ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kriskrai Sitthiseripratip 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 15
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 บรรจง มไหสวริยะ 12
5 Banchong Mahaisavariya 12
6 วิจิตร ธรานนท์ 7
7 ดนุ พรหมมินทร์ 5
8 มารุต วงษ์คำช้าง 4
9 Philip Oris 4
10 Trongtum Tongdee 3
11 ตรงธรรม ทองดี 3
12 Wichit Tharanon 3
13 Marut Wongcumchang 3
14 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
15 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
16 Danu Prommin 3
17 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 3
18 Nattapon Chantarapanich 3
19 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
20 Surasith Piyasin 2
21 Yupaporn Kaewprom 2
22 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
23 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
24 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
25 Suthasinee Kasemsarn 2
26 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
27 ฟิลิป โอริส 2
28 Natapoom Vatanapatimakul 2
29 Pattarawit Rukkul 2
30 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
31 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
32 ยุพาพร แก้วพรม 2
33 Rung-Arun Chumnanklang 2
34 วรากร เจริญสุข 2
35 Pongwit Siribodhi 2
36 ทรงพล องค์วัฒนกุล 2
37 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 2
38 พรภพ นัยเนตร 2
39 Jackrit Suthakorn 2
40 Jesada Suvikrom 1
41 Chumpon Wilasrusmee 1
42 Panuwat Lertsithichai 1
43 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
44 Chalermchon Visayadamrong 1
45 อีริค โบเฮ็น 1
46 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
47 Kuljira Sujirote 1
48 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
49 เจษฎา สุวิกรม 1
50 Dilip S Kittur 1
51 จุมพล วิลาศรัศมี 1
52 Napaphat Proprom 1
53 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
54 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
55 Panya Aroonjarattham 1
56 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
57 วศิน สินธุภิญโญ 1
58 Ir.Erik Bohez 1
59 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
60 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
61 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
62 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
63 Sarin Watcharabusaracum 1
64 Wasin Sinthupinyo 1
65 Kitti Aroonjarattham 1
66 Thanya Kiatiwat 1
67 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
68 วนิดา จันทร์วิกูล 1
69 Ekachai Chaichanasiri 1
70 Jos VANDER SLOTEN 1
71 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
72 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
73 สิริพร โตนดแก้ว 1
74 Bancha Chernchujit 1
75 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
76 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
77 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
78 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
79 Paweena Uppanan 1
80 จิตติ์พร เครือเนตร 1
81 ปวีณา อุปนันต์ 1
82 Pruettha Nanakorn 1
83 Somruethai Channasanon 1
84 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
85 Sukunthakan Ngernbamrung 1
86 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
87 Kannigar Dateraksa 1
88 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
89 Rung-Arun Sanngam 1
90 Tossapol Chunkiri 1
91 Wanida Janvikul 1
92 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
93 Supakit Rooppakhun 1
94 ทศพล จันทร์คีรี 1
95 Siriporn Tanodekaew 1
96 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
97 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
98 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
99 E.L.J. Bohez 1
100 J. Vander Sloten 1
101 นิรุตต์ นาคสุข 1
102 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
103 H. Van Oosterwyck 1
104 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
105 R. Van Audekercke 1
106 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
107 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
108 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
109 จรัญ ธรานนท์ 1
110 P. Oris 1
111 Jaturong Jitsaard 1
112 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
113 กตัญชลี ไม้งาม 1
114 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
115 พสุ สิริสาลี 1
116 Boonlom Thavornyutikarn 1
117 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
118 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
119 Pitak Laoratanakul 1
120 ดรุณี อัศวเสถียร 1
121 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
122 ดวงเดือน อาจองค์ 1
123 จรัสพร มงคลขจิต 1
124 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
125 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
126 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
127 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
128 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
129 Treepop Sunpetchniyom 1
130 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
131 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
132 Siriwan Suebnukarn 1
133 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
134 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
135 สำเริง อินกล่ำ 1
136 Tratat Apatananon 1
137 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
138 Samroeng Inglam 1
139 อัมพร โพธิ์ใย 1
140 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
141 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
142 ศุภชัย จันฝาก 1
143 ปฐวี คงขุนเทียน 1
144 Songpol Ongwattanakul 1
145 Chatchai Neatpisarnvanit 1
146 รัตนา วรปัสสุ 1
147 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
148 Ekkarut Viyanit 1
149 Worawut Wisutmethangoon 1
150 Pathawee Khongkhunthian 1
151 สมภพ อมาตยกุล 1
152 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
153 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 8
7 2547 2
8 2546 2
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
2 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
3 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
6 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
7 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
8 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
10 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
11 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
12 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
13 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
14 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
15 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
16 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
17 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
18 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
20 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
21 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
22 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
23 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
24 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
25 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
26 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
27 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
28 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
30 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Optimal matrix size for analysis of tissue engineering scaffold stiffness: A finite element study