ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 4
2 ณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล 3
3 สินี ช่วงฉ่ำ 3
4 อาวุธ ยิ้มแต้ 3
5 ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ 3
6 วัชรินทร์ กาสลัก 3
7 วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล 3
8 วินัย ศรีอำพร 3
9 ศุภชัย ปทุมนากุล 3
10 ปริญญา จินดาประเสริฐ 3
11 ดิรก สาระวดี 2
12 สุดารัตน์ คำปลิว 2
13 วสันต์ เธียรสุวรรณ 2
14 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
15 อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 2
16 บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ 2
17 สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ 2
18 สันติภาพ ปัญจพรรค์ 2
19 พัชรี ธีรจินดาขจร 2
20 มงคล ต๊ะอุ่น 2
21 สุรพล ภูมิพระบุ 2
22 วินัย ใหม่คามิ 1
23 พงษ์พันธ์ ขยันเยี่ยม 1
24 ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์ 1
25 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1
26 ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) 1
27 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 3
3 2553 6
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 2
7 2547 5
8 2545 2
9 2544 1
10 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประเมินศักยภาพพลังงานลมและความเป็นไปของฟาร์มกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 การประเมินศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
4 การศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2553
5 การประเมินศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
6 ศึกษาการจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.)
7 โครงการนำร่องการอบรมสร้างอาชีพเตาชีวมวล
8 โครงการนำร่องการอบรมเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตรแบบนอน พร้อมถ่านอัดแท่งและการสร้างอาชีพก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบโอ่ง
9 การศึกษาฤทธิ์ของพริกไทยดำต่อการลดน้ำหนักทางคลีนิก
10 การศึกษาฤทธิ์ของพริกไทยดำต่อการลดน้ำหนักทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2552
11 การทดสอบการใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องยนต์รอบต่ำ
ปี พ.ศ. 2551
12 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 การทดสอบการใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องยนต์รอบต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
14 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องพ่นฝอยเพื่อการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร
15 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้เอทานอลจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
16 การออกแบบและการพัฒนาเครื่องหีบน้ำหวานจากข้าวฟ่างหวาน
17 เทคโนโลยีในการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อยโรงงาน
18 เทคโนโลยีในการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อยโรงงาน
19 เทคโนโลยีในการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อยโรงงาน
20 เทคโนโลยีในการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อยโรงงาน
ปี พ.ศ. 2545
21 เทคโนโลยีในการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อยโรงงาน II
22 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงแห่งจากฟางข้าว
ปี พ.ศ. 2544
23 เทคโนโลยีในการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อยโรงงาน