ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตติมา ดำรงวัฒนะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 2
7 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย กลุ่มการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงทางด้านอาหาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้
2 การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาในชุมชนภาคใต้
3 การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการระบบการผลิตสินค้าข้าวภายใต้ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายยมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มพื้นที่เทือกเขา ,ลุ่มน้ำ,ชายฝั่ง,เมือง และชายขอบ)
6 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการระบบการผลิตสินค้าข้าวภายใต้ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายยมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มพื้นที่เทือกเขา ลุ่มน้ำ ชายฝั่ง เมือง และชายขอบ)
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาเพื่อพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
8 การศึกษาเพื่อพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 การศึกษาเพื่อพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
10 การบริหารจัดการด้านการผลิตวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาบริษัท เครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ปี พ.ศ. 2551
11 ศึกษาพลวัตชุมชนบ้านไม้เรียงภายใต้การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง
12 ศึกษาพลวัตชุมชนบ้านไม้เรียงภายใต้การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง