ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

จับมือกองทัพ หน่วยวิจัย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

4 กรกฎาคม 2563

จับมือกองทัพ หน่วยวิจัย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

ยกเครื่องน้ำ 4,190 ชุมชน ครอบคลุมภาคอีสานขยายผลสู่ภาคเหนือ
.
จากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เอสซีจี มูลนิธิบัวหลวง และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้แถลงผลถึงความสำเร็จในโครงการ ‘ร่วมมือ ร่วมใจ รอดภัยแล้ง’ ที่เป็นการทำงานบูรณาการทุกภาคส่วนออกมาให้เห็นในเชิงประจักษ์ เป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง รัฐ เอกชน ประชาสังคม โดยใช้กลไกที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และเป็นตัวอย่างของการถอดรหัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกมาได้อย่างน่าชื่นชม
.
ในขั้นถัดไปทางกระทรวง อว. โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยวิจัยนำโดย สสน. จะได้จับมือกับกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพภาคที่ 3 ที่เป็นขุมพลังใหญ่ในพื้นที่ มีทรัพยากร และมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในการขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาคอีสาน 3,200 ชุมชน และขยายผลไปสู่การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ในภาคเหนือ 990 ชุมชน ให้เหมาะสมตามภูมิสังคม รวมพื้นที่ 4,190 ชุมชน ซึ่งจะดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้ง จ้างงานนักศึกษา บัณฑิต และประชาชนในพื้นที่มาร่วมกันสำรวจ วางแผน ให้ความรู้แก่ชุมชน และดำเนินการแก้ไขพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตามความเหมาะสม ตามความต้องการใช้น้ำของชุมชนทั้งในด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค ให้ชุมชนสามารถกักเก็บน้ำในช่วงที่น้ำมาก และมีน้ำใช้ในช่วงน้ำแล้ง เป็นพื้นฐานในการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ที่จะผลักดันเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลที่มาโดย  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee