ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพันธ์ คูชลธารา 21
2 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 19
3 กาวี ศรีกูลกิจ 17
4 เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 13
5 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 13
6 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 12
7 มะลิ หุ่นสม 11
8 คุณากร ภู่จินดา 10
9 สุเทพ ธนียวัน 10
10 สุเมธ ตันตระเธียร 9
11 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 9
12 ณัฏฐา ทองจุล 8
13 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 8
14 ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ 8
15 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 7
16 ประณัฐ โพธิยะราช 7
17 ปาหนัน เริงสำราญ 7
18 ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี 7
19 สุชาดา ศิริพันธุ์ 7
20 ปิโยรส ทองเกิด 7
21 จิตรตรา เพียภูเขียว 7
22 ชัชวาล ใจซื่อกุล 7
23 ผุสตี ปริยานนท์ 6
24 เลอสรวง เมฆสุต 6
25 ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ 6
26 อรฤทัย ภิญญาคง 6
27 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 6
28 นิศานาถ ไตรผล 6
29 จิรศักดิ์ สุจริต 6
30 ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต 6
31 วีณา เมฆวิชัย 6
32 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 6
33 นพดล กิตนะ 6
34 เก็จวลี พฤกษาทร 5
35 กิตตินันท์ โกมลภิส 5
36 เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ 5
37 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 5
38 รัชนีกร ธรรมโชติ 5
39 กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์ 5
40 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 5
41 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 5
42 สมศักดิ์ ปัญหา 5
43 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 5
44 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 5
45 กุนทินี สุวรรณกิจ 5
46 กนกวรรณ เสรีภาพ 5
47 ขันทอง สุนทราภา 5
48 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 5
49 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 4
50 จิราภรณ์ ธนียวัน 4
51 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 4
52 ศานิต ปิยพัฒนากร 4
53 อรอุษา สรวารี 4
54 เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 4
55 วรณพ วิยกาญจน์ 4
56 สุจิตรา สื่อประสาร 4
57 รมณี สงวนดีกุล 4
58 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 4
59 ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 4
60 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 4
61 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 4
62 นพิดา หิญชีระนันทน์ 4
63 วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ 4
64 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 4
65 รัฐชาติ มงคลนาวิน 3
66 วรปรัชญ์ ศรีสุขคำ 3
67 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 3
68 รตินันท์ บุญเคลือบ 3
69 ธนาภัทร ปาลกะ 3
70 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 3
71 อภิสิทธิ์ อึ้งกิจจานุกิจ 3
72 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 3
73 ปัทมา สิงหรักษ์ 3
74 รจนา พรประเสริฐสุข 3
75 พรนภา สุจริตวรกุล 3
76 ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ 3
77 สุชา เฉยศิริ 3
78 นันทิกา คงเจริญพร 3
79 จิรารัช กิตนะ 3
80 ชุลี ยมภักดี 3
81 กนกทิพย์ บุญเกิด 3
82 ปราโมทย์ โศจิศุภร 3
83 สรินทร ลิ่มปนาท 3
84 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 3
85 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 3
86 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
87 ศรินทิพ สุกใส 3
88 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 3
89 วันทนีย์ พุกกะคุปต์ 3
90 ต้นพงศ์ แก้วคงคา 3
91 นินนาท ชินประหัษฐ์ 3
92 อรพร หมื่นพล 3
93 ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 3
94 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 3
95 อัปสรสุดา ศิริพงศ์ 3
96 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 3
97 พนิดา กรุดทอง 2
98 พัชรินทร์ ทองดอนเอ 2
99 ภาณุพันธ์ มั่งมี 2
100 ฐิติพร บุญสุวรรณ 2
101 สมศักดิ์ เสนาใหญ่ 2
102 ธนพล วงษ์สวัสดิ์ 2
103 อรสา อัชชยะพันธ์วนิช 2
104 ศันสณีย์ ศิริลักษณ์ 2
105 พรรษพร พิพัฒนามงคล 2
106 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 2
107 ปรีดา บุญ-หลง 2
108 ยุพิน จินตภากร 2
109 วรภา คงเป็นสุข 2
110 บุญฤทธิ์ อินทิยศ 2
111 ชวลิต จีนอนันต์ 2
112 เรืองวิทย์ สว่างแก้ว 2
113 วรวัฒน์ สุธรรมน้อย 2
114 บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 2
115 ศศิธร พ่วงปาน 2
116 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
117 จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก 2
118 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 2
119 อภิชา เทพธวัช 2
120 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
121 ธรรมนูญ หนูจักร 2
122 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
123 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 2
124 พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา 2
125 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 2
126 กาญจณา จันทองจีน 2
127 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 2
128 ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี 2
129 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
130 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2
131 สุวิมล กีรติพิบูล 2
132 นพปฎล คูหาอุดมลาภ 2
133 ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ 2
134 เภาภัทรา ธรรมานุกิจเจริญ 2
135 วัชรินทร์ สามิตร 2
136 ไพลิน สุขวงษ์ 2
137 สุทธิชัย บุญประสพ 2
138 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
139 เชษฐา จึงเจริญพาณิชย์ 2
140 อาณัติ ชีวอาณัติ 2
141 ทิพวรรณ คงทอง 2
142 บุญญาวัลย์ อยู่สุข 2
143 วิภาพร ชีวินธำรงโรจน์ 2
144 วัชรพล คงพิบูลย์กิจ 2
145 นันทนา สูตรเชี่ยวชาญ 2
146 ลลิตา อัตนโถ 2
147 กำธร ธีรคุปต์ 2
148 รุ่งอรุณ วาดิถี สิริศรัทธา 2
149 กรุง สินอภิรมย์สราญ 2
150 สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ 2
151 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 2
152 พสธร ขุนโอษฐ์ 2
153 ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์ 2
154 ณีรนุช ควรเชิดชู 2
155 ปวันรัตน์ บัวโรย 2
156 เจริญขวัญ ไกรยา 2
157 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
158 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 2
159 นิสิต ตัณฑวิเชฐ 2
160 เจษฏ์ เกษตระทัต 2
161 ธนัตถ์อร พรพัฒน์เดชอุดม 2
162 สาริศา เจริญใจ 2
163 อรวรรณ ศิริเวทย์วุฒิ 2
164 ต่อศักดิ์ สีลานันท์ 2
165 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 2
166 พงศ์ดนัย พิทยเมธากูล 2
167 ธนจันทร์ มหาวนิช 2
168 วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 2
169 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 2
170 อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 2
171 สิรีรัตน์ จารุจินดา 2
172 มัณทนา โอภาประกาสิต 2
173 นิพาดา เรือนแก้ว 2
174 ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 2
175 พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา 2
176 พิชญดา เกตุเมฆ 2
177 สุจาริณี สินไชย 2
178 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
179 เจริญ นิติธรรมยง 2
180 อรวรรณ สัตยาลัย 2
181 วรินทร ชวศิริ 2
182 สุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล 2
183 กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ 2
184 บุญญาวัณย์ อยู่สุข 2
185 รักชาติ ไตรผล 2
186 ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 2
187 อิศราวัลย์ บุญศิริ 2
188 ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2
189 ครรชิต สอสิริกุล 1
190 กมลชนก สกุลประเสริฐ 1
191 กาญจนา สาธุพันธ์ 1
192 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
193 วิภู รุโจปการ 1
194 พรรณเทพ เขียนดวง 1
195 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
196 ไชยรัตน์ บำรุงสุข 1
197 ภูวเดช พรอรุณธรรม 1
198 ปิยพงศ์ เขียวสะอาด 1
199 พิริยา ใหลอาภาธร 1
200 คัคนางค์ มณีศรี 1
201 วิไล ชินธเนศ 1
202 อุทัย บุญประเสริฐ 1
203 Somying Tumwasorn 1
204 ยุวดี อัณฑสูตร 1
205 รุจิรา วิสุทธิรัตนมณี 1
206 กึกก้อง พรสถิตย์พงษ์ 1
207 ณัฏฐ์ ทองคำ 1
208 ณัฏฐ์ภัสสร จงอาจกลาง 1
209 เกวลิน รัตนจรัสกุล 1
210 นฤมล สุวรรณจันทร์ดี 1
211 บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง 1
212 มณัณญา เตชะปฏิภาณดี 1
213 วรวรรณ พันธุมนาวิน 1
214 ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 1
215 แอนนา วงษ์กุหลาบ 1
216 วัจนาภรณ์ คำบุญเรือง 1
217 ธนิยา ชูศิลป์ 1
218 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
219 ฐิติภา บุญยืน 1
220 ญาณวิทย์ จันทร์ภิรมย์ 1
221 ศิรประภา ประพานศรี 1
222 กัลยา เลาหสงคราม 1
223 สิทธิพงษ์ เพ็งพานิช 1
224 ศิโรรัตน์ กาญจนสำราญวงศ์ 1
225 ธิติวรรณ นันทปรีชาชาญ 1
226 สุชาติ พงษ์ชัยผล 1
227 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
228 กนกกร คงอาษา 1
229 สุนทร พิมเสน 1
230 ศิริพร วิรัชดำรงค์ 1
231 กมลพร พัฒนศิริ 1
232 วรุตม์ เจนจิรวัฒนา 1
233 นพรัตน์ พงศ์จันทร์ 1
234 วิมล เหมะจันทร 1
235 กฤตาภรณ์ ถนัดสร้าง 1
236 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
237 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
238 กิตติธัช ชื่นสกุลพงศ์ 1
239 Sompol Sanguanrungsirikul 1
240 Kitpramuk Tantayaporn 1
241 พงศธร พูนพิพัฒน์ 1
242 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
243 นันทนิตย์ สุรพันธุ์ 1
244 Chakkaphan Sutthirat 1
245 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
246 เสน่ห์ รุจิวรรณ 1
247 สุมิตรา พูลทอง 1
248 พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง 1
249 มิตซูโอะ อิเคดะ 1
250 ชอุ่ม มลิลา 1
251 เบญจวรรณ บุญสินวโรทัย 1
252 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
253 ปลูกเกษม ชูตระกูล 1
254 ฐิติญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
255 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
256 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
257 ศิริชัย ศิริกายะ 1
258 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
259 กาญจนา แก้วเทพ 1
260 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
261 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
262 สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 1
263 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
264 ยุทธนา แก้วตาบุตร 1
265 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
266 Wilai Anomasiri 1
267 Garnpimol C. Ritthidej 1
268 มุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก 1
269 Vimolmas Lipipun 1
270 มยุรี ตันติสิระ 1
271 Sumphan Wongseripipatana 1
272 Kittisak Likhitwitayawuid 1
273 วัลย์วสันต์ ว่องวงศ์ศรี 1
274 วัฒนชัย สมิทธากร 1
275 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
276 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
277 อัจฉโรบล เหล่าคูณ 1
278 ฉวีวรรณ ปันคำ 1
279 พีรพล เรืองวิไลรัตน์ 1
280 ทศพล สังข์ศิรินทร์ 1
281 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 1
