ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2520-
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ประเภทกลางแจ้งเทียบกับสื่อใหม่ที่มีผลต่อยอดผู้สนใจโครงการบ้านจัดสรร
2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร
3 แผนธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยบนที่ดินขนาดเล็กในเขตกรุงเทพชั้นในและชั้นกลาง
4 การวางแผนกลยุทธ์สำหรับการเจรจาต่อรองซื้อขายที่ดิน เพื่อโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าในอาคารพักอาศัยให้เช่า : กรณีศึกษาพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกระดี่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
6 กลยุทธ์การตลาด : การตัดสินใจบนปัจจัยสินค้าและราคาสำหรับโครงการบ้านเดี่ยวราคาปานกลางแถบชานเมืองกรุงเทพมหานคร
7 ปัจจัยในการเลือกใช้วัสดุหลังคาในโครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล
8 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างระหว่างโครงหลังคาสำเร็จรูปและโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณสำหรับบ้านเดี่ยวขนาดกลาง
9 สมการพยากรณ์ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
10 แนวทางการบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชยกรรมของอาคารในสังกัดหน่วยงานราชการ :
11 การบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยด้วยเทคนิคปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ
12 แนวทางในการใช้ระบบบริหารคุณภาพในโครงการบ้านจัดสรรขนาดกลาง
13 แนวทางการป้องกันและแก้ไขความล่าช้าโครงการก่อสร้างอาคารชุด : กรณีศึกษาอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
14 แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการโครงการทาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อลดปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ส่วนกลาง
15 การสร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในธุรกิจบ้านจัดสรรระดับกลาง
ปี พ.ศ. 2548
16 การจัดการการเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้างโดยข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้ว่าจ้าง
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษาการประยุกต์ใช้สัญญา FIDIC ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
18 การศึกษาการประยุกต์ใช้สัญญา FIDIC ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย