ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพันธ์ คูชลธารา 21
2 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 19
3 กาวี ศรีกูลกิจ 17
4 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 13
5 เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 13
6 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 12
7 มะลิ หุ่นสม 11
8 คุณากร ภู่จินดา 10
9 สุเทพ ธนียวัน 10
10 สุเมธ ตันตระเธียร 9
11 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 9
12 ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ 8
13 ณัฏฐา ทองจุล 8
14 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 8
15 ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี 7
16 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 7
17 สุชาดา ศิริพันธุ์ 7
18 ปาหนัน เริงสำราญ 7
19 จิตรตรา เพียภูเขียว 7
20 ชัชวาล ใจซื่อกุล 7
21 ปิโยรส ทองเกิด 7
22 ประณัฐ โพธิยะราช 7
23 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 6
24 นพดล กิตนะ 6
25 ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต 6
26 ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ 6
27 จิรศักดิ์ สุจริต 6
28 วีณา เมฆวิชัย 6
29 นิศานาถ ไตรผล 6
30 ผุสตี ปริยานนท์ 6
31 เลอสรวง เมฆสุต 6
32 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 6
33 อรฤทัย ภิญญาคง 6
34 รัชนีกร ธรรมโชติ 5
35 กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์ 5
36 สมศักดิ์ ปัญหา 5
37 กนกวรรณ เสรีภาพ 5
38 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 5
39 ขันทอง สุนทราภา 5
40 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 5
41 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 5
42 เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ 5
43 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 5
44 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 5
45 เก็จวลี พฤกษาทร 5
46 กิตตินันท์ โกมลภิส 5
47 กุนทินี สุวรรณกิจ 5
48 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 5
49 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 4
50 ศานิต ปิยพัฒนากร 4
51 เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 4
52 นพิดา หิญชีระนันทน์ 4
53 วรณพ วิยกาญจน์ 4
54 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 4
55 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 4
56 รมณี สงวนดีกุล 4
57 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 4
58 จิราภรณ์ ธนียวัน 4
59 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 4
60 วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ 4
61 อรอุษา สรวารี 4
62 ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 4
63 สุจิตรา สื่อประสาร 4
64 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 4
65 ต้นพงศ์ แก้วคงคา 3
66 อรพร หมื่นพล 3
67 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
68 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 3
69 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 3
70 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 3
71 รจนา พรประเสริฐสุข 3
72 อัปสรสุดา ศิริพงศ์ 3
73 กนกทิพย์ บุญเกิด 3
74 นินนาท ชินประหัษฐ์ 3
75 ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ 3
76 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 3
77 สรินทร ลิ่มปนาท 3
78 วันทนีย์ พุกกะคุปต์ 3
79 ปราโมทย์ โศจิศุภร 3
80 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 3
81 ชุลี ยมภักดี 3
82 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 3
83 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 3
84 รัฐชาติ มงคลนาวิน 3
85 รตินันท์ บุญเคลือบ 3
86 นันทิกา คงเจริญพร 3
87 ธนาภัทร ปาลกะ 3
88 พรนภา สุจริตวรกุล 3
89 วรปรัชญ์ ศรีสุขคำ 3
90 ปัทมา สิงหรักษ์ 3
91 อภิสิทธิ์ อึ้งกิจจานุกิจ 3
92 ศรินทิพ สุกใส 3
93 สุชา เฉยศิริ 3
94 ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 3
95 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 3
96 จิรารัช กิตนะ 3
97 สุจาริณี สินไชย 2
98 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
99 ธรรมนูญ หนูจักร 2
100 เรืองวิทย์ สว่างแก้ว 2
101 บุญญาวัลย์ อยู่สุข 2
102 พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา 2
103 รักชาติ ไตรผล 2
104 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
105 จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก 2
106 วรวัฒน์ สุธรรมน้อย 2
107 อาณัติ ชีวอาณัติ 2
108 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 2
109 สุทธิชัย บุญประสพ 2
110 ไพลิน สุขวงษ์ 2
111 อรวรรณ สัตยาลัย 2
112 อภิชา เทพธวัช 2
113 บุญญาวัณย์ อยู่สุข 2
114 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2
115 สุวิมล กีรติพิบูล 2
116 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
117 เชษฐา จึงเจริญพาณิชย์ 2
118 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 2
119 กรุง สินอภิรมย์สราญ 2
120 ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 2
121 ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2
122 อิศราวัลย์ บุญศิริ 2
123 กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ 2
124 อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 2
125 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
126 นพปฎล คูหาอุดมลาภ 2
127 กำธร ธีรคุปต์ 2
128 นิสิต ตัณฑวิเชฐ 2
129 เจริญขวัญ ไกรยา 2
130 เจริญ นิติธรรมยง 2
131 วรินทร ชวศิริ 2
132 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 2
133 ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี 2
134 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
135 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 2
136 วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 2
137 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 2
138 นิพาดา เรือนแก้ว 2
139 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 2
140 สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ 2
141 กาญจณา จันทองจีน 2
142 สุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล 2
143 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
144 เจษฏ์ เกษตระทัต 2
145 ปวันรัตน์ บัวโรย 2
146 พงศ์ดนัย พิทยเมธากูล 2
147 ต่อศักดิ์ สีลานันท์ 2
148 อรวรรณ ศิริเวทย์วุฒิ 2
149 ณีรนุช ควรเชิดชู 2
150 ธนัตถ์อร พรพัฒน์เดชอุดม 2
151 สาริศา เจริญใจ 2
152 ศศิธร พ่วงปาน 2
153 ธนจันทร์ มหาวนิช 2
154 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 2
155 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
156 มัณทนา โอภาประกาสิต 2
157 สิรีรัตน์ จารุจินดา 2
158 ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ 2
159 ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 2
160 พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา 2
161 ปรีดา บุญ-หลง 2
162 วรภา คงเป็นสุข 2
163 บุญฤทธิ์ อินทิยศ 2
164 ชวลิต จีนอนันต์ 2
165 บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 2
166 พิชญดา เกตุเมฆ 2
167 ศันสณีย์ ศิริลักษณ์ 2
168 พรรษพร พิพัฒนามงคล 2
169 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 2
170 ฐิติพร บุญสุวรรณ 2
171 สมศักดิ์ เสนาใหญ่ 2
172 ธนพล วงษ์สวัสดิ์ 2
173 ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์ 2
174 วัชรินทร์ สามิตร 2
175 เภาภัทรา ธรรมานุกิจเจริญ 2
176 ยุพิน จินตภากร 2
177 พนิดา กรุดทอง 2
178 ทิพวรรณ คงทอง 2
179 วิภาพร ชีวินธำรงโรจน์ 2
180 ลลิตา อัตนโถ 2
181 นันทนา สูตรเชี่ยวชาญ 2
182 ภาณุพันธ์ มั่งมี 2
183 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 2
184 วัชรพล คงพิบูลย์กิจ 2
185 รุ่งอรุณ วาดิถี สิริศรัทธา 2
186 พัชรินทร์ ทองดอนเอ 2
187 อรสา อัชชยะพันธ์วนิช 2
188 พสธร ขุนโอษฐ์ 2
189 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
190 สุภโชค ตันพิชัย 1
191 ฤดีรัตน์ สันตะโก 1
192 Vanida Chantarateptawan 1
193 สถาพร บุตรน้ำเพ็ชร 1
194 พีริยา คมสาคร 1
195 จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 1
196 Chalermpol Leevailoj 1
197 Srilert Chotpantarat 1
198 พรทิพย์ เมธาคุปต์ 1
199 ลลิตวดี ก๊กพ่อค้า 1
200 กรองกาญจน์ สายพิณ 1
201 Jaitip Paiboon 1
202 สมฤดี จิตประไพ 1
203 ปทุมทิพย์ เสมอภาค 1
204 อภิมุข ลาภทิพมนต์ 1
205 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
206 สุขุมาล ปานศรี 1
207 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
208 วนาลี ตันศิริ 1
209 ขวัญชีวา แก้วอินทร์ 1
210 ปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง 1
211 อัญชริดา อัครจรัลญา 1
212 ชื่นสุมล โสภาจารีย์ 1
213 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
214 ณัฐธิดา เกิดแล้ว 1
215 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
216 ภานุวัฒน กนกวรรณากร 1
217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
218 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
219 จักรพรรดิ สุวรรณกูฏ 1
220 อลิศรา เมืองเจริญ 1
221 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
222 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
223 ศรุต ธีรสรเดช 1
224 บุญธนา วรรณเลิศ 1
225 Boonchai Sangpetngam 1
226 บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ 1
227 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
228 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
229 พัณณ์ชิตา ธราดลศิริฐิติกุล 1
230 กฤษณะ ลีลารุจิ 1
231 จักรพันธ์ แสนดวง 1
232 Ampa Luiengpirom 1
233 กนกรส คงเถื่อน 1
234 ละอองทิพย์ เหมะ 1
235 ขนิษฐา อุทัยพันธ์ 1
236 กรรณิการ์ เหมแก้ว 1
237 กัณฑ์ณณัฐ เสนีย์คติมา 1
238 Puttipongse Varavudhi 1
239 เอกรินทร์ สุบุญ 1
240 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1
241 Naiyana Chaiyabutr 1
242 ปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์ 1
243 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
244 นิยวัน กิจวรวุฒิ 1
245 พรรณี กาญจนพลู 1
246 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 1
247 สุธาวัลย์ ดีสวัสดิ์ 1
248 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
249 ศศิรดา ตันจิตวิริยะ 1
250 สุมา เมืองใย 1
251 วชิรศักดิ์ วังกังวาน 1
252 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
253 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 1
254 สุจินันท์ บัวทอง 1
255 ทศพล สังข์ศิรินทร์ 1
256 เฉลิมรัฐ แสงมณี 1
257 Supa Chantharasakul 1
258 ทัศนธร ภูมิยุทธิ์ 1
259 จิรวิทย์ ชัยเรืองรัชต์ 1
260 กาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
261 Panee Boonthavi 1
262 ประจักษ์ ทรัพย์อุดมมาก 1
263 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
264 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 1
265 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
266 ทิพวิมล รัตนะวงวาล 1
267 อมรชัย ล้อทองคำ 1
268 สุชาดา พิชรานันท์ 1
269 บรรจง คณะวรรณ 1
270 ศิระ นุ่มมีชัย 1
271 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
272 สุวรรณา สุภิมารส 1
273 มารุต โปราณานนท์ 1
274 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
275 พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์ 1
276 พสุ คงอภัย 1
277 สำเริง แย้มโสภี 1
278 นฤมล สุวรรณจันทร์ดี 1
279 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 1
280 กนกกร คงอาษา 1
281 Or-ampai Jaiboon 1
282 ภาวดี อังค์วัฒนะ 1
283 กาญจนาภา เอกคณาลักษมี 1
284 ปราณี จันทร์ลา 1
285 ญาณวิทย์ จันทร์ภิรมย์ 1
286 นุชจรินทร์ วรรณนิตย์ 1
287 ศิรประภา ประพานศรี 1
288 นารีรัตน์ รุ่งเรือง 1
289 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
290 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
291 ปัทมา ฤาชาฤทธิ์ 1
292 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
293 ปุณชรัชต์ ปิลอง 1
294 กมลรัตน์ พ่วงแสนสุข 1
295 ธนาพร เบญจพลชัย 1
296 จุฑารัตน์ ปัญจขันธ์ 1
297 ประเสริฐ เตชชีวพงศ์ 1
298 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
299 ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 1
300 สุธา ขาวเธียร 1
301 ศุภิศา เอกเผ่าพันธุ์ 1
302 ฐิติญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
303 ธนิยา ชูศิลป์ 1
304 ศศิธร พงษ์สำราญกุล 1
305 มณฑล นาคปฐม 1
306 ศิริพร อุ่นแอบ 1
307 เสาวลักษณ์ อ้นเมฆ 1
308 สุนทรี ตระกูลมีนัก 1
309 วิภาวี ลอยพิพันธ์ 1
310 ฐิติภา บุญยืน 1
311 กุลนาถ อบสุวรรณ 1
312 พิชญฎา ปูรณโชติ 1
313 มณัณญา เตชะปฏิภาณดี 1
314 วรรณา ต.แสงจันทร์ 1
315 วรวรรณ พันธุมนาวิน 1
316 บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง 1
317 ศิโรรัตน์ เขียนแม้น 1
318 วัจนาภรณ์ คำบุญเรือง 1
319 ปรีรญา สิงห์ไข่มุกข์ 1
320 แอนนา วงษ์กุหลาบ 1
321 จิตติมา เจียมอนุสรณ์ 1
322 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
323 ธวัชชัย สันติสุข 1
324 ณัฐธิดา จันทศิริ 1
325 ฐิตาภา ช่วยคงทอง 1
326 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
327 อภิชาติ กาญจนทัต 1
328 อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี 1
329 ฐานบ ธิติมากร 1
330 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
331 อดิศร แซ่ลี้ 1
332 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
333 ศิริชัย ธรรมวานิช 1
334 สุพรรณิการ์ จันทร์ทับ 1
335 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
336 ณัฐพร ลายคราม 1
337 ศักดิพัฒน์ เวียงเกตุ 1
338 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
339 วรัญญา จิตสนธิ 1
340 นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ 1
341 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
342 จิรโรจน์ อานุสาร 1
343 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
344 สวภพ หาญพิทักษ์ญาติ 1
345 อจิรา เที่ยงตรง 1
346 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
347 วรรณิตา ทศไชย 1
348 ชโลทร รักษาทรัพย์ 1
349 สายฝน ควรผดุง 1
350 ทิพย์นภา สุวรรณสนิท 1
351 นิติ วงศ์เทพวาณิชย์ 1
352 ชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์ 1
353 สมฤดี ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 1
354 วาสนา เสียงดัง 1
355 นฤมล ชูบัวทอง 1
356 สิริพร สิวราวุฒิ 1
357 ศุภกาญจน์ จันทร์แดง 1
358 บัญชา สบายตัว 1
359 วัลลภ แย้มเหมือน 1
360 สฤษฎ์ ลิประพันธ์ 1
361 สุวิชา ทองสิมา 1
362 จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร 1
363 วิภาดา ลลิตภัทรกิจ 1
364 กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล 1
365 สมพร พรมดี 1
366 พัชรา อินทะแสง 1
367 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 1
368 กนิฏฐกา แดนราช 1
369 พราหมณ์ ยอดจันทร์ 1
370 ปรารถนา นิมมานเทอดวงศ์ 1
371 ศิริพร ดาวพิเศษ 1
372 พรมงคล จิ้มลิ้ม 1
373 ดนย์วิทย์ ประทีปวัฒนาสถิต 1
374 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
375 สมพร ช่วยอารีย์ 1
376 ศราวลี ธนศิลป์ 1
377 อนุรักษ์ บูสะมัญ 1
378 จิรพงศ์ ลิม 1
379 พนิดา สุริยะพันธ์ 1
380 สิริชัย สัจจโสภณ 1
381 รณวิช สิงหสุรศักดิ์ 1
382 สุวิมล ปัญญาเลิศวุฒิ 1
383 ปิยะนุช ภูทองขาว 1
384 นิตยา แก้วแพรก 1
385 สุธี ปิยะจิตติ 1
386 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 1
387 ฤทธิรงค์ นิยมโชค 1
388 เสริชย์ โชติพานิช 1
389 ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม 1
390 จิรวรรณ ศรีสวัสดิ์สกุล 1
391 จินตนา นักระนาด 1
392 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
393 รุ่งทิวา ตะติชรา 1
394 อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา 1
395 ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ 1
396 วรรณธิรา รณะบุตร 1
397 ศรัญญา ยิ้มย่อง 1
398 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 1
399 โสภิต สร้อยสอดศรี 1
400 ศุภลักษณ์ อำลอย 1
401 พนมพร วานิชชานนท์ 1
402 วิมล ยันตะ 1
403 ชวนพิศ เรืองจรัส 1
404 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
405 ภัทรานิษฐ์ รัศมีดารา 1
406 ณัฐพงศ์ เฉิดแสงจันทร์ 1
407 สุชญา นิติวัฒนานนท์ 1
408 สมบัติ กาญจนกิจ 1
409 จิตติมา พุ่มกลิ่น 1
410 กษมา เตรียมพิทักษ์ 1
411 อดิศักดิ์ ถือพลอย 1
412 นรรฏธวรรณ ถกลเกียรติกุล 1
413 วณิชยา น้อยวังคลัง 1
414 กมลวรรณ หัวเมืองแก้ว 1
415 บุศบรรณ ณ สงขลา 1
416 ชุมพล คุณวาสี 1
417 ธาริณี ธีระธนากร 1
418 ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ 1
419 เอกลักษณ์ จันเทร์มะ 1
420 ปริยภัทร ภัทรธำรง 1
421 ณภาภัช ไชยทรัพย์อนันต์ 1
422 สาริศ ถนอมชาติ 1
423 ขจรศักดิ์ วรประทีป 1
424 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
425 ศิริพรรณ วัฒนะรัตน์ 1
426 บุรณี กาญจนถวัลย์ 1
427 ไม่มีข้อมูล 1
428 เอม อินทกรณ์ 1
429 ชเวง สารคล่อง 1
430 อมร เพชรสม 1
431 ปราจีน วีรกุล 1
432 วรัษยา สุนทรศารทูล 1
433 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 1
434 จิราพร บุญพอ 1
435 กุณฑณี ปิ่นเวหา 1
436 สุทธิณี เหลาแตว 1
437 วิไลรัตน์ โกสุพรรณ์ 1
438 ธนวัฒน์ กรณ์ทอง 1
439 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 1
440 จรัสพร มงคลขจิต 1
441 ญาติมา โพธิวัฒน์ 1
442 ปรีชญา แก้วชิงดวง 1
443 ศุภวิน วัชรมูล 1
444 ธนธร วิทิตศานต์ 1
445 กัลกิยา ชนิตรนันต์ 1
446 ธิติพันธุ์ ทองศิริ 1
447 กาญจนา จันทองจีน 1
448 อัจจิมา ก๋าพรม 1
449 ดาริกา ลาสุดตา 1
450 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 1
451 นราธิป กัลยากาญจน์ 1
452 วัชรพงศ์ ภักดีชายแดน 1
453 สุภาภรณ์ พรหมสุรินทร์ 1
454 สรเทพ โสมสง 1
455 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ 1
456 ดุษฎี ชาญลิขิต 1
457 ศนิดา คูนพานิช 1
458 Waraporn Siriterm 1
459 มาสุฑล สัญพึ่ง 1
460 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
461 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
462 ภาคภูมิ ปานตั้น 1
463 Anawatch Mitpratan 1
464 Jittima Chatchawansaisin 1
465 นุสรา ดลระหมาน 1
466 Chayaporn Supachartwong 1
467 ปิยมาภรณ์ อุตมัง 1
468 Acom Sornsute 1
469 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
470 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
471 ศิริพร คุ้มแว่น 1
472 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
473 Thanathon Sesuk 1
474 กระมล ทองธรรมชาติ 1
475 เตือนใจ โก้สกุล 1
476 Pantharee Boonsatorn 1
477 กรกมล เนตรชลายุทธ 1
478 ศุกันยา ห้วยผัด 1
479 นิโรบล เหลากลม 1
480 Chonticha Srisawang 1
481 รุ่งราวี ทองกันยา 1
482 ธงไชย กระจ่างนิวัตร 1
483 กนลรัตน์ เหลืองสด 1
484 Yeshey Penjor 1
485 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
486 รติกร ศรอำพล 1
487 อาณัติ สายกระสุน 1
488 เพทาย จรูญนารถ 1
489 ๋Janes, Gavin W. 1
490 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
491 ปนัดดา กลิ่นบัว 1
492 กุลธิดา นิเวศอนันต์กุล 1
493 อัจฉโรบล เหล่าคูณ 1
494 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
495 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
496 วินัย งามแสง 1
497 ธวัชชัย แสงดี 1
498 ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ 1
499 นภสร โกวรรธนะกุล 1
500 สุชาดา จันทร์ประทีป 1
501 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
502 สุวดี ยาป่าคาย 1
503 ไววิทย์ พุทธารี 1
504 ธนิกานต์ สังฆโสภณ 1
505 ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ 1
506 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
507 ธารนภ สุภัคสถาพรพันธุ์ 1
508 Pornpote Piumsomboon 1
509 Varunee Padmasankh 1
510 Pornpimol Muanjai 1
511 ฐสรรพร แสงสุขเอี่ยม 1
512 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
513 สมพงษ์ เลิศพุฒิพิศุทธิ์ 1
514 สุนีย์ ลิ้มศรีวาณิชยกร 1
515 ดุษฏี ศุขวัฒน์ 1
516 ชัยรัตน์ วิลาสมงคลชัย 1
517 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
518 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
519 ชัยชาญ สิทธิวรนันท์ 1
520 กฤษดา นารอง 1
521 องุ่น ลิ่ววานิช 1
522 อธิคม มาน้อย 1
523 จริยา เล็กประยูร 1
524 เอกณรงค์ สินธุวานนท์ 1
525 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
526 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
527 ระพีพรรณ ทองระอา 1
528 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
529 กมลชนก ยวดยง 1
530 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
531 ดวงกมล ชัชชวลิตสกุล 1
532 พิพัฒน์ จันทิวาเจริญ 1
533 Suchin Arunsawatwong 1
534 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
535 ดวงหทัย เพ็ญตระกูล 1
536 อวย เกตุสิงห์ 1
537 Rajalida Lipikorn 1
538 เอกชัย อดุลยธรรม 1
539 วุฒิพงศ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
540 Walaisiri Muangsiri 1
541 มันทนา ถิรกุลรติ 1
542 Thada Jirajaras 1
543 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
544 กิติศักดิ์ จงเสรีกิจ 1
545 ประธาน ดาบเพชร 1
546 ประคอง ชอบเสียง 1
547 นพรัตน์ พงศ์จันทร์ 1
548 ธนัสถา เชียงอุทัย 1
549 อุษณี เอ่งล่อง 1
550 สิรินันท์ วิริยะสุนทร 1
551 วนิดา อินชนะ 1
552 ปาลิตา แปวไธสง 1
553 น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์ 1
554 สมพร อยู่โต 1
555 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
556 เอกสิทธิ์ สกุลการค้า 1
557 ราชวัลลภ แจ้งมงคล 1
558 กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล 1
559 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
560 ศิริพร วิรัชดำรงค์ 1
561 ธเนศพล ตั้งพัฒนธนา 1
562 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
563 ทัพพสาร ใจแก้ว 1
564 รุจิรา ห่อกุล 1
565 สุนทร พิมเสน 1
566 วรพันธ์ กิจธนากำจร 1
567 วินิจ ร่วมพงษ์พัฒนะ 1
568 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
569 กนกพรรณ จักรเพชร 1
570 สมพร ชัยอารีย์กิจ 1
571 สุรพล สุดารา 1
572 กันย์ นิติโรจน์ 1
573 กฤษณ อินทรสุข 1
574 สุนัดดา โยมญาติ 1
575 นรากร ศรีสุข 1
576 ดุสิดา สหาวัตร 1
577 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
578 เดือนนภา เอ่งฉ้วน 1
579 ลินจง สุขลำภู 1
580 นเรศร์ จันทน์ขาว 1
581 กนกวรรณ ไทยรัตน์ 1
582 อดิศักดิ์ ชัยธานี 1
583 วณัญญา นันทวราพนิชกุล 1
584 ณฤดี อัศวเสรีเลิศ 1
585 นัฐวัฒน์ ชินะโยธิน 1
586 ทวีผล แก้วศิริ 1
587 ปิยชนน์ อินอ่อน 1
588 แพร นีรนาทรังสรรค์ 1
589 เพขรอาภา บุญเสริม 1
590 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 1
591 สุชาติ พงษ์ชัยผล 1
592 รัฐพงษ์ ไตรทิพยานนท์ 1
593 ฐิติมา นุธิรงค์ 1
594 ณัฏฐ์ภัสสร จงอาจกลาง 1
595 พิริยา ใหลอาภาธร 1
596 แพรวพรรณสิริ มีพงษ์ 1
597 ณัฏฐ์ ทองคำ 1
598 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
599 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
600 เกวลิน รัตนจรัสกุล 1
601 จักรี เหล็กกล้า 1
602 กึกก้อง พรสถิตย์พงษ์ 1
603 รุจิรา วิสุทธิรัตนมณี 1
604 อรัญ หาญสืบสาย 1
605 อ้อมใจ บุษบง 1
606 อรรคพล สันติวิภานนท์ 1
607 ยุวดี อัณฑสูตร 1
608 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
609 เสาวรัตน์ จันทะโร 1
610 Hirokazu Shimizu 1
611 ปริศนา มังสา 1
612 นครินทร์ ปัญญาใส 1
613 วันทนี ทาทอง 1
614 อัญชลี ใจดี 1
615 กาญจนา สาธุพันธ์ 1
616 สุธากาญจน์ อักษรกุล 1
617 กมลพร พัฒนศิริ 1
618 กรกช ดวงดี 1
619 วิภู รุโจปการ 1
620 ธิติวรรณ นันทปรีชาชาญ 1
621 ศิโรรัตน์ กาญจนสำราญวงศ์ 1
622 กัลยา เลาหสงคราม 1
623 สิทธิพงษ์ เพ็งพานิช 1
624 วุฒิศักดิ์ กิติปัญญา 1
625 ไชยรัตน์ บำรุงสุข 1
626 พรชนิตว์ ทรัพย์วิไล 1
627 พรรณเทพ เขียนดวง 1
628 ครรชิต สอสิริกุล 1
629 วิภาวี ปัญญานันทกิตติ์ 1
630 กมลชนก สกุลประเสริฐ 1
631 ภูริชยา จงศิริการค้า 1
632 ภูวเดช พรอรุณธรรม 1
633 ปิยพงศ์ เขียวสะอาด 1
634 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
635 มนนัทธ์ พงษ์พานิช 1
636 ว. เวียงสมุทร 1
637 ภาวิน อิทธิสมัย 1
638 พัชราลัย อรุณยงค์ 1
639 ฉวีวรรณ ปันคำ 1
640 พีรพล เรืองวิไลรัตน์ 1
641 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 1
642 จิรานี กุลวรรณวิจิตร 1
643 สุพิณ แสงสุข 1
644 อุรัจฉวี อุณหเลขกะ 1
645 สุริยงค์ พงศ์ไพบูลย์กุล 1
646 ประภาภรณ์ เทอดสุทธิรณภูมิ 1
647 ศันสนีย์ ธีรวิทัต 1
648 นฤมล ใบพัด 1
649 ทวนทน ทวยมาตร 1
650 สรีร์ภรณ์ ปาลวัฒน์ 1
651 สราวุฒิ คงมั่นทวีทรัพย์ 1
652 สโรชา บุญมีสุข 1
653 วารินทร์ หาญอุดมลาภยศ 1
654 พเยีย สายหล้า 1
655 กิตติพัฒน์ วอง 1
656 เชาวน์วัศ อรรถานิทธิ์ 1
657 กนกกาญจน์ สุขศรี 1
658 มาสิริ มโนมัยวจี 1
659 สตรีรัตน์ โฮดัค 1
660 ชัยณัฐ เจตน์จรุงวงศ์ 1
661 กัญจนา บุณยเกียรติ 1
662 กรรณิการ์ วิริยะขันติโชค 1
663 ปรางค์สินันท์ โทธรัตน์ 1
664 พลภัทร พฤกษานานนท์ 1
665 มัลลิกา แก้วดี 1
666 ปิติกานต์ วงศ์พานิช 1
667 จุรีพร นันทรักษ์ 1
668 วราภรณ์ มลิลาศ 1
669 มุกดา คูหิรัญ 1
670 จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ 1
671 นิศารัตน์ บัวแดง 1
672 นิจธร สังข์ศิรินทร์ 1
673 รพีวรรณ โสวรรณปรีชา 1
674 เพียรพรรค ทัศคร 1
675 วรรณนิภา อมาตยกุล 1
676 สิทธิศักดิ์ ไชยสมบัติ 1
677 นิษณา เนตรสวาสดิ์ 1
678 ดาววัน จาระเวชสาร 1
679 วันชัย อัศวลาภสกุล 1
680 รพี สินเนืองนอง 1
681 วรรณิศา ลีลารุจิ 1
682 สมิหลา คีรีศรี 1
683 พัชรา ลิมปนะเวช 1
684 พานิษา พรเพียรภักดี 1
685 พิริยะ กลั่นแก้ว 1
686 กัมมันต์ พันธุมจินดา 1
687 รัฐ พิชญางกูร 1
688 สมฤทัย ขุนโสภา 1
689 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
690 ศิราภรณ์ สุขวโรทัย 1
691 สมเกียรติ ลวะวิบูลย์ 1
692 มนธวัล บุญส่งประเสริฐ 1
693 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 1
694 ประวีณ โล่ห์เลขา 1
695 จักษ์ อัศวานันท์ 1
696 บูรฉัตร ศรีทองแท้ 1
697 ศศิเกษม สัทธรรมสกุล 1
698 ชนัดดา เกษมโชติช่วง 1
699 ฉัตราภรณ์ ซิ้มฉันท์ 1
700 พัชร ดนัยสวัสดิ์ 1
701 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
702 วาเลนไทน์ อินทิยศ 1
703 สมลักษณ์ พวงชมภู 1
704 ศิริชัย ศักดิ์โฆษิต 1
705 จิราพรรณ ภาระบุญ 1
706 ธนิกานต์ อุดมชโลทร 1
707 ชญาน์วัต เตโช 1
708 ฐิติ เลิศวรสิริกุล 1
709 จิราพร พวงแก้ว 1
710 ชาฟีอี แหล๊ะโต๊ะหีม 1
711 อภิญญา แซ่โง้ว 1
712 รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ 1
713 วิชชุดา วิไลรัศมี 1
714 ทัศนัย องค์กบิลย์ 1
715 ทิศนา นิธิสกุลกาญจน์ 1
716 ชมภูนุช วิรุณานนท์ 1
717 พัชราพร เปาะและ 1
718 ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ 1
719 วิทยา พันธุ์พา 1
720 พิณศิริ อำพนพนารัตน์ 1
721 สิริรัตน์ อยู่เวียงไชย 1
722 นพรุจ เคียงกิติวรรณ 1
723 วรพรรณ มณีอินทร์ 1
724 ณิชารีย์ วิสุทธิแพทย์ 1
725 วีรชัย สุนทรรังสรรค์ 1
726 Naggs, Fred 1
727 คัคนางค์ มณีศรี 1
728 ภัทรณัชชา ชาญวิชัย 1
729 มะนาว ปิยวรไพบูลย์ 1
730 Phanphen Wattanaarsakit 1
731 ภัทรา ยี่ทอง 1
732 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
733 มธุรส ประเดิมชัย 1
734 พรเฉลิม นาคสุวรรณ 1
735 กำจัด มงคลกุล 1
736 ธนินี สหกิจรุ่งเรือง 1
737 คำรณ เมฆฉาย 1
738 สุขฤทัย พันศิริพัฒน์ 1
739 ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ 1
740 พิมพ์ชนก เอี่ยมวิถีวนิช 1
741 สุนีย์พร โพธิ์แก้ว 1
742 วิทยา ใยพิมาย 1
743 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
744 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
745 วารุณี พิมทอง 1
746 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
747 วรรณรัตน์ วิรัชกุล 1
748 สุดารัตน์ นุชวงษ์ 1
749 พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง 1
750 ชาลิสา แสงบัว 1
751 เบญจวรรณ บุญสินวโรทัย 1
752 เธียญ์ ภัคพงษ์พันธุ์ชัย 1
753 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
754 สุเมธ แก้วน้อย 1
755 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
756 Chakkaphan Sutthirat 1
757 กอบกาญจน์ อินทรนัฏ 1
758 นันทนิตย์ สุรพันธุ์ 1
759 ธเนศ จิระพรประเสริฐ 1
760 ปลูกเกษม ชูตระกูล 1
761 นันทพร ตรีภพนาถ 1
762 สุพัฒน์ เจริญพรวัฒนา 1
763 เสน่ห์ รุจิวรรณ 1
764 บุษบาทิพย์ ประเสริฐศักดิ์ 1
765 สุมิตรา พูลทอง 1
766 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
767 นิธิวดี บุญกังวาน 1
768 ชอุ่ม มลิลา 1
769 พันธุ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์ 1
770 มิตซูโอะ อิเคดะ 1
771 สุทัศน์ จันบัวลา 1
772 สุลักษณ์ ชัยขรรค์ 1
773 นิปกา สุขภิรมย์ 1
774 จรัญญา สามสุวรรณ 1
775 สมชัย วัฒนการุณ 1
776 เดือนเพ็ญ สินมั่น 1
777 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
778 วิชชุดา ยิ่งนคร 1
779 ธิดารัตน์ กาญจนธนาเลิศ 1
780 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
781 จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ 1
782 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
783 จารุ นาถกรณกุล 1
784 มานิต คิดอยู่ 1
785 ลินดา อารีย์ 1
786 ลลิตา อุปสัน 1
787 อุบลวรรณ ชุติพันธุ์ภิญโญ 1
788 วิชญา มณีวรรณ 1
789 ปวัน ทาวรรณ์ 1
790 สิริโสภา แดงสนั่น 1
791 ศิริวรรณ จันทร์แก่น 1
792 นฤมล เตือนสติ 1
793 ปราณี พวงสมบัติ 1
794 กอบโชค คำปวง 1
795 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
796 สิทธิพร แอกทอง 1
797 สมใจ เพ็งปรีชา 1
798 รวิวรรณ มณีรัตนโชติ 1
799 Kasidit Nootong 1
800 ศรีรัตน์ รอดณรงค์ 1
801 อรณี พูนศรีธนากูล 1
802 วีพอล ประมวลกิจจา 1
803 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
804 ญาณิศา ดิสโร 1
805 กนกนันท์ วัฒนศักดิ์ภูบาล 1
806 พลกฤษณ์ แสงวณิช 1
807 Chariya Uiyyasathian 1
808 พิสณฑ์ รักษ์จินดา 1
809 ปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์ 1
810 สุภาภรณ์ ฤทธิ์กล้า 1
811 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 1
812 สุปรียา สุอังคณารัตน์ 1
813 ศศิวรา คงอ่อน 1
814 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
815 อภิชาติ ประหลาดเนตร 1
816 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
817 ธนิตา หิรัญประทีป 1
818 เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 1
819 ชุตาภา คุณสุข 1
820 ศิริชัย ศิริกายะ 1
821 วัชรา อุไรสกุล 1
822 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
823 นันทนา คชเสนี 1
824 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
825 ศิลป์ดารา ทัศนปริชญานนท์ 1
826 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
827 ทัศนาธร ภูมิยุทธิ์ 1
828 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
829 ปรางวลัย จันทร์แจ่ม 1
830 วิชาณี แบนคีรี 1
831 กล้า จันทนวัลย์ 1
832 Wilai Anomasiri 1
833 จิรารัช ศรีจันทร์งาม 1
834 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
835 Kentaro Kodama 1
836 ธันฐกรณ์ นิตยะ 1
837 กาญจนา แก้วเทพ 1
838 ละม้าย แก้วเนิน 1
839 ธนวรรณ บุญยศักดิ์เสรี 1
840 ยุทธนา แก้วตาบุตร 1
841 อุทัย บุญประเสริฐ 1
842 อานุภาพ พานิชผล 1
843 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
844 Somying Tumwasorn 1
845 บังอร กองอิ้ม 1
846 สมภพ รุ่งสุภา 1
847 จรรยา เจตน์เจริญ 1
848 The Natural History Museum. Department of Zoology 1
849 วิไล ชินธเนศ 1
850 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
851 Natural History Museum. ES Invertebrates and Plans Palaeobiology Division 1
852 สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 1
853 Edgecombe, Gregory D. 1
854 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
855 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 1
856 ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์ 1
857 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
858 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
859 ทิพวรรณ ตัณฑวณิช 1
860 วรุฒ ศิริวุฒิ 1
861 วัลย์วสันต์ ว่องวงศ์ศรี 1
862 จิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล 1
863 นริศรา เปรี้ยวน้อย 1
864 เชาวณี อ้นลำพูน 1
865 Kitpramuk Tantayaporn 1
866 อัญรัตน์ กันดอก 1
867 Sompol Sanguanrungsirikul 1
868 จิตราพร ศรีทอง 1
869 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
870 ภัสสร์พล งามอุโฆษ 1
871 วรุตม์ เจนจิรวัฒนา 1
872 พงศธร พูนพิพัฒน์ 1
873 ทิพเนตร นิลผาย 1
874 สายใจ สโมสร 1
875 วิมล เหมะจันทร 1
876 พุธิตา คงจังหวัด 1
877 กฤตาภรณ์ ถนัดสร้าง 1
878 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
879 พรนภา สุจริตวร 1
880 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
881 ปวันรัตน์ อำไพพันธุ์ 1
882 กิตติธัช ชื่นสกุลพงศ์ 1
883 ขวัญแก้ว แซ่เอือง 1
884 ชุติมาพร วรรณวงษ์ 1
885 พิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 1
886 ธีรนันท์ ธรรมกุล 1
887 Sumphan Wongseripipatana 1
888 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 1
889 Kittisak Likhitwitayawuid 1
890 ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า 1
891 วัฒนชัย สมิทธากร 1
892 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
893 ผุสดี ปริยานนท์ 1
894 ปัญญา วัฒนะปภาวงศ์ 1
895 Garnpimol C. Ritthidej 1
896 นราภรณ์ ตั้งหทัยทิพย์ 1
897 มยุรี ตันติสิระ 1
898 หนึ่งฤทัย วิชัยกุล 1
899 ดริษ กวักเพฑูรย์ 1
900 ชญานี อ๊อดทรัพย์ 1
901 Vimolmas Lipipun 1
902 กมลภรณ์ บุญถาวร 1
903 มุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก 1
904 นคร ไพศาลกิตติสกุล 1
905 กรภัทร์ โรคาพ่าย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 9
2 2558 59
3 2557 39
4 2556 66
5 2555 90
6 2554 84
7 2553 29
8 2552 15
9 2551 10
10 2550 65
11 2549 45
12 2547 9
13 2546 3
14 2545 6
15 2544 3
16 2542 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของความเป็นกรด-เบสของสารละลายที่ใช้ตกตะกอนต่อสมบัติของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอน
2 การคัดแยกราย่อยสลายพาราควอตและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง
3 การตรึง Pseudomonas sp. J801 ในกาบมะพร้าวเพื่อใช้กำจัดฟีแนนทรีนในดิน
4 การขจัดกำมะถันจากน้ำมันดีเซลด้วยตัวดูดซับแบบเชิงซ้อนพันธะไพ
5 การทำแห้งข้าวเปลือกในปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซาน
6 การผลิตน้ำมันดิบชีวภาพจากไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของใบอ้อยที่ผ่านการขจัดแร่ธาตุ
7 ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของกรดปาลมิติกบนตัวเร่งปฎิกิริยาซัลไฟด์ของ Ni-Mo และ Co-Mo แบบไม่มีตัวรองรับ