282 สุชาดา พิชรานันท์ 1
283 พัชราลัย อรุณยงค์ 1
284 มารุต โปราณานนท์ 1
285 สุพิณ แสงสุข 1
286 สุวรรณา สุภิมารส 1
287 จิรานี กุลวรรณวิจิตร 1
288 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1
289 นฤมล ใบพัด 1
290 กรรณิการ์ เหมแก้ว 1
291 มาสิริ มโนมัยวจี 1
292 กิตติพัฒน์ วอง 1
293 วชิรศักดิ์ วังกังวาน 1
294 กนกรส คงเถื่อน 1
295 กนกกาญจน์ สุขศรี 1
296 ทวนทน ทวยมาตร 1
297 ปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์ 1
298 เชาวน์วัศ อรรถานิทธิ์ 1
299 ศันสนีย์ ธีรวิทัต 1
300 จิรวิทย์ ชัยเรืองรัชต์ 1
301 ลลิตวดี ก๊กพ่อค้า 1
302 นิจธร สังข์ศิรินทร์ 1
303 รพีวรรณ โสวรรณปรีชา 1
304 กรองกาญจน์ สายพิณ 1
305 สิทธิศักดิ์ ไชยสมบัติ 1
306 สุขุมาล ปานศรี 1
307 กำจัด มงคลกุล 1
308 ฤดีรัตน์ สันตะโก 1
309 นิษณา เนตรสวาสดิ์ 1
310 เพียรพรรค ทัศคร 1
311 ปทุมทิพย์ เสมอภาค 1
312 อุรัจฉวี อุณหเลขกะ 1
313 เฉลิมรัฐ แสงมณี 1
314 สุริยงค์ พงศ์ไพบูลย์กุล 1
315 ประภาภรณ์ เทอดสุทธิรณภูมิ 1
316 สตรีรัตน์ โฮดัค 1
317 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 1
318 วรรณนิภา อมาตยกุล 1
319 ประจักษ์ ทรัพย์อุดมมาก 1
320 ชัยณัฐ เจตน์จรุงวงศ์ 1
321 พเยีย สายหล้า 1
322 สรีร์ภรณ์ ปาลวัฒน์ 1
323 สิริรัตน์ อยู่เวียงไชย 1
324 พัชราพร เปาะและ 1
325 ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ 1
326 วิทยา พันธุ์พา 1
327 นพรุจ เคียงกิติวรรณ 1
328 วีรชัย สุนทรรังสรรค์ 1
329 ทิศนา นิธิสกุลกาญจน์ 1
330 ชมภูนุช วิรุณานนท์ 1
331 วรพรรณ มณีอินทร์ 1
332 ณิชารีย์ วิสุทธิแพทย์ 1
333 พิณศิริ อำพนพนารัตน์ 1
334 จิราพรรณ ภาระบุญ 1
335 สิริโสภา แดงสนั่น 1
336 อุบลวรรณ ชุติพันธุ์ภิญโญ 1
337 กรภัทร์ โรคาพ่าย 1
338 สุนทรี ตระกูลมีนัก 1
339 มนธวัล บุญส่งประเสริฐ 1
340 สมเกียรติ ลวะวิบูลย์ 1
341 ศิริชัย ศักดิ์โฆษิต 1
342 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
343 ศิราภรณ์ สุขวโรทัย 1
344 จิราพร พวงแก้ว 1
345 ฐิติ เลิศวรสิริกุล 1
346 วรรณิศา ลีลารุจิ 1
347 สมิหลา คีรีศรี 1
348 เพทาย จรูญนารถ 1
349 รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ 1
350 เสาวลักษณ์ อ้นเมฆ 1
351 วารินทร์ หาญอุดมลาภยศ 1
352 สราวุฒิ คงมั่นทวีทรัพย์ 1
353 สโรชา บุญมีสุข 1
354 สุธาวัลย์ ดีสวัสดิ์ 1
355 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
356 วิชชุดา วิไลรัศมี 1
357 ชาฟีอี แหล๊ะโต๊ะหีม 1
358 ธนิกานต์ อุดมชโลทร 1
359 ธวัชชัย แสงดี 1
360 ชญาน์วัต เตโช 1
361 ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ 1
362 อภิญญา แซ่โง้ว 1
363 ทัศนัย องค์กบิลย์ 1
364 กนลรัตน์ เหลืองสด 1
365 ปนัดดา กลิ่นบัว 1
366 มณฑล นาคปฐม 1
367 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
368 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
369 พสุ คงอภัย 1
370 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
371 Panee Boonthavi 1
372 สมฤดี จิตประไพ 1
373 Jaitip Paiboon 1
374 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
375 วนาลี ตันศิริ 1
376 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
377 อภิมุข ลาภทิพมนต์ 1
378 กาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
379 Supa Chantharasakul 1
380 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
381 อมรชัย ล้อทองคำ 1
382 บรรจง คณะวรรณ 1
383 ศิระ นุ่มมีชัย 1
384 พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์ 1
385 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
386 ทัศนธร ภูมิยุทธิ์ 1
387 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
388 ทิพวิมล รัตนะวงวาล 1
389 ขวัญชีวา แก้วอินทร์ 1
390 Vanida Chantarateptawan 1
391 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
392 ณัฐธิดา เกิดแล้ว 1
393 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
394 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
395 อัญชริดา อัครจรัลญา 1
396 รพี สินเนืองนอง 1
397 พัชรา อินทะแสง 1
398 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
399 จักรพรรดิ สุวรรณกูฏ 1
400 พัณณ์ชิตา ธราดลศิริฐิติกุล 1
401 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
402 พรทิพย์ เมธาคุปต์ 1
403 Srilert Chotpantarat 1
404 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
405 สุภโชค ตันพิชัย 1
406 Chalermpol Leevailoj 1
407 จักรพันธ์ แสนดวง 1
408 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
409 ศรุต ธีรสรเดช 1
410 Boonchai Sangpetngam 1
411 Ampa Luiengpirom 1
412 เอกรินทร์ สุบุญ 1
413 Chonticha Srisawang 1
414 นิโรบล เหลากลม 1
415 Jittima Chatchawansaisin 1
416 นุสรา ดลระหมาน 1
417 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
418 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
419 นภสร โกวรรธนะกุล 1
420 สุชาดา จันทร์ประทีป 1
421 วินัย งามแสง 1
422 กุลธิดา นิเวศอนันต์กุล 1
423 Chayaporn Supachartwong 1
424 ปิยมาภรณ์ อุตมัง 1
425 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
426 Acom Sornsute 1
427 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
428 Pantharee Boonsatorn 1
429 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
430 มาสุฑล สัญพึ่ง 1
431 Anawatch Mitpratan 1
432 ภาคภูมิ ปานตั้น 1
433 Waraporn Siriterm 1
434 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
435 Yeshey Penjor 1
436 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
437 นิยวัน กิจวรวุฒิ 1
438 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
439 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 1
440 ขนิษฐา อุทัยพันธ์ 1
441 ละอองทิพย์ เหมะ 1
442 Naiyana Chaiyabutr 1
443 Puttipongse Varavudhi 1
444 กัณฑ์ณณัฐ เสนีย์คติมา 1
445 สุมา เมืองใย 1
446 ศศิรดา ตันจิตวิริยะ 1
447 ๋Janes, Gavin W. 1
448 รติกร ศรอำพล 1
449 รุ่งราวี ทองกันยา 1
450 ธงไชย กระจ่างนิวัตร 1
451 อาณัติ สายกระสุน 1
452 ประคอง ชอบเสียง 1
453 พรรณี กาญจนพลู 1
454 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 1
455 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
456 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
457 ณัฐพร ลายคราม 1
458 กระมล ทองธรรมชาติ 1
459 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
460 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
461 Thanathon Sesuk 1
462 ศุกันยา ห้วยผัด 1
463 ศิริวรรณ จันทร์แก่น 1
464 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
465 จรัญญา สามสุวรรณ 1
466 สมชัย วัฒนการุณ 1
467 จารุ นาถกรณกุล 1
468 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
469 สุวดี ยาป่าคาย 1
470 กมลชนก ยวดยง 1
471 อวย เกตุสิงห์ 1
472 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
473 ประธาน ดาบเพชร 1
474 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
475 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
476 Suchin Arunsawatwong 1
477 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
478 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
479 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
480 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
481 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
482 สุนีย์พร โพธิ์แก้ว 1
483 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
484 สุลักษณ์ ชัยขรรค์ 1
485 สุดารัตน์ นุชวงษ์ 1
486 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
487 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
488 Phanphen Wattanaarsakit 1
489 สุขฤทัย พันศิริพัฒน์ 1
490 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
491 อรณี พูนศรีธนากูล 1
492 Chariya Uiyyasathian 1
493 ปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์ 1
494 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
495 กอบโชค คำปวง 1
496 สุปรียา สุอังคณารัตน์ 1
497 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
498 สิทธิพร แอกทอง 1
499 Kasidit Nootong 1
500 พลกฤษณ์ แสงวณิช 1
501 Thada Jirajaras 1
502 Rajalida Lipikorn 1
503 วัลลภ แย้มเหมือน 1
504 สฤษฎ์ ลิประพันธ์ 1
505 สำเริง แย้มโสภี 1
506 สวภพ หาญพิทักษ์ญาติ 1
507 ศุภกาญจน์ จันทร์แดง 1
508 สุวิชา ทองสิมา 1
509 สายฝน ควรผดุง 1
510 สิริพร สิวราวุฒิ 1
511 วิภาดา ลลิตภัทรกิจ 1
512 สมพร พรมดี 1
513 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
514 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
516 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
517 นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ 1
518 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
519 ศิริชัย ธรรมวานิช 1
520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
521 อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี 1
522 ธวัชชัย สันติสุข 1
523 ณัฐธิดา จันทศิริ 1
524 วรรณิตา ทศไชย 1
525 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
526 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
527 Pornpote Piumsomboon 1
528 ไววิทย์ พุทธารี 1
529 Or-ampai Jaiboon 1
530 Pornpimol Muanjai 1
531 Varunee Padmasankh 1
532 เอกชัย อดุลยธรรม 1
533 Walaisiri Muangsiri 1
534 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
535 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
536 จุฑารัตน์ ปัญจขันธ์ 1
537 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
538 ชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์ 1
539 วาสนา เสียงดัง 1
540 นิติ วงศ์เทพวาณิชย์ 1
541 ปุณชรัชต์ ปิลอง 1
542 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
543 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
544 ธนาพร เบญจพลชัย 1
545 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
546 คำรณ เมฆฉาย 1
547 สมลักษณ์ พวงชมภู 1
548 ศิลป์ดารา ทัศนปริชญานนท์ 1
549 ทัศนาธร ภูมิยุทธิ์ 1
550 ชัยชาญ สิทธิวรนันท์ 1
551 นันทนา คชเสนี 1
552 ธนวรรณ บุญยศักดิ์เสรี 1
553 กฤษดา นารอง 1
554 วรุฒ ศิริวุฒิ 1
555 ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์ 1
556 Edgecombe, Gregory D. 1
557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 1
558 เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 1
559 ดุษฏี ศุขวัฒน์ 1
560 ธันฐกรณ์ นิตยะ 1
561 ละม้าย แก้วเนิน 1
562 Kentaro Kodama 1
563 วิชาณี แบนคีรี 1
564 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
565 ชัยรัตน์ วิลาสมงคลชัย 1
566 ชุตาภา คุณสุข 1
567 วัชรา อุไรสกุล 1
568 ปรางวลัย จันทร์แจ่ม 1
569 จริยา เล็กประยูร 1
570 อธิคม มาน้อย 1
571 ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ 1
572 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
573 Naggs, Fred 1
574 จรรยา เจตน์เจริญ 1
575 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
576 อรรคพล สันติวิภานนท์ 1
577 เสาวรัตน์ จันทะโร 1
578 อ้อมใจ บุษบง 1
579 ธนิกานต์ สังฆโสภณ 1
580 สมพงษ์ เลิศพุฒิพิศุทธิ์ 1
581 The Natural History Museum. Department of Zoology 1
582 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
583 องุ่น ลิ่ววานิช 1
584 Natural History Museum. ES Invertebrates and Plans Palaeobiology Division 1
585 ทิพวรรณ ตัณฑวณิช 1
