ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 18
3 เสมอ ถาน้อย 18
4 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
5 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
6 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 15
7 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
8 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
9 จรัญ บุญกาญจน์ 15
10 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
11 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
12 วารินทร์ พิมพา 14
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
14 สายัณห์ สดุดี 13
15 วรี ติยะบุญชัย 13
16 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
17 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
18 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
19 ศิริพงษ์ เปรมจิต 12
20 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 12
21 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
22 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
23 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
24 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
25 ชาคริต โพธิ์งาม 11
26 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
27 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
28 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
29 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
30 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
31 มงคล ปุษยตานนท์ 10
32 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
33 ดวงพร เปรมจิต 10
34 กณิตา ธนเจริญชณภาส 10
35 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
36 วรัญญู ศรีเดช 10
37 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
38 ธีระชัย บงการณ์ 9
39 สุขฤดี สุขใจ 9
40 จารุภา วิโยชน์ 9
41 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
42 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
43 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
44 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
45 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
46 ปรีชา บุญจูง 8
47 จรัสศรี นวลศรี 8
48 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
49 ธำรงค์ อมรสกุล 8
50 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
51 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
52 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
53 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
54 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
55 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
56 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
57 กาญจนา พยุหะ 8
58 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
59 กิจการ พรหมมา 8
60 เถวียน วิทยา 8
61 โสเพ็ญ ชูนวล 8
62 กำพล ประทีปชัยกูร 8
63 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
64 อดิศร รัตนพันธ์ 8
65 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
66 อนุสรณ์ วรสิงห์ 8
67 นันทกา โกรานา 8
68 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
69 สมชาย มณีวรรณ์ 7
70 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
71 อุดม ทิพราช 7
72 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
73 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
74 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
75 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
76 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
77 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
78 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
79 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
80 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
81 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
82 วิภา หอมหวล 7
83 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
84 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
85 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
86 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
87 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
88 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
89 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
90 อนันต์ อุ่นอรุณ 7
91 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
92 ปิ่น จันจุฬา 7
93 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
94 พนาลี ชีวกิดาการ 7
95 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
96 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
97 อุทัย อันพิมพ์ 7
98 วินิช พรมอารักษ์ 6
99 สุพล สำราญ 6
100 สมหมาย ชินนาค 6
101 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
102 ดวงกมล ขันธเลิศ 6
103 ชุติมา ตันติกิตติ 6
104 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
105 สุรีพร เกตุงาม 6
106 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
107 กิจการ ศุภมาตย์ 6
108 รักษิณา พลสีลา 6
109 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
110 รวี เถียรไพศาล 6
111 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
112 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
113 สุขอังคณา ลี 6
114 อรระวี คงสมบัติ 6
115 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
116 จิราภรณ์ โตจรัส 6
117 มุทิตา มีนุ่น 6
118 อรัญ งามผ่องใส 6
119 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
120 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
121 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
122 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
123 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
124 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
125 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
126 สายศิริ มีระเสน 6
127 รัตนา สนั่นเมือง 6
128 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
129 ปวีนา น้อยทัพ 6
130 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
131 มยุรี กระจายกลาง 6
132 วภากร ศิริวงศ์ 5
133 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
134 เหมวรรณ เหมะนัค 5
135 วาสนา ฉัตรดำรง 5
136 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
137 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
138 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
139 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
140 ชริดา ปุกหุต 5
141 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
142 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
143 ศุภกร ภู่เกิด 5
144 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
145 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
146 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
147 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
148 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
149 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
150 วสันต์ หล้าสร้อย 5
151 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
152 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
153 ดามรัศมน สุรางกูร 5
154 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
155 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
156 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
157 รักชาติ ไตรผล 5
158 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
159 วันดี ทาตระกูล 5
160 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
161 จรรยา อินทมณี 5
162 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
163 สถาพร โภคา 5
164 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
165 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
166 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
167 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
168 อัมพร เวียงมูล 5
169 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
170 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
171 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
172 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
173 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 5
174 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
175 จรูญ สารินทร์ 5
176 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
177 อนามัย นาอุดม 5
178 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
179 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
180 ชาคริต ทองอุไร 5
181 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
182 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
183 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
184 จินตนา นภาพร 4
185 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
186 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
187 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
188 นัทที พัชราวนิช 4
189 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
190 เจริญ นาคะสรรค์ 4
191 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
192 สันทัด วิเชียรโชติ 4
193 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
194 สมปอง เตชะโต 4
195 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
196 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
197 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
198 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
199 อนุชา แก้วพูลสุข 4
200 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
201 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
202 นงเยาว์ เมืองดี 4
203 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
204 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
205 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
206 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
207 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
208 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
209 เกริกชัย ทองหนู 4
210 กฤช สมนึก 4
211 ศศิวิมล จิตรากร 4
212 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
213 ภูธร แคนยุกต์ 4
214 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
215 ทิพวรรณ ทองสุข 4
216 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
217 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
218 กิตติ เจิดรังษี 4
219 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
220 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
221 ธวัช สุริวงษ์ 4
222 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
223 วิริยะ ทองเรือง 4
224 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
225 พีระพล วอง 4
226 ประทีป วรรณิสสร 4
227 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
228 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
229 วัชรี เที่ยงอยู่ 4
230 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
231 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
232 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
233 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
234 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
235 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
236 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
237 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
238 สมยศ พลับเที่ยง 4
239 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
240 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
241 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
242 อัษฎางค์ พลนอก 4
243 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
244 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
245 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
246 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
247 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
248 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
249 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 4
250 ศิริพรรณ สารินทร์ 4
251 ไกรศักดิ์ เกษร 4
252 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
253 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
254 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
255 นงนุช โอบะ 4
256 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
257 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
258 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
259 โอรส รักชาติ 4
260 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
261 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
262 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
263 สุธิรา เลิศตระกูล 3
264 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
265 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
266 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
267 อินทร์ ศาลางาม 3
268 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
269 อิทธิพล วรพันธ์ 3
270 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
271 นท แสงเทียน 3
272 อาซีซัน แกสมาน 3
273 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
274 เนติ วระนุช 3
275 กิติพร โชประการ 3
276 ทินกร แก้วอินทร์ 3
277 ลลิตกร พรหมมา 3
278 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
279 สุธรรม นิยมวาส 3
280 สมพิศ คินทรักษ์ 3
281 สมสมร ชิตตระการ 3
282 มารีนา มะหนิ 3
283 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
284 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
285 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
286 วันชัย อินทิแสง 3
287 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
288 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
289 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
290 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
291 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
292 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
293 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
294 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
295 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
296 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
297 มงคล แซ่หลิม 3
298 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
299 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
300 จักรี ทองเรือง 3
301 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
302 นันทา เชิงเชาว์ 3
303 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
304 นิวัต เมืองแก้ว 3
305 พรอุษา จิตพุทธิ 3
306 วันดี อุดมอักษร 3
307 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
308 ระพีพร เรืองช่วย 3
309 ประนอม หนูเพชร 3
310 ขนิษฐา นาคะ 3
311 ศศิธร พุมดวง 3
312 วันดี สุทธรังษี 3
313 นิภาภัทร เจริญไทย 3
314 วราพร วรรณนา 3
315 พายัพ มาศนิยม 3
316 วันทนา เหรียญมงคล 3
317 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
318 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
319 ประณีต ส่งวัฒนา 3
320 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
321 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
322 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
323 ดวงพร คันธโชติ 3
324 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
325 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
326 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
327 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
328 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
329 กังวาน ธรรมแสง 3
330 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
331 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
332 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
333 อรอินทุ์ ประไชโย 3
334 บรรชา บุดดาดี 3
335 นิติกร พรหมดวง 3
336 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
337 อุทัย วิชัย 3
338 ชุติมา ทองแก้ว 3
339 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
340 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
341 ชำนาญ แก้วมณี 3
342 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
343 ลักษณา เจริญใจ 3
344 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
345 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
346 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
347 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
348 สุดารัตน์ หอมหวล 3
349 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
350 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
351 ธนภร ทวีวุฒิ 3
352 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
353 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
354 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
355 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
356 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
357 นิโลบล นาคพลังกูล 3
358 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
359 ดรอุทัย วิชัย 3
360 นารีรัตน์ มูลใจ 3
361 อภิญญา เอกพงษ์ 3
362 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
363 ขวัญจิตร สันติประชา 3
364 พรทิพย์ ศรีแดง 3
365 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
366 ธีระพล ศรีชนะ 3
367 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
368 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 3
369 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
370 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
371 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
372 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
373 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
374 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
375 อิบรอเฮม ยีดำ 3
376 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
377 กิจจา สว่างเจริญ 3
378 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
379 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
380 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
381 จำเป็น อ่อนทอง 3
382 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
383 วิจิตร อุดอ้าย 3
384 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
385 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
386 ธวัชชัย ปลูกผล 3
387 นิรัช สุดสังข์ 3
388 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
389 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
390 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
391 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
392 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
393 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
394 สอาด ริยะจันทร์ 2
395 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
396 สุพิชญา จันทะชุม 2
397 อลิษา หนักแก้ว 2
398 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
399 สราวุธ จริตงาม 2
400 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
401 อัญชลี ศิริโชติ 2
402 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
403 อมมี เบญจมะ 2
404 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
405 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
406 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
407 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
408 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
409 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
410 ภัทรียา วิสัยจร 2
411 อุดม พานทอง 2
412 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
413 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
414 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
415 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
416 จรัสดาว คงเมือง 2
417 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
418 นภิสพร มีมงคล 2
419 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
420 ใจแก้ว แถมเงิน 2
421 รัชดา โสภาคะยัง 2
422 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
423 จิตกร ผลโยญ 2
424 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
425 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
426 นภาพร หงษ์ภักดี 2
427 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
428 อนุชา แยงไธสง 2
429 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
430 อุดมพร แพ่งนคร 2
431 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
432 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
433 วัชรี ศรีคำ 2
434 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
435 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
436 ณรงค์ สามารถ 2
437 สุรชัย จูมพระบุตร 2
438 พุทธพร แสงเทียน 2
439 วิรัช ทวีปรีดา 2
440 กัญชลี เจติยานนท์ 2
441 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
442 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
443 ชยุต นันทดุสิต 2
444 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
445 อินทิรา ซาฮีร์ 2
446 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
447 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
448 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
449 เมธวี ศรีคำมูล 2
450 จตุรพร รักษ์งาร 2
451 สง่า ทับทิมหิน 2
452 จินตนา กล่ำเทศ 2
453 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
454 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
455 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
456 ศักดา สมกุล 2
457 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
458 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
459 เศวต ไชยมงคล 2
460 นเรศ ซ่วนยุก 2
461 นริศ ท้าวจันทร์ 2
462 วฤทธิ์ วิชกูล 2
463 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
464 ธนิยา เกาศล 2
465 กรกช นาคคนอง 2
466 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
467 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
468 กรรณิการ์ สหกะโร 2
469 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
470 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
471 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
472 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
473 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
474 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
475 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
476 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
477 จรีพร เรืองศรี 2
478 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
479 สุชาติ เชิงทอง 2
480 พรพรหม จินตนา 2
481 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
482 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
483 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
484 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
485 กัญจนี พลอินทร์ 2
486 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
487 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
488 นฤมล เถื่อนกูล 2
489 เอกอมร เทพพรหม 2
490 อัจฉรา เพ็งหนู 2
491 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
492 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
493 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
494 เนตรนภา คู่พันธวี 2
495 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
496 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
497 วรรณพร คลังเพชร 2
498 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
499 อุไร หัถกิจ 2
500 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
501 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
502 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
503 อรัญญา เชาวลิต 2
504 ทรงสุดา พรหมทอง 2
505 นลิน เพียรทอง 2
506 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
507 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
508 นันทยา กระสวยทอง 2
509 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
510 สุภาวดี แก้วระหัน 2
511 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
512 สุพรรณี ศรีอำพร 2
513 บงกช ประสิทธิ์ 2
514 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
515 อนุชิต สิงห์คำ 2
516 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
517 ภาวนา พนมเขต 2
518 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
519 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
520 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
521 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
522 ธนัช กนกเทศ 2
523 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
524 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
525 เล็ก สีคง 2
526 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
527 พยอม รัตนมณี 2
528 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
529 ทินน์ พรหมโชติ 2
530 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
531 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
532 ประสิทธิ์ นครราช 2
533 ธวัช มณีผ่อง 2
534 ปฐมศก วิไลพล 2
535 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
536 ศจี สุวรรณศรี 2
537 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
538 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
539 ทองดี สีสันต์ 2
540 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
541 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
542 นลินี เอี่ยมสะอาด 2
543 สมภพ สนองราษฎร์ 2
544 อาคม ปาสีโล 2
545 ปรีชา ทุมมุ 2
546 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
547 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
548 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
549 สมาพร ศิริลาภ 2
550 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
551 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
552 อรัญญา มโนสร้อย 2
553 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
554 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
555 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
556 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
557 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
558 วัลยา วิริยเสนกุล 2
559 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
560 พิทยา อดุลยธรรม 2
561 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
562 สุกัญญา รอส 2
563 วาสนา เหง้าเกษ 2
564 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
565 นงคราญ สระโสม 2
566 บุญส่ง แสงอ่อน 2
567 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
568 แสวง วัชระธนกิจ 2
569 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
570 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
571 วาริณี พละสาร 2
572 วิวัฒน์ พิชญากร 2
573 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
574 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
575 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
576 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
577 นิภาวรรณ พองพรหม 2
578 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
579 จารุวรรณ ขำเพชร 2
580 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
581 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
582 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
583 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
584 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
585 ชาญ อินทร์แต้ม 2
586 จิตรดี ลุประสงค์ 2
587 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
588 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
589 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
590 วรสิทธิ์ โทจำปา 2
591 วัลลภ สันติประชา 2
592 สมชาย พละสาร 2
593 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
594 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
595 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
596 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
597 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
598 ทรงพร จึงมั่นคง 2
599 อารี วังมณีรัตน์ 2
600 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
601 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
602 วิภาวี เสาหิน 2
603 ประจัน มณีนิล 2
604 ปราณี นางงาม 2
605 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
606 บุญเรือง คำศรี 2
607 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
608 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
609 สิริมาส เฮงรัศมี 2
610 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
611 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
612 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 2
613 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
614 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
615 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
616 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
617 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
618 ละม้าย ทองบุญ 1
619 อรพิน เสละคร 1
620 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
621 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
622 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
623 สมหมาย แม้นมณี 1
624 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
625 สมศรี จินตนสนธิ 1
626 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
627 รวมพร นิคม 1
628 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
629 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
630 ซุกรี หะยีสาแม 1
631 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
632 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
633 พัน ยี่สิ้น 1
634 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
635 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
636 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
637 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
638 ทัศนีย์ นะแส 1
639 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
640 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
641 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
642 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
643 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
644 พรทิวา คงคุณ 1
645 วิมล ตันติไชยากุล 1
646 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
647 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
648 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
649 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
650 วิษณุ ธงไชย 1
651 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
652 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
653 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
654 สมพร ตั๊นสกุล 1
655 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
656 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
657 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
658 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
659 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
660 แสงชัย นทีวรนารถ 1
661 สุธาทิพย์ มากมี 1
662 อรุณี เหมะธุลิน 1
663 สหัถยา ทองสาร 1
664 ศศิมา เจริญกิจ 1
665 โสภิตา ขำรอด 1
666 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
667 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
668 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
669 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
670 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
671 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
672 เนริสา คุณประทุม 1
673 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
674 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
675 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
676 โครงการวิจัย NRU 1
677 มณี วิทยานนท์ 1
678 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
679 จิตตรา ยี่เสง 1
680 รัญชนา สินธวาลัย 1
681 กัลยา ปรีชานุกูล 1
682 วรสันติ์ โสภณ 1
683 สุภิชญา สนทรสุม 1
684 ญาณิศา รัตอาภา 1
685 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
686 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
687 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
688 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
689 ติ๊ก แสนบุญ 1
690 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
691 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
692 สมยศ ทุ่งหว้า 1
693 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
694 นิคม นาคสุพรรณ 1
695 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 1
696 เดือนแรม เงินทอง 1
697 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
698 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
699 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
700 วิภาวี คงอินทร์ 1
701 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
702 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
703 ธิดารัตน์ จุทอง 1
704 พฤกษ์ เถาถวิล 1
705 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
706 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
707 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
708 สุรพงศ์ บางพาน 1
709 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
710 ปริญญา สุขาวห 1
711 นัฐ ตัณศิลา 1
712 เดโช ทองอร่าม 1
713 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
714 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
715 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
716 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
717 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
718 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
719 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
720 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
721 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
722 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
723 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
724 กษมา เจนวิจิตร 1
725 อริสรา อิสสะรีย์ 1
726 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
727 บงกช บุญเพ็ชร 1
728 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
729 ศุภชัย มหาเสย 1
730 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
731 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
732 นริศรา แสงเทียน 1
733 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
734 สุรชัย สุวรรณลี 1
735 สรศักดิ์ มณีขาว 1
736 สุกัญญา ศรีสง่า 1
737 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
738 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
739 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
740 ชญานุช แสงวิเชียร 1
741 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
742 พวงเพชร วารีย์ 1
743 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
744 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
745 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
746 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
747 P. Sophanodora 1
748 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
749 A. Maeros 1
750 S. Mahankij 1
751 C. Tantikitti 1
752 ปารมี ทองสุกใส 1
753 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
754 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
755 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
756 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
757 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
758 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
759 วัสสา คงนคร 1
760 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
761 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
762 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
763 แวอาแซ แวหามะ 1
764 วิภา แซ่เซี้ย 1
765 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
766 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
767 พัชรียา ไชยลังกา 1
768 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
769 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
770 นงนุช บุญยัง 1
771 สุธรรม สุขมณี 1
772 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
773 วินัย กิตติดำเกิง 1
774 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
775 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
776 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
777 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
778 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
779 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
780 คณิตา กายะสุต 1
781 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
782 จิตรานันท์ สมพร 1
783 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
784 ปรียา แก้วพิมล 1
785 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
786 อดิเรก รักคง 1
787 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
788 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
789 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
790 HELMUT JOSEF DURRAST 1
791 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
792 อารีย์ ชูดำ 1
793 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
794 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
795 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
796 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
797 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
798 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
799 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
800 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
801 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
802 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
803 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
804 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
805 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
806 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
807 กนกพร ภาคีฉาย 1
808 สวัสดี ยอดขยัน 1
809 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
810 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
811 กำแหง วัฒนเสน 1
812 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
813 รัตนา สดุดี 1
814 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
815 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
816 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
817 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
818 ธเนศ รัตนวิไล 1
819 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
820 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
821 สมพงศ์ โอทอง 1
822 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
823 ประยูร ด้วงศิริ 1
824 รัตนา ทองย้อย 1
825 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
826 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
827 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
828 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
829 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
830 สรวิศ สอนสารี 1
831 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
832 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
833 อังคณา วังทอง 1
834 สุชาดา สัญญา 1
835 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
836 สมเกียรติ นาคกุล 1
837 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
838 อัญชลี ฐานวิสัย 1
839 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
840 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
841 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
