ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 215 รายการ จาก 18 หน้า

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

บนกึ่งมอดูย่อยปฐมภูมิเชิงแบบฉบับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้ vacuum infiltration

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การพัฒนาไพร์เมอร์ที่เหมาะสมสำหรับการระบุเพศของมะละกอโดยเทคนิคพีซีอาร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

สมบัติบางประการของ -Abel-Grassmann's Groupiods

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า