586 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
587 สุนีย์ ลิ้มศรีวาณิชยกร 1
588 สมภพ รุ่งสุภา 1
589 บังอร กองอิ้ม 1
590 อานุภาพ พานิชผล 1
591 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
592 กล้า จันทนวัลย์ 1
593 ขวัญแก้ว แซ่เอือง 1
594 ภัสสร์พล งามอุโฆษ 1
595 สมบัติ กาญจนกิจ 1
596 จิตติมา พุ่มกลิ่น 1
597 พนมพร วานิชชานนท์ 1
598 ศุภลักษณ์ อำลอย 1
599 หนึ่งฤทัย วิชัยกุล 1
600 อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา 1
601 ดริษ กวักเพฑูรย์ 1
602 ชุติมาพร วรรณวงษ์ 1
603 จิตราพร ศรีทอง 1
604 นริศรา เปรี้ยวน้อย 1
605 ทิพเนตร นิลผาย 1
606 ปวันรัตน์ อำไพพันธุ์ 1
607 วิมล ยันตะ 1
608 พรนภา สุจริตวร 1
609 ณัฐพงศ์ เฉิดแสงจันทร์ 1
610 อัญรัตน์ กันดอก 1
611 กษมา เตรียมพิทักษ์ 1
612 สุชญา นิติวัฒนานนท์ 1
613 เชาวณี อ้นลำพูน 1
614 นราภรณ์ ตั้งหทัยทิพย์ 1
615 รุ่งทิวา ตะติชรา 1
616 ศรัญญา ยิ้มย่อง 1
617 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 1
618 ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า 1
619 พิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 1
620 ผุสดี ปริยานนท์ 1
621 ดุษฎี ชาญลิขิต 1
622 จิรารัช ศรีจันทร์งาม 1
623 ศนิดา คูนพานิช 1
624 จิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล 1
625 โสภิต สร้อยสอดศรี 1
626 ธีรนันท์ ธรรมกุล 1
627 จินตนา นักระนาด 1
628 นคร ไพศาลกิตติสกุล 1
629 ชญานี อ๊อดทรัพย์ 1
630 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
631 ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ 1
632 กมลภรณ์ บุญถาวร 1
633 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 1
634 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 1
635 ปัญญา วัฒนะปภาวงศ์ 1
636 เอม อินทกรณ์ 1
637 Hirokazu Shimizu 1
638 สรเทพ โสมสง 1
639 ศิโรรัตน์ เขียนแม้น 1
640 พิชญฎา ปูรณโชติ 1
641 วรรณา ต.แสงจันทร์ 1
642 ปรีรญา สิงห์ไข่มุกข์ 1
643 สุภาภรณ์ พรหมสุรินทร์ 1
644 ศุภิศา เอกเผ่าพันธุ์ 1
645 ธิติพันธุ์ ทองศิริ 1
646 ศศิธร พงษ์สำราญกุล 1
647 กุลนาถ อบสุวรรณ 1
648 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ 1
649 สุธา ขาวเธียร 1
650 ภาวดี อังค์วัฒนะ 1
651 กาญจนา จันทองจีน 1
652 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 1
653 อัจจิมา ก๋าพรม 1
654 กาญจนาภา เอกคณาลักษมี 1
655 นราธิป กัลยากาญจน์ 1
656 วัชรพงศ์ ภักดีชายแดน 1
657 ปราณี จันทร์ลา 1
658 นุชจรินทร์ วรรณนิตย์ 1
659 กัลกิยา ชนิตรนันต์ 1
660 ศิริพร อุ่นแอบ 1
661 ปราณี พวงสมบัติ 1
662 ศุภวิน วัชรมูล 1
663 ธนธร วิทิตศานต์ 1
664 ปวัน ทาวรรณ์ 1
665 ปรีชญา แก้วชิงดวง 1
666 นฤมล เตือนสติ 1
667 อดิศักดิ์ ถือพลอย 1
668 มานิต คิดอยู่ 1
669 นรรฏธวรรณ ถกลเกียรติกุล 1
670 ญาติมา โพธิวัฒน์ 1
671 จรัสพร มงคลขจิต 1
672 ธนวัฒน์ กรณ์ทอง 1
673 วรรณธิรา รณะบุตร 1
674 วิภาวี ลอยพิพันธ์ 1
675 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 1
676 วิชญา มณีวรรณ 1
677 วิไลรัตน์ โกสุพรรณ์ 1
678 ลินดา อารีย์ 1
679 สุทธิณี เหลาแตว 1
680 ลลิตา อุปสัน 1
681 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
682 ดาริกา ลาสุดตา 1
683 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
684 ฐิติมา นุธิรงค์ 1
685 ปราจีน วีรกุล 1
686 วรัษยา สุนทรศารทูล 1
687 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
688 ขจรศักดิ์ วรประทีป 1
689 บุศบรรณ ณ สงขลา 1
690 อัญชลี ใจดี 1
691 ชุมพล คุณวาสี 1
692 จักรี เหล็กกล้า 1
693 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 1
694 อมร เพชรสม 1
695 นครินทร์ ปัญญาใส 1
696 บุรณี กาญจนถวัลย์ 1
697 ไม่มีข้อมูล 1
698 วันทนี ทาทอง 1
699 ปริศนา มังสา 1
700 ศิริพรรณ วัฒนะรัตน์ 1
701 แพรวพรรณสิริ มีพงษ์ 1
702 อรัญ หาญสืบสาย 1
703 ชเวง สารคล่อง 1
704 วิภาวี ปัญญานันทกิตติ์ 1
705 กมลวรรณ หัวเมืองแก้ว 1
706 รัฐพงษ์ ไตรทิพยานนท์ 1
707 จิราพร บุญพอ 1
708 วุฒิศักดิ์ กิติปัญญา 1
709 เอกลักษณ์ จันเทร์มะ 1
710 ทัพพสาร ใจแก้ว 1
711 กุณฑณี ปิ่นเวหา 1
712 รุจิรา ห่อกุล 1
713 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 1
714 ธเนศพล ตั้งพัฒนธนา 1
715 ปริยภัทร ภัทรธำรง 1
716 สุธากาญจน์ อักษรกุล 1
717 ธาริณี ธีระธนากร 1
718 วณิชยา น้อยวังคลัง 1
719 มนนัทธ์ พงษ์พานิช 1
720 ภูริชยา จงศิริการค้า 1
721 พรชนิตว์ ทรัพย์วิไล 1
722 ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ 1
723 ณภาภัช ไชยทรัพย์อนันต์ 1
724 สาริศ ถนอมชาติ 1
725 กรกช ดวงดี 1
726 สายใจ สโมสร 1
727 ชวนพิศ เรืองจรัส 1
728 เพขรอาภา บุญเสริม 1
729 นฤมล ชูบัวทอง 1
730 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 1
731 กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล 1
732 แพร นีรนาทรังสรรค์ 1
733 ชโลทร รักษาทรัพย์ 1
734 สุนัดดา โยมญาติ 1
735 ทิพย์นภา สุวรรณสนิท 1
736 นเรศร์ จันทน์ขาว 1
737 กนกวรรณ ไทยรัตน์ 1
738 ปิยชนน์ อินอ่อน 1
739 ทวีผล แก้วศิริ 1
740 อจิรา เที่ยงตรง 1
741 นัฐวัฒน์ ชินะโยธิน 1
742 ฐานบ ธิติมากร 1
743 สมพร ชัยอารีย์กิจ 1
744 ณฤดี อัศวเสรีเลิศ 1
745 วณัญญา นันทวราพนิชกุล 1
746 จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร 1
747 อดิศักดิ์ ชัยธานี 1
748 บัญชา สบายตัว 1
749 กฤษณ อินทรสุข 1
750 สมฤดี ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 1
751 ธารนภ สุภัคสถาพรพันธุ์ 1
752 ภาวิน อิทธิสมัย 1
753 นารีรัตน์ รุ่งเรือง 1
754 ว. เวียงสมุทร 1
755 ฐสรรพร แสงสุขเอี่ยม 1
756 ชนัดดา เกษมโชติช่วง 1
757 บูรฉัตร ศรีทองแท้ 1
758 เอกณรงค์ สินธุวานนท์ 1
759 ศศิเกษม สัทธรรมสกุล 1
760 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
761 ประเสริฐ เตชชีวพงศ์ 1
762 นรากร ศรีสุข 1
763 จิตติมา เจียมอนุสรณ์ 1
764 สุรพล สุดารา 1
765 กันย์ นิติโรจน์ 1
766 ปัทมา ฤาชาฤทธิ์ 1
767 ดุสิดา สหาวัตร 1
768 เดือนนภา เอ่งฉ้วน 1
769 กมลรัตน์ พ่วงแสนสุข 1
770 ลินจง สุขลำภู 1
771 กนกพรรณ จักรเพชร 1
772 อดิศร แซ่ลี้ 1
773 ปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง 1
774 มัลลิกา แก้วดี 1
775 กัญจนา บุณยเกียรติ 1
776 กฤษณะ ลีลารุจิ 1
777 ปิติกานต์ วงศ์พานิช 1
778 มุกดา คูหิรัญ 1
779 จุรีพร นันทรักษ์ 1
780 ชื่นสุมล โสภาจารีย์ 1
781 วราภรณ์ มลิลาศ 1
782 อลิศรา เมืองเจริญ 1
783 กรรณิการ์ วิริยะขันติโชค 1
784 ปรางค์สินันท์ โทธรัตน์ 1
785 นิศารัตน์ บัวแดง 1
786 จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 1
787 ดาววัน จาระเวชสาร 1
788 วันชัย อัศวลาภสกุล 1
789 สถาพร บุตรน้ำเพ็ชร 1
790 จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ 1
791 บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ 1
792 พลภัทร พฤกษานานนท์ 1
793 บุญธนา วรรณเลิศ 1
794 ภานุวัฒน กนกวรรณากร 1
795 วินิจ ร่วมพงษ์พัฒนะ 1
796 ราชวัลลภ แจ้งมงคล 1
797 น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์ 1
798 สุพรรณิการ์ จันทร์ทับ 1
799 ปาลิตา แปวไธสง 1
800 ฐิตาภา ช่วยคงทอง 1
801 เอกสิทธิ์ สกุลการค้า 1
802 สมพร อยู่โต 1
803 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
804 อภิชาติ กาญจนทัต 1
805 จิรโรจน์ อานุสาร 1
806 ธนัสถา เชียงอุทัย 1
807 กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล 1
808 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
809 สุจินันท์ บัวทอง 1
810 วรพันธ์ กิจธนากำจร 1
811 ศักดิพัฒน์ เวียงเกตุ 1
812 วนิดา อินชนะ 1
813 อุษณี เอ่งล่อง 1
814 วรัญญา จิตสนธิ 1
815 สิรินันท์ วิริยะสุนทร 1
816 จักษ์ อัศวานันท์ 1
817 วุฒิพงศ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
818 มะนาว ปิยวรไพบูลย์ 1
819 ภัทรา ยี่ทอง 1
820 พราหมณ์ ยอดจันทร์ 1
821 ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ 1
822 กนิฏฐกา แดนราช 1
823 ภัทรณัชชา ชาญวิชัย 1
824 พรมงคล จิ้มลิ้ม 1
825 พรเฉลิม นาคสุวรรณ 1
826 ธนินี สหกิจรุ่งเรือง 1
827 มธุรส ประเดิมชัย 1
828 วรรณรัตน์ วิรัชกุล 1
829 ปรารถนา นิมมานเทอดวงศ์ 1
830 สุทัศน์ จันบัวลา 1
831 พนิดา สุริยะพันธ์ 1
832 วีพอล ประมวลกิจจา 1
833 ญาณิศา ดิสโร 1
834 วิทยา ใยพิมาย 1
835 จิรพงศ์ ลิม 1
836 ศิริพร ดาวพิเศษ 1
837 วารุณี พิมทอง 1
838 พิมพ์ชนก เอี่ยมวิถีวนิช 1
839 ดนย์วิทย์ ประทีปวัฒนาสถิต 1
840 ชาลิสา แสงบัว 1
841 จิรวรรณ ศรีสวัสดิ์สกุล 1
842 ธเนศ จิระพรประเสริฐ 1
843 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
844 ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม 1
845 กอบกาญจน์ อินทรนัฏ 1
846 ธนิตา หิรัญประทีป 1
847 พุธิตา คงจังหวัด 1
848 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
849 ภัทรานิษฐ์ รัศมีดารา 1
850 เธียญ์ ภัคพงษ์พันธุ์ชัย 1
851 สุเมธ แก้วน้อย 1
852 นิธิวดี บุญกังวาน 1
853 สุพัฒน์ เจริญพรวัฒนา 1
854 อนุรักษ์ บูสะมัญ 1
855 บุษบาทิพย์ ประเสริฐศักดิ์ 1
856 ศราวลี ธนศิลป์ 1
857 สมพร ช่วยอารีย์ 1
858 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
859 นันทพร ตรีภพนาถ 1
860 พันธุ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์ 1
861 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 1
862 ฤทธิรงค์ นิยมโชค 1
863 พานิษา พรเพียรภักดี 1
864 พิริยะ กลั่นแก้ว 1
865 พิพัฒน์ จันทิวาเจริญ 1
866 กัมมันต์ พันธุมจินดา 1
867 ศิริพร คุ้มแว่น 1
868 พัชรา ลิมปนะเวช 1
869 กรกมล เนตรชลายุทธ 1
870 รัฐ พิชญางกูร 1
871 เตือนใจ โก้สกุล 1
872 ดวงกมล ชัชชวลิตสกุล 1
873 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 1
874 กิติศักดิ์ จงเสรีกิจ 1
875 พัชร ดนัยสวัสดิ์ 1
876 มันทนา ถิรกุลรติ 1
877 ฉัตราภรณ์ ซิ้มฉันท์ 1
878 วาเลนไทน์ อินทิยศ 1
879 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
880 ระพีพรรณ ทองระอา 1
881 ประวีณ โล่ห์เลขา 1
882 ดวงหทัย เพ็ญตระกูล 1
883 สมฤทัย ขุนโสภา 1
884 เดือนเพ็ญ สินมั่น 1
885 สุธี ปิยะจิตติ 1
886 ศศิวรา คงอ่อน 1
887 อภิชาติ ประหลาดเนตร 1
888 นิตยา แก้วแพรก 1
889 กนกนันท์ วัฒนศักดิ์ภูบาล 1
890 รวิวรรณ มณีรัตนโชติ 1
891 ศรีรัตน์ รอดณรงค์ 1
892 สมใจ เพ็งปรีชา 1
893 เสริชย์ โชติพานิช 1
894 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 1
895 พิสณฑ์ รักษ์จินดา 1
896 วิชชุดา ยิ่งนคร 1
897 นิปกา สุขภิรมย์ 1
898 สุวิมล ปัญญาเลิศวุฒิ 1
899 ปิยะนุช ภูทองขาว 1
900 จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ 1
901 ธิดารัตน์ กาญจนธนาเลิศ 1
902 สิริชัย สัจจโสภณ 1
903 รณวิช สิงหสุรศักดิ์ 1
904 สุภาภรณ์ ฤทธิ์กล้า 1
905 พีริยา คมสาคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 9
2 2558 59
3 2557 39
4 2556 66
5 2555 90
6 2554 84
7 2553 29
8 2552 15
9 2551 10
10 2550 65
11 2549 45
12 2547 9
13 2546 3
14 2545 6
15 2544 3
16 2542 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของความเป็นกรด-เบสของสารละลายที่ใช้ตกตะกอนต่อสมบัติของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอน
2 การคัดแยกราย่อยสลายพาราควอตและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง
3 การตรึง Pseudomonas sp. J801 ในกาบมะพร้าวเพื่อใช้กำจัดฟีแนนทรีนในดิน
4 การขจัดกำมะถันจากน้ำมันดีเซลด้วยตัวดูดซับแบบเชิงซ้อนพันธะไพ
5 การทำแห้งข้าวเปลือกในปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซาน
6 การผลิตน้ำมันดิบชีวภาพจากไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของใบอ้อยที่ผ่านการขจัดแร่ธาตุ
7 ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของกรดปาลมิติกบนตัวเร่งปฎิกิริยาซัลไฟด์ของ Ni-Mo และ Co-Mo แบบไม่มีตัวรองรับ
8 การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรจากเศษฝ้ายเหลือทิ้ง
