ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการค้นหาทั้งหมด 5 รายการ จาก 1 หน้า

ปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561

การผลิตแผ่นนำไฟฟ้าสองขั้วพอลิพรอพิลีนเชิงประกอบที่แทรกด้วยแผ่นโลหะสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงอุณหภูมิต่ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560

การปรับปรุงกระบวนการผลิตระบบเชื่อมอัตโนมัติโดยการจัดสมดุลสายการผลิตและการออกแบบผัง : กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิตโชอิ จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

การพัฒนาหัววัดทางไฟฟ้าเคมีร่วมกับระบบไมโครฟลูดิกแบบดิจิตอล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

การศึกษาลักษณะทางกายภาพที่มีต่อลักษณะการเกาะตัวบนผิวหน้าผักของ Salmonella

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 1      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   1   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 1      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   1   หน้า