ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เบญจพล เวทย์วิวรณ์ 3
2 วรเชษฐ์ สุวรรณ 2
3 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 2
4 ยุทธการ มณีจันทร์ 2
5 ภาณุมาศ โยธามาตย์ 2
6 อภัย เบ็ญจพงศ์ 2
7 วันชัย ยอดสุดใจ 2
8 ศิรเดช สุริต 2
9 ทรงพล จารุวิศิษฏ์ 2
10 ประเสริฐ สุวรรณวิทยา 2
11 ทรงพล เลิศเบญจจินดา 1
12 กัญญาณัฐ จิตสำราญ 1
13 สุมาลี มะนา 1
14 ต่อกุล กาญจนาลัย 1
15 นพพล ไชยช่อฟ้า 1
16 ชยุตม์ เชี่ยวชาญพาณิชย์ 1
17 ธันยธร อมตวีระกุล 1
18 ธนิยุต เตชะจันตะ 1
19 นพเก้า บุญเรืองขาว 1
20 สุชาติ เหลืองประเสริฐ 1
21 สุนีรัตน์ กุศลาศัย 1
22 วันชัย วันชัย 1
23 ปิยะ โชติกไกร 1
24 ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ 1
25 ชญาภา อยู่ป้อม 1
26 กานต์ ฉายสุริยะกุล 1
27 เกรียงศักดิ์ ผาสวัสดิ์ 1
28 จักชัย ยศพงศ์มานนท์ 1
29 Lobzang Dorji 1
30 จุลมนัส วรมณีรัตน์ 1
31 ปัญญา คล่องอักษรกุล 1
32 พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล 1
33 กมลชนก ศรีคงศรี 1
34 วธัญญู ยอดสกุล 1
35 อภิวัฒน์ ตีรวัฒนประภา 1
36 ตระกูล อร่ามรักษ์ 1
37 ปิยะ โชติไกร 1
38 ธิติมา อ่อนอุระ 1
39 นัฎฐภัทร รัตนอมรชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 6
3 2554 7
4 2553 10
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะเฉพาะที่ของเหล็กขึ้นรูปเย็นกำลังสูงหน้าตัดเหล็กตัวซีภายใต้แรงอัดตามแนวแกน
ปี พ.ศ. 2555
2 Analysis of the Optimum Silos Shape for Economic of Material
3 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโครงข้อแข็งสามมิติ
4 การวิเคราะห์รูปภาพสำหรับการทดสอบคานเหล็ก
5 การศึกษากำลังการรับแรงของท่อเหล็กดัดโค้ง
6 การสร้างแบบจำลองกายภาพเพื่อการเรียนรู้พฤติกรรมอาคารภายใต้แรงแผ่นดินไหว
7 การออกแบบสมการอย่างง่ายของความกว้างประสิทธิผลสำหรับคานเหล็กขึ้นรูปเย็น
ปี พ.ศ. 2554
8 Buckling Behavior of Cold-Formed Steel Sigma Section by Finite Element Analysis
9 การเปรียบเทียบแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์โครงถักเหล็กหน้าตัดรูปท่อกลม
10 ความเป็นไปได้ของรูปทรงโดมสำหรับโครงสร้างบ้านพักอาศัยเหล็กภายใต้การพิจารณาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
11 พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัดท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่มีความสมบูรณ์ทางด้านรูปร่างที่เกิดจากการผลิต
12 โครงการตรวจสอบและวิเคราะห์แก้ปัญหาการสั่นสะเทือนของอาคารโรงงาน
13 พฤติกรรมการรับแรงดึงแบบสถิตและแบบวัฏจักรของสมอยึดคอนกรีต ประเภทฝังในที่โดยวิธีไฟในต์เอลิเมนต์
14 การศึกษาการทดสอบการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัด ท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายยึดแน่นภายใต้กำลังรับแรงอัดตามแนวแกน
ปี พ.ศ. 2553
15 Seismic Evaluation of Existing Gravity Load Designed Building in Bhutan
16 การพัฒนาแบบไม้ประกอบพลาสติกเพื่อเป็นส่วนฃองอาคารรับแรงลม (ส่วนขยายเวลา)
17 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของแบบจำลองคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่
18 พฤติกรรมการรับแรงดึงแบบสถิตและแบบวัฏจักรของสมอยึดคอนกรีตประเภทฝังในที่โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
19 พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะเฉพาะที่ของเหล็กขึ้นรูปเย็นกำลังสูงหน้าตัดเหล็กตัวซีภายใต้แรงอัดตามแนวแกน
20 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุกำแพงกั้นเสียง
21 ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
22 ผลของช่องเปิดขนาดใหญ่ต่อพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไร้เชิงเส้น
23 ไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคการฝังเหล็กเสริม
24 ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่บนฐานรากที่มีการทรุดตัวไม่เท่ากัน
ปี พ.ศ. 2552
25 การพัฒนาแบบไม้ประกอบพลาสติกเพื่อเป็นส่วนฃองอาคารรับแรงลม
ปี พ.ศ. 2551
26 การวิเคราะห์หน่วยแรงอัดของคอนกรีตในสภาพต่างๆเพื่อปรับปรุงกฏกระทรวงด้านคอนกรีต
27 พฤติกรรมการรับแรงดันของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกิดสนิมโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2550
28 แนวโน้มและลักษณะความต้องการของการศึกษาขั้นสูงด้านวิศวกรรมโครงสร้างของประเทศไทย