9 การเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนหรือถ่านหินโดยใช้ Fe2O3 และ CaSO4 เป็นตัวพาออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2558
10 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
11 การเหนี่ยวนำการสะสมไมโคสปอรีน-2-ไกลซีน ใน Escherichia coli DH5α และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
12 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
13 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
14 การสังเคราะห์วัสดุเปล่งแสงอัพคอนเวอร์ชันโซเดียมอิตเทรียมฟลูออไรด์เจืออิตเทอร์เบียมและทูเลียมเพื่อการประยุกต์ด้านการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
15 การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล
16 แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับเตาเผาอิฐดิน
17 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
18 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
19 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการแบ่งชั้นน้ำภายใต้อิทธิพลของคลื่นในอ่าวไทย
20 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการแบ่งชั้นน้ำภายใต้อิทธิพลของคลื่นในอ่าวไทย
21 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
22 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
23 แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับเตาเผาอิฐดิน
24 การสังเคราะห์วัสดุเปล่งแสงอัพคอนเวอร์ชันโซเดียมอิตเทรียมฟลูออไรด์เจืออิตเทอร์เบียมและทูเลียมเพื่อการประยุกต์ด้านการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
25 การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล
26 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
27 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
28 การเหนี่ยวนำการสะสมไมโคสปอรีน-2-ไกลซีน ใน Escherichia coli DH5α และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
29 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
30 การพิสูจน์การเป็นยีนต้านมะเร็งของ CCNA1
31 ผลกระทบของโครงสร้างแนวไม้ไผ่ป้องกันชายฝั่งต่อประชากรหอยแครง Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
32 การปรับปรุงสมรรถนะของเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจหาราและอะฟลาทอกซินรวมในข้าวกล้องโดยการปรับภาวะและการตรวจสอบการเจริญของ Aspergillus flavus ในข้าวกล้องเมล็ดเดี่ยว
33 การควบคุมการเจริญและการผลิตสารพิษของราในข้าวโพดหมักด้วยแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย
34 การวิเคราะห์มิวเทชันของยีน CYP11B1 ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีภาวะขาด 11บีตาไฮดรอกซิเลส
35 ลักษณะเฉพาะเชิงสเปกตรัมของสีผิวคนไทย
36 เซลลูโลสแอโรเจลเตรียมจากเศษเส้นใยฝ้ายโดยวัฏจักรเยือกแข็งและละลายสลับกัน
37 ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา
38 วัสดุเชิงประกอบอิพ็อกซีเสริมแรงด้วยผ้าไหมที่ปรับสภาพด้วยกรด
39 ผลของ ZnO และ Fe2O3/Al2O3 เพื่อเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคัลลูปิง
40 การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของอุทกพลศาสตร์และปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟินส์ในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบขั้น
41 การปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยไอโซโพรพิลเอสเทอร์ของน้ำมันดอกทานตะวันที่มีหมู่แอลคอกซี
42 การดัดแปรผิวของถ่านกัมมันต์เตรียมจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
43 การสังเคราะห์ผงแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
44 การซึมผ่านของออกซิเจนและออกซิเดชันบางส่วนของมีเทนในเครื่องปฏิกรณ์เมมเบรนเพอรอฟสไกต์ BaBi0.05Co0.8Nb0.15O3-d
45 การประยุกต์เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเพื่อการตรวจวัดการปนเปื้อนของราและอะฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวกล้อง
46 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อกระบวนการหลุดร่วงของดอกย่อยของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนาน
47 ผลของอิเล็กโทรไลต์ในการชุบต่อองค์ประกอบและกัมมันตภาพโออาร์อาร์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์
48 ไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของหญ้าเนเปียร์ในตัวทำละลายร่วมเอทานอล-น้ำ
49 ลักษณะสมบัติของ Azospirillum sp. ในการส่งเสริมการเจริญของข้าวร่วมกับแอกทิวิตีปฏิปักษ์ของ Bacillus sp. ต่อการติดเชื้อ Rhizoctonia solani
50 กัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมโครเมียม/คาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
51 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เกลือเฮเทอโรพอลิแอซิดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
52 การผลิต การหาลักษณะสมบัติ และการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans YTP6-14
53 ไรโซเบียมและแบคทีเรียจากดินเพื่อการส่งเสริมการเจริญของถั่วเหลือง
54 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายโดยไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันแบบกึ่งต่อเนื่องที่ใช้ตัวทำละลายร่วมของน้ำและเอทานอล
55 ภาวะที่เหมาะสมของภาวะการเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตซีโครปิน เอ ในรีคอมบิแนนต์ Pichia pastoris
56 การเตรียมยางธรรมชาติโปรตีนต่ำโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล
57 การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์เพื่อประยุกต์เป็นสารก่อการจับกลุ่มทางชีวภาพ
58 การสังเคราะห์และการเตรียมแกรนูลของวัสดุเชิงประกอบคอร์เดียไรต์-มุลไลต์
59 การจำลองซีเอฟดีของฟลูอิไดซ์เบดแก๊ส-ของแข็งสำหรับอนุภาคผสม
60 การจำลองการยึดจับคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแคลเซียมออกไซด์ในหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์เบด
61 การจำลองเชิงตัวเลขสามมิติของผลจากแผ่นกั้นต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มอุณหภูมิสูง
62 สมบัติทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของฟิล์มเป่าแอลแอลดีพีอีแบบหลายชั้น: ผลของอัตราส่วนการเป่า
63 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางขึ้นยอดภู อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
64 การสกัดดัชนีสําหรับการเกาะกลุ่มข้าวพันธุ์ไทยตามการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียดจากความเค็ม
65 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนยอดภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
66 พอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์/ยางธรรมชาตินาโนคอมพอสิตฟิล์มและการตอบสนองด้านการตรวจวัดสี
67 ตะขาบ...สัตว์มีพิษหน้าดิน
68 ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาบริเวณรอบเหมืองทอง จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2557
69 การจำลองซีเอฟดีของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบฟลูอิไดซ์เบดโดยวิธีเชิงความร้อน
70 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์เชื้อเพลิงในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
71 การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระดูกตามธรรมชาติจากแคลเซียมฟอสเฟตชนิดสองเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟต
72 การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์พรุนโดยใช้สารก่อฟองอนินทรีย์
73 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตปฐมภูมิในอ่าวไทยในช่วงมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2556
74 การเตรียมเซลลูโลสไมโครไฟบริลจากชานอ้อย/พอลิแล็กทิกแอซิดคอมพอสิต
75 การเตรียมเส้นใยนาโนเชิงประกอบแพลทินัม/ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ในเซลล์เชื้อเพลิงไดเรกต์เอทานอล
76 สมบัติและเสถียรภาพของพอลิ(ไวนิลอะซิเตต-โค-อัลคิลอะคริเลต)เลเทกซ์ดัดแปรด้วยคาร์บอกซิลและไฮดรอกซิลมอนอเมอร์
77 การกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอ่าวไทย
78 ความหลากชนิดของปลาในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชนในแม่น้ำว้าของตำบลน้ำพาง และตำบลส้านนาหนองใหม่ จังหวัดน่าน
79 ผลของลิเทียมอะลูมิเนตต่อการเผาผนึกเซรามิกแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนล
80 รูปแบบการสืบพันธุ์ของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณเขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซตเทลไลท์
81 การแพร่กระจายตามฤดูกาลและถิ่นที่อยู่ของนกยูงเขียว Pavo muticus Linnaeus, 1766 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
82 บทบาทของซิลิเอตกลุ่มทินทินนิดต่อสายใยอาหารบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
83 การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายหาดในจังหวัดพังงาระหว่าง ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556
84 การเสริมแรงพอลิบิวทิลีนซักซิเนตด้วยซิลิกาจากแกลบโดยใช้ไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนตเป็นสารเสริมสภาพเข้ากันได้
85 การสกัดบีตาแคโรทีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบโดยวิธีแบบสองขั้นตอน
86 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้เม็ดฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยแอมีนในคอลัมน์เบดนิ่ง
87 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของผ้าฝ้าย/เซลลูโลสคอมพอสิต
88 การดัดแปรพอลิบิวทิลีนซักซิเนตด้วยเทคนิคการอัดรีดแบบรีแอกทีฟเพื่อใช้เป็นสารคู่ควบสำหรับออร์แกโนเคลย์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนตคอมพอสิต
89 การลดการเกาะกันของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอน
90 การปรับสภาพเส้นใยลิกโนเซลลูโลสของมันสำปะหลัง โดยการระเบิดด้วยไอน้ำ เพื่อการผลิตเอทานอล
91 การตรวจหาการปนเปื้อนราและโอคราทอกซินเอในเมล็ดกาแฟสารโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
92 การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ที่มีสัดส่วนโดยโมลของ 3-ไฮดรอกซีวาเลอเรตที่เหมาะสม จาก Bacillus megaterium P-12 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟด-แบตช์สองขั้นตอน
93 ผลของยางนาโนต่อพฤติกรรมการเกิดผลึกและสมบัติเชิงกลของเคโอลิน/ไอโซแทคติกพอลิโพรพิลีนเบลนด์
94 การผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่โดยกระบวนการยับยั้งการเกิดเจล
95 แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการกระจายตัวอ่อนปะการังโดยกระแสน้ำบริเวณชายฝั่งสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
96 ผลของสภาวะพร่องออกซิเจนและความเค็มต่อฟลักซ์ของไนโตรเจนจากตะกอนดินสู่น้ำเหนือตะกอนดินบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
97 ผลของการปรับสภาพตัวรองรับคาร์บอนต่อกัมมันตภาพและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าแพลทินัม-แพลเลเดียมสำหรับรีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
98 การเตรียมและผลต้านแบคทีเรียของวัสดุลูกผสมแบบแกน-เปลือกของอนุภาคยางธรรมชาติเคลือบด้วยซิลิกาและไทเทเนีย
99 พอลิบิวทิลีนซักซิเนต/แอลฟาเซลลูโลสคอมพอสิตที่เสริมสภาพเข้ากันได้ด้วยไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนต
100 ผลของความเข้มแสงและความเค็มต่อการฟอกขาวและการฟื้นตัวของปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
101 การผลิตมีเทนจากไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์ผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
