ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทิมา พลพินิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รพีพร ช่ำชอง 8
2 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 6
3 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 3
4 ปรีชา ประเทพา 2
5 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
6 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
7 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
8 วราวุธ สุธีธร 2
9 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
10 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
11 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
12 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
13 วรรณา กาญจนมยูร 2
14 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
15 Dr. Hoa Khan Dam 1
16 Prof. Aditya K. Ghose 1
17 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
18 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
19 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
21 วุฒิชัย วิเชียรไชย 1
22 กล้า สมตระกูล 1
23 อัณศยา ท่อนโพธิ์ 1
24 ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2548. 1
25 อนิรุทธ์ โชติถนอม 1
26 นิสิต ป.ตรี 1
27 อาจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 1
28 ศรีนวล จันทไทย 1
29 ศิรินาถ ตงศิริ 1
30 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
31 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
32 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
33 ศรัณยู คำเมือง 1
34 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
35 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
36 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
37 นริศ สินศิริ 1
38 รักฤดี สารธิมา 1
39 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
40 สุกัญญา ลีทองดี 1
41 ศุภชัย สมัปปิโต 1
42 วัลยา สุทธิขำ 1
43 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
44 ถวิล ชนะบุญ 1
45 เรือน สมณะ 1
46 สุนันท์ สายกระสุน 1
47 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
48 ปิยมาศ นานอก 1
49 นงนิตย์ มรกต 1
50 ชาติไทย แก้วทอง 1
51 เมธิน ผดุงกิจ 1
52 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
53 สงครามชัย ลีทองดี 1
54 บังอร กองอิ้ม 1
55 อนุชิตา มุ่งงาม 1
56 ธวัชชัย ชมศิริ 1
57 นเรศ มีโส 1
58 สุริทอง ศรีสะอาด 1
59 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
60 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
61 บรรจบ วันโน 1
62 วรากร สีโย 1
63 ทองใบ บุษกร 1
64 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
65 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
66 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
67 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
68 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
69 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
70 ชวลิต บุญปก 1
71 ดรุณี บุญชารี 1
72 สมชาย แก้ววังชัย 1
73 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
74 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
75 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
76 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
77 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
78 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 3
7 2552 3
8 2551 6
9 2550 6
10 2549 6
11 2548 3
12 2547 4
13 2545 1
14 2544 1
15 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2557
7 การวิเคราะห์ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแบบอัตโนมัติ
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2556
10 Ontology -based knowledge discovery from unstructure text
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2555
13 การค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายจากวรรณกรรมเชิงชีวการแพทย์
ปี พ.ศ. 2554
14 The cancerology ontology: Designed to support the search of evidence-based oncology from biomedical literatures
15 -
ปี พ.ศ. 2553
16 Thai heritage images classification by na?ve bayes image classifier
17 -
18 -
ปี พ.ศ. 2552
19 The cancerology ontology: Designed to support the search of evidence-based oncology from biomedical literatures
20 An ontology-based text processing approach for simplifying ambiguity of requirement specifications
21 -
ปี พ.ศ. 2551
22 Thai heritage images classification by naïve bayes image classifier
23 Thai E-san heritage images classification based on color features analysis: The normalized R/G ratio and edge histograms
24 A web pornography patrol system by content based analysis: In particular text and image
25 -
26 -
27 -
ปี พ.ศ. 2550
28 การจัดกลุ่มภาพด้วยดัชนีสีแบบสถิติการบอกค่าความถี่ของสีบนพื้นที่ภาพ
29 An ontology-based text processing approach for simplifying ambiguity of requirement specifications
30 Content-based text classifiers for pornographic web filtering
31 -
32 -
33 -
ปี พ.ศ. 2549
34 การจัดกลุ่มข้อความตามทัศนคติของผู้ประเมินแบบอัตโนมัติ
35 Synopsis information extraction in documents through probabilistic text classifiers
36 An automatic elaborate requirement specification by using hierarchical text classification
37 A web pornography patrol system based on hierarchical image filtering techniques
38 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
39 -
ปี พ.ศ. 2548
40 ระบบการจัดกลุ่มเอกสารข้อความอัตโนมัติด้วยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
41 Content-based text classifiers for pornographic web filtering
42 A web pornography patrol system by content based analysis: In particular text and image
ปี พ.ศ. 2547
43 Automotive market segmentation by machine learning
44 Automotive market segmentation by machine learning
45 -
46 -
ปี พ.ศ. 2545
47 ตัวแบบของความน่าจะเป็นกับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยของการประกันภัยรถยนต์
ปี พ.ศ. 2544
48 ตัวแบบของความน่าจะเป็นกับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยของการประกันรถยนต์