ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑา สุนิตย์สกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช 91
2 อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ 36
3 ยงยุทธ แต้ศิริ 31
4 สถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง 23
5 มนตรี เดชาสกุลสม 21
6 ศุภกร วชิราภรณ์ 20
7 อภิวัฒน์ ตรีเล็ก 14
8 สมโพธิ อยู่ไว 14
9 พรเกษม จงประดิษฐ์ 14
10 กีรติกานต์ พิริยะกุล 13
11 ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ 13
12 สยาม ยิ้มศิริ 13
13 พรพจน์ ตันเส็ง 13
14 อนุชา วงษ์เลิศ 8
15 เกษม เพชรเกตุ 6
16 กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ 6
17 ธันวิน สวัสดิศานต์ 6
18 สุรยุทธ ช่วงโอภาส 4
19 ชยธันว์ พรหมศร 4
20 สุจินต์ มั่งนิมิตร 4
21 สมยงค์ อันทมา 4
22 อรุณ ปราบมาก 4
23 สรศักดิ์ เซียวศิริกุล 4
24 อัศวิน กรรณสูต 4
25 บารเมศ วรรธนะภูติ 4
26 ชูศักดิ์ เกวี 4
27 เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ 4
28 พัฒนพงศ์ ทองสุข 4
29 นรินทร์ ศรีสมพันธุ์ 4
30 ปัญญา ชูพานิช 2
31 กิตติศักดิ์ ทองมาก 2
32 ชาญชาลี สารชวนะกิจ 2
33 พิชิต จำนงพิพัฒน์กุล 2
34 ปุณณรัตน์ กัณหสิงห์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 9
3 2552 3
4 2551 5
5 2550 9
6 2549 3
7 2548 1
8 543 85
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มในงานก่อสร้างของกรมทางหลวง
2 การศึกษาการนำ LRFD ในงานฐานรากและเทคนิคธรณีสำหรับงานวิศวกรรมงานทาง
ปี พ.ศ. 2553
3 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
4 รายงานฉบับที่ วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
5 รายงานฉบับที่ วพ.288 รายงานทางวิศวกรรมประกอบ ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
6 รายงานฉบับที่ วพ.280 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Soil Nail
7 รายงานฉบับที่ วพ.279 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Rock Bolt
8 รายงานฉบับที่ วพ.278 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งานขุด
9 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
10 รายงานฉบับที่ วพ.275 คุณสมบัติของดินและหินเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมงานทาง
11 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Rock Bolt
ปี พ.ศ. 2552
12 รายงานฉบับที่ วพ.258 การศึกษาพฤติภาพทางธรณีเทคนิคระยะยาวของทางลอดในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ: ทางลอดที่แยกอนุสรณ์สถานหลักสี่
13 รายงานฉบับที่ วพ.257 การศึกษาพฤติภาพทางธรณีเทคนิคในระหว่างการก่อสร้างของทางลอดในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ: ทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์
14 รายงานฉบับที่ วพ.256 การศึกษาพฤติภาพการทรุดตัวของคันทางคอสะพานบนโครงสร้างเสาเข็มไล่ระดับความยาวในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
15 การจัดทำปรับปรุงมาตรฐานและข้อกำหนดของงานออกแบบ ก่อสร้างและตรวจสอบงานธรณีเทคนิคของวิศวกรรมงานทาง
16 รายงานฉบับที่ วพ.254 การแก้ไขและป้องกันการทรุดตัวของถนนบริเวณคอสะพานเบื้องต้น (กรณีทั่วไป)
17 รายงานฉบับที่ วพ.255 การแก้ไขและป้องกันการทรุดตัวของถนนบริเวณคอสะพานเบื้องต้น (กรณีดินเหนียวอ่อน)
18 รายงานฉบับที่ วพ.249 แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานและรายการละเอียดและข้อกำหนดงานก่อสร้างของกรมทางหลวง
19 รายงานฉบับที่ วพ.248 การศึกษาเพื่อป้องกันความเสียหายต่อฐานรากเสาเข็มของสะพานทางหลวง เนื่องจากงานขุดและก่อสร้างอุโมงค์บริเวณข้างเคียงในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2550
20 รายงานฉบับที่ วพ.243 การทดสอบเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ดดยวิธี Osterberg Load Test ในโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์
21 รายงานฉบับที่ วพ.242 หลักวิศวกรรมงานทางเบื้องต้นสำหรับงานอุโมงค์ถนน
22 รายงานฉบับที่ วพ.240 การประเมินการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากผลการทดสอบ CPT
23 รายงานฉบับที่ วพ.239 วิธีการออกแบบส่วนผสมสำหรับวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมสำหรับวัสดุที่ใช้ในงานทางด้วยซีเมนต์
24 รายงานฉบับที่ วพ.236 การประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบงานทางบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยอุปกรณ์ทดสอบปิโซโคน
25 รายงานฉบับที่ วพ.235 การทดสอบคุณสมบัติการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ โดยวิธีการอัดตัวคายน้ำแบบอัตราความเครียดคงที่
26 การทดสอบคุณสมบัติการทรุดตัว ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ โดยวิธีการอัดตัวคายน้ำ แบบอัตราความเครียดคงที่
27 วิธีการออกแบบส่วนผสม สำหรับวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรม สำหรับวัสดุที่ใช้ในงานทางด้านซีเมนต์
28 การประเมินการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม จากผลการทดสอบ CPT
ปี พ.ศ. 2549
29 รายงานฉบับที่ วพ.229 คุณสมบัติของดินซีเมนต์
30 รายงานฉบับที่ วพ.228 พฤติกรรมของโครงสร้างถนนบนดินเหนียวอ่อนที่มีการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3117 (บางบ่อ-คลองด่าน)
31 รายงานฉบับที่ วพ.222 พฤติกรรมของโครงสร้างถนนบนดินเหนียวอ่อนที่มีการปรับปรุงคุณภาพโดย Soil-Cement Shallow Stabilization ในระหว่างการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3117 (คลองด่าน-บางบ่อ)
ปี พ.ศ. 2548
32 รายงานฉบับที่ วพ.221 พฤติกรรมของถนนบนดินอ่อนในระหว่างการก่อสร้างที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ ทางหลวงหมายเลข 3117 คลองด่าน - บางบ่อ