842 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
843 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
844 จตุพร เงินคำ 1
845 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
846 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
847 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
848 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
849 อธิป สกุลเผือก 1
850 วรพจน์ ประชาเสรี 1
851 ศศิกานต์ กาละ 1
852 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
853 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
854 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
855 นิอร จิรพงศธรกุล 1
856 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
857 เมธินี รัตรสาร 1
858 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
859 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
860 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
861 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
862 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
863 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
864 รุ่งแสง นาครำไพ 1
865 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
866 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
867 สนธยา นุ่มท้วม 1
868 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
869 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
870 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
871 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
872 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
873 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
874 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
875 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
876 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
877 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
878 รตนนท์ โชติมา 1
879 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
880 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
881 ลักษณา ไชยมงคล 1
882 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
883 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
884 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
885 เทวิน ธนะวงษ์ 1
886 โขมพักตร์ มณีวัต 1
887 เกษิณี เพชรศรี 1
888 จามรี เสมา 1
889 สมยศ มีสุข 1
890 ปารวี กาญจนประโชติ 1
891 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
892 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
893 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
894 อังคณา เธียรมนตรี 1
895 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
896 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
897 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
898 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
899 วิชัย หวังวโรดม 1
900 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
901 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
902 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
903 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
904 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
905 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
906 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
907 เกตุการ ดาจันทา 1
908 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
909 พจน์ ไชยเสนา 1
910 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
911 วิภาวดี ประสาททอง 1
912 วัชรากร ใจตรง 1
913 สมบัติ โนพิชัย 1
914 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
915 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
916 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
917 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
918 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
919 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
920 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
921 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
922 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
923 สมบัติ พุทธจักร 1
924 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
925 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
926 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
927 อภิญญา รัตนไชย 1
928 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
929 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
930 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
931 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
932 เกศรา เสนงาม 1
933 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
934 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
935 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
936 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
937 วัชรายุทธ ลำดวน 1
938 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
939 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
940 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
941 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 1
942 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
943 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
944 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
945 คำรพ รัตนสุต 1
946 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
947 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
948 กฤษฏา ยาใจ 1
949 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
950 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
951 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
952 สมพร นิลมณี 1
953 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
954 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
955 รัญทศ ย้ายตั้ง 1
956 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
957 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
958 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
959 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
960 นพมาศ นามแดง 1
961 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
962 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
963 สุมาลี หอศิริธรรม 1
964 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 1
965 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
966 ประณีต รอดแสง 1
967 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
968 วารุณี มะรุมดี 1
969 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
970 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
971 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
972 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
973 สุนทร วงษ์ศิริ 1
974 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
975 สุรพล อารีย์กุล 1
976 สุกัญญา เจริญพร 1
977 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
978 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
979 พัชรดา อมาตยกุล 1
980 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
981 ช่อเพชร พานระลึก 1
982 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
983 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
984 ชัญญาภัค ทองจันทน์เทพ 1
985 นเรศ ขำเจริญ 1
986 กรชนก แก่นคำ 1
987 นิตยา วานิกร 1
988 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
989 Michael Brueckner 1
990 กิตติมา ศิลปษา 1
991 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
992 วิริยา อ่อนสอาด 1
993 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
994 วิริยา พรมกอง 1
995 นางสาววิริยา พรมกอง 1
996 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
997 พิราม พานทอง 1
998 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
999 จรรจา สันตยากร 1
1000 วุฒิชัย จริยา 1
1001 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
1002 วัชรี ศรีทอง 1
1003 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
