ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานย่อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 3,061 รายการ จาก 256 หน้า

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจันทร์เทศเพื่อย่นระยะเวลาในการผลิตและทดแทนการนำเข้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2549

การพัฒนาอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาปลาตากแห้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2549

การจัดการทรัพยากรปูม้า จ.ตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2549

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์เกาะสุกร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2549

การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศพื้นที่เกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2549

การแปรรูปลูกชิ้นปลาจากปลาทับทิมที่มีการเลี้ยงในกระชัง ของตำบลกระทูน อำเภอกระทูน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2549

การศึกษาทำปัญหาพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2549

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมแบบหนาแน่นสูง โดยใช้โปรไปโอดิกร่วมกับการให้อากาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2549

การส่งเสริมการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพในจังหวัดตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2549

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 256      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   256   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 256      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   256   หน้า