ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

ผลการค้นหาทั้งหมด 2,630 รายการ จาก 220 หน้า

Buletin BATI (Bahagian Pengajian Terjemahan dan Interpretasi)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

HXE 208- 19TH AND 20TH CENTURY POETRY APRIL 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

HXE300 - ELIZABETHANN LITERATURE APRIL 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

HXE109 - ENGLISH LITERATURE AND LANGUAGE APRIL 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

HSE 252E - HISTORY OF MODERN EUROPE 1789-1945 APRIL 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

HMT 322 - ADPEK-ASPEK TEORI LINGUISTIK AM APRIL 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

HMT 222 - SINTAKSIS BAHASA MALAYSIA APRIL 08.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2551

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 220      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   220   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 220      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   220   หน้า