ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ในปี พ.ศ.2557

ผลการค้นหาทั้งหมด 17,467 รายการ จาก 1,456 หน้า

การศึกษารูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในหนูนาขาวใหญ่ที่ถูกชักนำให้เกิดการเสื่อมของประสาท

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

การวิเคราะห์โปรติโอมิกส์ของ WT1 ที่ถูกยับยั้งด้วย siRNA ในเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยงชนิด MCF-7 และ MDA-MB-468

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

การสังเคราะห์อนุภาคเงินบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัดน้ำดื่ม

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

การเตรียมสารประกอบเชิงโลหะฐานทังสเตนโดยปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

การตรวจวัดและวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในดิน เพื่อประเมินการชะล้างและการสะสมของดินในพื้นที่คัดสรรในเขตแอ่งหาดใหญ่

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

ศึกษาอิทธิพลรังสีอินฟราเรดกับการอบแห้งกะปิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาวด้วยความร้อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

การสร?างสรรค?การแสดง ชุด รําซัดชาตรีร?วมสมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 1,456      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   1,456   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 1,456      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   1,456   หน้า