมเดลทางชีวกลศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงความเค้นของกระดูกสะบ้าจากรองเท้าวิ่งที่ผ่าน การใช้งานจนเสื่อม
138 ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิส
139 การเปรียบเทียบผลของการฝึกแบบสลับช่วงระหว่างในสนามและนอกสนามที่มีต่อความทนต่อความเมื่อยล้าและความสามารถในการแสดงทักษะเทนนิสของนักกีฬาเทนนิสระดับเยาวชน
140 การพัฒนารูปแบบการผสมผสานการฝึกด้วยน้ำหนัก กับการฝึกด้วยแรงดันอากาศเพื่อเพิ่มพลังอดทนในนักกีฬาเทนนิส
141 การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์เพื่อการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานสำหรับนักวิชาการสาธารณสุข
142 การจัดการสโมสรว่ายน้ำที่เป็นสมาชิกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพ มหานคร
143 แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำ 25 เมตร
144 สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข การแข่งขันมวยไทยเด็ก
145 แนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
146 แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
147 การวิเคราะห์แบบแผนและปัจจัยในการทำประตูของทีมชาติบราซิลและทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตซอลโลก ณ ประเทศไทย 2012
148 ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน
149 การเปรียบเทียบผลของการฝึกแอโรบิกแบบต่อเนื่อง และการฝึกแอโรบิกแบบหนักสลับเบาที่มีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและหน้าที่การทำงานของเซลล์บุผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 : รายงานการวิจัย
150 การวิเคราะห์แบบแผนการเสิร์ฟของกีฬาเซปักตะกร้อในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 26
151 ผลของการสวดมนต์ตามแนวพุทธศาสนา และการทำสมาธิแบบ อานาปานสติที่มีต่อความเครียดของ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2555
153 การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนและบนพื้นแข็งต่อการสลายมวลกระดูก, สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงวัยทำงาน
154 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตนักศึกษาวิชาเอกนันทนาการและวิชาเอกอื่นสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
155 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
156 การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กลและวิ่งสลับช่วงบนพื้นราบที่มีผลต่อตัวแปรทางสรีรวิทยา
157 การเปรียบเทียบผลของการฝึกแรงต้านด้วยยางยืดและฟรีโมชั่นที่มีต่อความ เร็วและแรงของการเตะเหยียบลงในนักกีฬาเทควันโดหญิง
158 แนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159 การชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์
160 พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
161 แนวทางการพัฒนาการจัดการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
162 แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
163 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
164 แนวทางการพัฒนาการจัดการกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพของสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
165 พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทย
166 การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุตลาดญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย
167 รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
168 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวเมืองพัทยา
169 ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ
170 การพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร
171 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยไม้พลองที่มีต่อความสามารถทางการเคลื่อนไหวและทักษะทางสังคมของเด็กกลุ่มออทิสติก สเปคตรัม
172 การศึกษาความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012
173 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักนันทนาการในประเทศไทย
174 ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการสถานโบว์ลิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
175 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมประเภทบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวนานาชาติ
176 แรงจูงใจที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
177 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานคร
178 การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกแบกน้ำหนักกระโดดกับการฝึกกระโดดด้วยยางยืดแบบมีลูกรอกที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อสูงสุดในการกระโดดแนวดิ่งของนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง
179 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการเสริมความงามของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
180 แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
181 แนวทางการจัดทำการรวมวีซ่าของประชาคมอาเซียน
182 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
183 พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทย
184 ผลของการดื่มนมช็อคโกแลตที่มีต่อคาร์โบไฮเดรตออกซิเดชั่น และระยะเวลาการออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย
185 พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานนานาชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานแสดงสินค้านานาชาติในกรุงเทพมหานคร
186 แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
187 แนวทางการพัฒนาการจัดการกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพของสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
188 แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
189 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
190 พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
191 การชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์
192 แนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
193 การเปรียบเทียบผลของการฝึกแรงต้านด้วยยางยืดและฟรีโมชั่นที่มีต่อความ เร็วและแรงของการเตะเหยียบลงในนักกีฬาเทควันโดหญิง
194 การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กลและวิ่งสลับช่วงบนพื้นราบที่มีผลต่อตัวแปรทางสรีรวิทยา
195 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
196 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตนักศึกษาวิชาเอกนันทนาการและวิชาเอกอื่นสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
197 การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนและบนพื้นแข็งต่อการสลายมวลกระดูก, สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2554
198 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
199 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจร่วมกับการออกกำลังกายด้วยยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ การขยายตัวของทรวงอก สมรรถภาพปอดและสุขสมรรถนะในหญิงสูงอายุ
200 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬา
201 ผลของการฝึกโปรแกรมการเคลื่อนที่ทางกีฬาบาสเกตบอล ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวและสมรรถภาพแอนแอโรบิกของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงระดับเยาวชน
202 ผลฉับพลันของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อร่วมกับการนวดกระตุ้นที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อในนักวิ่งระยะสั้น
203 ผลของการออกกำลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดินวิ่งที่มีผลต่อสุขสมรรถนะในเยาวชนหญิงที่มีน้ำหนักเกิน
204 การศึกษาการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
205 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
206 การวิเคราะห์รูปแบบการทำประตูของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010
ปี พ.ศ. 2553
207 การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
208 การศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24
209 ความคิดเห็นของผู้บริหารและสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำการออกกำลังกาย
210 การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
211 การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายของโรงเรียนแต่ละเหล่า
212 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
213 การศึกษาการจัดการทีมกีฬาเทควันโดของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16
214 แรงจูงใจที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักรของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
215 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
216 การศึกษาการจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ตามมาตรฐานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
217 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยมินิฟิตบอลที่มีต่อสุขสมรรถนะและคุณภาพชีวิตในหญิงวัยทำงาน
218 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
219 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
220 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาของเทศบาลในประเทศไทย
221 การศึกษาความต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
222 ผลของการฝึกเชิงซ้อนแบบผสมผสานการฝึกด้วยน้ำหนักกับการเคลื่อนที่ในลักษณะแรงระเบิด ที่มีต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อในนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย