ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปี 2561

23 มกราคม 2561

ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการวิจัยท้าทายไทย

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ดังนี้

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย
ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ผลการวิจัยสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเรื่อง ดังนี้

๑. การพัฒนาเกษตรไทยสู่ Smart Farmer
๒. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
๓. กระบวนการยุติธรรมรองรับ ๔.๐
๔. ทะเลไทยไร้ขยะ
๕. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
๖. ประเทศไทยปลอดโรคมือ เท้า ปาก
๗. คนไทยไร้เบาหวาน
๘. ถนนปลอดภัย
๙. สังคมไทยไร้ความรุนแรง

ในการนี้ วช. จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจลงทะเบียนส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

1. ประกาศรับข้อเสนอ Director
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ
3. คู่มือการเขียนข้อเสนอ 

ดาวน์โหลดได้ที่
โครงการวิจัยท้าทายไทย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๖๑ ๒๔๔๕ เบอร์ต่อ ๔๐๙ หรือ ๔๑๐ โทรสาร ๐๒ ๕๖๑ ๓๗๒๑