102 ผลของอุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรด-เบสต่อการเจริญระยะต้นของ ตัวอ่อนปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) และ Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
103 ผลของการกร่อนเชิงชีวภาพโดยเม่นทะเลหนามดำ Diadema setosum (Leske, 1778) บนปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
104 ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica ต่อเนื้อเยื่อกระดูกของกบนา Hoplobatrachus rugulosus ระยะโตเต็มวัย
105 ผลของตัวเเปรดำเนินการต่อการผลิตเชื้อเพลิงเเก๊สจากไพโรไลซิสของกลีเซอรอลเหลือทิ้ง
106 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans NRRL 58543 และสมบัติพรีไบโอติกและการขึ้นรูปฟิล์ม
107 การประเมินการตอบสนองต่อภาวะแล้งของข้าว Oryza sativa L. ที่มีส่วนของโครโมโซมที่ 8 จากข้าวสายพันธุ์ DH103 และมีพื้นฐานทางพันธุกรรมของข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2556
108 การประเมินการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ใหญ่ตอนต้นต่อภาพเอกรงค์
109 สมบัติการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วอะซูกิ Vigna angularis
110 ลักษณะสมบัติของ Novosphingobium sp. PCY ที่คัดแยกใหม่เพื่อพัฒนาเป็นแบคทีเรียอัดเม็ดสำหรับบำบัดดินปนเปื้อนไพรีน
111 การคัดกรองและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเพสจากอาหารหมัก
112 การระบุชนิดและการหารหัสดีเอ็นเอของซิลิเอตที่พบในทรายชายฝั่งทะเล ที่หาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
113 ระลอกอากาศเย็นในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปรรายปีและภายในฤดูกาล
114 ผลของอุณหภูมิหมักต่อไอโซเอมิลแอลกอฮอล์และอะซิทัลดีไฮด์ในสาโท
115 การพัฒนามอดูลแบบม้วนเป็นเกลียวจากเมมเบรนไคโตซานเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
116 ชนิด ความชุกชุม และการกระพริบแสงของหิ่งห้อยในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
117 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการจำแนกสายพันธุ์ Listeria innocua โดย High Resolution Melting Analysis
118 ผลของการใช้ผงบุกร่วมกับมอลโตเดกซ์ทรินต่อคุณภาพของสารสกัดจากใบหม่อนโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
119 ผลของกรดโอเลอิกต่อลิควิแฟกชันของทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าในกลีเซอรอลและน้ำ
120 ความสัมพันธ์ระหว่างโหมดการปรากฏสีและการเคลื่อนการปรากฏสี
121 การประยุกต์ของแอลทีดีอาร์เอ็มในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการอิโตหนึ่งมิติ
122 การพัฒนากระบวนการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งผลิตจาก Bacillus megaterium BA-019
123 การทำให้บริสุทธิ์ของโปรตีนจาก Bacillus subtilis N3 ที่มีฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืช Bipolaris sp.
124 การใช้กากของเสียจากการผลิตคะตะลิสต์สำหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในเคลือบเซรามิก
125 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการเติบโตของต้นข้าวระยะกล้าภายใต้ความเครียดจากเกลือ
126 ผลของการเติมแมกนีเซียมออกไซด์ต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนด้วยตัวพาออกซิเจนชนิดแคลเซียมซัลเฟต
127 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารต้านออกซิเดชันคาร์ดานอลไฮโดรจิเนตและอนุพันธ์ในไบโอดีเซลโดยไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
128 การปรับสภาพเบื้องต้นแบบต่อเนื่องของฟางข้าวโดยออโตไฮโดรไลซิส
129 การทำให้เป็นของเหลวของซังข้าวโพดอิมเพรกเนตด้วยแอลคาไลในเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤต
130 การระบุเนื้อเยื่อสมองโดยใช้ซีพีจีเมทิเลชันตำแหน่งจำเพาะ
131 ไพโรไลซิสแบบต่อเนื่องของน้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดโลไมต์
132 การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
133 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
134 อนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์ Chalcididae บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
135 ฤทธิ์ทางชีวภาพของเพปไทด์ต้านจุลชีพ ALFSp1 และ arasin-likeSp ต่อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร
136 เสถียรภาพและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันหอมระเหยอบเชยและส้ม
137 ภาวะพหุสัณฐานของยีน VDR และยีน TNFSF11 ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนชาวไทย
138 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดย Xylaria spp. ซึ่งเก็บจากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
139 การวิเคราะห์เชิงโมเดลความเข้าใจของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์: กรณีศึกษาในไฟฟ้าสถิต
140 ผลของน้ำมันพืชต่อรีโทรเกรเดชันและเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกในรีทอร์ตเพาช์ระหว่างการเก็บรักษา
141 ผลของอุณหภูมิและความเค็มต่อการเติบโตของ zooxanthellae ที่แยกจากปะการังและดอกไม้ทะเล
142 ธรรมชาติของการก่อเกิดดาวฤกษ์ที่ดำเนินอยู่บริเวณใจกลางดาราจักรแบบทรงรีและเอสศูนย์
143 การจับยึดคาร์บอนไดออกไซด์บนมอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรด้วยเอมีน
144 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไก่ป่นในอาหารสูตรผสมต่อการเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของหอยหวาน Babylonia areolata
145 ผลของวิธีการทำแห้งต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบผักหวานป่า Melientha suavis Pierre.
146 ผลของความเปรียบต่างของความอิ่มตัวสีและความสว่างสีต่อความชอบดวงตราไปรษณียากร
147 แบบจำลองการเสื่อมสภาพสำหรับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้คาร์บอเนตของโลหะแอลคาไลในฟลูอิไดซ์เบด
148 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์อากาศในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
149 การแก้ปัญหาการจัดวิชาสอนตามระดับแอลฟาจากความพอใจแบบฟัซซีของผู้สอน
150 การพัฒนาเทคนิคการหมักที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับกรดดี-แล็กติกที่มีความบริสุทธิ์เชิงแสงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกวน
151 การเตรียมเอ็มอีเอที่ทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เฮเทอโรพอลิแอซิดเป็นตัวออกซิไดซ์ในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
152 การปรับปรุงปฏิกิริยาดีไฮโดรจีเนชันในปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิด ไอโซโพรพานอล/แอซีโทน/ไฮโดรเจน โดยใช้ระบบการกลั่นเชิงปฏิกิริยา
153 การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพรินต์ระหว่างหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
154 ผลของความอิ่มตัวสีของกระดาษสีต่อความทรงจำระยะยาว
155 ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
156 การตรวจวัดอาร์ไนต์ในน้ำเสียจากการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติด้วยโวลแทมเมตรี
157 ผลของแกมมาอะลูมินาต่อคาร์บอไนเซชันกะลาปาล์มน้ำมัน
158 การผลิตเพปไทด์ของปูทะเล Scylla paramamosain และฤทธิ์การต้านจุลชีพ
159 ระบบรากพืชและอัตราการตกตะกอนในป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาคร
160 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
161 คู่มือประกอบภาพหอยกาบน้ำจืดของไทย
162 เอสเทอริฟิเคชันและทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ของดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์มในเครื่องปฏิกรณ์ เมมเบรนไคโตซาน
163 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน
164 การจำลองซีเอฟดีของการลดคาร์บอนไดออกไซด์จากฟลูแก๊สโดยใช้ตัวดูดซับของแข็งในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
165 การเปลี่ยนไซโลสเป็นเอทิลีนไกลคอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาฐานนิกเกิล
166 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
167 การคำนวณสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับชั้นเดี่ยวของ โบรอนไนไตรด์และโลหะแทรนซิชันไดชาล์โคจีไนด์โดยใช้ ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น
168 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัย
169 แผนที่ความเร็วคลื่นเฉื่อนระดับตื้นและการแบ่งชนิดของดินเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย : รายงานวิจัย
170 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
171 ความหลากหลายของหอยทากบกและชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย
172 ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่น บริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
173 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2555
174 ผลของสารเชื่อมขวางในสารเคลือบผิวไคโตซานสำหรับกระดาษ : รายงานวิจัย
175 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
176 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านกรดออกโซลินิค
177 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
178 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
179 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
180 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
181 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
182 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
183 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
184 ระบบการสอบเทียบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์
185 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
186 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักดีด Solanum spirale Roxb. ที่เพาะเลี้ยงแบบเซลล์แขวนลอย
187 การขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพในจักรวาลวิทยาแบบลดหลั่น
188 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
189 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
190 การพัฒนาสิ่งทดแทนอาหารเพาะเชื้อที่มีนมเป็นองค์ประกอบและการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Bifidobacterium animalis
191 การดูดซับของไหลตัดชิ้นงานบนเม็ดไคโทซานเชื่อมขวางที่มีรูพรุน
192 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
193 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
194 การเตรียมตัวโคบอลต์บนเส้นใยนาโนซิลิกา-อะลูมินาโดยอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์
195 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันเมล็ดเรพบนตัวเร่งปฏิกิริยาแมกนีเซียมออกไซด์และเอฟซีซี
196 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลและโครงสร้างอติจุลภาคของชุมชนราที่เกี่ยวข้องกับปลวกที่สร้างสวนรา
197 เมทิเลชันของยีน CCNA1 ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งปากมดลูกที่ถูกทรานสเฟกต์ด้วยยีน E7 ของ Human Papillomavirus ไทป์ 16
198 การเตรียมเมมเบรนเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบที่ทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยการพิมพ์อิงก์เจ็ตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
199 ตัววัดสากลในหนึ่งมิติและสองมิติ
200 ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอ
201 เทคนิคคอลัมน์เจเนอเรชันสำหรับปัญหาจับคู่เที่ยวบิน
202 การทดแทนปลาป่นด้วยเศษไก่ป่นในอาหารสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
203 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
204 เสถียรภาพการเกิดออกซิเดชันของน้ำสลัดที่ใช้น้ำมันบริโภคบีบเย็นชนิดผสม ที่เติมสารสกัดจากใบมะกอกน้ำ Elaeocarpus hygrophilus Kurz.
