ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 18
3 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
4 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
5 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
6 เสมอ ถาน้อย 15
7 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
8 จรัญ บุญกาญจน์ 15
9 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
10 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
11 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 14
12 วารินทร์ พิมพา 14
13 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
14 วรี ติยะบุญชัย 13
15 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
16 สายัณห์ สดุดี 13
17 ศิริพงษ์ เปรมจิต 12
18 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
19 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
20 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
21 ชาคริต โพธิ์งาม 11
22 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
23 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
24 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
25 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 11
26 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
27 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
28 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
29 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
30 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
31 วรัญญู ศรีเดช 10
32 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
33 มงคล ปุษยตานนท์ 10
34 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
35 สุขฤดี สุขใจ 9
36 ดวงพร เปรมจิต 9
37 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
38 ธีระชัย บงการณ์ 9
39 กณิตา ธนเจริญชณภาส 9
40 จารุภา วิโยชน์ 9
41 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
42 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
43 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
44 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
45 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
46 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
47 ปรีชา บุญจูง 8
48 นันทกา โกรานา 8
49 กิจการ พรหมมา 8
50 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
51 อดิศร รัตนพันธ์ 8
52 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
53 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
54 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
55 กาญจนา พยุหะ 8
56 โสเพ็ญ ชูนวล 8
57 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
58 เถวียน วิทยา 8
59 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
60 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
61 กำพล ประทีปชัยกูร 8
62 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
63 จรัสศรี นวลศรี 8
64 ธำรงค์ อมรสกุล 8
65 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
66 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
67 วิภา หอมหวล 7
68 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
69 อุดม ทิพราช 7
70 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
71 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
72 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
73 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
74 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
75 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
76 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
77 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
78 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
79 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
80 สมชาย มณีวรรณ์ 7
81 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
82 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
83 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
84 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
85 ปิ่น จันจุฬา 7
86 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
87 อุทัย อันพิมพ์ 7
88 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
89 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
90 พนาลี ชีวกิดาการ 7
91 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
92 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
93 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
94 อนุสรณ์ วรสิงห์ 7
95 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
96 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
97 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
98 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
99 สุขอังคณา ลี 6
100 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
101 สุพล สำราญ 6
102 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
103 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
104 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
105 อรัญ งามผ่องใส 6
106 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
107 มุทิตา มีนุ่น 6
108 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
109 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
110 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
111 สมหมาย ชินนาค 6
112 สุรีพร เกตุงาม 6
113 อนันต์ อุ่นอรุณ 6
114 อรระวี คงสมบัติ 6
115 ปวีนา น้อยทัพ 6
116 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
117 สายศิริ มีระเสน 6
118 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
119 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
120 ชุติมา ตันติกิตติ 6
121 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
122 รวี เถียรไพศาล 6
123 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
124 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
125 กิจการ ศุภมาตย์ 6
126 รักษิณา พลสีลา 6
127 วินิช พรมอารักษ์ 6
128 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
129 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
130 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
131 อัมพร เวียงมูล 5
132 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
133 มยุรี กระจายกลาง 5
134 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
135 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
136 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
137 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
138 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
139 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
140 วสันต์ หล้าสร้อย 5
141 จิราภรณ์ โตจรัส 5
142 สถาพร โภคา 5
143 วันดี ทาตระกูล 5
144 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
145 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
146 รัตนา สนั่นเมือง 5
147 เหมวรรณ เหมะนัค 5
148 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
149 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
150 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
151 ศุภกร ภู่เกิด 5
152 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
153 จรรยา อินทมณี 5
154 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
155 ชาคริต ทองอุไร 5
156 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
157 วาสนา ฉัตรดำรง 5
158 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
159 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
160 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
161 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
162 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
163 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
164 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
165 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
166 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
167 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
168 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
169 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
170 ดวงกมล ขันธเลิศ 5
