ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2555 2
4 2554 2
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 3
10 2547 1
11 2546 1
12 2545 1
13 2540 2
14 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และการรับข้อมูลทางเพศผ่านสื่อ ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
2 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทีย์ ตำบลหาดกรวด อำเภอ เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
4 ความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารทางเพศ และการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการดูแล ตนเองของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
6 รูปแบบความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเกี่ยวกับบทบาททางเพศ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนในสถานศึกษา
7 ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
8 เพศวิถี การรับรู้ความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของวัยรุ่นชาย กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
9 ผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
10 ผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้ และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าและโคนถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
11 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์
12 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร กรณีศึกษาตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
13 การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือของนักศึกษาโปรแกรมวิชา สาธารณสุขชุมชน กับชุมชนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
14 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร กรณีตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
15 ปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชายต่อการรับผิดชอบเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ในนักศึกษาชายระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
16 โครงการศึกษาปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชาย ในการรับผิดชอบอนามัยเจริญพันธุ์ ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
17 การสืบทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญาสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับชุมชนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2547
18 การศึกษาปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชาย ต่อการรับผิดชอบอนามัยเจริญพันธุ์ ในนักศึกษาชายระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2546
19 รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2545
20 รูปแบบการป้องกันและเผ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชน โดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2540
21 ความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ในการให้คำปรึกษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
22 ความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ในการให้คำปรึกษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาล อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
24 โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาจังหวัดต้นแบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
25 การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าตนเองของวัยรุ่นในจังหวัด