205 การทำให้บริสุทธิ์และการเปลี่ยนเชิงเคมีไฟฟ้าของกลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซล
206 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสต่อไพโรไลซิสน้ำมันถั่วเหลือง
207 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
208 ดีออกซิจิเนชันเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
209 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ Jatropha curcas L. เร่งปฏิกิริยาด้วยยีสต์ Aureobasidium pullulans var. melanogenum
210 เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแล็กติกแอซิดแบคทีเรียและการประยุกต์ในน้ำสลัด
211 ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการแช่แข็งของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus UBU1-11
212 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มใช้แล้ว
213 การดัดแปรเชิงเคมีของพอลิไวนิลคลอไรด์โดยการแทนที่แบบนิวคลีโอไฟล์ด้วยหมู่ซัลโฟนิก
214 การคัดกรองแบคทีเรียดีไนทริไฟอิงจากตะกอนดินใต้ทะเลเพื่อการย่อยสลายสารประกอบพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
215 การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำตาลอ้อยโดย Azohydromonas lata
216 พอลิเมอร์คอมพอสิตของพอลิแล็กทิกแอซิด/น้ำมันถั่วเหลืองมาลิเอตกราฟต์แป้งมันสำปะหลัง
217 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ด้วยอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิส
218 การเตรียมและลักษณะสมบัติของวัสดุก่อสร้างยิปซัม จากกากของเสียอุตสาหกรรม
219 การแตกสลายของพอลิเมทิลเมทาคริเลตบนซีโอไลต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
220 จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มและแอลกอฮอล์ภาวะเหนือวิกฤตที่อุณหภูมิสูง
221 การเพิ่มการดูดซับสีย้อมธรรมชาติ จากเปลือกมะพูด Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz ของเส้นใยกัญชงโดยใช้ไคโตซานน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
222 มีเทเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์/ทัลก์
223 การดัดแปรผิวของเซลลูโลสเมมเบรนจากผักตบชวาด้วยพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์
224 การพัฒนาชุดตรวจสอบแรกโทพามีนโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
225 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วโดยกรรมวิธีโลหการแบบใช้น้ำ
226 การเตรียมเมมเบรนเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบ โดยการถ่ายโอนรูปลอกขั้วไฟฟ้าที่พิมพ์อิงก์เจ็ตสำหรับความทนคาร์บอนมอนอกไซด์ในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
227 การขจัดไดเบนโซไทโอฟีนจากนอร์มัล-ออกเทนโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย
228 การประมาณอัตราผลผลิตซากพืชในป่าชายน้ำ ลำเซบาย จังหวัดยโสธร
229 ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg
230 การเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพของซีเรียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง
231 การพัฒนาฟิล์มต้านจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันสะระแหน่ Mentha piperita
232 ออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารละลายเอทานอลเพื่อผลิตไฮโดรเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/TiO₂
233 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
234 การดูดซับของไหลตัดชิ้นงานบนเม็ดไคโทซานเชื่อมขวางที่มีรูพรุน
235 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
236 การพัฒนาสิ่งทดแทนอาหารเพาะเชื้อที่มีนมเป็นองค์ประกอบและการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Bifidobacterium animalis
237 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
238 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
239 การขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพในจักรวาลวิทยาแบบลดหลั่น
240 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของ นกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
241 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักดีด Solanum spirale Roxb. ที่เพาะเลี้ยงแบบเซลล์แขวนลอย
242 ระบบการสอบเทียบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์
243 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
244 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
245 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
246 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
247 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
248 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
249 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
250 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านกรดออกโซลินิค
251 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ.
252 การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของแตนเบียน Superfamily Ichneumonoidea และ Chalcidoidea
253 ยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกาปริมาณสูงที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการโซล-เจลในน้ำยาง
254 การปรับปรุงสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของพอลิแล็กติกแอซิดโดยยางธรรมชาติและสารเติมแต่ง
255 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของกระดูกอ่อนในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
256 สมบัติและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วเขียว Vigna radiata และถั่วอะซูกิ Vigna angilaris งอก
257 การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการแปลรหัสในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
258 ผลของยาแก้อักเสบคีโทโรแล็กต่อแอพอปโทซิสและการแสดงออกของยีนซ่อมแซมของเซลล์กระดูกอ่อน
259 ผลของสารก่อการจับก้อนและวิธีการทำแห้งต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากถั่วเขียวและถั่วอะซูกิ
260 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
261 ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย
262 ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
263 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2554
264 ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันและสมบัติหลังเผาของวัสดุเชิงประกอบสปอดูมีน/คอร์เดียไรต์
265 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อแอกทิวิตีของเซลลูเลสและบีตา-กาแล็กโทซิเดส และอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย 'บูรณะเจตน์' 'ขาวสนาน' และ 'สุรีย์พีช'
266 การผลิตกรดแอล(+)- แลกติกจากสารละลายที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลังโดย rhizopus oryzae ที่ถูกตรึงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดสถิต
267 ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอล ออกซิเจนที่ละลาย ความเป็นกรด-เบสต่อการหมักของ Hansenula polymorpha ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวน
268 ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์
269 ผลของนาโนซิลเวอร์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกัน ของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย Dendrobium พันธุ์ขาวสนาน
270 การแสดงออกของยีนคาร์บอนิคแอนไฮเดรสจาก Plasmodium falciparum ใน saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์กลาย ∆nce103
271 ผลการลื่นไถลของวัสดุพอลิเมอร์สำหรับการไหลเคลือบเส้นลวด
272 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของอินูลิเนสจาก Streptomyces sp. CP01
273 จีโนเซนเซอร์ด้วยการตรวจสอบสีของอนุภาคเงินนาโนเพื่อใช้ในการสอบวิเคราะห์โรคชิคุนกุนยา
274 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
275 กลุ่มแบคทีเรียในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่ที่เลี้ยงด้วยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง
276 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์โดย Enterobacter cloacae สายพันธุ์ UV1-9 ในถังหมักแบบแบตช์
277 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
278 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
279 ผลของการรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในหญิงวัยทำงาน
280 การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
281 ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
282 Effects of flow pattern on CO₂ capture using potassium carbonate in circulating fluidzed bed
283 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
284 การประเมินค่าเอเมอร์จีของการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยจากวัตถุดิบต่าง ๆ และแอลกอฮอล์สองชนิด
285 การคัดกรองยีสต์ทนร้อนที่สามารถใช้ไซโลสเพื่อการผลิตเอทานอล
286 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงานในวิกฤตน้ำท่วมปี 2554
287 ผลของวิธีการสังเคราะห์ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของเซรามิกโซเดียมโคบอลเทต
288 ปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟต์บนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมฐานทองแดง-แมงกานีสเตรียมโดยการสังเคราะห์แบบเผาไหม้
289 แบบจำลองเชิงพลวัต 3 มิติของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มขนาด 5 ตารางเซนติเมตร
290 การพัฒนาขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนหน่วยประมวลผลกราฟิก
291 การตรวจวัดซัลเฟอร์ทั้งหมดในแกโซลีนด้วยพัลส์โวลแทมเมตรี
292 การย่อยสลายไพรีนที่ปนเปื้อนในดินด้วยกลุ่มแบคทีเรียไฮโดรโฟบิก STK ที่เตรียมในวัสดุเหลือใช้จากพืช
293 การแยกสลายด้วยความร้อนของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้ว
294 การเตรียมแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันด้วยพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียน
295 การประเการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มในเมทานอล/เอทานอลภาวะเหนือวิกฤต
296 การเคลือบพอลิพิร์โรลและพอลิแอนิลีนบนขั้วไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิม
297 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าโดยไพโรไลซิสในบรรยากาศไนโตรเจนและไอน้ำ
298 ผลของอัตราส่วนระหว่างกำมะถันและสารเร่งต่อสมบัติเชิงกลของยางสไตรีน-บิวทาไดอีนและยางบิวทาไดอีน
299 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
300 ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
301 การเตรียมสารช่วยผสมพอลิแล็กทิกแอซิด-g-มาเลอิกแอนไฮไดรด์ : รายงานวิจัย
302 โครงการการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน ลักษณะทางพันธุกรรม และพฤติกรรมของลิงลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างลิงวอกและลิงหางยาว ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
303 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
304 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
305 ปรสิตในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
306 ความหลากหลายของโปรโตซัวและแพลงก์ตอนในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
307 ความหลากหลาย ทางพันธุกรรมของกั้งกระดานสกุล Thenus ในประเทศไทยโดยใช้ยีนไซโทโครมซีออกซิเดส หน่วยย่อยที่หนึ่ง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
308 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดจากพื้นที่ศึกษาวิจัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และการคัดเลือกเห็ดที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์
309 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุ
310 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ และการสร้างฮอร์โมนเพศในช่วงฤดูสืบพันธุ์ของแย้ Leiolepis belliana เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
311 การโคลนยีนกำหนดการสร้างเปปไทด์ ต้านจุลินทรีย์จากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
312 ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
313 การศึกษาความหลากหลายของแมลงและสัตว์ขาปล้องในพืชและดินที่เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
314 บทบาทของซิลิกอนในการเพิ่มความทานเค็มในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
315 ภาวะที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกในเฟด-แบตซ์โดยการเพาะเชื้อแบบผสมของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย
316 ผลของไฟน์ต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษจากเยื่อโซดายูคาลิปตัส
317 ผลของภาวะการผลิตที่มีต่อน้ำหนักโมเลกุลของพูลลูแลนที่ผลิตจาก Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อน
318 การใช้พอลิเอมีนและพอลิเอมีนที่สกัดจากไซยาโนแบคทีเรียเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลกล้วยหอมทอง
319 สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชที่แยกได้จากเนื้อในเมล็ดมะม่วงของมะม่วง (Mangifera indica L.) พันธุ์ที่ปลูกเป็นหลักในประเทศไทย
320 ผลของอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำบนพอลิโอลิฟิน
321 ผลของหัวเชื้อสปอร์ราเอคโตไมคอร์ไรซา Russula spp. ต่อการกระตุ้นการเติบโตของกล้าไม้รัง Shorea siamensis Miq.