1004 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1005 บัณฑูร เวียงมูล 1
1006 ศุภเดช หิมะมาน 1
1007 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
1008 จิตใส 1
1009 สริน ศรีปรางค์ 1
1010 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
1011 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
1012 นิตยา ศรีใส 1
1013 สิริญาพร สงคง 1
1014 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
1015 นัยนา บัวเขียว 1
1016 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
1017 ภูมิ คำเอม 1
1018 ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี 1
1019 ชัช วงศ์สิงห์ 1
1020 วันชัย ขันนาม 1
1021 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
1022 ชวพจน์ ศุภสาร 1
1023 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
1024 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
1025 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
1026 กมลพร นครชัยกุล 1
1027 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
1028 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
1029 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
1030 ปาณมน วิยะชัย 1
1031 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
1032 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
1033 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
1034 ฐิติพร เจาะจง 1
1035 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
1036 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
1037 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
1038 วิมลศิริ อมรชัย 1
1039 วาสนา พิทักษ์พล 1
1040 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
1041 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
1042 นิรมล รังสยาธร 1
1043 ผดุง กิจแสวง 1
1044 อนุชิต พลับรู้การ 1
1045 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1046 บงกช สุขอนันต์ 1
1047 วนิดา แซ่จึง 1
1048 อรุณี ทองอ่อน 1
1049 กาญจน ชินนาค 1
1050 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
1051 ศุภกร สีสันต์ 1
1052 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
1053 วิระพันธ์ สีหานาม 1
1054 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
1055 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
1056 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
1057 ปรัชญา มุขดา 1
1058 ทองคำ กิริยะ 1
1059 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
1060 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
1061 จิรายุ สินศิริ 1
1062 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
1063 อรุณี ยี่ทอง 1
1064 หมิง ฟุก ลี 1
1065 สายสุนี ชัยมงคล 1
1066 ประชา คำภักดี 1
1067 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
1068 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
1069 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
1070 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
1071 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
1072 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
1073 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
1074 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
1075 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
1076 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
1077 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
1078 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
1079 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
1080 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
1081 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
1082 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
1083 เจริญ ชุมมวล 1
1084 ราเชนทร์ บุญทัน 1
1085 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
1086 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
1087 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
1088 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
1089 สุปิยา ทาปทา 1
1090 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
1091 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
1092 สุรนี แก้วกลม 1
1093 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1094 ชนาธิศ ซาเสน 1
1095 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
1096 ธัญญา อุดอ้าย 1
1097 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
1098 อุษา ศรีใส 1
1099 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
1100 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
1101 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
1102 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
1103 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
1104 เดโช นิยมพันธ์ 1
1105 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
1106 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
1107 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
1108 ชนิดา ช่วยประสม 1
1109 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
1110 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
1111 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
1112 สุภชัย หาทองคำ 1
1113 สุธิดา แจ่มใส 1
1114 โสพล บุตรงาม 1
1115 พรพิตรา ทิพราช 1
1116 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
1117 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
1118 อรนุช ปวงสุข 1
1119 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
1120 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
1121 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
1122 เกศริน มณีนูน 1
1123 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
1124 กาญจนา มหาพล 1
1125 ประนอม แซ่จึง 1
1126 วิจิตร เกิดผล 1
1127 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
1128 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1129 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
1130 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
1131 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
1132 ไพรชล อินทนูจิต 1
1133 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
1134 ธวัชชัย คำศรี 1
1135 นาวี กังวาลย์ 1
1136 สมชาย ธนสินชยกุล 1
1137 อดิศร เสมแย้ม 1
1138 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
1139 กนกพร ช่างทอง 1
1140 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1141 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1142 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1143 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
1144 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1145 อโณทัย จันภักดี 1
1146 พจมาลย์ โตเทียม 1
1147 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
1148 อัญชลี สำเภา 1
1149 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1150 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1151 จิตรา วราอัศวปติ 1
1152 เฉลียว บุญมั่น 1
1153 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
1154 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1155 สนม โนนกลาง 1
1156 เกรียงไกร โชประการ 1
1157 กาญจนา ชินนาค 1
1158 ดวงตะณา วังกุล 1
1159 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
1160 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1161 รัตนาพร จันทุมา 1
1162 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
1163 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
1164 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
1165 เริงวิทย์ บุญโยม 1
1166 หัสวิภา หมายมั่น 1
1167 นิกร พันธ์รุณ 1
1168 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1169 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
1170 ธีรวุฒิ มาประชา 1
1171 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
1172 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1173 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
1174 สุระ วุฒิพรหม 1
1175 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
1176 วรงค์ นัยวินิจ 1
1177 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
1178 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
1179 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
1180 นันธชา ไฝทอง 1
1181 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 1
1182 อรนิช แสงจันทร์ 1
1183 ทวีพร บัวทอง 1
1184 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
1185 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
1186 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 1
1187 จิราพร เพชรรัตน์ 1
1188 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
1189 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1190 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1191 ถาวร สุภาพรม 1
1192 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
1193 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
1194 ประทับใจ พวงบุตร 1
1195 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1196 ยุพา กาฬเนตร 1
1197 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1198 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
1199 Khairani Idah Mokhtar 1
1200 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
1201 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
1202 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
1203 Michael Karl-Heinz Bruckner 1
1204 สุชน คชาทอง 1
1205 Micharl Karl-Heinz Bruckner 1
1206 จรวยพร แสนทวีสุข 1
1207 สัณหวัช ไชยวงศ์ 1
1208 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1209 อภิชาต สุขสำราญ 1
1210 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1211 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1212 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
1213 สัตยา บุญรัตนชู 1
1214 อรยา เครื่องทิพย์ 1
1215 เอกวิทย์ ใยดี 1
1216 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
1217 อุทัย ไทยเจริญ 1
1218 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1219 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1220 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
1221 นุจรินทร์ ภูธา 1
1222 ลัคนา จันทร์ลอย 1
1223 ไท แสงเทียน 1
1224 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
1225 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
1226 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1227 อ้อย พลแสน 1
1228 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
1229 ศิราณี จุโฑปะมา 1
1230 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1231 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
1232 พรชัย สถิรปัญญา 1
1233 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
1234 กรชนก บุญพอ 1
1235 ปาจารีย์ ทองงอก 1
1236 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
1237 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
1238 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1239 ศรัญญู ชูศรี 1
1240 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
1241 อยุทธ์ นิสสภา 1
1242 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
1243 โชติ จิตรังษี 1
1244 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
1245 เจริญ ภคธีรเธียร 1
1246 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
1247 ฮาลาล 1
1248 นพนันท์ ลาธุลี 1
1249 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
1250 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1251 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1252 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1253 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1254 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
1255 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1256 อารยา โพธิสรณ์ 1
1257 วิชิต สมบัติ 1
1258 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 212
4 2557 83
5 2556 124
6 2555 120
7 2554 138
8 2553 180
9 2552 203
10 2551 270
11 2550 126
12 2549 100
13 2548 107
14 2547 63
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
221 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
222 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
223 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
224 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
225 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
226 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
227 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
228 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
229 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
230 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
231 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
232 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
233 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
234 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
235 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
236 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
237 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
238 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
239 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
240 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
241 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพของไฟโตเคมมิคอลของน้ำมันเมล็ดต้นหูกวาง
242 การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
243 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
244 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
245 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
246 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
247 กระบวนการสาหรับการหาเซตคาตอบของแบบจาลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง
248 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
249 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านแผ่น
250 การเตรียม สมบัติความร้อนและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของเส้นใยใบสับปะรดและพอลิแลคติกแอซิด
251 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
252 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
253 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
254 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
255 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
256 ผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและผลของการบรรจุต่อความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปลาช่อนแดดเดียว
257 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
258 ฮอร์โมนเพศหญิงและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ และหญิง ตั้งครรภ์
259 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมด
260 การเตรียมและสมบัติทางแสงของสารฟอสฟอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ทำการเจือด้วย ยูโรเปียมไอออนด้วยวิธีทางเคมี
261 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
262 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
263 ผลของ Rhizopus oligosporus ต่อรูปแบบไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้หมัก
264 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
265 การเกิดของโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคเผาไหม้
266 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
267 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.5K0.5TiO3–yBiFeO 3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
268 ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิต
269 การลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริก
270 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
271 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
272 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิ