ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา จิตต์จำนง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 2
3 2549 2
4 2548 1
5 2546 1
6 2545 3
7 2544 1
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสร้างแบบจำลองของของแข็ง
ปี พ.ศ. 2550
2 การศึกษาและติดตามนิสิตโครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อิทธิพลของน้ำด่างจากพืชพื้นบ้านบางชนิดต่อการติดสีของไหม
ปี พ.ศ. 2549
4 ศึกษาองค์ประกอบที่เหมาะสมของเนื้อดินปั้น
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ปี พ.ศ. 2548
6 ความต้องการและความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2546
7 การจัดการขยะในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2545
8 การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
9 การหาปริมาณโลหะหนักในห้องปฏิบัติการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราในการเพิ่มประสิทธิภาพ การแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2544
11 ความพึงพอใจของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ในการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์