171 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
172 ชริดา ปุกหุต 5
173 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
174 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
175 ดามรัศมน สุรางกูร 5
176 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
177 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
178 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
179 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
180 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
181 นงนุช โอบะ 4
182 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
183 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
184 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
185 จรูญ สารินทร์ 4
186 โอรส รักชาติ 4
187 อัษฎางค์ พลนอก 4
188 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
189 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
190 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
191 ไกรศักดิ์ เกษร 4
192 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
193 ประทีป วรรณิสสร 4
194 สมยศ พลับเที่ยง 4
195 พีระพล วอง 4
196 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
197 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
198 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
199 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
200 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
201 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
202 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
203 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
204 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
205 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
206 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
207 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
208 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
209 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
210 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
211 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
212 อนุชา แก้วพูลสุข 4
213 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
214 รักชาติ ไตรผล 4
215 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
216 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
217 วภากร ศิริวงศ์ 4
218 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
219 กฤช สมนึก 4
220 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
221 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
222 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
223 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
224 วิริยะ ทองเรือง 4
225 นัทที พัชราวนิช 4
226 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
227 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
228 อนามัย นาอุดม 4
229 ศศิวิมล จิตรากร 4
230 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
231 ธวัช สุริวงษ์ 4
232 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
233 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
234 เกริกชัย ทองหนู 4
235 นงเยาว์ เมืองดี 4
236 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
237 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
238 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
239 ทิพวรรณ ทองสุข 4
240 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
241 ภูธร แคนยุกต์ 4
242 กิตติ เจิดรังษี 4
243 สันทัด วิเชียรโชติ 4
244 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
245 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
246 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
247 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
248 จินตนา นภาพร 4
249 สมปอง เตชะโต 4
250 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
251 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
252 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
253 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
254 เจริญ นาคะสรรค์ 4
255 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
256 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
257 ดรอุทัย วิชัย 3
258 วิจิตร อุดอ้าย 3
259 เนติ วระนุช 3
260 อุทัย วิชัย 3
261 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
262 อภิญญา เอกพงษ์ 3
263 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
264 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
265 นท แสงเทียน 3
266 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
267 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 3
268 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
269 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
270 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
271 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
272 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
273 ศิริพรรณ สารินทร์ 3
274 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
275 วันทนา เหรียญมงคล 3
276 วราพร วรรณนา 3
277 ประนอม หนูเพชร 3
278 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
279 อิทธิพล วรพันธ์ 3
280 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
281 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
282 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
283 ลลิตกร พรหมมา 3
284 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
285 ชุติมา ทองแก้ว 3
286 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
287 ทินกร แก้วอินทร์ 3
288 ชำนาญ แก้วมณี 3
289 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
290 อรอินทุ์ ประไชโย 3
291 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
292 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
293 กังวาน ธรรมแสง 3
294 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
295 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
296 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
297 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
298 บรรชา บุดดาดี 3
299 นิติกร พรหมดวง 3
300 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
301 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
302 จำเป็น อ่อนทอง 3
303 สุดารัตน์ หอมหวล 3
304 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
305 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
306 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
307 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
308 นารีรัตน์ มูลใจ 3
309 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
310 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
311 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
312 กิติพร โชประการ 3
313 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
314 ธนภร ทวีวุฒิ 3
315 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
316 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
317 ลักษณา เจริญใจ 3
318 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
319 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
320 นิโลบล นาคพลังกูล 3
321 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
322 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
323 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
324 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
325 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
326 จักรี ทองเรือง 3
327 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
328 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
329 อิบรอเฮม ยีดำ 3
330 กิจจา สว่างเจริญ 3
331 สมสมร ชิตตระการ 3
332 สมพิศ คินทรักษ์ 3
333 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
334 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
335 พรอุษา จิตพุทธิ 3
336 วันดี อุดมอักษร 3
337 ระพีพร เรืองช่วย 3
338 สุธรรม นิยมวาส 3
339 ขวัญจิตร สันติประชา 3
340 พรทิพย์ ศรีแดง 3
341 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
342 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
343 มงคล แซ่หลิม 3
344 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
345 วัชรี เที่ยงอยู่ 3
346 นันทา เชิงเชาว์ 3
347 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
348 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
349 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
350 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
351 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
352 ธีระพล ศรีชนะ 3
353 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
354 นิวัต เมืองแก้ว 3
355 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
356 มารีนา มะหนิ 3
357 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
358 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
359 พายัพ มาศนิยม 3
360 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
361 ขนิษฐา นาคะ 3
362 ประณีต ส่งวัฒนา 3
363 อาซีซัน แกสมาน 3
364 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
365 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
366 นิภาภัทร เจริญไทย 3
367 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
368 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
369 ดวงพร คันธโชติ 3
370 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
371 ศศิธร พุมดวง 3
372 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
373 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
374 วันดี สุทธรังษี 3
375 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
376 ธวัชชัย ปลูกผล 3
377 นิรัช สุดสังข์ 3
378 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
379 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
380 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
381 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
382 วันชัย อินทิแสง 3
383 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
384 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
385 สุธิรา เลิศตระกูล 3
386 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
387 อินทร์ ศาลางาม 3
388 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
389 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
390 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
391 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
392 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
393 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
394 ทินน์ พรหมโชติ 2
395 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
396 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
397 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
398 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
399 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
400 นันทยา กระสวยทอง 2
401 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
402 วาสนา เหง้าเกษ 2
403 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
404 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
405 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
406 บุญส่ง แสงอ่อน 2
407 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
408 สิริมาส เฮงรัศมี 2
409 ชาญ อินทร์แต้ม 2
410 นงคราญ สระโสม 2
411 สุกัญญา รอส 2
412 กัญชลี เจติยานนท์ 2
413 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
414 ปฐมศก วิไลพล 2
415 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
416 วาริณี พละสาร 2
417 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
418 พรพรหม จินตนา 2
419 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
420 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
421 จรีพร เรืองศรี 2
422 สุชาติ เชิงทอง 2
423 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
424 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
425 นฤมล เถื่อนกูล 2
426 กัญจนี พลอินทร์ 2
427 จิตรดี ลุประสงค์ 2
428 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
429 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
430 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
431 เอกอมร เทพพรหม 2
432 สุพิชญา จันทะชุม 2
433 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
434 สอาด ริยะจันทร์ 2
435 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
436 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
437 พุทธพร แสงเทียน 2
438 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
439 สราวุธ จริตงาม 2
440 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
441 อุไร หัถกิจ 2
442 อัญชลี ศิริโชติ 2
443 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
444 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
445 อรัญญา มโนสร้อย 2
446 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
447 ธวัช มณีผ่อง 2
448 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
449 บงกช ประสิทธิ์ 2
450 อนุชิต สิงห์คำ 2
451 ประสิทธิ์ นครราช 2
452 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
453 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
454 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
455 สมาพร ศิริลาภ 2
456 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
457 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
458 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
459 ภาวนา พนมเขต 2
460 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
461 ปรีชา ทุมมุ 2
462 ทองดี สีสันต์ 2
463 เล็ก สีคง 2
464 อรัญญา เชาวลิต 2
465 อาคม ปาสีโล 2
466 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
467 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
468 สุพรรณี ศรีอำพร 2
469 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
470 นลิน เพียรทอง 2
471 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
472 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
473 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
474 รัชดา โสภาคะยัง 2
475 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
476 จิตกร ผลโยญ 2
477 ใจแก้ว แถมเงิน 2
478 วัชรี ศรีคำ 2
479 นภาพร หงษ์ภักดี 2
480 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
481 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
482 นิภาวรรณ พองพรหม 2
483 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
484 อนุชา แยงไธสง 2
485 อุดมพร แพ่งนคร 2
486 สมภพ สนองราษฎร์ 2
487 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
488 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
489 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
490 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
491 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
492 วัลยา วิริยเสนกุล 2
493 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
494 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
495 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
496 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
497 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
498 ศจี สุวรรณศรี 2
499 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
500 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
501 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
502 วิภาวี เสาหิน 2
503 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
504 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
505 ปราณี นางงาม 2
506 ทรงพร จึงมั่นคง 2
507 อารี วังมณีรัตน์ 2
508 เศวต ไชยมงคล 2
509 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
510 ศักดา สมกุล 2
511 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
512 พิทยา อดุลยธรรม 2
513 วัลลภ สันติประชา 2
514 สมชาย พละสาร 2
515 นริศ ท้าวจันทร์ 2
516 ทรงสุดา พรหมทอง 2
517 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
518 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
519 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
520 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
521 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
522 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
523 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
524 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
525 ประจัน มณีนิล 2
526 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
527 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
528 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
529 จตุรพร รักษ์งาร 2
530 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
531 เมธวี ศรีคำมูล 2
532 สง่า ทับทิมหิน 2
533 กรกช นาคคนอง 2
534 ธนิยา เกาศล 2
535 กรรณิการ์ สหกะโร 2
536 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
537 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
538 นเรศ ซ่วนยุก 2
539 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
540 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
541 จินตนา กล่ำเทศ 2
542 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
543 เนตรนภา คู่พันธวี 2
544 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
545 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
546 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
547 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
548 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
549 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
550 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
551 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
552 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
553 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
554 วรรณพร คลังเพชร 2
555 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
556 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
557 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
558 วิวัฒน์ พิชญากร 2
559 อมมี เบญจมะ 2
560 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
561 อลิษา หนักแก้ว 2
562 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
563 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
564 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
565 อินทิรา ซาฮีร์ 2
566 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
567 อัจฉรา เพ็งหนู 2
568 วิรัช ทวีปรีดา 2
569 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
570 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
571 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
572 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
573 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
574 วฤทธิ์ วิชกูล 2
575 อุดม พานทอง 2
576 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
577 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
578 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
579 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
580 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
581 นภิสพร มีมงคล 2
582 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
583 ชยุต นันทดุสิต 2
584 จรัสดาว คงเมือง 2
585 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
586 พยอม รัตนมณี 2
587 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
588 ภัทรียา วิสัยจร 2
589 แสวง วัชระธนกิจ 2
590 สุรชัย จูมพระบุตร 2
591 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
592 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
593 สุภาวดี แก้วระหัน 2
594 ณรงค์ สามารถ 2
595 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
596 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
597 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
598 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
599 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
600 จารุวรรณ ขำเพชร 2
601 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
602 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
603 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
604 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
605 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
606 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
607 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
608 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
609 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
610 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
611 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
612 จิตตรา ยี่เสง 1
613 มณี วิทยานนท์ 1
614 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
615 ญาณิศา รัตอาภา 1
616 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
617 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
618 สุภิชญา สนทรสุม 1
619 สุธรรม สุขมณี 1
620 วินัย กิตติดำเกิง 1
621 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
622 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
623 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
624 ติ๊ก แสนบุญ 1
625 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
626 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
627 สมยศ ทุ่งหว้า 1
628 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
629 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
630 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
631 เกตุการ ดาจันทา 1
632 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
633 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
634 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
635 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
636 นงนุช บุญยัง 1
637 พัน ยี่สิ้น 1
638 ซุกรี หะยีสาแม 1
639 นิคม นาคสุพรรณ 1
640 กัลยา ปรีชานุกูล 1
641 วรสันติ์ โสภณ 1
642 เมธินี รัตรสาร 1
643 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
644 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
645 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
646 วัชรากร ใจตรง 1
647 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
648 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
649 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
650 ธนัช กนกเทศ 1
651 วัชรี ศรีทอง 1
652 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
653 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
654 คำรพ รัตนสุต 1
655 จรรจา สันตยากร 1
656 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
657 ช่อเพชร พานระลึก 1
658 วุฒิชัย จริยา 1
659 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 1
660 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
661 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
662 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
663 สริน ศรีปรางค์ 1
664 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
665 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
666 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
667 บัณฑูร เวียงมูล 1
668 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
669 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
670 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
671 นพมาศ นามแดง 1
672 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
673 ถาวร สุภาพรม 1
674 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
675 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
676 สุกัญญา ศรีสง่า 1
677 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
678 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
679 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
680 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
681 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
682 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
683 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
684 วารุณี มะรุมดี 1
685 สุกัญญา เจริญพร 1
686 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
687 พัชรียา ไชยลังกา 1
688 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
689 ศิราณี จุโฑปะมา 1
690 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
691 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
