ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลการค้นหาทั้งหมด 5,879 รายการ จาก 490 หน้า

Laboratory assessment of mechanical properties of sandstone under subzero temperature condition

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2561

Effects of temperature and displacement velocity on fracture shear strength in tak granite

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2561

รายงานการวิจัยเรื่องอากาศยานอัตโนมัติสำหรับใช้ในการเกษตร

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2561

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 490      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   490   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 490      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   490   หน้า