8 การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรจากเศษฝ้ายเหลือทิ้ง
9 การเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนหรือถ่านหินโดยใช้ Fe2O3 และ CaSO4 เป็นตัวพาออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2558
10 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
11 การเหนี่ยวนำการสะสมไมโคสปอรีน-2-ไกลซีน ใน Escherichia coli DH5α และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
12 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
13 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
14 การสังเคราะห์วัสดุเปล่งแสงอัพคอนเวอร์ชันโซเดียมอิตเทรียมฟลูออไรด์เจืออิตเทอร์เบียมและทูเลียมเพื่อการประยุกต์ด้านการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
15 การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล
16 แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับเตาเผาอิฐดิน
17 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
18 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
19 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการแบ่งชั้นน้ำภายใต้อิทธิพลของคลื่นในอ่าวไทย
20 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการแบ่งชั้นน้ำภายใต้อิทธิพลของคลื่นในอ่าวไทย
21 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
22 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
23 แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับเตาเผาอิฐดิน
24 การสังเคราะห์วัสดุเปล่งแสงอัพคอนเวอร์ชันโซเดียมอิตเทรียมฟลูออไรด์เจืออิตเทอร์เบียมและทูเลียมเพื่อการประยุกต์ด้านการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
25 การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล
26 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
27 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
28 การเหนี่ยวนำการสะสมไมโคสปอรีน-2-ไกลซีน ใน Escherichia coli DH5α และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
29 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
30 การพิสูจน์การเป็นยีนต้านมะเร็งของ CCNA1
31 ผลกระทบของโครงสร้างแนวไม้ไผ่ป้องกันชายฝั่งต่อประชากรหอยแครง Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
32 การปรับปรุงสมรรถนะของเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจหาราและอะฟลาทอกซินรวมในข้าวกล้องโดยการปรับภาวะและการตรวจสอบการเจริญของ Aspergillus flavus ในข้าวกล้องเมล็ดเดี่ยว
33 การควบคุมการเจริญและการผลิตสารพิษของราในข้าวโพดหมักด้วยแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย
34 การวิเคราะห์มิวเทชันของยีน CYP11B1 ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีภาวะขาด 11บีตาไฮดรอกซิเลส
35 ลักษณะเฉพาะเชิงสเปกตรัมของสีผิวคนไทย
36 เซลลูโลสแอโรเจลเตรียมจากเศษเส้นใยฝ้ายโดยวัฏจักรเยือกแข็งและละลายสลับกัน
37 ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา
38 วัสดุเชิงประกอบอิพ็อกซีเสริมแรงด้วยผ้าไหมที่ปรับสภาพด้วยกรด
39 ผลของ ZnO และ Fe2O3/Al2O3 เพื่อเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคัลลูปิง
40 การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของอุทกพลศาสตร์และปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟินส์ในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบขั้น
41 การปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยไอโซโพรพิลเอสเทอร์ของน้ำมันดอกทานตะวันที่มีหมู่แอลคอกซี
42 การดัดแปรผิวของถ่านกัมมันต์เตรียมจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
43 การสังเคราะห์ผงแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
44 การซึมผ่านของออกซิเจนและออกซิเดชันบางส่วนของมีเทนในเครื่องปฏิกรณ์เมมเบรนเพอรอฟสไกต์ BaBi0.05Co0.8Nb0.15O3-d
45 การประยุกต์เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเพื่อการตรวจวัดการปนเปื้อนของราและอะฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวกล้อง
46 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อกระบวนการหลุดร่วงของดอกย่อยของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนาน
47 ผลของอิเล็กโทรไลต์ในการชุบต่อองค์ประกอบและกัมมันตภาพโออาร์อาร์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์
48 ไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของหญ้าเนเปียร์ในตัวทำละลายร่วมเอทานอล-น้ำ
49 ลักษณะสมบัติของ Azospirillum sp. ในการส่งเสริมการเจริญของข้าวร่วมกับแอกทิวิตีปฏิปักษ์ของ Bacillus sp. ต่อการติดเชื้อ Rhizoctonia solani
50 กัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมโครเมียม/คาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
51 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เกลือเฮเทอโรพอลิแอซิดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
52 การผลิต การหาลักษณะสมบัติ และการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans YTP6-14
53 ไรโซเบียมและแบคทีเรียจากดินเพื่อการส่งเสริมการเจริญของถั่วเหลือง
54 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายโดยไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันแบบกึ่งต่อเนื่องที่ใช้ตัวทำละลายร่วมของน้ำและเอทานอล
55 ภาวะที่เหมาะสมของภาวะการเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตซีโครปิน เอ ในรีคอมบิแนนต์ Pichia pastoris
56 การเตรียมยางธรรมชาติโปรตีนต่ำโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล
57 การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์เพื่อประยุกต์เป็นสารก่อการจับกลุ่มทางชีวภาพ
58 การสังเคราะห์และการเตรียมแกรนูลของวัสดุเชิงประกอบคอร์เดียไรต์-มุลไลต์
59 การจำลองซีเอฟดีของฟลูอิไดซ์เบดแก๊ส-ของแข็งสำหรับอนุภาคผสม
60 การจำลองการยึดจับคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแคลเซียมออกไซด์ในหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์เบด
61 การจำลองเชิงตัวเลขสามมิติของผลจากแผ่นกั้นต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มอุณหภูมิสูง
62 สมบัติทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของฟิล์มเป่าแอลแอลดีพีอีแบบหลายชั้น: ผลของอัตราส่วนการเป่า
63 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางขึ้นยอดภู อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
64 การสกัดดัชนีสําหรับการเกาะกลุ่มข้าวพันธุ์ไทยตามการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียดจากความเค็ม
65 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนยอดภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
66 พอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์/ยางธรรมชาตินาโนคอมพอสิตฟิล์มและการตอบสนองด้านการตรวจวัดสี
67 ตะขาบ...สัตว์มีพิษหน้าดิน
68 ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาบริเวณรอบเหมืองทอง จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2557
69 การจำลองซีเอฟดีของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบฟลูอิไดซ์เบดโดยวิธีเชิงความร้อน
70 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์เชื้อเพลิงในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
71 การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระดูกตามธรรมชาติจากแคลเซียมฟอสเฟตชนิดสองเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟต
72 การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์พรุนโดยใช้สารก่อฟองอนินทรีย์
73 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตปฐมภูมิในอ่าวไทยในช่วงมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2556
74 การเตรียมเซลลูโลสไมโครไฟบริลจากชานอ้อย/พอลิแล็กทิกแอซิดคอมพอสิต
75 การเตรียมเส้นใยนาโนเชิงประกอบแพลทินัม/ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ในเซลล์เชื้อเพลิงไดเรกต์เอทานอล
76 สมบัติและเสถียรภาพของพอลิ(ไวนิลอะซิเตต-โค-อัลคิลอะคริเลต)เลเทกซ์ดัดแปรด้วยคาร์บอกซิลและไฮดรอกซิลมอนอเมอร์
77 การกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอ่าวไทย
78 ความหลากชนิดของปลาในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชนในแม่น้ำว้าของตำบลน้ำพาง และตำบลส้านนาหนองใหม่ จังหวัดน่าน
79 ผลของลิเทียมอะลูมิเนตต่อการเผาผนึกเซรามิกแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนล
80 รูปแบบการสืบพันธุ์ของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณเขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซตเทลไลท์
81 การแพร่กระจายตามฤดูกาลและถิ่นที่อยู่ของนกยูงเขียว Pavo muticus Linnaeus, 1766 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
82 บทบาทของซิลิเอตกลุ่มทินทินนิดต่อสายใยอาหารบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
83 การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายหาดในจังหวัดพังงาระหว่าง ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556
84 การเสริมแรงพอลิบิวทิลีนซักซิเนตด้วยซิลิกาจากแกลบโดยใช้ไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนตเป็นสารเสริมสภาพเข้ากันได้
85 การสกัดบีตาแคโรทีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบโดยวิธีแบบสองขั้นตอน
86 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้เม็ดฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยแอมีนในคอลัมน์เบดนิ่ง
87 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของผ้าฝ้าย/เซลลูโลสคอมพอสิต
88 การดัดแปรพอลิบิวทิลีนซักซิเนตด้วยเทคนิคการอัดรีดแบบรีแอกทีฟเพื่อใช้เป็นสารคู่ควบสำหรับออร์แกโนเคลย์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนตคอมพอสิต
89 การลดการเกาะกันของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอน
90 การปรับสภาพเส้นใยลิกโนเซลลูโลสของมันสำปะหลัง โดยการระเบิดด้วยไอน้ำ เพื่อการผลิตเอทานอล
91 การตรวจหาการปนเปื้อนราและโอคราทอกซินเอในเมล็ดกาแฟสารโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
92 การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ที่มีสัดส่วนโดยโมลของ 3-ไฮดรอกซีวาเลอเรตที่เหมาะสม จาก Bacillus megaterium P-12 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟด-แบตช์สองขั้นตอน
93 ผลของยางนาโนต่อพฤติกรรมการเกิดผลึกและสมบัติเชิงกลของเคโอลิน/ไอโซแทคติกพอลิโพรพิลีนเบลนด์
94 การผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่โดยกระบวนการยับยั้งการเกิดเจล
95 แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการกระจายตัวอ่อนปะการังโดยกระแสน้ำบริเวณชายฝั่งสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
96 ผลของสภาวะพร่องออกซิเจนและความเค็มต่อฟลักซ์ของไนโตรเจนจากตะกอนดินสู่น้ำเหนือตะกอนดินบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
97 ผลของการปรับสภาพตัวรองรับคาร์บอนต่อกัมมันตภาพและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าแพลทินัม-แพลเลเดียมสำหรับรีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
98 การเตรียมและผลต้านแบคทีเรียของวัสดุลูกผสมแบบแกน-เปลือกของอนุภาคยางธรรมชาติเคลือบด้วยซิลิกาและไทเทเนีย
99 พอลิบิวทิลีนซักซิเนต/แอลฟาเซลลูโลสคอมพอสิตที่เสริมสภาพเข้ากันได้ด้วยไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนต
100 ผลของความเข้มแสงและความเค็มต่อการฟอกขาวและการฟื้นตัวของปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
101 การผลิตมีเทนจากไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์ผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
102 ผลของอุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรด-เบสต่อการเจริญระยะต้นของ ตัวอ่อนปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) และ Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
103 ผลของการกร่อนเชิงชีวภาพโดยเม่นทะเลหนามดำ Diadema setosum (Leske, 1778) บนปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
104 ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica ต่อเนื้อเยื่อกระดูกของกบนา Hoplobatrachus rugulosus ระยะโตเต็มวัย
105 ผลของตัวเเปรดำเนินการต่อการผลิตเชื้อเพลิงเเก๊สจากไพโรไลซิสของกลีเซอรอลเหลือทิ้ง
106 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans NRRL 58543 และสมบัติพรีไบโอติกและการขึ้นรูปฟิล์ม
107 การประเมินการตอบสนองต่อภาวะแล้งของข้าว Oryza sativa L. ที่มีส่วนของโครโมโซมที่ 8 จากข้าวสายพันธุ์ DH103 และมีพื้นฐานทางพันธุกรรมของข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2556
108 การประเมินการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ใหญ่ตอนต้นต่อภาพเอกรงค์
109 สมบัติการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วอะซูกิ Vigna angularis
110 ลักษณะสมบัติของ Novosphingobium sp. PCY ที่คัดแยกใหม่เพื่อพัฒนาเป็นแบคทีเรียอัดเม็ดสำหรับบำบัดดินปนเปื้อนไพรีน
111 การคัดกรองและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเพสจากอาหารหมัก
112 การระบุชนิดและการหารหัสดีเอ็นเอของซิลิเอตที่พบในทรายชายฝั่งทะเล ที่หาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
113 ระลอกอากาศเย็นในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปรรายปีและภายในฤดูกาล
114 ผลของอุณหภูมิหมักต่อไอโซเอมิลแอลกอฮอล์และอะซิทัลดีไฮด์ในสาโท
115 การพัฒนามอดูลแบบม้วนเป็นเกลียวจากเมมเบรนไคโตซานเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
116 ชนิด ความชุกชุม และการกระพริบแสงของหิ่งห้อยในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
117 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการจำแนกสายพันธุ์ Listeria innocua โดย High Resolution Melting Analysis
118 ผลของการใช้ผงบุกร่วมกับมอลโตเดกซ์ทรินต่อคุณภาพของสารสกัดจากใบหม่อนโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
119 ผลของกรดโอเลอิกต่อลิควิแฟกชันของทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าในกลีเซอรอลและน้ำ
120 ความสัมพันธ์ระหว่างโหมดการปรากฏสีและการเคลื่อนการปรากฏสี
121 การประยุกต์ของแอลทีดีอาร์เอ็มในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการอิโตหนึ่งมิติ
122 การพัฒนากระบวนการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งผลิตจาก Bacillus megaterium BA-019
123 การทำให้บริสุทธิ์ของโปรตีนจาก Bacillus subtilis N3 ที่มีฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืช Bipolaris sp.
124 การใช้กากของเสียจากการผลิตคะตะลิสต์สำหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในเคลือบเซรามิก
125 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการเติบโตของต้นข้าวระยะกล้าภายใต้ความเครียดจากเกลือ
126 ผลของการเติมแมกนีเซียมออกไซด์ต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนด้วยตัวพาออกซิเจนชนิดแคลเซียมซัลเฟต
127 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารต้านออกซิเดชันคาร์ดานอลไฮโดรจิเนตและอนุพันธ์ในไบโอดีเซลโดยไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
128 การปรับสภาพเบื้องต้นแบบต่อเนื่องของฟางข้าวโดยออโตไฮโดรไลซิส
129 การทำให้เป็นของเหลวของซังข้าวโพดอิมเพรกเนตด้วยแอลคาไลในเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤต
130 การระบุเนื้อเยื่อสมองโดยใช้ซีพีจีเมทิเลชันตำแหน่งจำเพาะ
131 ไพโรไลซิสแบบต่อเนื่องของน้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดโลไมต์
132 การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
133 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
134 อนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์ Chalcididae บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
135 ฤทธิ์ทางชีวภาพของเพปไทด์ต้านจุลชีพ ALFSp1 และ arasin-likeSp ต่อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร
136 เสถียรภาพและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันหอมระเหยอบเชยและส้ม
137 ภาวะพหุสัณฐานของยีน VDR และยีน TNFSF11 ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนชาวไทย
138 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดย Xylaria spp. ซึ่งเก็บจากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
139 การวิเคราะห์เชิงโมเดลความเข้าใจของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์: กรณีศึกษาในไฟฟ้าสถิต
140 ผลของน้ำมันพืชต่อรีโทรเกรเดชันและเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกในรีทอร์ตเพาช์ระหว่างการเก็บรักษา
141 ผลของอุณหภูมิและความเค็มต่อการเติบโตของ zooxanthellae ที่แยกจากปะการังและดอกไม้ทะเล
142 ธรรมชาติของการก่อเกิดดาวฤกษ์ที่ดำเนินอยู่บริเวณใจกลางดาราจักรแบบทรงรีและเอสศูนย์
143 การจับยึดคาร์บอนไดออกไซด์บนมอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรด้วยเอมีน
144 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไก่ป่นในอาหารสูตรผสมต่อการเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของหอยหวาน Babylonia areolata
145 ผลของวิธีการทำแห้งต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบผักหวานป่า Melientha suavis Pierre.
146 ผลของความเปรียบต่างของความอิ่มตัวสีและความสว่างสีต่อความชอบดวงตราไปรษณียากร
147 แบบจำลองการเสื่อมสภาพสำหรับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้คาร์บอเนตของโลหะแอลคาไลในฟลูอิไดซ์เบด
148 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์อากาศในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
149 การแก้ปัญหาการจัดวิชาสอนตามระดับแอลฟาจากความพอใจแบบฟัซซีของผู้สอน
150 การพัฒนาเทคนิคการหมักที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับกรดดี-แล็กติกที่มีความบริสุทธิ์เชิงแสงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกวน
151 การเตรียมเอ็มอีเอที่ทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เฮเทอโรพอลิแอซิดเป็นตัวออกซิไดซ์ในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
152 การปรับปรุงปฏิกิริยาดีไฮโดรจีเนชันในปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิด ไอโซโพรพานอล/แอซีโทน/ไฮโดรเจน โดยใช้ระบบการกลั่นเชิงปฏิกิริยา
153 การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพรินต์ระหว่างหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
154 ผลของความอิ่มตัวสีของกระดาษสีต่อความทรงจำระยะยาว
155 ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
156 การตรวจวัดอาร์ไนต์ในน้ำเสียจากการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติด้วยโวลแทมเมตรี
157 ผลของแกมมาอะลูมินาต่อคาร์บอไนเซชันกะลาปาล์มน้ำมัน
158 การผลิตเพปไทด์ของปูทะเล Scylla paramamosain และฤทธิ์การต้านจุลชีพ
159 ระบบรากพืชและอัตราการตกตะกอนในป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาคร
160 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
161 คู่มือประกอบภาพหอยกาบน้ำจืดของไทย
162 เอสเทอริฟิเคชันและทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ของดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์มในเครื่องปฏิกรณ์ เมมเบรนไคโตซาน
163 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน
164 การจำลองซีเอฟดีของการลดคาร์บอนไดออกไซด์จากฟลูแก๊สโดยใช้ตัวดูดซับของแข็งในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
165 การเปลี่ยนไซโลสเป็นเอทิลีนไกลคอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาฐานนิกเกิล
166 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
167 การคำนวณสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับชั้นเดี่ยวของ โบรอนไนไตรด์และโลหะแทรนซิชันไดชาล์โคจีไนด์โดยใช้ ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น
168 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัย
169 แผนที่ความเร็วคลื่นเฉื่อนระดับตื้นและการแบ่งชนิดของดินเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย : รายงานวิจัย
170 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
171 ความหลากหลายของหอยทากบกและชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย
172 ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่น บริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
173 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2555
174 ผลของสารเชื่อมขวางในสารเคลือบผิวไคโตซานสำหรับกระดาษ : รายงานวิจัย
175 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
176 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านกรดออกโซลินิค
177 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
178 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
179 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
180 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
181 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
182 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
183 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
184 ระบบการสอบเทียบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์
185 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
186 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักดีด Solanum spirale Roxb. ที่เพาะเลี้ยงแบบเซลล์แขวนลอย
187 การขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพในจักรวาลวิทยาแบบลดหลั่น
188 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
189 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
190 การพัฒนาสิ่งทดแทนอาหารเพาะเชื้อที่มีนมเป็นองค์ประกอบและการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Bifidobacterium animalis
191 การดูดซับของไหลตัดชิ้นงานบนเม็ดไคโทซานเชื่อมขวางที่มีรูพรุน
192 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
193 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
194 การเตรียมตัวโคบอลต์บนเส้นใยนาโนซิลิกา-อะลูมินาโดยอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์
195 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันเมล็ดเรพบนตัวเร่งปฏิกิริยาแมกนีเซียมออกไซด์และเอฟซีซี
196 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลและโครงสร้างอติจุลภาคของชุมชนราที่เกี่ยวข้องกับปลวกที่สร้างสวนรา
197 เมทิเลชันของยีน CCNA1 ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งปากมดลูกที่ถูกทรานสเฟกต์ด้วยยีน E7 ของ Human Papillomavirus ไทป์ 16
198 การเตรียมเมมเบรนเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบที่ทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยการพิมพ์อิงก์เจ็ตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
199 ตัววัดสากลในหนึ่งมิติและสองมิติ
200 ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอ
201 เทคนิคคอลัมน์เจเนอเรชันสำหรับปัญหาจับคู่เที่ยวบิน
202 การทดแทนปลาป่นด้วยเศษไก่ป่นในอาหารสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
203 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
204 เสถียรภาพการเกิดออกซิเดชันของน้ำสลัดที่ใช้น้ำมันบริโภคบีบเย็นชนิดผสม ที่เติมสารสกัดจากใบมะกอกน้ำ Elaeocarpus hygrophilus Kurz.