692 ลัคนา จันทร์ลอย 1
693 นเรศ ขำเจริญ 1
694 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
695 ไท แสงเทียน 1
696 นุจรินทร์ ภูธา 1
697 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
698 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
699 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
700 ชญานุช แสงวิเชียร 1
701 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
702 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
703 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
704 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
705 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
706 พวงเพชร วารีย์ 1
707 ศรัญญู ชูศรี 1
708 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
709 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
710 แวอาแซ แวหามะ 1
711 วิภา แซ่เซี้ย 1
712 โครงการวิจัย NRU 1
713 รัญชนา สินธวาลัย 1
714 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
715 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
716 นัฐ ตัณศิลา 1
717 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
718 เจริญ ภคธีรเธียร 1
719 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
720 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
721 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
722 อยุทธ์ นิสสภา 1
723 วัสสา คงนคร 1
724 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
725 ฮาลาล 1
726 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
727 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
728 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
729 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
730 วิษณุ ธงไชย 1
731 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
732 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
733 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
734 พรทิวา คงคุณ 1
735 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
736 วิมล ตันติไชยากุล 1
737 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
738 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
739 สมหมาย แม้นมณี 1
740 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
741 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
742 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
743 อรพิน เสละคร 1
744 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
745 สมพร ตั๊นสกุล 1
746 สมศรี จินตนสนธิ 1
747 ทัศนีย์ นะแส 1
748 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
749 C. Tantikitti 1
750 S. Mahankij 1
751 P. Sophanodora 1
752 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
753 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
754 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
755 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
756 ปารมี ทองสุกใส 1
757 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
758 A. Maeros 1
759 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
760 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
761 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
762 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
763 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
764 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
765 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
766 ละม้าย ทองบุญ 1
767 สนม โนนกลาง 1
768 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
769 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
770 ธัญญา อุดอ้าย 1
771 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
772 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
773 เจริญ ชุมมวล 1
774 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
775 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
776 ชนาธิศ ซาเสน 1
777 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
778 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
779 ประชา คำภักดี 1
780 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
781 หมิง ฟุก ลี 1
782 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
783 สุรนี แก้วกลม 1
784 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
785 สุปิยา ทาปทา 1
786 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
787 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
788 ชัช วงศ์สิงห์ 1
789 สมพร นิลมณี 1
790 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
791 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
792 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
793 กมลพร นครชัยกุล 1
794 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
795 ชวพจน์ ศุภสาร 1
796 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
797 ฐิติพร เจาะจง 1
798 ทองคำ กิริยะ 1
799 ราเชนทร์ บุญทัน 1
800 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
801 ปรัชญา มุขดา 1
802 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
803 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
804 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
805 ปาณมน วิยะชัย 1
806 สายสุนี ชัยมงคล 1
807 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
808 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
809 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
810 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
811 อรุณี ทองอ่อน 1
812 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
813 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
814 วนิดา แซ่จึง 1
815 สุมาลี หอศิริธรรม 1
816 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
817 วัชรายุทธ ลำดวน 1
818 ศุภกร สีสันต์ 1
819 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
820 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
821 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
822 กาญจน ชินนาค 1
823 วิระพันธ์ สีหานาม 1
824 สุรพล อารีย์กุล 1
825 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
826 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
827 วาสนา พิทักษ์พล 1
828 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
829 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
830 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
831 จิรายุ สินศิริ 1
832 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
833 อรุณี ยี่ทอง 1
834 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
835 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
836 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
837 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
838 บงกช สุขอนันต์ 1
839 ผดุง กิจแสวง 1
840 นิรมล รังสยาธร 1
841 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
842 อนุชิต พลับรู้การ 1
843 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
844 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
845 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
846 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
847 ประนอม แซ่จึง 1
848 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
849 ธวัชชัย คำศรี 1
850 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
851 กรชนก บุญพอ 1
852 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
853 ปาจารีย์ ทองงอก 1
854 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
855 นาวี กังวาลย์ 1
856 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
857 พรพิตรา ทิพราช 1
858 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
859 สุธิดา แจ่มใส 1
860 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
861 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
862 นลินี เอี่ยมสะอาด 1
863 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
864 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
865 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
866 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
867 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
868 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
869 วิริยา อ่อนสอาด 1
870 นางสาววิริยา พรมกอง 1
871 วิริยา พรมกอง 1
872 อรยา เครื่องทิพย์ 1
873 พัชรดา อมาตยกุล 1
874 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
875 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
876 วันชัย ขันนาม 1
877 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
878 โชติ จิตรังษี 1
879 นพนันท์ ลาธุลี 1
880 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
881 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
882 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
883 สุรพงศ์ บางพาน 1
884 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
885 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
886 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
887 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
888 บงกช บุญเพ็ชร 1
889 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
890 นริศรา แสงเทียน 1
891 อริสรา อิสสะรีย์ 1
892 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
893 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
894 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
895 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
896 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
897 เดโช ทองอร่าม 1
898 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
899 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
900 วิมลศิริ อมรชัย 1
901 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
902 ธิดารัตน์ จุทอง 1
903 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
904 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
905 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
906 สรวิศ สอนสารี 1
907 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
908 สุระ วุฒิพรหม 1
909 ดวงตะณา วังกุล 1
910 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
911 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
912 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
913 กนกพร ช่างทอง 1
914 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
915 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
916 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
917 กาญจนา ชินนาค 1
918 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
919 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
920 อัญชลี สำเภา 1
921 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
922 อโณทัย จันภักดี 1
923 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
924 อภิชาต สุขสำราญ 1
925 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
926 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
927 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
928 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
929 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
930 สนธยา นุ่มท้วม 1
931 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
932 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
933 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
934 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
935 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
936 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
937 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
938 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
939 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
940 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
941 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
942 สมบัติ พุทธจักร 1
943 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
944 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
945 บุญเรือง คำศรี 1
946 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
947 จามรี เสมา 1
948 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
949 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
950 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
951 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
952 เกษิณี เพชรศรี 1
953 อังคณา เธียรมนตรี 1
954 สมยศ มีสุข 1
955 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
956 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
957 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
958 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
959 รุ่งแสง นาครำไพ 1
960 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
961 ปารวี กาญจนประโชติ 1
962 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
963 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
964 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
965 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
966 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
967 สมพงศ์ โอทอง 1
968 กิตติมา ศิลปษา 1
969 ประยูร ด้วงศิริ 1
970 สมเกียรติ นาคกุล 1
971 นิตยา วานิกร 1
972 อธิป สกุลเผือก 1
973 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
974 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
975 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
976 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
977 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
978 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
979 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
980 สุชน คชาทอง 1
981 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
982 อุษา ศรีใส 1
983 จรวยพร แสนทวีสุข 1
984 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
985 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
986 นัยนา บัวเขียว 1
987 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
988 สิริญาพร สงคง 1
989 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
990 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
991 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
992 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
993 จิตใส 1
994 นิตยา ศรีใส 1
995 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
996 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
997 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
998 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
999 กรชนก แก่นคำ 1
1000 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1001 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
1002 นิอร จิรพงศธรกุล 1
1003 โขมพักตร์ มณีวัต 1
1004 รตนนท์ โชติมา 1
1005 สมบัติ โนพิชัย 1
1006 รัตนา ทองย้อย 1
1007 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
1008 วรพจน์ ประชาเสรี 1
1009 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
1010 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
1011 ศศิกานต์ กาละ 1
1012 วิชัย หวังวโรดม 1
1013 ธเนศ รัตนวิไล 1
1014 วิภาวดี ประสาททอง 1
1015 สุชาดา สัญญา 1
1016 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
1017 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
1018 อังคณา วังทอง 1
1019 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
1020 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
1021 พจน์ ไชยเสนา 1
1022 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
1023 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
1024 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
1025 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
1026 เกศรา เสนงาม 1
1027 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
1028 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
1029 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
1030 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
1031 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
1032 อภิญญา รัตนไชย 1
1033 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
1034 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
1035 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
1036 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
1037 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
1038 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
1039 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
1040 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
1041 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
1042 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
1043 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
1044 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
1045 เนริสา คุณประทุม 1
1046 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
1047 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
1048 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
1049 โสภิตา ขำรอด 1
1050 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
1051 ศศิมา เจริญกิจ 1
1052 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
1053 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
1054 วิภาวี คงอินทร์ 1
1055 เทวิน ธนะวงษ์ 1
1056 ลักษณา ไชยมงคล 1
1057 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
1058 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
1059 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
1060 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
1061 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
1062 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
1063 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
1064 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
1065 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
1066 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
1067 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
1068 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
1069 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
1070 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
1071 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
1072 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
1073 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
1074 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
1075 แสงชัย นทีวรนารถ 1
1076 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
1077 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
1078 สหัถยา ทองสาร 1
1079 อรุณี เหมะธุลิน 1
1080 สุธาทิพย์ มากมี 1
1081 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
1082 อุทัย ไทยเจริญ 1
1083 สัตยา บุญรัตนชู 1
1084 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
1085 อรนุช ปวงสุข 1
1086 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
1087 ไพรชล อินทนูจิต 1
1088 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
1089 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
1090 อดิศร เสมแย้ม 1
1091 สมชาย ธนสินชยกุล 1
1092 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
1093 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
1094 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
1095 สุภชัย หาทองคำ 1
1096 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
1097 โสพล บุตรงาม 1
1098 ชนิดา ช่วยประสม 1
1099 เดโช นิยมพันธ์ 1
1100 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
1101 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
1102 เกศริน มณีนูน 1
1103 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1104 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
1105 อัญชลี ฐานวิสัย 1
1106 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1107 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
1108 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
1109 จตุพร เงินคำ 1
1110 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
1111 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
1112 ศุภเดช หิมะมาน 1
1113 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1114 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
1115 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
1116 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
1117 กาญจนา มหาพล 1
1118 วิจิตร เกิดผล 1
1119 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
1120 พรชัย สถิรปัญญา 1
1121 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
1122 หัสวิภา หมายมั่น 1
1123 เริงวิทย์ บุญโยม 1
1124 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
1125 สุรชัย สุวรรณลี 1
1126 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1127 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1128 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
1129 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1130 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1131 กษมา เจนวิจิตร 1
1132 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
1133 ศุภชัย มหาเสย 1
1134 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
1135 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
1136 รวมพร นิคม 1
1137 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
1138 เดือนแรม เงินทอง 1
1139 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
1140 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
1141 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1142 เฉลียว บุญมั่น 1
1143 จิตรา วราอัศวปติ 1
1144 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
1145 ธีรวุฒิ มาประชา 1
1146 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
1147 วรงค์ นัยวินิจ 1
1148 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1149 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
1150 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1151 รัตนาพร จันทุมา 1
1152 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
1153 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
1154 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1155 เกรียงไกร โชประการ 1
1156 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1157 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
1158 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1159 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1160 พจมาลย์ โตเทียม 1
1161 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
1162 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
1163 ยุพา กาฬเนตร 1
1164 ประทับใจ พวงบุตร 1
1165 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
1166 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
1167 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1168 สวัสดี ยอดขยัน 1
1169 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1170 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
1171 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
1172 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
1173 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
1174 ปริญญา สุขาวห 1
1175 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
1176 ปรียา แก้วพิมล 1
1177 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
1178 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
1179 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
1180 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
1181 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
1182 อรนิช แสงจันทร์ 1
1183 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
1184 Khairani Idah Mokhtar 1
1185 กนกพร ภาคีฉาย 1
1186 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
1187 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1188 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
1189 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
1190 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1191 รัตนา สดุดี 1
1192 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
1193 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
1194 นันธชา ไฝทอง 1
1195 กำแหง วัฒนเสน 1
1196 ทวีพร บัวทอง 1
