ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ในปี พ.ศ.2540

ผลการค้นหาทั้งหมด 10,617 รายการ จาก 885 หน้า

บริหารเวลา: เผชิญหน้าภาวะเศรษฐกิจ

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

Core competency : ความสามารถหลักในการแข่งขันทั้งปัจจุบันและอนาคต

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

การสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

นำเสนองานทางธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่อการบริหารการเงินธุรกิจ

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

I am what I consume : from advertising literacy to symbolic consumption

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

Acute renal failure (ARF) in Thailand. Retrospective analysis in a medical center.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1 2540

Acute Renal Failure (ARF) in Thailand Retrospective Analysis in a Medical Center

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1 2540

Effects of documentary and fictional television formats on children's acquisition of schemata for unfamiliar occupations

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

การพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2540

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 885      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   885   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 885      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   885   หน้า