ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

ผลการค้นหาทั้งหมด 20 รายการ จาก 2 หน้า

การประมงของปลายอดจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ 2559

ชีววิทยาของพรรณไม้น้ำสกุล Aponogeton ในประเทศไทย

กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ 2557

แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ 2557

การเลี้ยงกั้งตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricus, 1798) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ

กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ 2556

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 2      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 2      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2   หน้า