ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 4
2 อุทัย อันพิมพ์ 3
3 ภัทรียา วิสัยจร 3
4 วริษฎา ศิลาอ่อน 3
5 สุมนา อินทร์คำน้อย 2
6 อรทัย เลียงจินดาถาวร 2
7 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 2
8 สุริยา โชคสวัสดิ์ 2
9 วัชรี ศรีคำ 2
10 ปาริชาติ พุ่มขจร 2
11 วริษา สินทวีวรกุล 2
12 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 2
13 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
14 กังวาน ธรรมแสง 2
15 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 2
16 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
17 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
18 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
19 เกรียงศักดิ์ ขุนไชย 1
20 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 1
21 วีระพันธ์ ศรีสม 1
22 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 1
23 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 1
24 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 1
25 เจริญ ชุมมวล 1
26 สมชัย สวาสดิพันธ์ 1
27 เกรียงไกร โชประการ 1
28 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
29 สมบัติ สินธุเชาวน์ 1
30 นุชสรา รักอำนวยกิจ 1
31 เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ 1
32 ธนาทิพย์ แหลมคม 1
33 รัชดาภรณ์ ยิ่งรัตนสุข 1
34 อรุณศรี ปรีเปรม 1
35 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
36 โสภณ บุญลือ 1
37 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 1
38 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 1
39 ชริดา ปุกหุต 1
40 จิตกร ผลโยญ 1
41 สายสมร ลำยอง 1
42 ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 1
43 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
44 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
45 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
46 จรูญ สินทวีวรกุล 1
47 ดนัย สร้อยสุข 1
48 ศรีประไพ ธรรมแสง 1
49 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
50 กนกวรรณ พันธุ์เกษม 1
51 สุรจิต ภูภักดิ์ 1
52 อภิญญา เอกพงษ์ 1
53 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
54 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 1
55 วันชัย อินทิแสง 1
56 นรินทร บุญพราหมณ์ 1
57 นุตติยา วีระวัธนชัย 1
58 นิธิมา สุทธิพันธุ์ 1
59 จรรยา อินทรหนองไผ่ 1
60 อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 1
61 ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 1
62 เกษสุดา จันดาพันธ์ 1
63 เบญจภัค มิ่งขวัญ 1
64 ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 1
65 ศุภกร ภู่เกิด 1
66 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
67 ปรีชา บุญจูง 1
68 กิติพร โชประการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2542 15
3 2540 12
4 2539 8
5 2538 2
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การบำบัดน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนอาร์ซินิคด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยใช้แบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2542
2 การจัดการแม่สุกรเลี้ยงลูกโดยวิธีประคบน้ำร้อนเต้านม
3 การศึกษาถึงอิทธิพลของการไถพรวนต่อผลผลิตข้าวนาหว่านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
4 การลดต้นทุนการผลผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษร ทดแทนการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
5 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของเป็ดพื้นเมืองและเป็ดเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขังกรง
6 การเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการขยายพันธุโดยการวิธีเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ
7 การศึกษาความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและระบบการเกษตรบริเวณเขื่อนปากมูล
8 การผลิตมะขามผงโดยการอบแห้งแบบโฟม
9 การศึกษาคุณภาพน้ำยางพาราที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อตั้งโรงหล่อ ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 การใช้คอมพิวเตอร์คำนวนหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการเสียงอุลตร้าโซนิค
12 การตรวจ DNA marker ที่อยู่ใกล้ชิดกับยีน Chlamydomonas reinhardtii โดยวิธี RAPD analysis
13 การคัดเลือก Endophytic Fungi บางชนิดเพื่อย่อยสลาย Lignin
14 การศึกษาสายพันธุ์เห็ดขอนขาว (Lentinus squarroslus Mont)
15 การทดสอบ Antibacterial Activity ของเชื้อเลคติคแอชิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหารหมัก
16 การเตรียมเทอร์โมเลสเซนต์
ปี พ.ศ. 2540
17 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี
18 วิเคราะห์เนื้อหาแบบเรียนและแบบฝึกหัดอ่านภาษาลาวชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
19 การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20 ฤทธิ์กันชักของส่วนสกัดต่างๆ จากเมล็ดชุมเห็ดไทย
21 การพัฒนาสูตรฟ้าทลายโจรเจลและการศึกษาความคงตัวของตำรับตลอดจนฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์
22 การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างแบคเทอร์โอชินได้
23 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี
24 การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา
25 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวจ้าวพันธุ์ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
26 การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โคสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด Lif แบบผลึกเดี่ยว
27 อิทธิพลต่อการจัดการรีดนมต่อรูปแบบวงรอบการสืบพันธุ์และสุขภาพในโคนม ลูกผสมโฮร์สไตร์ ฟรีเชียน
28 การพัฒนาวัสดุอุ้มน้ำทางการเกษตรเพื่อใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในฤดูแล้ง
ปี พ.ศ. 2539
29 การให้ความรู้ด้านอาหารและยาในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
30 ผลของการตัดยอดที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
31 โครงการวิจัยภาษาถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
32 ผลของระดับโปรตีนและความหนาแน่นในการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลิตและส่วนประกอบซากของไก่พื้นเมือง
33 การศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพน้ำของแม่น้ำ (โขง-ชี-มูล) ในช่วงที่ผ่านจังหวัดอุบลราชธานี
34 การเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้มน้ำในพื้นที่ดินทรายโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
35 โครงการวิจัยเพื่อวางแผนและการพัฒนาศูนย์การเรียนภาษาแบบพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโบคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2538
37 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสร้างเตาเผาขยะ
38 การศึกษาการใชัมันสำปะหลังผสมยูเรีย (STAREA) เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องระยะที่ 1
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 การสำรวจความต้องการด้านภาษาอังกฤษและการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคที่จัดให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี