ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรวัฒน์ พิระสันต์,
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จิรวัฒน์ พิระสันต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 6
5 2555 5
6 2554 2
7 2553 4
8 2552 6
9 2551 9
10 2550 2
11 2549 1
12 2547 2
13 2546 1
14 2535 1
15 2534 2
16 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม “ชุดธรรมชาติเมืองไทย ” ตามแนวความคิดศิลปะ สมัยใหม่
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก)
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 15 (น.ส.วิไลลักษณ์ ชูช่วย)
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาผลกระทบของโครงการการพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุดขทัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากอัตลักษณ์สุนัขพันธ์บางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
7 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
8 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิคของจังหวัดสุโขทัยเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
9 การประเมินผลโครงการการพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2555
10 การพัฒนาชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากอัตลักษณ์สุนัขพันธ์บางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
12 การพัฒนาชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
13 การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
14 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2554
15 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิคของจังหวัดสุโขทัยเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมประเภทเครื่องสังคโลกของชุมชนในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2553
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมประเภทเครื่องสังคโลกของชุมชนในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัย
18 ความสัมพันธ์ระหว่าง ศิลปะการแสดงเอ็งกอกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จังหวัดนครสวรรค์
19 การพัฒนาสังคมผ่านการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมประเภทเครื่องสังคโลกของชุมชนในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2552
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่
22 โครงการจัดการความรู้ KM ด้านวิจัยและสถาปัตยกรรม
23 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยแก่คณาจารย์และนิสิต
24 สถาปัตยกรรม การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย
25 สถาปัตยกรรม, การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย
26 การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
27 โครงการทุนสนับสนุนพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
28 โครงการสัมมนาการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญากับการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
29 การสืบค้นข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
30 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยระบบ CISST : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
31 การพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาในการผลิตเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ศิลปกรรมร่วมสมัยของท้องถิ่น
32 การสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย
33 การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา ภูมิปัญญาของ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
34 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญา กับศิลปกรรมท้องถิ่น ในชุมชนปฏิบัติการด้านศิลปกรรมบ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
35 รูปแบบการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2550
36 แนวคิดในการสะท้อนเอกลักษณ์ไทยในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย
37 โครงการจัดองค์ความรู้และบทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา : กรณีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
39 การพัฒนารูปแบบภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
40 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยระบบ CISST : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2546
41 การวิเคราะห์แนวความคิดและทฤษฎีทางด้านวิถีชุมชนศิลปกรรมท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2535
42 การวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรม แนวประเพณีไทย ระหว่าง พ.ศ. 2507 จนถึง พ.ศ. 2533
ปี พ.ศ. 2534
43 การวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมแนวประเพณีไทย ระหว่าง พ.ศ. 2507 จนถึง พ.ศ. 2533
44 การวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมแนวประเพณีไทย ระหว่าง พ.ศ. 2507 จนถึง พ.ศ. 2533
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 การพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผา ในการผลิตเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ศิลปกรรมร่วมสมัยของท้องถิ่น