ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทิมา พลพินิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รพีพร ช่ำชอง 8
2 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 6
3 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 3
4 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
5 วรรณา กาญจนมยูร 2
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
7 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
8 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
9 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
10 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
11 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
12 ปรีชา ประเทพา 2
13 วราวุธ สุธีธร 2
14 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
15 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
16 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
17 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
18 กล้า สมตระกูล 1
19 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
20 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
21 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
22 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
23 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
24 อัณศยา ท่อนโพธิ์ 1
25 ดรุณี บุญชารี 1
26 ชวลิต บุญปก 1
27 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
28 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
29 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
30 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
31 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
32 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
33 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
34 ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2548. 1
35 สุนันท์ สายกระสุน 1
36 สุกัญญา ลีทองดี 1
37 ศุภชัย สมัปปิโต 1
38 วุฒิชัย วิเชียรไชย 1
39 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
40 ศรีนวล จันทไทย 1
41 นิสิต ป.ตรี 1
42 อาจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 1
43 ศิรินาถ ตงศิริ 1
44 Dr. Hoa Khan Dam 1
45 Prof. Aditya K. Ghose 1
46 อนิรุทธ์ โชติถนอม 1
47 เมธิน ผดุงกิจ 1
48 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
49 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
50 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
51 นริศ สินศิริ 1
52 นเรศ มีโส 1
53 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
54 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
55 ศรัณยู คำเมือง 1
56 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
57 วัลยา สุทธิขำ 1
58 เรือน สมณะ 1
59 ถวิล ชนะบุญ 1
60 รักฤดี สารธิมา 1
61 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
62 ธวัชชัย ชมศิริ 1
63 สุริทอง ศรีสะอาด 1
64 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
65 สงครามชัย ลีทองดี 1
66 วรากร สีโย 1
67 ทองใบ บุษกร 1
68 สมชาย แก้ววังชัย 1
69 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
70 ชาติไทย แก้วทอง 1
71 ปิยมาศ นานอก 1
72 บรรจบ วันโน 1
73 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
74 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
75 อนุชิตา มุ่งงาม 1
76 นงนิตย์ มรกต 1
77 บังอร กองอิ้ม 1
78 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 3
7 2552 3
8 2551 6
9 2550 6
10 2549 6
11 2548 3
12 2547 4
13 2545 1
14 2544 1
15 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2557
7 การวิเคราะห์ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแบบอัตโนมัติ
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2556
10 Ontology -based knowledge discovery from unstructure text
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2555
13 การค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายจากวรรณกรรมเชิงชีวการแพทย์
ปี พ.ศ. 2554
14 The cancerology ontology: Designed to support the search of evidence-based oncology from biomedical literatures
15 -
ปี พ.ศ. 2553
16 Thai heritage images classification by na?ve bayes image classifier
17 -
18 -
ปี พ.ศ. 2552
19 The cancerology ontology: Designed to support the search of evidence-based oncology from biomedical literatures
20 An ontology-based text processing approach for simplifying ambiguity of requirement specifications
21 -
ปี พ.ศ. 2551
22 Thai heritage images classification by naïve bayes image classifier
23 Thai E-san heritage images classification based on color features analysis: The normalized R/G ratio and edge histograms
24 A web pornography patrol system by content based analysis: In particular text and image
25 -
26 -
27 -
ปี พ.ศ. 2550
28 การจัดกลุ่มภาพด้วยดัชนีสีแบบสถิติการบอกค่าความถี่ของสีบนพื้นที่ภาพ
29 An ontology-based text processing approach for simplifying ambiguity of requirement specifications
30 Content-based text classifiers for pornographic web filtering
31 -
32 -
33 -
ปี พ.ศ. 2549
34 การจัดกลุ่มข้อความตามทัศนคติของผู้ประเมินแบบอัตโนมัติ
35 Synopsis information extraction in documents through probabilistic text classifiers
36 An automatic elaborate requirement specification by using hierarchical text classification
37 A web pornography patrol system based on hierarchical image filtering techniques
38 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
39 -
ปี พ.ศ. 2548
40 ระบบการจัดกลุ่มเอกสารข้อความอัตโนมัติด้วยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
41 Content-based text classifiers for pornographic web filtering
42 A web pornography patrol system by content based analysis: In particular text and image
ปี พ.ศ. 2547
43 Automotive market segmentation by machine learning
44 Automotive market segmentation by machine learning
45 -
46 -
ปี พ.ศ. 2545
47 ตัวแบบของความน่าจะเป็นกับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยของการประกันภัยรถยนต์
ปี พ.ศ. 2544
48 ตัวแบบของความน่าจะเป็นกับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยของการประกันรถยนต์