ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผลการค้นหาทั้งหมด 37 รายการ จาก 4 หน้า

Thai people living with tuberculosis and how they adhere to treatment: A grounded theory study

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 2560

Can Reflection be Successfully Implemented in Thai Nursing Education?

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 2560

ความวิตกกังวลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 2560

Thai district Leaders perceptions of managing the direct observation treatment program in Trang Province, Thailand

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 2559

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 4      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   4   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 4      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   4   หน้า