ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 174 รายการ จาก 15 หน้า

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

การสืบสานภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพริกในวิถีชีวิตไทเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

การดำรงอยู่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการนวดแผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในอนาคตศตวรรษที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 15      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   15   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 15      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   15   หน้า