ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kriskrai Sitthiseripratip 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 15
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 บรรจง มไหสวริยะ 12
5 Banchong Mahaisavariya 12
6 วิจิตร ธรานนท์ 7
7 ดนุ พรหมมินทร์ 5
8 มารุต วงษ์คำช้าง 4
9 Philip Oris 4
10 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
11 Trongtum Tongdee 3
12 Danu Prommin 3
13 ตรงธรรม ทองดี 3
14 Wichit Tharanon 3
15 Marut Wongcumchang 3
16 Nattapon Chantarapanich 3
17 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
18 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 3
19 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
20 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
21 Pattarawit Rukkul 2
22 Surasith Piyasin 2
23 ฟิลิป โอริส 2
24 Rung-Arun Chumnanklang 2
25 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
26 Yupaporn Kaewprom 2
27 Suthasinee Kasemsarn 2
28 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
29 Natapoom Vatanapatimakul 2
30 วรากร เจริญสุข 2
31 Pongwit Siribodhi 2
32 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
33 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
34 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 2
35 ทรงพล องค์วัฒนกุล 2
36 พรภพ นัยเนตร 2
37 Jackrit Suthakorn 2
38 ยุพาพร แก้วพรม 2
39 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
40 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
41 Kannigar Dateraksa 1
42 Sukunthakan Ngernbamrung 1
43 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
44 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
45 Supakit Rooppakhun 1
46 Wanida Janvikul 1
47 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
48 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
49 ทศพล จันทร์คีรี 1
50 Tossapol Chunkiri 1
51 Siriporn Tanodekaew 1
52 Rung-Arun Sanngam 1
53 จุมพล วิลาศรัศมี 1
54 Chalermchon Visayadamrong 1
55 Jesada Suvikrom 1
56 Chumpon Wilasrusmee 1
57 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
58 Somruethai Channasanon 1
59 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
60 Panuwat Lertsithichai 1
61 Napaphat Proprom 1
62 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
63 Kuljira Sujirote 1
64 อีริค โบเฮ็น 1
65 เจษฎา สุวิกรม 1
66 Dilip S Kittur 1
67 Ir.Erik Bohez 1
68 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
69 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
70 Pitak Laoratanakul 1
71 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
72 กตัญชลี ไม้งาม 1
73 Boonlom Thavornyutikarn 1
74 พสุ สิริสาลี 1
75 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
76 จรัสพร มงคลขจิต 1
77 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
78 Jaturong Jitsaard 1
79 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
80 ดรุณี อัศวเสถียร 1
81 ดวงเดือน อาจองค์ 1
82 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
83 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
84 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
85 วนิดา จันทร์วิกูล 1
86 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
87 Bancha Chernchujit 1
88 สิริพร โตนดแก้ว 1
89 Jos VANDER SLOTEN 1
90 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
91 Paweena Uppanan 1
92 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
93 จิตติ์พร เครือเนตร 1
94 ปวีณา อุปนันต์ 1
95 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
96 Pruettha Nanakorn 1
97 Samroeng Inglam 1
98 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
99 ศุภชัย จันฝาก 1
100 ปฐวี คงขุนเทียน 1
101 Songpol Ongwattanakul 1
102 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
103 Chatchai Neatpisarnvanit 1
104 รัตนา วรปัสสุ 1
105 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
106 Pathawee Khongkhunthian 1
107 Ekkarut Viyanit 1
108 สมภพ อมาตยกุล 1
109 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
110 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
111 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
112 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
113 J. Vander Sloten 1
114 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
115 นิรุตต์ นาคสุข 1
116 H. Van Oosterwyck 1
117 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
118 E.L.J. Bohez 1
119 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
120 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
121 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
122 จรัญ ธรานนท์ 1
123 P. Oris 1
124 R. Van Audekercke 1
125 Worawut Wisutmethangoon 1
126 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
127 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
128 Panya Aroonjarattham 1
129 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
130 วศิน สินธุภิญโญ 1
131 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
132 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
133 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
134 Wasin Sinthupinyo 1
135 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
136 Kitti Aroonjarattham 1
137 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
138 Thanya Kiatiwat 1
139 Ekachai Chaichanasiri 1
140 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
141 Treepop Sunpetchniyom 1
142 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
143 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
144 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
145 อัมพร โพธิ์ใย 1
146 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
147 Siriwan Suebnukarn 1
148 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
149 สำเริง อินกล่ำ 1
150 Tratat Apatananon 1
151 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
152 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
153 Sarin Watcharabusaracum 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 8
7 2547 2
8 2546 2
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
2 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
3 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
6 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
7 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
8 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
10 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
11 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
12 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
13 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
14 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
15 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
16 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
17 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
18 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
20 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
21 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
22 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
23 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
24 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
25 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
26 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
27 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
28 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
30 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Optimal matrix size for analysis of tissue engineering scaffold stiffness: A finite element study