ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ในปี พ.ศ.2546

ผลการค้นหาทั้งหมด 24,741 รายการ จาก 2,062 หน้า

Critical points calculation with a cubic equation of state and excess free energy mixing rules

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546

A new crystal form of beta-cyclodextrin-ethanol inclusion complex : channel-type structure without long guest molecules

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546

Crystal structure of beta-cyclodextrin-benzoic acid inclusion complex

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546

Low-cost adsorbents for heavy metals uptake from contaminated water : a review

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546

Barriers to internet banking adoption : a qualitative study among corporate customers in Thailand

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546

การเปลี่ยนมีเธนโดยการใช้พลาสมา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2546

การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2546

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 2,062      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2,062   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 2,062      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2,062   หน้า