1197 จิราพร เพชรรัตน์ 1
1198 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
1199 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
1200 จิตรานันท์ สมพร 1
1201 ประณีต รอดแสง 1
1202 อารยา โพธิสรณ์ 1
1203 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
1204 วิชิต สมบัติ 1
1205 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
1206 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1207 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
1208 อารีย์ ชูดำ 1
1209 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1210 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
1211 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1212 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1213 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
1214 อ้อย พลแสน 1
1215 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
1216 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
1217 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
1218 HELMUT JOSEF DURRAST 1
1219 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1220 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
1221 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
1222 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
1223 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
1224 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1225 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
1226 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
1227 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
1228 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
1229 สรศักดิ์ มณีขาว 1
1230 คณิตา กายะสุต 1
1231 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
1232 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
1233 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1234 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
1235 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
1236 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
1237 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
1238 อดิเรก รักคง 1
1239 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 212
4 2557 80
5 2556 124
6 2555 117
7 2554 138
8 2553 176
9 2552 209
10 2551 270
11 2550 127
12 2549 102
13 2548 107
14 2547 64
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
221 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
222 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
223 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
224 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
225 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
226 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
227 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
228 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
229 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
230 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
231 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
232 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
233 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
234 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
235 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
236 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
237 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
238 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
239 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
240 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
241 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพของไฟโตเคมมิคอลของน้ำมันเมล็ดต้นหูกวาง
242 การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
243 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
244 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
245 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
246 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
247 กระบวนการสาหรับการหาเซตคาตอบของแบบจาลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง
248 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
249 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านแผ่น
250 การเตรียม สมบัติความร้อนและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของเส้นใยใบสับปะรดและพอลิแลคติกแอซิด
251 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
252 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
253 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
254 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
255 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
256 ผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและผลของการบรรจุต่อความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปลาช่อนแดดเดียว
257 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
258 ฮอร์โมนเพศหญิงและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ และหญิง ตั้งครรภ์
259 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมด
260 การเตรียมและสมบัติทางแสงของสารฟอสฟอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ทำการเจือด้วย ยูโรเปียมไอออนด้วยวิธีทางเคมี
261 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
262 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
263 ผลของ Rhizopus oligosporus ต่อรูปแบบไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้หมัก
264 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
265 การเกิดของโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคเผาไหม้
266 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
267 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.5K0.5TiO3–yBiFeO 3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
268 ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิต
269 การลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริก
270 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
271 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
272 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
273 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์พืชสกุลไก่แดงในหลอดทดลองเพื่อการค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
274 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เทียนแสลงหลวง (Impatien salaengensis T. Shimuzu; Balsaminaceae) ในสภาพปลอดเชื้อ
275 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
276 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไดคลอร์วอสตกค้างในผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
277 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้เทคนิคการระเหิด
278 รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม
279 วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้ยาของบุคคลากรการแพทย์: การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
280 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
281 การสร้างหนังกำพร้าในหลอดทดลอง
282 การเหนี่ยวนำให้เกิดฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เซลล์ลูกผสมที่เตรียมจาก allogeneic human bile duct epithelial carcinoma cell line, HuCCA-1 กับ dendritic cells ของคนปกติ
283 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's) โดยเห็ดรา
284 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้แนวคิดการประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ
285 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
286 เทคนิคการวิเคราะห์วีดีโอเพื่อตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
287 การศึกษาผลของสารประกอบทางเคมีจากสมุนไพรไทย ที่มีต่อพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็ก ระยะติดต่อ ในหลอดทดลอง
288 การพัฒนาหน่วยผลิตน้ำสะอาดในการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
289 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด
290 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท