ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chularat Tanprasert 13
2 ชัยวุฒิ สีทา 6
3 สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ 6
4 Suthon Wongsuchat 4
5 สุธน วงศ์สุชาต 4
6 Lanjana Nitayapat 3
7 Chalerm Kongchob 3
8 Supara Phantiya 3
9 ศุภรา พันธุ์ติยะ 3
10 Khunakorn Charoenwong 3
11 ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ 3
12 บดินทร์ มิลินทางกูร 3
13 คุณากร เจริญวงศ์ 3
14 Suthida Goollawattanaporn 3
15 จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี 3
16 เฉลิม คงชอบ 3
17 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 3
18 สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 2
19 วีรนุช รอบสันติสุข 2
20 Napaporn Wanitkun 2
21 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 2
22 นภาพร วาณิชย์กุล 2
23 Tipa Toskulkao 2
24 ทิพา ต่อสกุลแก้ว 2
25 วรรณี นิธิยานันท์ 2
26 Wannee Nitiyanant 2
27 Osborne, Richard 2
28 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ 2
29 Vajirasak Vanijja 2
30 Nipon Charoenkitkarn 2
31 Supinda Ruangjiratain 2
32 จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร 2
33 Suchada Pattaramongkolrit 2
34 Ketsarin Utriyaprasit 2
35 Boonsak Tangkamcharoen 2
36 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
37 Weerawan Charoensub 2
38 บุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญ 2
39 Chaiwoot Seetha 2
40 วชิรศักดิ์ วานิชชา 2
41 Jantima Jansaksri 2
42 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 2
43 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
44 วัชชิรา บูรณสิงห์ 2
45 Kardsiri Kantikittikun 2
46 นิพนธ์ เจริญกิจการ 2
47 เจริญ เจริญจิต 2
48 Chularat Tanpraset 2
49 ลัดดา สาระเดช 2
50 รอยล จิตรดอน 2
51 นพดล คีรีเพ็ชร 1
52 ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ 1
53 Noppadon Khiripet 1
54 Wasinee Rungsarityotin 1
55 Royol Chitradon 1
56 ปารุสก์ กิตติเกียรติโสภณ 1
57 วศินี รังสฤษฏ์โยธิน 1
58 ชำนาญ มงคลเกษม 1
59 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
60 ฉัตรชัย วรวุธ 1
61 สมศรี ดีพงศานนท์ 1
62 พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ 1
63 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
64 ปณิธาน วัฒนากร 1
65 Rachabodin Suwannakanthi 1
66 บดินทร์ แสงอรุณ 1
67 บุญชัย เจริญด้วยศีล 1
68 กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 1
69 ฌานิน เหลืองอิงคะสุต 1
70 นิธิภัทร ว่องชิงชัย 1
71 วิศิษฎ์ วงศ์วิไล 1
72 จินตนา อินทรมงคล 1
73 Thanakorn Milindasuta 1
74 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
75 ภัทรินทร พิทักษ์เขต 1
76 อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ 1
77 พงศ์ไท ทาสระคู 1
78 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
79 ฐิติพันธ์ กิจเจริญทรัพย์ 1
80 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
81 สมพล ชัยมงคล 1
82 คำรณ อรุณเรื่อ 1
83 Watchira Buranasing 1
84 จุรีรัตน์ แสนโภชน์ 1
85 พรสวรรค์ พรมหอินทร์ 1
86 กิตติ กุบแก้ว 1
87 ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ 1
88 นิกร สางห้วยไพร 1
89 สุพรชัย ฟ้ารี 1
90 กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ 1
91 Pongsak Tiyanunti 1
92 พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ 1
93 ไพรัตน์ ชัยชนะดี 1
94 ธีระ ภัทราพรนันท์ 1
95 ชลลดา บูรณกาล 1
96 ปณิธิ พุ่มวิเศษ 1
97 Piyawut Srichaikul 1
98 ศิริชัย ปริตโตทกพร 1
99 ปณิธิ ศิรอักษร 1
100 ทองทวี ดีมะการ 1
101 วรพร สุขุมาวาสี 1
102 Pornchai Tummarattananont 1
103 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
104 Wasin Sinthupinyo 1
105 เปรมนาถ ดูเบ 1
106 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
107 ศวิต กาสุริยะ 1
108 Sarin Watcharabutsarakham 1
109 วศิน สินธุภิญโญ 1
110 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
111 Sutat Sae-Tang 1
112 เพชรรัตน์ นามพิมูล 1
113 Premnath Dubey 1
114 Chai Wutiwiwatchai 1
115 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
116 Sawit Kasuriya 1
117 ธนากร มิลินทสูต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 3
5 2550 1
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 2
10 2542 1
11 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์
4 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระยะที่ 2
5 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
6 ระบบคลังข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
7 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
9 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้
10 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคแอนิเมชั่นฤาษีดัดตน
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2547
12 รอบรู้ไอที เล่ม 3
13 การจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการติดตามการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
14 รอบรู้ไอที เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2545
15 Grid computing and bioinformatics development. A case study on the Oryza sativa (rice) genome
ปี พ.ศ. 2544
16 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
17 รอบรู้ไอที เล่ม 1
ปี พ.ศ. 2542
18 ระบบบ่งชี้ผู้พูดแบบระบบเปิดโดยใช้แบบจำลองฮิตเดนมาร์คอฟแบบหลายชุดรหัส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 Evaluation of human liver condition Self-organizing map and feed forward backpropagation technique
20 Text-dependent speaker identification using LPC and DTW for Thai language
21 Feature windowing-based Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm
22 Voice articulator for Thai speaker recognition system
23 The parallel complexities of the k-medians related problems
24 Towards Development of a National Blueprint for Better and Smarter Healthcare Services in Thailand
25 Contour preserving classification for maximal reliability
26 Thai OCR: A neural network application
27 Probing technique for neural net fault detection
28 Neuron and dendrite pruning by synaptic weight shifting in polynomial time
29 Text-dependent speaker identification using neural network on distinctive Thai tone marks
30 Thai type style recognition
31 Tennis racket customization for supporting rehabilitation
32 Fuzzy clustering for language identification of document images
33 An improved technique for retraining neural networks in adaptive environment
34 Feature windowing-based for Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm