ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการค้นหาทั้งหมด 12 รายการ จาก 1 หน้า

การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2559

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2555

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2551

การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีของ สป.มท.

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2550

รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานของสำนักงานจังหวัด

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2550

ศึกษาวิจัยเพื่อวัดระดับขวัญกำลังใจของข้าราขการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2549

การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2547

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 1      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   1   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 1      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   1   หน้า