322 การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของซิงก์ออกไซด์โดยใช้กากฝุ่นสังกะสีจากกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
323 ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน/พอลิเมอร์คอนจูเกต
324 ผลของชนิดและความเข้มข้นของไคโทซานที่มีต่อการเติบโตและคุณภาพของผักสลัด ‘ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก’ ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
325 ผลของเฮปทานอล คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และไคโทซานต่อการกำจัดหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำด้วยวิธีลอยฟองอากาศ
326 การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังเพื่อการทดแทนเยื่อรีไซเคิลในการผลิตกระดาษลอนลูกฟูก
327 ผลของแอนทราควิโนน เมทานอล และแอซีโทนต่อการผลิตเยื่อแบบโซดาจากฟางข้าว
328 การคัดเลือกแบคทีเรียและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดดี-แลกติก
329 การขจัดคราบและขนผ้าจากผ้าฝ้ายโดยการซักด้วยสารซักฟอกที่มีแอลคาไลน์เอนโดเซลลูเลส
330 สารป้องกันเซลล์และความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบ พ่นฝอยของ Lactobacillus plantarum FT35 สำหรับเป็นหัวเชื้อหมักปลาส้ม
331 การขึ้นรูปเซลล์เชื้อเพลิงเซรามิกชนิดนำโปรตอนที่ใช้แบเรียมซีเรียมเซอร์โคเนตโดปด้วยอิตเทรียมเป็นอิเล็กโทรไลต์โดยการพอกพูนแบบละอองด้วยไฟฟ้าสถิต
332 การผลิตกรดแอล-แลกติกแบบต่อเนื่องโดย Rhizopus oryzae ที่ถูกตรึงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดสถิต
333 การขึ้นรูปเซลล์เดี่ยวของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบไดเรกต์เอทานอลโดยใช้แพลทินัมและโลหะผสมแพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้า
334 ไซล็อกเซนเตรียมจากกระบวนการโซล-เจล/อะคริเลตสำหรับสารเคลือบผิวไฮบริดที่บ่มด้วยรังสียูวี
335 ผลของไคโทซานและแหล่งไนโตรเจนที่มีต่อคุณภาพและการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัด 'เรดโอ๊ก' ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
336 ความสามารถเข้ากันได้ทางชีวภาพของฟอสฟอริเลตไคโตซานที่ใช้เป็นอิมัลซิฟายเออร์สำหรับเวชสำอาง
337 ผลของไซแลนเนสและแลกเคสร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อความสามารถในการฟอกได้ของเยื่อต้นข้าวโพด
338 การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังที่ผ่านการขจัดแป้งสำหรับการผลิตกระดาษแข็งประกบลูกฟูก
339 การปรับปรุงความสามารถการย้อมติดสีและตกแต่งสำเร็จต้านแบคทีเรียของผ้าฝ้ายด้วยแคตไอออนิกไฮเพอร์บรานช์พอลิแอมิโดแอมีน-ไคโตซาน
340 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม
341 การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของซิงก์ออกไซด์จากกากของเสียฝุ่นสังกะสีด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
342 การเปรียบเทียบการทำงานของเอนไซม์ไลเพสจากรำข้าวดิบและรำข้าวที่สกัดน้ำมันออกแล้ว
343 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก
344 การคาดคะเนความหนาแน่นของประชากรผึ้งหลวง (Apis dorsata) ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ทาง Microsatellite DNA ของผึ้งงานหรือผึ้งตัวผู้ : รายงานวิจัย
345 ความหลากหลายของแหล่งอาศัยและการกระจายของค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัย
346 การสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พื้นที่เขาวังเขมร : รายงานวิจัย
347 การสำรวจเบื้องต้นถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai hill, 1974 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
348 การสังเคราะห์ชูการ์แฟตตีแอซิดเอสเทอร์และเมทิลเอสเทอร์ด้วยไลเพสจากยีสต์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย
349 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน/แอลคิลฟอสฟอเนตเซลลูโลส
350 ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน
351 ผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์
352 อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอที่เสริมในโรทิเฟอร์ Brachionus rotundiformis และไรน้ำเค็ม Artemia spp.สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus
353 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
354 List assignment problems
355 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองแบบและการสร้างภาพนามธรรมของน้ำท่วม
356 การแยกขยะชุมชนย่อยขนาดในฟลูอิไดซ์เบดแบบสามวัฏภาค
357 สารต้านราก่อโรคจาก Bacillus sp. N1 ต่อ Curvularia sp. ที่คัดแยกจากปทุมมา
358 นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน
359 ผลของสนามโน้มถ่วงต่อการไหลของกระแสน้ำในมหาสมุทร
360 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์โดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าเป็นช่วงแบบตรงข้ามสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
361 ผลของ Bacillus S11 ต่อการเติบโต, การรอดชีวิต และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Vibrio harveyi ในหอยหวาน Babylonia areolata
362 ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
363 การแปลงสำหรับทรงกลมของไหลสมบูรณ์ในพิกัดไอโซทรอปี
364 การสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทฟูแรนจากเซลลูโลสโดยเทคนิคของไหลภาวะเหนือวิกฤต
365 ผลของอนุภาคนาโนซิลิกาดัดแปรต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ
366 ผลของตัวรีดิวซ์ต่อการแทรกตัวของอนุภาคเงินระดับนาโนระหว่างแผ่นผลึกเคโอลิไนต์สำหรับประยุกต์เพื่อต้านแบคทีเรีย
367 การเตรียมออกไซด์ผสมของแคลเซียม ซิงก์ และอะลูมิเนียมสำหรับเมทานอไลซิสของไตรกลีเซอไรด์
368 การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยงโดยใช้การประกันภัยก่อสร้าง
369 การแสดงออกและลักษณะสมบัติของฮีมแอกกลูทินินจากไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ใน Pichia pastoris
370 การออกแบบและการสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วงชนิดคู่ควบเหนี่ยวนำขนาด 1.4 กิโลจูล
371 สารออกฤทธิ์จากแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราก่อโรคในกล้วยไม้ Colletotrichum gloeosporioides และ Curvularia lunata
372 การผลิตน้ำมันชีวภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำจากกระถินยักษ์
373 ผลของชนิดซีโอไลต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ที่อุณหภูมิต่ำ
374 โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม : รายงานการวิจัย
375 โครงการวิจัยการเตรียมวัสดุลูกผสมแบบใหม่ของพอลิไดอะเซทติลีน และอนุภาคนาโนของสารอนินทรีย์สำหรับใช้ในเทคโนโลยีการตรวจวัด : รายงานการวิจัย
376 หลักเกณฑ์การหมุนของวิธีซิมเพล็กซ์ด้วยทิศทางของการประมาณจำนวนจุดสุดขีดน้อยสุดในสองมิติและสามมิติ
ปี พ.ศ. 2552
377 การใช้ยางธรรมชาติกราฟต์เป็นสารเสริมสภาพเข้ากันได้ของของผสมยางธรรมชาติกับฟลูออโรอิลาสโทเมอร์
378 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากไพโรไลซิสของยางรถยนต์ใช้แล้วโดยไมโครเวฟ
379 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของอ้อย
380 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมแพลเลเดียม/คาร์บอนเคลือบบนเมมเบรนสำหรับการรีดิวซ์ออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
381 ผลของอนุภาคนาโนต่อการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกซีเรียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง
382 การแยกของผสมไลโคพีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
383 การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก
384 การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
385 การสังเคราะห์ซีโอไลต์เอ็มซีเอ็ม-22 จากดินขาวธรรมชาติ
386 ผลของโซเดียมคาร์บอเนตต่อการเกิดคราบขาวและสมบัติของเนื้อดินปั้นราชบุรีหลังเผา
387 การขึ้นรูปและลักษณะสมบัติของเซรามิกรวงผึ้งคอร์เดียไรต์จากของเสียในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
388 การผลิตและลักษณะสมบัติของกลูโคสไอโซเมอเรสและอินูลิเนสจาก Streptomyces PC22 และ CH7
389 ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เตรียมจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี
390 คู่มือประกอบภาพหอยทากบกของไทย
391 ศิลาเคมีของหินต้นกำเนิดพลอยคอรันดัมในเวลลาวายา ประเทศศรีลังกา
ปี พ.ศ. 2551
392 การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืช
393 การเตรียมมอนต์มอริลโลไนต์ชนิดแยกชั้นแผ่นและประยุกต์เป็นนาโนฟิลเลอร์ในเส้นใยพอลิโพรพิลีน
394 การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมัน
395 ผลของพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์ต่อการทำแห้งและคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง
396 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
397 ยีนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าบนพื้นฐานของลำดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช
398 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
399 การคัดแยกแบคทีเรีย ที่ผลิตพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้
400 การใช้ไคโตซานและเซลลูเลสในการกำจัดหมึกจากกระดาษที่พิมพ์ด้วยโทนเนอร์ด้วยวิธีลอยฟองอากาศ
401 การจำลองเชิงพลวัตของส่วนการนำกลับเฮกเซนสำหรับโรงงานพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ปี พ.ศ. 2550
402 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
403 ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันต่อการพัฒนาและการอยู่รอดของลูกหอยลาย Paphia undulata, Born, 1778
404 การพัฒนาแบบสอบถามวัดความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารของผู้ป่วยไทยที่มีอาการเท็มโพโรแมนดิบูลาร์ดิสออเดอร์
405 สมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโอเลฟินส์และถ่านไม้ไผ่
406 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
407 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่อง
408 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์ต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
409 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยกระบวนการแพร่ผ่านแผ่นเยื่อ
410 การกระจายในแนวดิ่งและอาหารของอึ่งอ่างก้นขีด Kaloula mediolineata (Smith, 1917) ในอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
411 การสลายเดกซ์แทรนบนแบบจำลองพื้นเรียบด้วยเดกซ์แทรนเนสจากจุลินทรีย์
412 การคัดกรองราที่มีความสามารถในการสลายสารผสมพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสี่ชนิด
413 การใช้ฟิล์มบางอะลูมินัมออกซิไนไตรด์เพื่อเป็นเมมเบรนของทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟกต์ที่ไวต่อไอออนสำหรับการวัดค่าความเป็นกรด-เบส
414 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารเอนโรฟลอกซาซินโดยเทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
415 ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชบนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมชนิดเบส
416 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยไคโตซานและมอลโทเดกซ์ทรินต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
417 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
418 การเปรียบเทียบผลของภาวะเค็มต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์เหลืองประทิว123 และสายพันธุ์ทนเค็มที่เกิดจากมิวเทชัน
419 การแยกแบบดูดซับของของผสมเอทานอล-น้ำโดยโมเลกุลาร์ซีฟชนิด 3เอ และ 4เอ
420 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลิตโดยแอกติโนมัยซีตที่แยกจากมูลสัตว์กินพืช
421 การแยก จำแนก และลักษณะสมบัติของยีสต์และราในลูกแป้งสุรา เพื่อการผลิตสาโท
422 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
423 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย 'เอียสกุล' Dendrobium 'Eiskul' ในหลอดทดลอง
424 แบคทีเรียชนิดใหม่ที่ย่อยสลายไพรีนที่คัดแยกจากดิน
425 การศึกษาความชุกและความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันในนักมวยไทย
426 แบบจำลองฮิกซ์ขนาดย่อม
427 การผลิตโยเกิร์ตผงโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
428 การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการวัดรังสีแกมมากระเจิงกลับ : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
429 ระบบรวบรวมข้อมูลและควบคุมสำหรับหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
430 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
431 การเตรียมพอลิไอออนเชิงซ้อนไคโตซานและไคโตซานฟอสเฟต
432 การแพร่เชื้อ Lankesterella sp. ในกบนา hoplobatrachus rugulosus โดยปลิง glossiphoniid
433 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
434 ยางธรรมชาติเติมแต่งด้วยสารหน่วงไฟที่ปราศจากฮาโลเจน
435 ผลของการอบต่อสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ฝังตัวในอลูมินาเมทริกซ์เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
436 ผลของซิลิกาจากเถ้าแกลบ ดินขาวนิวซีแลนด์ และแคลเซียมคาร์บอเนตบดต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพงานพิมพ์ของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต
437 การจัดกลุ่ม Streptomyces Spp. ที่แยกได้จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีลายพิมพ์ 16S-ITS RFLP
438 การผลิตโคพีพอดด้วยระบบการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
439 การคัดแยกแอกติโนมัยซีตที่ผลิตเซลลูเลสและสารปฏิชีวนะ
440 ผลของสารเริ่มปฏิกิริยาเชิงแสงในหมึกพิมพ์สกรีนยูวีต่อการแห้งบนพลาสติก
441 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีเสถียรภาพสำหรับการแตกตัวของน้ำมันทาร์ในแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของชีวมวล
442 การสังเคราะห์อนุภาคแอนาเทสขนาดนาโนจากผงรูไทล์เชิงพาณิชย์
443 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกผงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย
444 ผลของแอลคาไลน์เอิร์ตออกไซด์โด๊ปร่วมกับอิตเทรียและซิลิกาต่อการเผาผนึกของเซรามิกซิลิคอนไนไตรด์
445 สมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโอเลฟินส์และถ่านไม้ไผ่
446 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
447 พัฒนาการและการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi (H. Milne Edward, 1853) ในป่าชายเลนอ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
448 อัตรารอดและการเติบโตของตัวอ่อนปะการังเขากวาง Acropora spp. ในระบบเพาะเลี้ยง
449 ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลต่อไพโรไลซิสและการเผาไหม้
450 แก๊สสังเคราะห์จากขยะพลาสติกโดยแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจน
451 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าแพลทินัมบนคาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
452 แอนไอออน และกรดอะมิโนเซนเซอร์ และลูมิเนสเซนส์โมเลกุลาร์ลอจิกเกตส์
453 การเตรียมแบบหล่อเครื่องสุขภัณฑ์จากวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์และปลาสเตอร์
454 การขจัดนิกเกิลและสังกะสีจากสารละลายเจือจางโดยใช้ขั้วไฟฟ้าแบบผ้าคาร์บอน
455 การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
456 การตรวจหาคราบน้ำมันที่ผิวน้ำทะเลในอ่าวไทย โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมเอนวีแซต
457 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและแป้งมันสำปะหลังที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลโคเลตบิสฟีนอลเอเป็นสารช่วยผสม
458 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารผสมต่อการเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำทะเลหมุนเวียน
459 ผลผลิตขั้นต้นที่สัมพันธ์กับการเติบโตของหอยแมลงภู่บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
460 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพเทสเซียมคาร์บอเนต-นิกเกิลออกไซด์บนตัวรองรับโดโลไมต์
461 ผลของสารเพิ่มความขาวสว่างต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงแสงของกระดาษทีผ่านการเร่งอายุการเก็บ
462 การคัดกรองเชิงบวกและศึกษาสมบัติเบื้องต้นของสารสกัดจากพืชที่ออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการส่งสัญญาณของแคลเซียมโดยใช้ยีสต์สายพันธุ์กลาย
463 ผลของวัสดุทางการเกษตรในการช่วยสลายไพรีนและฟีแนนทรีนโดยกลุ่มแบคทีเรีย RRM-V3
464 การสลายไพรีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินโดยกลุ่มแบคทีเรีย RRM-V3 ที่เลี้ยงบนใบจามจุรี
465 การใช้ไคโตซานเพื่อชะลอภาวะเสื่อมถอยและยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของหน่อไม้ฝรั่ง Asparagus Officinalis.
466 ผลของการอบแห้งด้วยวิธีปั้มความร้อนร่วมกับแบบลมร้อนและบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพแมคคาเดเมีย Macadamia Integrifolia
ปี พ.ศ. 2549
467 ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันและคุณภาพของสารสกัดจากเปลือกของผลมังคุด Garcinia mangostana
468 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
469 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
470 ผลของว่านชักมดลูก (Curcuma comosa ROXB.) ต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงใหญ่ในหนูขาวที่ถูกผ่าตัดรังไข่ออก
471 การจำลองการไหลในน้ำตื้นที่มีพจน์แหล่งต้นทาง
472 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมกีฬา : กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "ไทคัพ" ครั้งที่ 5
473 ผลของการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina linnaeus
474 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อรูปแบบโปรตีนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
475 ผลของภาวะการเก็บรักษากระดาษในที่ร่มต่อการดึงหมึกออกจากกระดาษหนังสือพิมพ์
476 ผลของแร่ธาตุต่อแกซิฟิเคชันร่วมของถ่านหินและชีวมวล
477 การแสดงออกของยีนกลูโคซีรีโบรซิเดสของคนในกระสัง Pepermia pellcuida (L.) Kunth ที่ได้รับการถ่ายยีน
478 การผลิตและลักษณะสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์ที่คัดเลือกได้
479 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากยางธรรมชาติ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
480 การย้อมผ้าไหมด้วยสีรีแอคทีฟไตรอะซีนดัดแปรด้วยกรดอะมิโนที่ได้จากการลอกกาวไหม
481 การดูดซับเชื้อเพลิงแก๊สบนยางธรรมชาติผสมผงถ่าน
482 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
483 การคัดเลือกและชักนำให้เกิดมิวเทชันของราที่ย่อยลิปิดเพื่อเพิ่มไฮโดรไลติกแอกทิวิตี
484 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนไทโรซิเนสในเห็ดยานางิ Agrocybe cylindracea โดยวิธีอิเล็คโตรเคมิคอลไบโอเซ็นเซอร์
485 ารส่งเสริมการกระจายของอนุภาคยางในลาเท็กซ์วัลคาไนซ์อิสระสำหรับฟิล์มยาง
486 ผลขององค์ประกอบหลักของสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์ต่อสมบัติหน่วงไฟของผ้าฝ้าย
487 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
488 การผลิตแป้งข้าวเหนียวโปรตีนสูงโดยใช้เอนไซม์แอลฟา-อะมิเลส
489 การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า
490 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซเทลไลต์สำหรับเอคโตไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
491 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนพอลิซัลโฟนและซัลฟอเนเตดพอลิซัลโฟนเพื่อแยกไลโคพีนในมะเขือเทศ
492 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของพอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยเหล็กบนถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
493 พลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
494 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/K2CO3/y-AI2O3
495 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการถ่ายยีนไดไฮโดรฟลาโวนอล 4-รีดักเทสในบอนสี
496 การสังเคราะห์พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตจากผลผลิตไกลโคไลซ์ของขวดเพ็ตที่ใช้แล้ว
497 อายุการเก็บกะทิและแกงเขียวหวานกุ้งแช่เยือกแข็ง
498 การเตรียมนาโนคอมพอสิตของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์
499 การเตรียมพลาสติกและโฟมที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากแป้งข้าวเหนียวกราฟต์พอลิเมทิลเมทาคริเลต
500 ผลของกรดอิ่มตัวต่อสมบัติทางกายภาพของยูพีอีเรซินที่เตรียมจากผลิตภัณฑ์เพตรีไซเคิล
501 โครงแบบคลาสลาเทกซ์อัตโนมัติจากภาพเอกสาร
502 นิเวศวิทยาและชีววิทยาประมงของปูแสมสกุล Neoepisesarma ในป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
503 การใช้รีโมทเซนซิงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณชายฝั่งบ้านแหลมสิงห์ จังหวัดสมุทรปราการ
504 การเตรียมสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตจากเมลามีนเรซินดัดแปร
505 การเตรียมนาโนคอมพิสิตของโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่เตรียมจากน้ำมันปาล์ม/มอนต์มอริลโลไนต์
506 ผลของสารช่วยกระจายตัวแอมโมเนียมพอลิอะคริเลตต่อพฤติกรรมการกระจายตัวของสารแขวนลอยเลดเซอร์โคเนตไททาเนตในน้ำสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเทป
507 การย่อยสลายฟีแนนทรีนในระบบนิเวศจำลองดินที่มีภาวะเป็นกรด
508 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะทอดแช่เยือกแข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
509 การแยกและลักษณะสมบัติของยีนอะซีแนพธีนออกซิจีเนสของ Sphingomonas sp. SP2
510 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกระบวนการอิเล็กโตรเฟนตอน
511 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากผลิตภัณฑ์เลียนแบบนม
ปี พ.ศ. 2547
512 ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกับชุมชนแพลงก์ตอนพืชที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ ชลบุรี
513 ภาวะวิตกกังวลของสตรีวัยเปลี่ยนที่มารับบริการที่คลิกนิกวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
514 การกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมครอน บริเวณสถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร
515 การกระเจิงแบบรามานและการเปล่งแสงของแกลเลียมอาร์เซไนด์ถูกเจือด้วยเบริลเลียมในปริมาณสูง
516 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน
517 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของแอลฟาเซลลูโลสจากวัชพืชไปเป็นเอทานอล
518 การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก
519 การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินาเตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค
520 ผลของระบบวัลคาไนซ์และสารตัวเติมต่อสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์
ปี พ.ศ. 2546
521 ขั้นตอนวิธีใหม่สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นใน 2 มิติ
522 ความสัมพันธ์ระหว่างลมมรสุมกับความผันแปรตามฤดูกาลของคลอโรฟิลล์-เอในมหาสมุทรอินเดีย โดยใช้ข้อมูลจากชีวินด์และชีวิฟ
523 การใช้ไคโตซาน พีเอส และวอเตอร์แอคติวิตี เป็นเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บน้ำพริกแกง
ปี พ.ศ. 2545
524 องค์ประกอบของสารสกัดและผลของการให้ความร้อนที่มีต่อรสของไข่หอยเม่น
525 การรักษาเสถียรภาพความขุ่นในน้ำส้มเขียวหวาน Citrus reticulata Blanco
526 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส
527 การตรวจสอบการปะปนของผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบ : ภาวะของกระบวนการแปรรูปต่อความสามารถในการตรวจสอบ
528 ผลของราอาบัสคูลาไมคอร์ไรซาและราเอคโตไมคอร์ไรซา Pisolithus sp. สายพันธุ์คัดต่อการกระตุ้นการเจริญของกล้าไม้ยูคาลิปตัส
529 การผลิตและการเก็บรักษาฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนละลายน้ำจากปลาทรายแดง
ปี พ.ศ. 2544
530 อนุกรมวิธานของกุ้งน้ำจืดสกุล Macrobrachium Bate, 1868 ในลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
531 การแปรรูปยางธรรมชาติผสมลิกไนต์ให้เป็นของเหลวในคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
532 การสังเคราะห์ตัวติดตามสำหรับตรวจหาโพลีฟอสเฟตแบคทีเรียในน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2542
533 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดนก พันธุ์พืช และการจัดการสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร
534 การเพิ่มการสลายตัวของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนโดยใช้ผงเหล็ก
535 การกระจายและความหลากหลายของสัตว์ทะเลตามฤดูกาลในแหล่งหญ้าทะเล ที่อ่าวปัตตานี