ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 132 รายการ จาก 11 หน้า

ความหลากหลายของรากหม่อนต่อสารองค์ประกอบทางเคมี ในเขตท้องที่จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

การศึกษาลักษณะโปรตีนและกรดอะมิโนของพืชบริโภคในชุมชนไทยกะเหรี่ยงสวนผึ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

การสื่อความหมายด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของวัด ในจังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

หนังสือภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชวงศ์ล้วยป่า(Musaceae)ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

ชีววิทยาเชิงประชากรของแมลงวันผลไม้และแมลงเบียนในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

การให้เหตุผลทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีประชุมประกาศรัชกาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2560

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 11      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   11   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 11      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   11   หน้า