ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานย่อย มรภ.เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 559 รายการ จาก 47 หน้า

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับฐานข้อมูล จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553

การปรับตัวของชาวจีนฮ่อในจังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553

การปรับปรุงพันธ์ไหมพื้นบ้านเพื่อใช้เลี้ยงในจังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553

การประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 47      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   47   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 47      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   47   หน้า