ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณพล จันทน์หอม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 24
2 ศักดา ธนิตกุล 4
3 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
4 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 3
5 ไกรพล อรัญรัตน์ 3
6 วริศรา สุรเดช 3
7 พุทธางกูร หุ่นสะดี 2
8 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 2
9 จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร 2
10 ณัฐพร นครอินทร์ 2
11 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
12 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
13 ไกรสร บารมีอวยชัย 1
14 ธงทอง จันทรางศุ 1
15 นราธิป บุญญพนิช 1
16 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
17 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
18 จุฑามาศ ถิระวัฒน์ 1
19 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
20 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
21 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
22 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
23 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
24 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
25 จิรภัทร ผลากรกุล 1
26 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
27 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
28 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
29 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
30 เมธาวี คงพิกุล 1
31 ศริยา ห่านศรีสุข 1
32 อัญชลี วานิจจะกูล 1
33 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
34 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 8
2 2557 2
3 2556 11
4 2555 2
5 2554 2
6 2545 2
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
2 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
3 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
4 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
5 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
6 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
7 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
8 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2557
9 โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน
10 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ปี พ.ศ. 2556
11 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
12 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
13 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
14 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
15 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
16 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
17 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
18 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
19 การนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอื่นมาใช้ในคดีอาญา
20 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารของประเทศไทย : ศึกษากรณีผู้เสียหายที่เป็นสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายและผู้พิการทางจิตใจ
21 กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐบังคับให้บุคคลสูญหาย
ปี พ.ศ. 2555
22 การอ้างจารีตประเพณีและวัฒนธรรมกับความรับผิดทางอาญา
23 ความเหมาะสมในการกำหนดมาตรการทางอาญาต่อการกระทำที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจากนอกราชอาณาจักร
ปี พ.ศ. 2554
24 การบังคับใช้มาตรการทางอาญาเกี่ยวกับคดีล้มละลาย : ศึกษากรณีลูกหนี้ที่ต้องรับผิดทางอาญา
25 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2545
26 วิเคราะห์กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 : ศึกษากระบวนการร่างกฎหมายและประเด็นความรับผิดในทางอาญา
27 วิเคราะห์กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 : ศึกษากระบวนการร่างกฎหมายและประเด็นความรับผิดในทางอาญา