ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

ความสำคัญของโครงการปูม้า

15 พฤศจิกายน 2561

         Blue Swimming Crab หรือ ปูม้า หลาย ๆ คนในที่นี้คงจะ ชอบรับประทานเป็นอย่างมาก แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักวิธีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสัตว์น้ำทะเลชายฝั่งที่มีชื่อเรียกว่าปูม้าการบริโภค อาหารทะเลที่เกินความพอดีรับประทานกันแบบบุฟเฟต์ที่แพร่หลายรูปแบบ การบริโภคดังกล่าวใครจะรู้บ้างว่ากำลังทำลายความสมดุลทางธรรมชาติ ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพราะขนาดพ่อแม่พันธุ์ของปูม้ากำลังจะหมดไป ส่งผลให้จำนวนปูม้าในท้องทะเลมีปริมาณลดลงถึงเข้าขั้นวิกฤต สาเหตุมาจาก ความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นในทุกฤดูกาล ประกอบกับการใช้เครื่องมือการทำประมงที่มีอำนาจทำลายล้างสูงทำให้สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องขาดความยั่งยืนสำหรับอนาคต ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อให้เกิด ความสมดุลทางธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารปูม้า โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ปูม้าอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประมงพื้นบ้าน สมาชิกแกนนำเครือข่ายโครงการ ธนาคารปูม้าภายในอ่าวคุ้งกระเบนได้เป็นอย่างดี อาทิ ร่วมกันพัฒนา รูปแบบการเพาะเลี้ยงปูม้าด้วยการติดตั้งระบบถังพักไข่ปูด้วยถังพลาสติก จำนวน 7 ใบ การใช้มาตรการปิดอ่าว ประกาศข้อห้ามทางการประมง ในบางพื้นที่ การลดจำนวนเครื่องมือประมงทำลายล้างลงในบางเขต ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างและรักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่ รักษาปริมาณสัตว์น้ำไว้ให้กับท้องทะเล และการให้ความรู้สร้างความเข้าใจ ระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสืบสานโครงการพระราชดำริ ธนาคารปูม้า นักศึกษา กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชายฝั่งทะเลไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ ประโยชน์ปูม้าอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ธนาคารปูม้าในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว คุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ผ่านมาแก่เยาวชน ซึ่งผู้เข้าร่วม กิจกรรมจะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์กิจกรรม และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ บริหารจัดการนำทรัพยากรชายฝั่งกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

กิจกรรมประกวดคลิปสั้น ธนาคารปูม้า

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.