205 การทำให้บริสุทธิ์และการเปลี่ยนเชิงเคมีไฟฟ้าของกลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซล
206 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสต่อไพโรไลซิสน้ำมันถั่วเหลือง
207 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
208 ดีออกซิจิเนชันเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
209 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ Jatropha curcas L. เร่งปฏิกิริยาด้วยยีสต์ Aureobasidium pullulans var. melanogenum
210 เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแล็กติกแอซิดแบคทีเรียและการประยุกต์ในน้ำสลัด
211 ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการแช่แข็งของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus UBU1-11
212 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มใช้แล้ว
213 การดัดแปรเชิงเคมีของพอลิไวนิลคลอไรด์โดยการแทนที่แบบนิวคลีโอไฟล์ด้วยหมู่ซัลโฟนิก
214 การคัดกรองแบคทีเรียดีไนทริไฟอิงจากตะกอนดินใต้ทะเลเพื่อการย่อยสลายสารประกอบพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
215 การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำตาลอ้อยโดย Azohydromonas lata
216 พอลิเมอร์คอมพอสิตของพอลิแล็กทิกแอซิด/น้ำมันถั่วเหลืองมาลิเอตกราฟต์แป้งมันสำปะหลัง
217 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ด้วยอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิส
218 การเตรียมและลักษณะสมบัติของวัสดุก่อสร้างยิปซัม จากกากของเสียอุตสาหกรรม
219 การแตกสลายของพอลิเมทิลเมทาคริเลตบนซีโอไลต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
220 จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มและแอลกอฮอล์ภาวะเหนือวิกฤตที่อุณหภูมิสูง
221 การเพิ่มการดูดซับสีย้อมธรรมชาติ จากเปลือกมะพูด Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz ของเส้นใยกัญชงโดยใช้ไคโตซานน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
222 มีเทเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์/ทัลก์
223 การดัดแปรผิวของเซลลูโลสเมมเบรนจากผักตบชวาด้วยพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์
224 การพัฒนาชุดตรวจสอบแรกโทพามีนโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
225 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วโดยกรรมวิธีโลหการแบบใช้น้ำ
226 การเตรียมเมมเบรนเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบ โดยการถ่ายโอนรูปลอกขั้วไฟฟ้าที่พิมพ์อิงก์เจ็ตสำหรับความทนคาร์บอนมอนอกไซด์ในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
227 การขจัดไดเบนโซไทโอฟีนจากนอร์มัล-ออกเทนโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย
228 การประมาณอัตราผลผลิตซากพืชในป่าชายน้ำ ลำเซบาย จังหวัดยโสธร
229 ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg
230 การเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพของซีเรียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง
231 การพัฒนาฟิล์มต้านจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันสะระแหน่ Mentha piperita
232 ออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารละลายเอทานอลเพื่อผลิตไฮโดรเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/TiO₂
233 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
234 การดูดซับของไหลตัดชิ้นงานบนเม็ดไคโทซานเชื่อมขวางที่มีรูพรุน
235 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
236 การพัฒนาสิ่งทดแทนอาหารเพาะเชื้อที่มีนมเป็นองค์ประกอบและการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Bifidobacterium animalis
237 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
238 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
239 การขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพในจักรวาลวิทยาแบบลดหลั่น
240 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของ นกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
241 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักดีด Solanum spirale Roxb. ที่เพาะเลี้ยงแบบเซลล์แขวนลอย
242 ระบบการสอบเทียบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์
243 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
244 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
245 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
246 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
247 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
248 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
249 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
250 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านกรดออกโซลินิค
251 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ.
252 การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของแตนเบียน Superfamily Ichneumonoidea และ Chalcidoidea
253 ยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกาปริมาณสูงที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการโซล-เจลในน้ำยาง
254 การปรับปรุงสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของพอลิแล็กติกแอซิดโดยยางธรรมชาติและสารเติมแต่ง
255 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของกระดูกอ่อนในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
256 สมบัติและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วเขียว Vigna radiata และถั่วอะซูกิ Vigna angilaris งอก
257 การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการแปลรหัสในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
258 ผลของยาแก้อักเสบคีโทโรแล็กต่อแอพอปโทซิสและการแสดงออกของยีนซ่อมแซมของเซลล์กระดูกอ่อน
259 ผลของสารก่อการจับก้อนและวิธีการทำแห้งต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากถั่วเขียวและถั่วอะซูกิ
260 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
261 ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย
262 ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
263 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2554
264 ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันและสมบัติหลังเผาของวัสดุเชิงประกอบสปอดูมีน/คอร์เดียไรต์
265 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อแอกทิวิตีของเซลลูเลสและบีตา-กาแล็กโทซิเดส และอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย 'บูรณะเจตน์' 'ขาวสนาน' และ 'สุรีย์พีช'
266 การผลิตกรดแอล(+)- แลกติกจากสารละลายที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลังโดย rhizopus oryzae ที่ถูกตรึงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดสถิต
267 ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอล ออกซิเจนที่ละลาย ความเป็นกรด-เบสต่อการหมักของ Hansenula polymorpha ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวน
268 ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์
269 ผลของนาโนซิลเวอร์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกัน ของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย Dendrobium พันธุ์ขาวสนาน
270 การแสดงออกของยีนคาร์บอนิคแอนไฮเดรสจาก Plasmodium falciparum ใน saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์กลาย ∆nce103
271 ผลการลื่นไถลของวัสดุพอลิเมอร์สำหรับการไหลเคลือบเส้นลวด
272 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของอินูลิเนสจาก Streptomyces sp. CP01
273 จีโนเซนเซอร์ด้วยการตรวจสอบสีของอนุภาคเงินนาโนเพื่อใช้ในการสอบวิเคราะห์โรคชิคุนกุนยา
274 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
275 กลุ่มแบคทีเรียในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่ที่เลี้ยงด้วยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง
276 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์โดย Enterobacter cloacae สายพันธุ์ UV1-9 ในถังหมักแบบแบตช์
277 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
278 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
279 ผลของการรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในหญิงวัยทำงาน
280 การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
281 ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
282 Effects of flow pattern on CO₂ capture using potassium carbonate in circulating fluidzed bed
283 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
284 การประเมินค่าเอเมอร์จีของการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยจากวัตถุดิบต่าง ๆ และแอลกอฮอล์สองชนิด
285 การคัดกรองยีสต์ทนร้อนที่สามารถใช้ไซโลสเพื่อการผลิตเอทานอล
286 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงานในวิกฤตน้ำท่วมปี 2554
287 ผลของวิธีการสังเคราะห์ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของเซรามิกโซเดียมโคบอลเทต
288 ปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟต์บนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมฐานทองแดง-แมงกานีสเตรียมโดยการสังเคราะห์แบบเผาไหม้
289 แบบจำลองเชิงพลวัต 3 มิติของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มขนาด 5 ตารางเซนติเมตร
290 การพัฒนาขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนหน่วยประมวลผลกราฟิก
291 การตรวจวัดซัลเฟอร์ทั้งหมดในแกโซลีนด้วยพัลส์โวลแทมเมตรี
292 การย่อยสลายไพรีนที่ปนเปื้อนในดินด้วยกลุ่มแบคทีเรียไฮโดรโฟบิก STK ที่เตรียมในวัสดุเหลือใช้จากพืช
293 การแยกสลายด้วยความร้อนของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้ว
294 การเตรียมแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันด้วยพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียน
295 การประเการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มในเมทานอล/เอทานอลภาวะเหนือวิกฤต
296 การเคลือบพอลิพิร์โรลและพอลิแอนิลีนบนขั้วไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิม
297 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าโดยไพโรไลซิสในบรรยากาศไนโตรเจนและไอน้ำ
298 ผลของอัตราส่วนระหว่างกำมะถันและสารเร่งต่อสมบัติเชิงกลของยางสไตรีน-บิวทาไดอีนและยางบิวทาไดอีน
299 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
300 ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
301 การเตรียมสารช่วยผสมพอลิแล็กทิกแอซิด-g-มาเลอิกแอนไฮไดรด์ : รายงานวิจัย
302 โครงการการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน ลักษณะทางพันธุกรรม และพฤติกรรมของลิงลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างลิงวอกและลิงหางยาว ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
303 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
304 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
305 ปรสิตในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
306 ความหลากหลายของโปรโตซัวและแพลงก์ตอนในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
307 ความหลากหลาย ทางพันธุกรรมของกั้งกระดานสกุล Thenus ในประเทศไทยโดยใช้ยีนไซโทโครมซีออกซิเดส หน่วยย่อยที่หนึ่ง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
308 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดจากพื้นที่ศึกษาวิจัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และการคัดเลือกเห็ดที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์
309 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุ
310 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ และการสร้างฮอร์โมนเพศในช่วงฤดูสืบพันธุ์ของแย้ Leiolepis belliana เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
311 การโคลนยีนกำหนดการสร้างเปปไทด์ ต้านจุลินทรีย์จากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
312 ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
313 การศึกษาความหลากหลายของแมลงและสัตว์ขาปล้องในพืชและดินที่เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
314 บทบาทของซิลิกอนในการเพิ่มความทานเค็มในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
315 ภาวะที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกในเฟด-แบตซ์โดยการเพาะเชื้อแบบผสมของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย
316 ผลของไฟน์ต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษจากเยื่อโซดายูคาลิปตัส
317 ผลของภาวะการผลิตที่มีต่อน้ำหนักโมเลกุลของพูลลูแลนที่ผลิตจาก Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อน
318 การใช้พอลิเอมีนและพอลิเอมีนที่สกัดจากไซยาโนแบคทีเรียเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลกล้วยหอมทอง
319 สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชที่แยกได้จากเนื้อในเมล็ดมะม่วงของมะม่วง (Mangifera indica L.) พันธุ์ที่ปลูกเป็นหลักในประเทศไทย
320 ผลของอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำบนพอลิโอลิฟิน
321 ผลของหัวเชื้อสปอร์ราเอคโตไมคอร์ไรซา Russula spp. ต่อการกระตุ้นการเติบโตของกล้าไม้รัง Shorea siamensis Miq.
322 การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของซิงก์ออกไซด์โดยใช้กากฝุ่นสังกะสีจากกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
323 ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน/พอลิเมอร์คอนจูเกต
324 ผลของชนิดและความเข้มข้นของไคโทซานที่มีต่อการเติบโตและคุณภาพของผักสลัด ‘ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก’ ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
325 ผลของเฮปทานอล คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และไคโทซานต่อการกำจัดหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำด้วยวิธีลอยฟองอากาศ
326 การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังเพื่อการทดแทนเยื่อรีไซเคิลในการผลิตกระดาษลอนลูกฟูก
327 ผลของแอนทราควิโนน เมทานอล และแอซีโทนต่อการผลิตเยื่อแบบโซดาจากฟางข้าว
328 การคัดเลือกแบคทีเรียและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดดี-แลกติก
329 การขจัดคราบและขนผ้าจากผ้าฝ้ายโดยการซักด้วยสารซักฟอกที่มีแอลคาไลน์เอนโดเซลลูเลส
330 สารป้องกันเซลล์และความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบ พ่นฝอยของ Lactobacillus plantarum FT35 สำหรับเป็นหัวเชื้อหมักปลาส้ม
331 การขึ้นรูปเซลล์เชื้อเพลิงเซรามิกชนิดนำโปรตอนที่ใช้แบเรียมซีเรียมเซอร์โคเนตโดปด้วยอิตเทรียมเป็นอิเล็กโทรไลต์โดยการพอกพูนแบบละอองด้วยไฟฟ้าสถิต
332 การผลิตกรดแอล-แลกติกแบบต่อเนื่องโดย Rhizopus oryzae ที่ถูกตรึงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดสถิต
333 การขึ้นรูปเซลล์เดี่ยวของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบไดเรกต์เอทานอลโดยใช้แพลทินัมและโลหะผสมแพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้า
334 ไซล็อกเซนเตรียมจากกระบวนการโซล-เจล/อะคริเลตสำหรับสารเคลือบผิวไฮบริดที่บ่มด้วยรังสียูวี
335 ผลของไคโทซานและแหล่งไนโตรเจนที่มีต่อคุณภาพและการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัด 'เรดโอ๊ก' ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
336 ความสามารถเข้ากันได้ทางชีวภาพของฟอสฟอริเลตไคโตซานที่ใช้เป็นอิมัลซิฟายเออร์สำหรับเวชสำอาง
337 ผลของไซแลนเนสและแลกเคสร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อความสามารถในการฟอกได้ของเยื่อต้นข้าวโพด
338 การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังที่ผ่านการขจัดแป้งสำหรับการผลิตกระดาษแข็งประกบลูกฟูก
339 การปรับปรุงความสามารถการย้อมติดสีและตกแต่งสำเร็จต้านแบคทีเรียของผ้าฝ้ายด้วยแคตไอออนิกไฮเพอร์บรานช์พอลิแอมิโดแอมีน-ไคโตซาน
340 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม
341 การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของซิงก์ออกไซด์จากกากของเสียฝุ่นสังกะสีด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
342 การเปรียบเทียบการทำงานของเอนไซม์ไลเพสจากรำข้าวดิบและรำข้าวที่สกัดน้ำมันออกแล้ว
343 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก
344 การคาดคะเนความหนาแน่นของประชากรผึ้งหลวง (Apis dorsata) ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ทาง Microsatellite DNA ของผึ้งงานหรือผึ้งตัวผู้ : รายงานวิจัย
345 ความหลากหลายของแหล่งอาศัยและการกระจายของค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัย
346 การสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พื้นที่เขาวังเขมร : รายงานวิจัย
347 การสำรวจเบื้องต้นถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai hill, 1974 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
348 การสังเคราะห์ชูการ์แฟตตีแอซิดเอสเทอร์และเมทิลเอสเทอร์ด้วยไลเพสจากยีสต์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย
349 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน/แอลคิลฟอสฟอเนตเซลลูโลส
350 ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน
351 ผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์
352 อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอที่เสริมในโรทิเฟอร์ Brachionus rotundiformis และไรน้ำเค็ม Artemia spp.สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus
353 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
354 List assignment problems
355 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองแบบและการสร้างภาพนามธรรมของน้ำท่วม
356 การแยกขยะชุมชนย่อยขนาดในฟลูอิไดซ์เบดแบบสามวัฏภาค
357 สารต้านราก่อโรคจาก Bacillus sp. N1 ต่อ Curvularia sp. ที่คัดแยกจากปทุมมา
358 นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน
359 ผลของสนามโน้มถ่วงต่อการไหลของกระแสน้ำในมหาสมุทร
360 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์โดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าเป็นช่วงแบบตรงข้ามสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
361 ผลของ Bacillus S11 ต่อการเติบโต, การรอดชีวิต และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Vibrio harveyi ในหอยหวาน Babylonia areolata
362 ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
363 การแปลงสำหรับทรงกลมของไหลสมบูรณ์ในพิกัดไอโซทรอปี
364 การสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทฟูแรนจากเซลลูโลสโดยเทคนิคของไหลภาวะเหนือวิกฤต
365 ผลของอนุภาคนาโนซิลิกาดัดแปรต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ
366 ผลของตัวรีดิวซ์ต่อการแทรกตัวของอนุภาคเงินระดับนาโนระหว่างแผ่นผลึกเคโอลิไนต์สำหรับประยุกต์เพื่อต้านแบคทีเรีย
367 การเตรียมออกไซด์ผสมของแคลเซียม ซิงก์ และอะลูมิเนียมสำหรับเมทานอไลซิสของไตรกลีเซอไรด์
368 การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยงโดยใช้การประกันภัยก่อสร้าง
369 การแสดงออกและลักษณะสมบัติของฮีมแอกกลูทินินจากไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ใน Pichia pastoris
370 การออกแบบและการสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วงชนิดคู่ควบเหนี่ยวนำขนาด 1.4 กิโลจูล
371 สารออกฤทธิ์จากแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราก่อโรคในกล้วยไม้ Colletotrichum gloeosporioides และ Curvularia lunata
372 การผลิตน้ำมันชีวภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำจากกระถินยักษ์
373 ผลของชนิดซีโอไลต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ที่อุณหภูมิต่ำ
374 โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม : รายงานการวิจัย
375 โครงการวิจัยการเตรียมวัสดุลูกผสมแบบใหม่ของพอลิไดอะเซทติลีน และอนุภาคนาโนของสารอนินทรีย์สำหรับใช้ในเทคโนโลยีการตรวจวัด : รายงานการวิจัย
376 หลักเกณฑ์การหมุนของวิธีซิมเพล็กซ์ด้วยทิศทางของการประมาณจำนวนจุดสุดขีดน้อยสุดในสองมิติและสามมิติ
ปี พ.ศ. 2552
377 การใช้ยางธรรมชาติกราฟต์เป็นสารเสริมสภาพเข้ากันได้ของของผสมยางธรรมชาติกับฟลูออโรอิลาสโทเมอร์
378 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากไพโรไลซิสของยางรถยนต์ใช้แล้วโดยไมโครเวฟ
379 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของอ้อย
380 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมแพลเลเดียม/คาร์บอนเคลือบบนเมมเบรนสำหรับการรีดิวซ์ออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
381 ผลของอนุภาคนาโนต่อการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกซีเรียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง
382 การแยกของผสมไลโคพีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
383 การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก
384 การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
385 การสังเคราะห์ซีโอไลต์เอ็มซีเอ็ม-22 จากดินขาวธรรมชาติ
386 ผลของโซเดียมคาร์บอเนตต่อการเกิดคราบขาวและสมบัติของเนื้อดินปั้นราชบุรีหลังเผา
387 การขึ้นรูปและลักษณะสมบัติของเซรามิกรวงผึ้งคอร์เดียไรต์จากของเสียในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
388 การผลิตและลักษณะสมบัติของกลูโคสไอโซเมอเรสและอินูลิเนสจาก Streptomyces PC22 และ CH7
389 ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เตรียมจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี
390 คู่มือประกอบภาพหอยทากบกของไทย
391 ศิลาเคมีของหินต้นกำเนิดพลอยคอรันดัมในเวลลาวายา ประเทศศรีลังกา
ปี พ.ศ. 2551
392 การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืช
393 การเตรียมมอนต์มอริลโลไนต์ชนิดแยกชั้นแผ่นและประยุกต์เป็นนาโนฟิลเลอร์ในเส้นใยพอลิโพรพิลีน
394 การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมัน
395 ผลของพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์ต่อการทำแห้งและคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง
396 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
397 ยีนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าบนพื้นฐานของลำดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช
398 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
399 การคัดแยกแบคทีเรีย ที่ผลิตพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้
400 การใช้ไคโตซานและเซลลูเลสในการกำจัดหมึกจากกระดาษที่พิมพ์ด้วยโทนเนอร์ด้วยวิธีลอยฟองอากาศ
401 การจำลองเชิงพลวัตของส่วนการนำกลับเฮกเซนสำหรับโรงงานพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ปี พ.ศ. 2550
402 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
403 ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันต่อการพัฒนาและการอยู่รอดของลูกหอยลาย Paphia undulata, Born, 1778
404 การพัฒนาแบบสอบถามวัดความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารของผู้ป่วยไทยที่มีอาการเท็มโพโรแมนดิบูลาร์ดิสออเดอร์
405 สมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโอเลฟินส์และถ่านไม้ไผ่
406 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
407 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่อง
408 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์ต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
409 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยกระบวนการแพร่ผ่านแผ่นเยื่อ
410 การกระจายในแนวดิ่งและอาหารของอึ่งอ่างก้นขีด Kaloula mediolineata (Smith, 1917) ในอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
411 การสลายเดกซ์แทรนบนแบบจำลองพื้นเรียบด้วยเดกซ์แทรนเนสจากจุลินทรีย์
412 การคัดกรองราที่มีความสามารถในการสลายสารผสมพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสี่ชนิด
413 การใช้ฟิล์มบางอะลูมินัมออกซิไนไตรด์เพื่อเป็นเมมเบรนของทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟกต์ที่ไวต่อไอออนสำหรับการวัดค่าความเป็นกรด-เบส
414 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารเอนโรฟลอกซาซินโดยเทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
415 ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชบนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมชนิดเบส
416 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยไคโตซานและมอลโทเดกซ์ทรินต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
417 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
418 การเปรียบเทียบผลของภาวะเค็มต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์เหลืองประทิว123 และสายพันธุ์ทนเค็มที่เกิดจากมิวเทชัน
419 การแยกแบบดูดซับของของผสมเอทานอล-น้ำโดยโมเลกุลาร์ซีฟชนิด 3เอ และ 4เอ
420 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลิตโดยแอกติโนมัยซีตที่แยกจากมูลสัตว์กินพืช
421 การแยก จำแนก และลักษณะสมบัติของยีสต์และราในลูกแป้งสุรา เพื่อการผลิตสาโท
422 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
423 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย 'เอียสกุล' Dendrobium 'Eiskul' ในหลอดทดลอง
424 แบคทีเรียชนิดใหม่ที่ย่อยสลายไพรีนที่คัดแยกจากดิน
425 การศึกษาความชุกและความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันในนักมวยไทย
426 แบบจำลองฮิกซ์ขนาดย่อม
427 การผลิตโยเกิร์ตผงโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
428 การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการวัดรังสีแกมมากระเจิงกลับ : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
429 ระบบรวบรวมข้อมูลและควบคุมสำหรับหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
430 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
431 การเตรียมพอลิไอออนเชิงซ้อนไคโตซานและไคโตซานฟอสเฟต
432 การแพร่เชื้อ Lankesterella sp. ในกบนา hoplobatrachus rugulosus โดยปลิง glossiphoniid
433 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
434 ยางธรรมชาติเติมแต่งด้วยสารหน่วงไฟที่ปราศจากฮาโลเจน
435 ผลของการอบต่อสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ฝังตัวในอลูมินาเมทริกซ์เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
436 ผลของซิลิกาจากเถ้าแกลบ ดินขาวนิวซีแลนด์ และแคลเซียมคาร์บอเนตบดต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพงานพิมพ์ของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต
437 การจัดกลุ่ม Streptomyces Spp. ที่แยกได้จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีลายพิมพ์ 16S-ITS RFLP
438 การผลิตโคพีพอดด้วยระบบการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
439 การคัดแยกแอกติโนมัยซีตที่ผลิตเซลลูเลสและสารปฏิชีวนะ
440 ผลของสารเริ่มปฏิกิริยาเชิงแสงในหมึกพิมพ์สกรีนยูวีต่อการแห้งบนพลาสติก
441 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีเสถียรภาพสำหรับการแตกตัวของน้ำมันทาร์ในแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของชีวมวล
442 การสังเคราะห์อนุภาคแอนาเทสขนาดนาโนจากผงรูไทล์เชิงพาณิชย์
443 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกผงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย
444 ผลของแอลคาไลน์เอิร์ตออกไซด์โด๊ปร่วมกับอิตเทรียและซิลิกาต่อการเผาผนึกของเซรามิกซิลิคอนไนไตรด์
445 สมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโอเลฟินส์และถ่านไม้ไผ่
446 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
447 พัฒนาการและการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi (H. Milne Edward, 1853) ในป่าชายเลนอ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
448 อัตรารอดและการเติบโตของตัวอ่อนปะการังเขากวาง Acropora spp. ในระบบเพาะเลี้ยง
449 ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลต่อไพโรไลซิสและการเผาไหม้
450 แก๊สสังเคราะห์จากขยะพลาสติกโดยแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจน
451 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าแพลทินัมบนคาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
452 แอนไอออน และกรดอะมิโนเซนเซอร์ และลูมิเนสเซนส์โมเลกุลาร์ลอจิกเกตส์
453 การเตรียมแบบหล่อเครื่องสุขภัณฑ์จากวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์และปลาสเตอร์
454 การขจัดนิกเกิลและสังกะสีจากสารละลายเจือจางโดยใช้ขั้วไฟฟ้าแบบผ้าคาร์บอน
455 การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
456 การตรวจหาคราบน้ำมันที่ผิวน้ำทะเลในอ่าวไทย โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมเอนวีแซต
457 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและแป้งมันสำปะหลังที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลโคเลตบิสฟีนอลเอเป็นสารช่วยผสม
458 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารผสมต่อการเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำทะเลหมุนเวียน
459 ผลผลิตขั้นต้นที่สัมพันธ์กับการเติบโตของหอยแมลงภู่บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
460 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพเทสเซียมคาร์บอเนต-นิกเกิลออกไซด์บนตัวรองรับโดโลไมต์
461 ผลของสารเพิ่มความขาวสว่างต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงแสงของกระดาษทีผ่านการเร่งอายุการเก็บ
462 การคัดกรองเชิงบวกและศึกษาสมบัติเบื้องต้นของสารสกัดจากพืชที่ออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการส่งสัญญาณของแคลเซียมโดยใช้ยีสต์สายพันธุ์กลาย
463 ผลของวัสดุทางการเกษตรในการช่วยสลายไพรีนและฟีแนนทรีนโดยกลุ่มแบคทีเรีย RRM-V3
464 การสลายไพรีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินโดยกลุ่มแบคทีเรีย RRM-V3 ที่เลี้ยงบนใบจามจุรี
465 การใช้ไคโตซานเพื่อชะลอภาวะเสื่อมถอยและยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของหน่อไม้ฝรั่ง Asparagus Officinalis.
466 ผลของการอบแห้งด้วยวิธีปั้มความร้อนร่วมกับแบบลมร้อนและบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพแมคคาเดเมีย Macadamia Integrifolia
ปี พ.ศ. 2549
467 ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันและคุณภาพของสารสกัดจากเปลือกของผลมังคุด Garcinia mangostana
468 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
469 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
470 ผลของว่านชักมดลูก (Curcuma comosa ROXB.) ต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงใหญ่ในหนูขาวที่ถูกผ่าตัดรังไข่ออก
471 การจำลองการไหลในน้ำตื้นที่มีพจน์แหล่งต้นทาง
472 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมกีฬา : กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "ไทคัพ" ครั้งที่ 5
473 ผลของการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina linnaeus
474 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อรูปแบบโปรตีนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
475 ผลของภาวะการเก็บรักษากระดาษในที่ร่มต่อการดึงหมึกออกจากกระดาษหนังสือพิมพ์
476 ผลของแร่ธาตุต่อแกซิฟิเคชันร่วมของถ่านหินและชีวมวล
477 การแสดงออกของยีนกลูโคซีรีโบรซิเดสของคนในกระสัง Pepermia pellcuida (L.) Kunth ที่ได้รับการถ่ายยีน
478 การผลิตและลักษณะสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์ที่คัดเลือกได้
479 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากยางธรรมชาติ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
480 การย้อมผ้าไหมด้วยสีรีแอคทีฟไตรอะซีนดัดแปรด้วยกรดอะมิโนที่ได้จากการลอกกาวไหม
481 การดูดซับเชื้อเพลิงแก๊สบนยางธรรมชาติผสมผงถ่าน
482 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
483 การคัดเลือกและชักนำให้เกิดมิวเทชันของราที่ย่อยลิปิดเพื่อเพิ่มไฮโดรไลติกแอกทิวิตี
484 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนไทโรซิเนสในเห็ดยานางิ Agrocybe cylindracea โดยวิธีอิเล็คโตรเคมิคอลไบโอเซ็นเซอร์
485 ารส่งเสริมการกระจายของอนุภาคยางในลาเท็กซ์วัลคาไนซ์อิสระสำหรับฟิล์มยาง
486 ผลขององค์ประกอบหลักของสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์ต่อสมบัติหน่วงไฟของผ้าฝ้าย
487 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
488 การผลิตแป้งข้าวเหนียวโปรตีนสูงโดยใช้เอนไซม์แอลฟา-อะมิเลส
489 การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า
490 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซเทลไลต์สำหรับเอคโตไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
491 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนพอลิซัลโฟนและซัลฟอเนเตดพอลิซัลโฟนเพื่อแยกไลโคพีนในมะเขือเทศ
492 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของพอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยเหล็กบนถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
493 พลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
494 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/K2CO3/y-AI2O3
495 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการถ่ายยีนไดไฮโดรฟลาโวนอล 4-รีดักเทสในบอนสี
496 การสังเคราะห์พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตจากผลผลิตไกลโคไลซ์ของขวดเพ็ตที่ใช้แล้ว
497 อายุการเก็บกะทิและแกงเขียวหวานกุ้งแช่เยือกแข็ง
498 การเตรียมนาโนคอมพอสิตของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์
499 การเตรียมพลาสติกและโฟมที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากแป้งข้าวเหนียวกราฟต์พอลิเมทิลเมทาคริเลต
500 ผลของกรดอิ่มตัวต่อสมบัติทางกายภาพของยูพีอีเรซินที่เตรียมจากผลิตภัณฑ์เพตรีไซเคิล
501 โครงแบบคลาสลาเทกซ์อัตโนมัติจากภาพเอกสาร
502 นิเวศวิทยาและชีววิทยาประมงของปูแสมสกุล Neoepisesarma ในป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
503 การใช้รีโมทเซนซิงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณชายฝั่งบ้านแหลมสิงห์ จังหวัดสมุทรปราการ
504 การเตรียมสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตจากเมลามีนเรซินดัดแปร
505 การเตรียมนาโนคอมพิสิตของโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่เตรียมจากน้ำมันปาล์ม/มอนต์มอริลโลไนต์
506 ผลของสารช่วยกระจายตัวแอมโมเนียมพอลิอะคริเลตต่อพฤติกรรมการกระจายตัวของสารแขวนลอยเลดเซอร์โคเนตไททาเนตในน้ำสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเทป
507 การย่อยสลายฟีแนนทรีนในระบบนิเวศจำลองดินที่มีภาวะเป็นกรด
508 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะทอดแช่เยือกแข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
509 การแยกและลักษณะสมบัติของยีนอะซีแนพธีนออกซิจีเนสของ Sphingomonas sp. SP2
510 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกระบวนการอิเล็กโตรเฟนตอน
511 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากผลิตภัณฑ์เลียนแบบนม
ปี พ.ศ. 2547
512 ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกับชุมชนแพลงก์ตอนพืชที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ ชลบุรี
513 ภาวะวิตกกังวลของสตรีวัยเปลี่ยนที่มารับบริการที่คลิกนิกวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
514 การกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมครอน บริเวณสถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร
515 การกระเจิงแบบรามานและการเปล่งแสงของแกลเลียมอาร์เซไนด์ถูกเจือด้วยเบริลเลียมในปริมาณสูง
516 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน
517 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของแอลฟาเซลลูโลสจากวัชพืชไปเป็นเอทานอล
518 การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก
519 การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินาเตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค
520 ผลของระบบวัลคาไนซ์และสารตัวเติมต่อสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์
ปี พ.ศ. 2546
521 ขั้นตอนวิธีใหม่สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นใน 2 มิติ
522 ความสัมพันธ์ระหว่างลมมรสุมกับความผันแปรตามฤดูกาลของคลอโรฟิลล์-เอในมหาสมุทรอินเดีย โดยใช้ข้อมูลจากชีวินด์และชีวิฟ
523 การใช้ไคโตซาน พีเอส และวอเตอร์แอคติวิตี เป็นเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บน้ำพริกแกง
ปี พ.ศ. 2545
524 องค์ประกอบของสารสกัดและผลของการให้ความร้อนที่มีต่อรสของไข่หอยเม่น
525 การรักษาเสถียรภาพความขุ่นในน้ำส้มเขียวหวาน Citrus reticulata Blanco
526 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส
527 การตรวจสอบการปะปนของผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบ : ภาวะของกระบวนการแปรรูปต่อความสามารถในการตรวจสอบ
528 ผลของราอาบัสคูลาไมคอร์ไรซาและราเอคโตไมคอร์ไรซา Pisolithus sp. สายพันธุ์คัดต่อการกระตุ้นการเจริญของกล้าไม้ยูคาลิปตัส
529 การผลิตและการเก็บรักษาฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนละลายน้ำจากปลาทรายแดง
ปี พ.ศ. 2544
530 อนุกรมวิธานของกุ้งน้ำจืดสกุล Macrobrachium Bate, 1868 ในลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
531 การแปรรูปยางธรรมชาติผสมลิกไนต์ให้เป็นของเหลวในคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
532 การสังเคราะห์ตัวติดตามสำหรับตรวจหาโพลีฟอสเฟตแบคทีเรียในน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2542
533 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดนก พันธุ์พืช และการจัดการสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร
534 การเพิ่มการสลายตัวของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนโดยใช้ผงเหล็ก
535 การกระจายและความหลากหลายของสัตว์ทะเลตามฤดูกาลในแหล่งหญ้าทะเล ที่อ่าวปัตตานี